XML
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
O godz. 910 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXVIII  sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska  
w kadencji 2014-2018.

 
Witając:
Wójta Gminy - Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy  - Panią Barbarę Biskup Nitkę
Radcę prawnego- Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i Panów radnych  obecnych na sesji:
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Zenon Bodnar
 4. Ryszard Burzyński
 5. Teresa Brzeżawska-Juszczak
 6. Stanisław Chabko
 7. Tomasz Czapor
 8. Grzegorz Jasińki
 9. Zofia Rudkowska
 10. Jolanta Tomaszewska
 11. Tomasz Wołoszyn
 
Nieobecni  Radni :
 1. Daniel Bilański
 2. Ireneusz Bobyk
 3. Anna Kuzicka – Maniawska
 4. Janusz Nitka
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Sołtysów wsi:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przed rozpoczęciem obrad Pani Przewodnicząca podała przyczyny, dla których została zwołana sesja nadzwyczajna oraz poinformowała radnych i sołtysów,
że Gmina nie posiada 60.000 zł, aby przystąpić do termomodernizacji świetlicy
w Siemuszowej. Zwróciła się do Wójta Gminy informując, że nie zgadza się na zwoływanie tak częstych sesji nadzwyczajnych.  O otrzymaniu dotacji Pan Wójt wiedział już na początku czerwca. Dziwne, że Pan Wójt nie wprowadził tego do porządku obrad na sesję, która odbyła się pod koniec czerwca ani nie poinformował radnych o otrzymanych funduszach. Sesje nadzwyczajne zwołuje się sporadycznie, w nagłych sprawach. Wszystkie pozostałe sprawy winny być rozwiązywane na sesjach zwyczajnych.
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła porządek sesji nadzwyczajnej :


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
(projekt uchwały nr XXVIII/159/2017)
 1. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu
  (projekt uchwały nr XXVIII/160/2017)
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
  (projekt uchwały nr XXVIII/161/2017)
 3. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
  (projekt uchwały nr XXVIII/162/2017)
 1. Zakończenie sesji.
 
 
Ad.1.   Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, w sesji udział wzięło 11radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Ad.2/ Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVIII/159/2017)
 
Na prośbę Pani Przewodniczącej uchwałę przeczytała oraz udzieliła wyjaśnień Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak
 
Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.
Wobec powyższego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła ta będzie nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej.
W latach szkolnych odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, powstałej w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół, będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum, wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, aż do ich wygaśnięcia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Dla klas gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej będą prowadzone oddziały przedszkolne.
W myśl art. 191 ust. 3 ustawy niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im.  Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 138., w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
Wobec powyższego uzasadnionym jest jej podjęcie.
Uchwałę Nr XXVIII/159/2017 podjęto jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 1. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu (projekt uchwały nr XXVIII/160/2017)
 
Pan Wójt poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rozpuciu otrzymała dotację celową w wysokości 21.000 zł z Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast według kosztorysu kwota wynosi 33. 000 zł. Dodatkowo poinformował o zmianach w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych z firm ubezpieczeniowych.
 
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, czy straż będzie przeniesiona i ile kosztował będzie inspektor nadzoru.
 
Pan Wójt odpowiedział, że straż będzie przeniesiona do świetlicy wiejskiej natomiast inspektor nadzoru będzie kosztował 1.500 zł.
 
Radny Pan Stanisław Chabko zauważył, że w protokole z zebrania wiejskiego były inaczej rozłożone koszty związane z przeniesieniem straży i remontem świetlicy.
 
Pani Skarbnik poinformowała, że wnioski do RPO były składane na świetlicę
w Rozpuciu, GOK w Tyrawie  i Hołuczkowie i zostały odrzucone. Natomiast
w Siemuszowej z WFOŚ.
 
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, że skoro koszt jest 33.000 zł
a dofinansowanie straż dostała w wysokości 21.000 zł, to skąd się wzięło 14.000 zł dofinansowania z budżetu gminy.
 
Przewodnicząca poprosiła, aby Pan Janusz Burak, który przygotowywał uchwałę, wyjaśnił kwestie związane z uchwałą.
 
Radny Pan Maciej Batorski zaproponował, aby w międzyczasie zająć się następnym punktem czyli zmianami w budżecie.
 
Przewodnicząca poinformowała, że w uchwale w sprawie zmian w budżecie chodzi o dofinansowanie termomodernizacji świetlicy w Siemuszowej, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 77.711 zł, a brakuje  61.711 zł. Pieniądze miały być uzyskane ze ścinki drzewa w Siemuszowej.
 
Pan Wójt poinformował, że ścinka została przeprowadzona na kwotę 40.000 zł ze starego planu urządzania lasu natomiast do końca sierpnia uchwalony zostanie nowy plan urządzania lasu i pozyskane zostanie drewno z lasu mienia wiejskiego.
 
Pani Skarbnik poinformowała, że kwota potrzebna wynosi 100.000  zł ze ścinki przeprowadzonej  uzyskano 40.000  tys. i brakuje 60.000 zł.
 
O godzinie 9:50 przyszedł Pan Janusz Burak – Inspektor Urzędu Gminy
 
Pan Janusz Burak poinformował o zasadach przeprowadzania postępowań
o zamówienia publiczne i wykonywania kosztorysów w sprawach wykonywania robót budowlanych. W przetargu na termomodernizację świetlicy w Siemuszowej najtańsza oferta była niższa od wartości kosztorysowej. Na początku, kiedy podejmowana była uchwała intencyjna w sprawie termomodernizacji, szacowany koszt wynosił 140.000  zł. natomiast z kosztorysu koszt wyniósł 168.000 zł.
 
Pan Stanisław Jarzyna zapytał, czy nie można było negocjować cen
z wykonawcami.
 
Pan Janusz Burak odpowiedział, że takie inwestycje muszą opierać się na przepisach o zamówieniach publicznych i kosztorysach inwestorskich i nie ma możliwości negocjacji.
 
Radny Pan Stanisław Chabko zwrócił uwagę, że zabezpieczenie musi być z lasu mienia wiejskiego, aby nie było takiej sytuacji jak w Hołuczkowie.
 
Radny Pan Tomasz Czapor zapytał ile zostało zaplanowane do ścinki w lesie
w Siemuszowej, a ile zostało ścięte.
 
Pan Janusz Burak wyjaśnił: to co było planowane zostało ścięte, około 40 kubików sosny i 150 kubików buka oraz 200 mp (metrów przestrzennych)
na opał. Na kwotę 43.000 zł.
 
Pani Przewodnicząca zapytała sołtysa Pana Stanisława Górniaka czy wieś zabezpieczy pieniądze na wykonanie prac związanych z termomodernizacją poprzez ścinkę drewna
 
Sołtys wsi Siemuszowa Pana Stanisław Górniak odpowiedział, że jeżeli się mieszkańcy wsi wyrażą zgodę, to tak.
 
Pani Przewodnicząca zapytała Wójta czy zostało zwołane zebranie, na którym wieś podjęła  uchwałę o przekazaniu środków z mienia wiejskiego.
 
Pan Wójt wyjaśnił, że na zebraniu  wiejskim 1,5 roku temu była podjęta uchwała o termomodernizacji i na tej podstawie opiera swoje działania. Innych zebrań nie było.
 
Radny Pan Zenon Bodnar zauważył, że na kwotę 60. 000 zł trzeba około 400 kubików drzewa i czy taka ilość jest do pozyskania w lesie. Poproszono, aby sprawę termomodernizacji w Siemuszowej wyjaśnił Pan Krystian Domaradzki, który telefonicznie został wezwany na sesję.
 
W międzyczasie Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Janusza Buraka
o wyjaśnienia do uchwały w sprawie dofinansowania Straży Pożarnej
w Rozpuciu.
 
Pan Janusz Burak wyjaśnił, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rozpuciu zwróciła się poprzez Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku z wnioskiem do Zarządu Głównego OSP z prośbą o dofinansowanie remontu remizy OSP zgodnie
z przygotowanym kosztorysem na kwotę 33694,03. Straż otrzymała dofinansowanie w kwocie 21.000 zł, ponieważ straż może otrzymać dofinansowanie w wysokości 70% kosztorysu inwestorskiego. Kwota dofinansowania 14.000 wynika z tego, że dodatkowo należy opłacić inspektora nadzoru. Termin na rozliczenie inwestycji został ustalony na do 15 października 2017 roku.
 
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, kto wykonał kosztorys i skąd miały pochodzić pieniądze na ten cel.
 
Pan Janusz Burak powiedział, że kosztorys nieodpłatnie dla straży wykonał Pan Wacław Korczak  a  pieniądze miały pochodzić z mienia wiejskiego.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – pieniądze na zebraniu wiejskim były zabezpieczone na remont świetlicy, który nie przeszedł i oświetlenia ulicznego; miały one pochodzić ze sprzedaży budynku sklepu i garażu.
 
Pan Janusz Burak potwierdził oraz dodał, że jeżeli przeprowadzony zostanie remont,  to prace wykonane teraz wypadną z wniosku o termomodernizację.
 
Przewodnicząca stwierdziła, że jej zdaniem pieniądze powinny pochodzić
z zabezpieczenia, które było na termomodernizację szkoły, a wniosek nie przeszedł i te pieniądze trzeba będzie rozdzielić.
 
Radna Pani Jolanta Tomaszewska przeczytała uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu
 
Uchwałę Nr XXVIII/160/2017 podjęto jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (projekt uchwały nr XXVIII/161/2017)
 
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Krystiana Domaradzkiego o przedstawienie kosztów inwestycji i inspektora nadzoru – dotyczących termomodernizacji w Siemuszowej.
 
Pan Krystian Domaradzki przedstawił kosztorys inwestorski na kwotę 170.957,55, który obejmował termomodernizację, przebudowę i wymianę pokrycia dachowego oraz prace instalacyjne w budynku. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, który za wymienione prace zaoferował kwotę 167.058,59. Dotacja na ten cel wyniosła 77.711 zł i w budżecie jest 43.000 zł.
 
Radny Pan Zenon Bodnar wyraził obawę o jakość wykonania docieplenia
w zaprojektowanym systemie.
 
Pan Wójt poinformował, że wytyczne co do zastosowanego systemu, materiałów i wykonania zostały narzucone przez WFOŚ i inwestycja musi spełniać te wymagania. Natomiast wykonawca wyłoniony w przetargu ma dobrą opinię wśród inwestorów.
 
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, ile wynosi czynsz za wynajem mieszkań
w świetlicy.
 
Pani Skarbnik poinformowała, że czynsz wynosi 416 zł za obydwa mieszkania.
 
Z związku z pytaniami od radnych o szczegółowe dane dotyczące termomodernizacji Pan Krystian Domaradzki odczytał pozycje z kosztorysu inwestorskiego.
 
O godzinie 10:40 - Pan Janusz Burak wyszedł.
 
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, czy nie lepiej byłoby wykonać tę inwestycję systemem gospodarczym przez mieszkańców wsi co obniżyłoby koszty i byłby nadzór nad wykonaniem. Dodatkowo zaproponował, żeby pracownik Urzędu Gminy z działu inwestycji dokumentował i kontrolował inwestycję w trakcie jej realizacji.
 
Krystian Domaradzki poinformował, że pracownicy nie mają uprawnień budowlanych do przeprowadzania kontroli oraz mają inny zakres obowiązków natomiast od nadzorowania inwestycji zatrudniony jest inspektor nadzoru.
 
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, w związku z tak krótkim terminem, co się stanie, jeżeli Rada Gminy nie przyzna środków na termomodernizację.
 
Pan Wójt poinformował, że nie podpisujemy umowy z wykonawcą, rezygnujemy z inwestycji i pieniądze zostaną zwrócone do WFOŚ.
 
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że należy zwołać zebranie wiejskie i przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.
 
Krystian Domaradzki wyjaśnił, że terminy podpisania umowy z wykonawcą wynikają z okresu związania ofertą z przetargu i w interesie gminy jest, aby było to jak najszybciej i wykonawca mógł przystąpić do pracy. Dodatkowo należy rozliczyć się z WFOŚ do połowy listopada.
 
Pan Kozłowski poinformował, że ścinka została przeprowadzona i pewna część pieniędzy została zabezpieczona remont na świetlicy.
 
Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie uchwały przez Panią Skarbnik.
 
Pan Wójt zwrócił uwagę, że w uchwale jest również ujęte finansowanie zakupu przystanku w Tyrawie Wołoskiej.
 
Pani Skarbnik przeczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (projekt uchwały nr XXVIII/161/2017)
 
Radny Ryszard Burzyński zgłosił wniosek formalny o głosowanie zmiany każdej pozycji w budżecie osobno.
 
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 
Głosowanie w sprawie zmian w budżecie dotyczących zwiększenia planu
i przystąpienia do realizacji zadania termomodernizacji świetlicy w Siemuszowej:
 został odrzucony przy 11 głosujących: za – 0, wstrzymało się – 8, przeciw – 3
 
Głosowanie w sprawie zmian w budżecie dotyczących udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu - wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 11 głosujących
 
Głosowanie w sprawie zmian w budżecie dotyczących zakupu przystanku
w Tyrawie Wołoskiej - wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 11 głosujących
 
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (projekt uchwały nr XXVIII/161/2017) uwzględniając przegłosowane wyżej W związku ze zmianami w uchwale Pani Skarbnik przedstawiła jeszcze raz uchwałę w zmiany.
 
 1. Uchwałę Nr XXVIII/160/2017 podjęto jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
Pan Wójt poinformował, że w związku z odrzuceniem przez radę zmian
w budżecie dotyczących termomodernizacji świetlicy w Siemuszowej wystąpi
z pismem do WFOŚ o przedłużenie terminu rozliczenia, unieważnieniu rozstrzygniętego przetargu oraz zwoła zebranie wiejskie w trybie pilnym, aby wypowiedzieli się mieszkańcy wsi Siemuszowa.
 
Pani Faustyna Krasulak zauważyła, że przetarg odbył się i został wyłoniony wykonawca. Jeżeli nie zostanie podpisana umowa, to wykonawca może zażądać z tego względu odszkodowania.
 
Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXVIII/162/2017) uwzględniając modyfikacje w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 
 1. Uchwałę Nr XXVIII/160/2017 podjęto jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo, jakie wpłynęło na jej ręce, w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku na żądanie dla autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkoły przy drodze krajowej nr 28  (załącznik Nr 5).
 
Pan Wójt poinformował, że  sprawa jest mu znana i że wystąpi do GDDKiA
z pismem w sprawie utworzenia przystanku. Wyjaśnił również, że autobus musi zatrzymywać się na wyznaczonym przystanku w miejscu bezpiecznym.
 
O godzinie 1147 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
Protokołował:
Paweł Malarczuk
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2017-08-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-11-24 14:52
Dodano do archiwum