Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2017 r.
O godz. 1530 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXIV sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 1. Maciej Batorski
 2. Zenon Bodnar
 3. Ryszard Burzyński
 4. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 5. Stanisław Chabko
 6. Tomasz Czapor
 7. Grzegorz Jasiński
 8. Anna Kuzicka-Maniawska
 9. Janusz Nitka
 10.  Zofia Rudkowska
 11.  Jolanta Tomaszewska
   
Nieobecni radni:
1. Stanisław Białecki
2. Daniel Bilański
3. Ireneusz Bobyk
4. Tomasz Wołoszyn
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Zestawienie wydatków poniesionych na salę gimnastyczną w latach 1997- 2015 oraz zrealizowanie wydatków na salę w 2016 roku.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczącego delegacji za 2016 rok oraz wykazu delegacji za okres od stycznia 2017 do kwietnia 2017 roku.
 6. Zapoznanie Rady Gminy z pismem Wójta w sprawie delegacji wójta.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXVI/150/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXVI/151/2017)
 3. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

  (projekt uchwały nr XXVI/152/2017)
 4. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXVI/153/2017)
 1. Zapoznanie Rady Gminy z pismem od małżeństwa lekarzy p. Marzeny i Krzysztofa Reiss w sprawie działki nr 75 w Hołuczkowie.
 2. Zapoznanie Rady Gminy z pismem właściciela tartaku w Tyrawie Wołoskiej p. Andrzeja Rzepki.
 3. Przedstawienie Radzie protokołów z zebrań wiejskich odbytych w obecnej kadencji.
 4. Dyskusja.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie sesji.
***********************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 11 radnych.
************************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zmian do porządku obrad.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 11 głosujących.
Referent UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXV sesji z dnia 12 maja 2017 r.
Protokół Nr XXV/2017 z dnia 12 maja 2017 r. przyjęto jednogłośnie
przy 11 głosujących;
- protokół z XXIV sesji z dnia 31 marca 2017 r.
Protokół Nr XXIV/2017 z dnia 31 marca 2017 r. przyjęto jednogłośnie
przy 11 głosujących;
**************************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 31.03.2017 r. do 30.05.2017 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
 1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r;
 2. w sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniach prowadzonych przez Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w trybie zapytania ofertowego;
 3. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska;
 4. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego;
 5. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej;
 6. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Świetlicy „Mrówka” w Placówce Wsparcia dziennego w Tyrawie Wołoskiej;
 7. w sprawie powołania Komisji 3-osobowej, której zadaniem jest dokonanie przeglądu sprzętu obrony cywilnej i zakwalifikowanie go do odpowiedniej kategorii;
 8. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz powołania Komisji do spraw dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej;
 9. w sprawie utworzenia i funkcjonowania kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej;
 10. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych
  w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej;
 11. w sprawie udziału Gminy Tyrawa Wołoska w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „Wisła 2017”;
 12. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
13. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wypełnienia kart oceny formalnej
i merytorycznej oraz sporządzenia listy rankingowej uczestników projektu Świetlica „Mrówka”.
27 maja 2017 r. na terenie gminy odbyło się Powiatowe Święto Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym uczestniczyli strażacy z całego terenu Powiatu Sanockiego.
W dniu 13.04. 2017 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na „Stałe utrzymanie czystości w Gminie Tyrawa Wołoska”. Wpłynęła jedna oferta. Wykonawcą zostało CIS z Sanoka – realizacja zadania do 30.11.2017 r. (za kwotę 15.567,05 zł).
W dniu 21.04.2017 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na „Wykonanie kładki dla pieszych wraz z przyczółkami w ciągu drogi krajowej nr 28”. Wykonawcą została F.H.U.B.T. Henryk Biłas. Koszt realizacji zadania 45.357,85 zł.
W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego na remont budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej ( brak odpowiedzi potencjalnego wykonawcy zadania na wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny ), prowadzone są negocjacje cenowe z potencjalnym wykonawcą zadania.
Ogłoszono zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Tyrawa Wołoska. Realizacja zadania w II kw. 2017 r.
W m-cu kwietniu został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tyrawa Wołoska, Rozpucie i Hołuczków.
Zostało podpisane porozumienie z Fundacją dziedzictwa przyrodniczego na instalację paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – wszystkie koszty zadania pokrywa fundacja. Planowany termin realizacji zadania – koniec czerwca 2017r.
W m-cu kwietniu br. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart skierowała do ministra finansów Pana Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą o dofinansowanie kwotą 380.000,00 zł w roku 2017 i kwotą 372.467,00 zł w roku 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem trzeciej kondygnacji na pomieszczenia dydaktyczne oraz zakup wyposażenia do klasopracowni”. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Finansów.
W dniu 8 maja 2017 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Tyrawa Wołoska:
- działka nr ewid. 34 w m. Rakowa, o powierzchni 0,1500 ha, wartość szacunkowa 5.845,00 zł – sprzedana za kwotę 15.000,00 zł.
- działka nr ewid. 35 w m. Rakowa, o powierzchni 0,2400 ha, wartość szacunkowa 7.345,00 zł – sprzedana za kwotę 19.600,00 zł.
Na zakup działki nr 167/2 o powierzchni 0,3058 ha w m. Rakowa nie było chętnych.
W dniu 21 kwietnia 2107 r. została zbyta w trybie bezprzetargowym działka nr ewid. 313/2 w Tyrawie Wołoskiej o pow. 0,0284 ha, stanowiąca mienie komunalne gminy Tyrawa Wołoska, za cenę 8.571,00 zł.
Na stronie internetowej gminy Tyrawa Wołoska uruchomiony został System Informacji Przestrzennej na terenie gminy Tyrawa Wołoska, dostępny dla wszystkich mieszkańców. Zawiera zakładki dot. Planów Miejscowych, Studium, Numeracji Budynków. Można zgłaszać kwestie związane ze sprzedażą działek prywatnych. Wkrótce w systemie będą zamieszczone informacje dot. planowanych inwestycji, wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu, inwestycji celu publicznego. System zawiera wiele map tematycznych, m.in. mapy geologiczne, hydrograficzne, osnowy geodezyjne.
Link do strony: tyrawawoloska.e-mapa.net
Wspólnie z Panią Kierownik GOPS prowadzone są rozmowy z Dyrektorem  Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w sprawie zagospodarowania budynku
po Gimnazjum w Rakowej pod usługi społeczne. Będzie w związku z tym zwołane Zebranie Wiejskie.
Pan Wójt poinformował, iż wystąpił z pismem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o ujęcie Gminy Tyrawa Wołoska w Strategicznym Programie „Błękitny San”. Brak udziału w tym programie skutkuje tym, że Gmina traci punkty przy projektach infrastrukturalnych. Pan Wójt poinformował, że wystąpił
do Powiatowego zarządu Dróg w sprawie usunięcia osuwiska w Rakowej oraz
w sprawie mostu w Siemuszowej. W związku z pytaniami Radnych, zadanymi
na poprzedniej sesji,  Pan Wójt odpowiedział, że:
- W momencie zakończenia prac Geofizyki, Wójt powoła Komisję, która oceni stan uszkodzenia dróg i dokona odbioru dróg.;
- Przetarg na remont garażu dla samochodu OSP przy świetlicy w Rozpuciu będzie wyznaczony -  jest złożony wniosek przez OSP, przeszedł pozytywną opinię Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.  Wniosek na dofinansowanie nie może być złożony przez Gminę – tylko przez OSP.
- Termin wykonania wyróbki w lesie  przesunięty do końca czerwca. Ścinka i zrywka została zakończona w miejscowości Siemuszowa.
Pan Wójt przedstawił informację na temat odbytych wyjazdów służbowych.
Przedstawiony został również protokół usterek na Sali gimnastycznej.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zapytała Pana Wójta, czy wystąpił do firmy, która wykonała podłogę na sali gimnastycznej, o naprawę podłogi w ramach gwarancji.
Pan Wójt odpowiedział, że wystarczy sam protokół z przeglądu – było to konsultowane z Radcą Prawnym. Termin na usunięcie usterek został wyznaczony do dnia 15 lipca 2017 r. Jest pod tym podpisany przedstawiciel firmy.
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zestawienie kosztów, jakie Gmina poniosła na salę gimnastyczną od 2007 do 2015 r.
Radny Pan Grzegorz Jasiński przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli wyjazdów służbowych Pana Wójta za rok 2016 oraz kosztów, jakie w związku z nimi poniosła Gmina.
*************************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Radny Pan Maciej Batorski zadał pytanie w związku z przedstawionym zestawieniem dotyczącym kosztów poniesionych na salę gimnastyczną – koszty związane z nadzorem budowlanym były duże, podłoga została odebrana, a teraz pojawiają się z nią problemy. Różne osoby miały zapłacone za nadzór nad tym projektem, firma dała gwarancję na wykonane prace. Powstałe usterki powinny być wykonane w ramach gwarancji.  Pan Radny stwierdził, że być może w komisji biorącej udział w przeglądzie sali powinna znaleźć się jeszcze osoba, niezależna – fachowiec budowlany. Czy protokół ten będzie wystarczający. 
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zwróciła uwagę na to, że w wielu miejscach zestawienia pojawiają się duże kwoty – nadzór budowlany, aktualizacja projektu w tym samym roku, w którym on powstał.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak stwierdziła, że parkiet na sali gimnastycznej jest w złym stanie – natomiast postępowanie firmy, która go wykonała to zwlekanie w czasie – niedługo kończy się okres gwarancji. Jest szereg usterek, które nie zostały zauważone na etapie wykonywania prac.
Pan Wójt poinformował, że w razie nie wykonania prac w ramach gwarancji, nie dotrzymania terminu wykonania prac, rozważa wystąpienie w tej sprawie na drogę sądową.
Radca Prawny Pani Faustyna Krasulak dodała, że zanim Gmina zdecyduje się
na postępowanie na drodze sądowej, musi podjąć działania w związku z upływającym terminem gwarancji. Z Wykonawcą została podpisana umowa. Z umowy wynikają korzyści dla Gminy. Na podstawie tej umowy można egzekwować roszczenia wynikające z  gwarancji. Gmina na tym etapie musi wystąpić do Wykonawcy o wykonanie napraw w ramach gwarancji we wskazanym terminie. Jeżeli po upływie terminu nie zostaną usunięte usterki, wystąpi do sądu o wykonanie tego zadania.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że w całym przedsięwzięciu, jakim była budowa sali gimnastycznej błędy pojawiły się już na etapie projektu – co najlepiej widać na przykładzie dachu. Rada powinna powołać osobę z zewnątrz, która zajmie się tą sprawą, wyciągnie wszystkie błędy.
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że Pan Wójt nie powinien zgadzać się na położenie starego parkietu. Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak dodała,
że w żadnych  wypadku nie należało się na to zgodzić.
Pan Wójt odpowiedział, że pozwolił na położenie tego parkietu po konsultacji
z inspektorem.
Wójt poinformował, że powoła rzeczoznawcę-budowlańca, a następnie wystąpi
do Wykonawcy o usunięcie usterek. Jeżeli nie zostaną usunięte - wystąpi do sądu.
Radca Prawny wyjaśniła, że w trakcie realizacji do Wykonawcy były kierowane pisma. Wykonawca nie zrealizował prawidłowo tych zadań.
Pani Przewodnicząca poprosiła również Pana Wójta o wyjaśnienie faktury – jaki był cel wyjazdu.
Pan Wójt odpowiedział, że był to wyjazd trzydniowy, w którym udział brali przedstawiciele samorządów.
Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pana Wójta o wybieranie takich wyjazdów (ze względu na koszty delegacji), które przyniosą korzyści dla Gminy .
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, kiedy Rada zostanie poinformowana
o działaniach w sprawie sali gimnastycznej.
Pani Przewodnicząca przypomniała o konieczności uczestniczenia w obradach sesji pracowników referatów, odpowiednio do spraw, które będą poruszane na sesji.
*************************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały
Nr XXVI/150/2017
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017

Uchwałę Nr XXIV/150/2017 podjęto: 10 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się (Radny Pan Stanisław Chabko) i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
*************************************************************************
ad.2/ Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały
Nr XXVI/151/2017
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

Uchwałę Nr XXVI/151/2017 podjęto: 10 głosami "za" przy 1 "wstrzymującym się"
(Radny Pan Stanisław Chabko) i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
*************************************************************************
ad.3/  projekt uchwały nr XXVI/152/2017 w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak przeczytała protokół z posiedzenia komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie stawek za wodę, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał ile kosztuje utrzymanie oczyszczalni ścieków, ilu mieszkańców z niej korzysta, jakie są koszty na mieszkańca, jakie są koszty utrzymania na poszczególne miejscowości.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma możliwości podania kosztu w przeliczeniu
na mieszkańca poszczególnych miejscowości, ponieważ Gmina otrzymuje od firmy, która obsługuje oczyszczalnie fakturę zbiorczą.
Radny Pan Maciej Batorski postawił wniosek o wystąpienie do firmy, która obsługuje oczyszczalnie o koszt w przeliczeniu na mieszkańca w poszczególnych miejscowościach.
Uchwałę Nr XXVI/152/2017 podjęto: 7 głosami "za" przy 4 głosach "wstrzymujących się" (Radni: Pan Maciej Batorski, Pan Janusz Nitka, Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak, Pani Jolanta Tomaszewska)  i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/ projekt uchwały nr XXVI/153/2017 w sprawie stawek za usunięcie drzew lub krzewów
Radca Prawny Faustyna Krasulak dokonała wyjaśnień dotyczących przepisów oraz zmian, jakie zachodziły w przepisach dotyczących stawek za usunięcie drzew
i krzewów. Projekt uchwały został przeniesiony na następną sesję.
**************************************************************************
Ad.6/Dyskusja
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska przeczytała pismo w sprawie działki nr 75
w Hołuczkowie dotyczące problemu z przejazdem do nieruchomości. Właściciele zwrócili się do Rady o podjęcie działań, w wyniku których będą mogli w sposób niezakłócony dojeżdżać do własnej nieruchomości. Optymalnym rozwiązaniem
wg właścicieli działki jest wybudowanie mostu na potoku Tyrawka, który pozwoliłby na ominięcie sąsiedniej działki, przez którą nie mogą w tym momencie przejeżdżać
ze względu na to, iż nie zgadza się na to jej właściciel. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 Pan Wójt odpowiedział, że po konsultacji z Radcą Prawnym przygotuje odpowiedź na pismo. Jednak Gmina nie ma możliwości, aby wchodzić w teren prywatny w celu wykonania przejazdu (działka graniczy z potokiem). Gmina nie ma również możliwości wybudowania mostu.
**************************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo właściciela Tartaku w Tyrawie Wołoskiej dotyczące wynajmu pomieszczeń po byłym przedszkolu w Rozpuciu w celu zakwaterowania pracowników. Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Wójt odczytał odpowiedź, jaką udzielił właścicielowi Tartaku. Lokal nie jest przystosowany do pełnienia funkcji lokalu mieszkalnego, a jego adaptacja na lokal mieszkalny nie jest możliwa ze względu na jego ewentualne wykorzystanie przez Gminę w przyszłości. Chcąc wynająć ten lokal na cele mieszkaniowe Pan Wójt musiałby zmienić jego przeznaczenie – uzyskać od Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję na użytkowanie jako lokal mieszkalny.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że należałoby się pochylić nad sprawą wynajęcia pomieszczeń po byłym przedszkolu. Umowa wynajmu może być tak sprecyzowana, aby była korzystna dla Gminy. W tym budynku niezbędne są remonty.
Radny Pan Janusz Nitka poinformował, że na razie w tym lokalu znajdują się lokatorzy. Natomiast Rada Sołecka nie wyraziła chęci na utworzenie w tym budynku pomieszczeń dla pracowników.
Pan Wójt stwierdził, że jest również możliwość wydzielenia dwóch pomieszczeń mieszkalnych na piętrze, natomiast parter przeznaczyć na lokal użytkowy. Wtedy można ten budynek sprzedać, po wcześniejszym uzgodnieniu tej sprawy na Zebraniu Wiejskim.
Pan Wójt poinformował, że podejmie rozmowy z właścicielem Tartaku w sprawie wynajęcia lokalu „Domu Nauczyciela” w Tyrawie Wołoskiej.
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że w tej sprawie powinno odbyć się Zebranie Wiejskie. Wg Radnego czym innym jest wynajęcie lokalu dla pracowników Tartaku
w Rozpuciu, na uboczu, a czym innym wynajęcie lokalu w Tyrawie Wołoskiej przy szkole.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska pismo w sprawie Pana Ryszarda Kaliniaka. Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Pani Przewodnicząca zapoznała również Radnych z zestawieniem Zebrań Wiejskich, które odbyły się
w 2016 roku.
************************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1917 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska zamknęła obrady XXVI sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Referent UG

 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-05-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-15 08:18
Dodano do archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 lutego 2020r. 04:46:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.