XML
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
O godz. 800 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXVII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
 2. Daniel Bilański
 3. Zenon Bodnar
 4. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 5. Stanisław Chabko
 6. Tomasz Czapor
 7. Grzegorz Jasiński
 8. Anna Kuzicka-Maniawska
 9. Janusz Nitka
 10.  Zofia Rudkowska
 11.  Jolanta Tomaszewska
 12.  Tomasz Wołoszyn
   
Nieobecni radni:
1. Stanisław Białecki
2. Ireneusz Bobyk
3. Ryszard Burzyński
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2016 rok (projekt uchwały XXVII/153/2017).
 9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2016.
 10. Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (projekt uchwały XXVII/154/2017).
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVII/155/2017)
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVII/156/16)
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2016 rok.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok (projekt uchwały nr XXVII/157/2017)
 3.  Informacja dotycząca przekazania i odpowiedzi na pismo w sprawie działki nr 75 w Hołuczkowie do realizacji Pana Wójta.
 4.  Odpowiedź na pismo właściciela Tartaku w Tyrawie Wołoskiej.
 5.  Odpowiedź na pismo w sprawie Pana Ryszarda Kaliniaka.
 6.  Dyskusja.
 7.  Wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zakończenie sesji.
**********************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 12 radnych (o godzinie 949 do obrad dołączyła Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska; o godzinie 1012 do obrad dołączył Radny Pan Grzegorz Jasiński).
**********************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zmian do porządku obrad.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 10 głosujących.
Referent UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXVI sesji z dnia 30 maja 2017 r.
Protokół Nr XXVI/2017 z dnia 30 maja 2017 r. przyjęto jednogłośnie
przy 10 głosujących;
***********************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 30.06.2017 r. do 29.06.2017 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska (nr 29/2017, nr 30/2017, nr 33/2017);
2. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu nr umowy: RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 (nr 27/2017);
3. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (nr 31/2017);
4. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (nr 32/2017).
Pan Wójt poinformował o dokonaniu remontu mostu drewnianego w miejscowości Siemuszowa (Piła). Projekt mostu betonowego ma być opracowany do końca grudnia 2017 r. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Sanoku w sprawie remontu mostu w miejscowości Rakowa. Zadanie związane z koszeniem rowów zostanie wykonane do około 15.07.2017 r. (Tyrawa Wołoska (tzw. „góra”), Siemuszowa (tzw. „góra”), Hołuczków (tzw. „góra”). Na budynku szkoły zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane nie stwierdziło przeszkód. Zostały ustalone warunki montażu tak, aby nie utracić gwarancji. Gmina nie ponosi żadnych kosztów tej instalacji. W dalszej części rozwinęła się dyskusja na temat toalet w pobliżu stadionu. Pan Wójt poinformował, że gmina posiada projekt szatni wraz z toaletami, który był opracowany w poprzedniej kadencji.
Ochotnicza Straż Pożarna w Hołuczkowie otrzymała pieniądze w kwocie 5.700,00 zł na wyposażenie. Pan Wójt poinformował, że zostały złożone dwa wnioski na modernizację remizy dla OSP w Hołuczkowie oraz w Rozpuciu. Przeprowadzone zostały również remonty samochodów pożarniczych w miejscowości Rakowa. Zakupione zostały mundury wyjściowe dla OSP Rakowa. W tym miejscu Pan Wójt podziękował za pomoc Radnemu Panu Zenonowi Bodnarowi.
Ogłoszony zostanie przetarg na termomodernizację i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa. Wartość kosztorysowa 170.000,00 zł brutto. Gmina otrzymała na to zadanie 77.000, 00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W dniu 05.06.2017 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na utylizację i odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Wygrała firma Eko Grunt Wojciech Wieczorek. Kwota zaoferowana to 302,29 zł zł/ 1MJ brutto. Przewidywana ilość odpadów przeznaczonych do odebrania to 33,405 MJ. Całkowity koszt zadania to 10.098,00 zł, dofinansowanie wynosi 5.628, 36 zł, koszty własne – 4.469,64 zł.
Trwa naprawa dróg przez Geofizykę – Wykonawcą napraw jest firma Tadeusza Popiel.
Pan Wójt poinformował, że odbył jedna podróż służbową do Rzeszowa w celu uzgodnienia planu organizacji ruchu. Jest to związane z kładką w pobliżu szkoły.
Przedstawiona został również informacja dotycząca kar finansowych, jakie gmina ponosi w związku z oczyszczalnią – za przekraczanie norm. Płatność kar jest odroczona. Gmina zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Gmina posiada projekty oraz pozwolenia jednak  w tej chwili brak jest środków na podjęcie działań.
Pan Wójt poinformował, że wystąpił z pismem do Zarządu Województwa Podkarpackiego o ujęcie gminy Tyrawa Wołoska w Program Strategiczny „Błękitny San”. Przedstawiona została również odpowiedź na wyżej wymienione pismo. Problem pojawia się w momencie składania wniosków – będzie brakowało punktów.
************************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Radna Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak zapytała dlaczego gminy Tyrawa Wołoska nie ma wśród 48 miast biorących udział w Programie Strategicznym „Błękitny San”, dlaczego nie zgłoszono chęci uczestniczenia w tym Programie.
Radny Pan Maciej Batorski oraz Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zauważyli, że jest problem z kanalizacją, która jest niedrożna. Oczyszczalnie należałoby zmodernizować.
P.O. Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami Pan Janusz Burak wyjaśnił, że odbiorem nieczystości zajmuje się Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W razie jakichkolwiek problemów wykonywany jest telefon. Jednak czasami od zgłoszenia do przyjazdu mija wiele czasu.
W sprawie oczyszczalni i możliwościach jej modernizacji rozwinęła się dyskusja - jakie działania można podejmować, aby sytuację polepszyć. Czy można wykorzystać istniejącą infrastrukturę.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zapytała Pana Wójta dlaczego tak późno podejmowane są działania w sprawie wykonania toalet, skoro gmina posiada takie projekty. Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zauważyła, ze już w ubiegłym roku toalety miały być wykonane. Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta
o udostępnienie i przedstawienie projektu toalet wraz szatniami.
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska odczytała pismo od Radcy Prawnego Pani Faustyny Krasulak w sprawie podłogi na Sali gimnastycznej – projekt wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. Następnie Pracownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami Pan Krystian Domaradzki dokonał wyjaśnień dotyczących podłogi na Sali gimnastycznej. Usterki mają być usunięte do 15 lipca 2017 r.  W obecnym czasie szczeliny, które były uwzględnione w protokole sporządzonym z powodu zaistniałych usterek, są niezauważalne z uwagi na zmianę warunków atmosferycznych. W okresie zimowym były widoczne szczeliny, natomiast teraz są one mniej widoczne. Z opinią tą nie zgodził się Radny Pan Maciej Batorski: Problemem jest nie tylko podłoga ale również przeciekający dach. Radni stwierdzili również, że teraz być może nie widać tych szczelin jednak w okresie zimowym mogą się one pojawić na nowo.
O godzinie 949 do obrad dołączyła Radna Pani Anna Kuzicka-Maniawska.
O godzinie 950 Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przerwę. Wznowienie obrad o godzinie 1010.
O godzinie 1012 do obrad dołączył Radny Pan Grzegorz Jasiński.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała dlaczego panele fotowoltaiczne zostały jednak zamontowane na dachu budynku szkoły, skoro Pan Wójt wspomniał, że ich nie zamontuje. Fundacja, która realizuje to zadanie nie ma dobrej opinii.
Pan Wójt odpowiedział, że Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane nie stwierdziło przeszkód do montażu paneli fotowoltaicznych, na potwierdzenie zostało przedstawione pismo z wyżej wymienionej firmy. Warto było skorzystać z okazji. Gmina nie ponosiła żadnych kosztów tego montażu.
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że Rada powinna być informowana o wszelkich projektach, które ma zamiar realizować gmina. W momencie, gdy Rada dowiaduje się o jakimkolwiek przedsięwzięciu, a umowy czy porozumienia są już podpisane – nie ma już na realizację tego zadania wpływu.
Radny Pan Stanisław Chabko zauważył, że na sesji poruszanych jest wiele tematów jednak żadne konkretne ustalenia nie mają miejsca.
*************************************************************************
Ad. 5/ Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok  przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą budżetową  Nr XI/62/2015  z dnia 30 grudnia 2015r.
wynosił:
 
I    DOCHODY:                                       6.963.067,00 zł
II   WYDATKI:                                       6.808.067,00 zł
 
Zaplanowano nadwyżkę w wysokości           155.000,00  zł
      w tym:
1.  Rozchody:                                                   155.000,00  zł
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady plan budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosił:
 
I     DOCHODY:                                        9.081.527,39 zł  
II    WYDATKI:                                         8.926.527,39 zł
 
Planowana nadwyżka w kwocie                     155.000,00 zł
 
1.  Rozchody:                                                   155.000,00 zł
Dochody budżetowe wg stanu na 31.12.2016 r. wykonano:
w wysokości  8.145.944,27 zł, co stanowi  89,70 % wykonania z tego: dochody bieżące w wysokości 7.871.575,37 zł co stanowi 95,33 %, dochody majątkowe
w wysokości 274.368,90 zł co stanowi 33,28 % wykonania i są zgodne
ze sprawozdaniami statystycznymi.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości : 7.674.702,08 zł, co stanowi 85,98 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.585.982,16 zł
co stanowi 92,57 %, wydatki majątkowe w wysokości 88.719,92 zł co stanowi 12,13 % wykonania i9 są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
 
Gmina na dzień 31.12.2016 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek w wysokości 715.000,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji ani nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi 715.000,00 zł,
co stanowi 8,77 % dochodów wykonanych.
Dane zawarte w sprawozdaniu w zakresie należności z tytułu zaległości podatkowych, z czynszu, najmu i innych opłat są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania statystycznego.
Dane w zakresie przychodów i rozchodów budżetowych są zgodne ze sprawozdaniem  o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 r.
W 2016 roku gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 189.865,05 zł, co stanowi 2,33 % wykonanych dochodów budżetowych.
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.075,70 zł, zaś wydatki związane z realizacja tych zadań wyniosły 1.000,00 zł.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan
w wysokości :140.000,00 zł, wykonano w kwocie: 128.171,80 zł.
Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie: 101.054,201 zł.
Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej jest zgodne ze sprawozdaniem statystycznym.
Dane dotyczące dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, które są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania statystycznego.
Sprawozdanie zawiera informację finansowa i informację o stanie mienia komunalnego.
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy w Tyrawie |Wołoskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego a wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska  za 2016 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pytań do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2016 rok nie było.
********************************************************************
Ad.6/ Ad.6/   Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup – Nitka odczytała  uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Uchwałą Nr VIII/43/2017 z dnia 6 maja 2016r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowe sprawozdanie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Uchwała Nr VIII/43/2017 RIO w Rzeszowie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
****************************************************************
Ad.7/   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska  
Pan Grzegorz Jasiński poinformował, iż komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.    
****************************************************************   Ad.8/  
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup – Nitka przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 
Uchwałę Nr XXVII/153/2017 podjęto: 11 głosami „za”  przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
*******************************************************************
Ad.9/   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Radny Pan Grzegorz Jasiński przedstawił wniosek komisji, w którym występuje o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wraz z uzasadnieniem.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad.10/  Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska przeczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą  nr VIII/48/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej
o nieudzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy w Tyrawie Wołoskiej z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok z uwagą podaną w uzasadnieniu.
Uchwała RIO w Rzeszowie Nr VIII/48/2017 stanowi załącznik Nr 7
do niniejszego protokołu. 
Przed podjęciem uchwały Radni podjęli dyskusję na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium i możliwych konsekwencjach w razie jego nieudzielenia.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał czym skutkuje nieudzielenie absolutorium Wójtowi. Czy nie będzie w związku z tym wszczęta procedura referendalna.
Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak została poproszona o wyjaśnienie sytuacji,
w której mimo pozytywnej opinii dla wykonania budżetu przez Komisja Rewizyjna wnioskuje o nieudzielenie absolutorium dla Wójta.  W odpowiedzi Radca Prawny stwierdziła, ze podjęcie uchwały dotyczącej potwierdzenia absolutorium jest elementem spinającym cały proces absolutorium. Kwestia ewentualnego nieudzielenia absolutorium Wójtowi jest możliwa, niemniej jednak należy wykazać, że wykonanie budżetu nie było prawidłowe. Inne aspekty działalności Wójta nie powinny być brane pod uwagę przy absolutorium.

Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że skoro Rada przyjęła sprawozdanie Wójta
z realizacji budżetu za rok 2016 powinna udzielić Wójtowi absolutorium.

Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak wyjaśniła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu. Jednak negatywną opinia w sprawie absolutorium chciała zasygnalizować, że nie zgadza się z postępowaniem Wójta
w innych kwestiach.

Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska powiedziała, że sytuacja ta nie wszczyna żadnej procedury – jednak jest okazją do zasygnalizowania, że Radzie coś się nie podoba w działaniach Wójta. Jest to wskazówka dla Wójta, że coś należy w swoich działaniach zmienić.
********************************************************************
Ad.11/  Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa
             Wołoska poddano pod głosowanie:
Uchwała Nr XXVII/154/2017  wynik głosowania:
3 głosy „za”
4 głosy „przeciwne”  
5 głosów „wstrzymujących się”
przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
Wobec powyższego Uchwała Nr XXVII/154/2017 nie została podjęta.
O godzinie 1205 została zasądzona przerwa w obradach.
Wznowienie obrad o godzinie 1215.
**************************************************************************
Ad.12/ Podjęcie uchwał:
Z uwagi na to, iż uchwała nr XXVII/154/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska nie został podjęta zmienia się numeracja kolejnych uchwał.
ad.1) Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Pan Jerzy Wołoszyn przedstawił projekt uchwały nr XXVII/154/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
Uchwałę Nr XXVII/154/2017 podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących (Radny Pan Grzegorz Jasiński opuścił obrady sesji o godz. 1205) i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
**************************************************************************

ad.2) Pan Jerzy Wołoszyn przedstawił projekt uchwały nr XXVII/155/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej

Uchwałę nr XXVII/155/2017 podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

********************************************************************
Ad.13)   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej za 2016 rok.

Pani Krystyna Kuzicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej przedstawiła sprawozdanie.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tyrawie wołoskiej za rok 2016 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad.14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok (projekt uchwały nr XXVII/157/2017)
Pani Krystyna Kuzicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej przedstawiła sprawozdanie.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Uchwałę Nr XXVII/156/2017 podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi  załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad. 15) Skarbnik gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXVII/157/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok.
Uchwałę Nr XXVII/157/2017 podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad.16) Skarbnik gminy Pani Barbar Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXVII/158/2017 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gminy Tyrawa Wołoska.
Uchwałę Nr XXVII/158/2017 podjęto: jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad. 17) Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska przedstawiła odpowiedź na pismo
 w sprawie działki nr 75 w Hołuczkowie. Pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad.18/ Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska przedstawiła odpowiedź na pismo Pana Ryszarda Kaliniaka i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
********************************************************************
Ad.19/ Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska przedstawiła odpowiedź na pismo
w sprawie właściciela Tartaku w Tyrawie Wołoskiej i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
********************************************************************
Ad.20/ Dyskusja.
Radny Pan Stanisław Chabko zadał pytanie w związku z pieniędzmi przyznanymi na drogi dojazdowe do pól – kto rozpatruje te wnioski i na jakie miejscowości zostaną przeznaczone pieniądze?
Pan Wójt odpowiedział, ze wnioski zostały już rozpatrzone, przez Urząd Marszałkowski – gmina otrzymała 30.000,00 zł (wniosek składany była na 250.000,00zł) Pieniądze zostaną przeznaczone na drogi w miejscowości Hołuczków, Rozpucie (Moczary), Rakowa, Tyrawa Wołoska.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie tej kwoty na jedną drogę, która jest bardziej potrzebna – np. droga prowadząca do lasu wiejskiego.
Radny pan Zenon Bodnar również stwierdził, że należałoby wykonać jedną najpilniejsza drogę, ponieważ kwota 30.000,00 zł na trzy drogi jest zbyt mała.
Pan Wójt przedstawił projekt budowy szatni dla Klubu Sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą, opierając się na posiadanym projekcie. Radni poprosili o dokładną informację na ten temat. Informacja została przedstawiona przez p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami.  Wyjaśnił, że projekt, który miał być realizowany opiewał na kwotę 300.000,00 zł. Po uwzględnieniu obecnych kosztów realizacji tego projektu mieściłoby się to w granicach 450.000,00 zł. Na temat szatni rozwinęła się dyskusja, w wyniku której Radni zakwestionowali sensowność realizacji tamtego projektu, dochodząc do wniosku, że tak duży obiekt nie jest potrzebny a na potrzeby klubu oraz imprez kulturalnych wystarczy mniejszy obiekt. Obiekt może być zrealizowany ze środków zewnętrznych – LGD „Zielone Bieszczady”. Wójt złożył deklarację, że podejmie działania w tym kierunku zgodnie
z sugestią Radnych.
********************************************************************
Ad.21/ Wolne wnioski i zapytania.
**************************************************************************
Ad.22/  O godzinie 1404 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska zamknęła obrady XXVII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Referent UG

 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-07-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-11-24 14:45
Dodano do archiwum