Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXII/2017
PROTOKÓŁ Nr XXII/2017
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 lutego 2017 r.
PROTOKÓŁ Nr XXII/2017
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 lutego 2017 r.
 
O godz. 1700 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXII  sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska 
w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy - Pana Jana Chowańca
 
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Skarbnika Gminy  - Panią Barbarę Biskup Nitkę
 
Panie i Panów radnych  obecnych na sesji:
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Zenon Bodnar
 4. Ireneusz Bobyk
 5. Teresa Brzeżawska-Juszczak
 6. Stanisław Chabko
 7. Tomasz Czapor
 8. Grzegorz Jasińki
 9. Janusz Nitka
 10. Zofia Rudkowska
 11. Jolanta Tomaszewska
 12. Tomasz Wołoszyn
 
Nieobecni  Radni :
 1. Daniel Bilański
 2. Ryszard Burzyński
 3. Anna Kuzicka – Maniawska
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła porządek sesji nadzwyczajnej :
 Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 3.   w sprawie zmian w budżecie  (projekt uchwały Nr XXII/134/2017)
2). w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XXII/135/2017)
 1. w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji projektu pt. Świetlica „Mrówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekt uchwały Nr XXII/136/2017)
 2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017 (projekt uchwały Nr XXII/137/2017)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (projekt uchwały Nr XXII/138/2017)
 1. Zakończenie sesji.
****************************************************************
Ad.1/   Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, w sesji udział wzięło 12
             radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
****************************************************************
Ad.2/ Podjęcie uchwał:
ad.1)  w sprawie zmian w budżecie
 
Pan Wójt wyjaśnił z czego wynikają zmiany w budżecie. Do Pani Premier został złożony wniosek za pośrednictwem Wojewody Pani Ewy Leniart. Na oświatę jest dofinansowanie 50 na 50%. W budżecie Gminy musi być zabezpieczone około 700.000,00 zł na wkład własny, na przebudowę Szkoły w Tyrawie Wołoskiej  (starej części szkoły). Pani Skarbnik przeprowadziła w tej sprawie konsultacje
z RIO, z których wynika, że Gmina nie jest w stanie podołać temu zadaniu w ciągu jednego roku. Procedura przetargowa nie może być rozpoczęta jeżeli nie ma jeszcze zabezpieczonych pieniędzy. Na rozpoczęcie inwestycji z RPO pozostały trzy miesiące. Gminie zostały przyznane środki w wysokości 1000.000,00 zł, brakuje jeszcze 1.500.000,00 zł. Wójt poinformował, że wystąpił o środki do Pani Wojewody. Gmina musi przedstawić pismo informujące, że w budżecie zabezpieczona jest kwota ok 700.000,00 zł na wkład własny, rozłożony na 2 lata. Łączy się to ze zmianą
w wieloletniej prognozie finansowej. Przygotowane jest również pismo do Marszałka
o dofinansowanie z budżetu Sejmiku Województwa Podkarpackiego na kwotę 200.000,00 zł w roku 2017 oraz 200.000,00 zł w roku 2018.
 
Pani Skarbnik przeczytała projekt uchwały Nr XXII/134/2017 w sprawie zmian
w budżecie 
 
Do projektu uchwały dołączone są dwie tabele: dochody i wydatki. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka wyjaśniła z czego wynikają zmiany w budżecie.  W tabeli „dochody” w dziale 756 zostały wprowadzone zmiany: „- o kwotę 289,00 zł” - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o udziałach dla Gminy. Pomniejszona została ostateczna kwota o wspomniana sumę, do udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W dziale 758 –zwiększenie subwencji oświatowej o 137.460,00 zł. W tabeli „wydatki” – zmiana planu wydatków – 442.953,41 zł. Są to tzw. „wolne środki”. Są to środki z lat poprzednich, z których mogą być pokryte różne zobowiązania, wydatki (np. kredyty). Kwota ta pomniejszona jest o 289,00 zł i zwiększona kwota o subwencję oświatową – o 137.460,00 zł.
W §3 zmiana w załączniku nr 2 Uchwały budżetowej – kwota 1.500,00 zł.
 
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał, z czego wynikają zmiany w dziale 756, podniesienie środków o 289,00 zł?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiany wynikają z pisma Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodów od osób fizycznych wylicza Ministerstwo i przesyła pismo do Urzędu Gminy. Wyliczenia są niezależne od Gminy i należy się do nich ustosunkować.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zadał również pytanie dotyczące zabezpieczenia środków, ok 700.000,00 zł, w budżecie Gminy na dwa lata.
Pan Wójt odpowiedział, że środki muszą być zabezpieczone.
Pani Skarbnik dodała, że prawdopodobnie na rok 2017 środki w kwocie 380.000,00 zł będą zabezpieczone. Natomiast na rok 2018 planowane jest zaciągnięcie kredytu. Jak będzie wyglądać realizacja pokażą nam różne wskaźniki, m.in. dochodów majątkowych i realizacja inwestycji.
Pan Wójt dodał, że w przyszłym roku Gmina będzie miała płatność ok 1.000.000,00 zł przed oddaniem inwestycji. W tym roku pieniądze będą pochodziły z zaliczki z RPO, środków własnych oraz środków z Ministerstwa. W przyszłym roku będziemy musieli się posiłkować kredytem krótkoterminowym, aby dokonać płatności na początku roku. Pieniądze z Ministerstwa Finansów oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzyma w późniejszym czasie.
 
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zapytała, czy poniesiemy jakieś konsekwencje w sytuacji, gdy otrzymamy część środków, ale - mimo starań - nie uda nam się podjąć działań dotyczących  realizacji inwestycji?
Pan Wójt odpowiedział, że nie. Środki przepadają. Sesja jest zwołana z tego względu, ponieważ musimy zdążyć z terminem.  Procedurę przetargową musimy rozpocząć
w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.
 
Następnie Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami Pan Janusz Burak przybliżył kwestię inwestycji. Całkowita wartość zadania: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem części kondygnacji na pomieszczenia dydaktyczne oraz zakup wyposażenia do klasopracowni” – wartość kosztorysowa – 2.504.885,70 zł brutto. Podatek VAT: 468,393,26 (jako wydatek kwalifikowany, Gmina nie ma możliwości odzyskania tego VAT-u). W ramach RPO podpisana jest umowa z Urzędem Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski przeznaczy na tą inwestycję 999.950,34 zł, co stanowi 39%. Gmina musi zapewnić środki w wysokości 1.504.935,36 zł (jako wkład własny). Wystąpiliśmy z wnioskiem o środki
z rezerwy Premiera, za pośrednictwem Wojewody, po opinii Marszałka. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 80%, jednak z uwagi na to,
że jest inwestycja oświatowa – dofinansowanie może wynosić tylko do 50%.   
Gmina musi więc zabezpieczyć kwotę 752.467,68 zł.  (co stanowi 50% z kwoty 1.504.935,36 zł) na okres 2 lat (2017-2018):
2017 r.– 380.000,00 zł z rezerwy Premiera
             - 380.000,00 zł środki własne
2018 r. – 372.467,68 zł z budżetu państwa
              - 372.467,68 zł z budżetu gminy
Nie ma gwarancji otrzymania środków w tym czy przyszłym roku.
Zabezpieczenie wkładu własnego musi być podjęte przez Gminę w formie uchwały.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czy w momencie, gdy realizujemy  inwestycję, a środki jeszcze nie wpłynęły i będzie zaciągany kredyt, czy jest na to zabezpieczenie?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w budżecie Gminy należy wówczas zabezpieczyć kredyt krótkoterminowy. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jest wiadome czy dostaniemy pieniądze z rezerwy Premiera. Rok 2017 jest zabezpieczony, niepewny jest przyszły rok (2018).
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał również o kwotę w dziale 750 – Administracja Publiczna – 11.000,00 zł – zakup, usługi, remont. Z czego to wynika?
Pan Wójt odpowiedział, że środki te przeznaczone są na wymianę drzwi, okna
w kancelarii tajnej. Gmina została do tego zobowiązana przez ABW. Planowany jest również remont schodów.
 
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał o termin realizacji przetargu oraz co jest w nim zawarte.
Pan Janusz Burak odpowiedział, że ogłoszenie przetargu musi być podane do wiadomości 2 tygodnie wcześniej niż składanie podań. Rozstrzygnięcie przetargu trwa ok 1,5 miesiąca. W wartości kosztorysowej zawarte są roboty budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie do klasopracowni.
 
Uchwałę Nr XXII/134/17 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
****************************************************************
ad.2) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXII/135/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2017-2026.
Zmiany:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 536.381,57 zł
- zwiększenie dotacji na zadania bieżące i zlecone o kwotę 399.210,57 zł

Plan dochodów bieżących wynosi 8.745.966,57 zł. Dochody majątkowe o kwotę 299.050,00 zł. Wydatki bieżące zwiększone są o kwotę 543.113,98 zł.
- §3 zmiany: modernizacja budynku Zespołu szkół w Tyrawie Wołoskiej, okres realizacji 2016-2018:
- Wydatki na rok 2017 wynoszą: 1.299.000,00 zł, z czego z RPO – 919.000,00 zł oraz środki własne Gminy 380.000,00 zł;
- Wydatki na rok 2018 zmiana z kwoty 453.475,00 zł na kwotę 453.478,02 zł,
z czego środki z RPO 80.950,34 zł, środki własne Gminy – 372.467,68 zł.
Kredyt na kwotę 372.467,68 zł rozpisany jest na 8 lat.
Uchwałę nr XXII/135/17  podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3)  Pan Sekretarz Marian Kurasz przeczytał projekt uchwały Nr XXII/136/2017
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji projektu pt. Świetlica „Mrówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Pan Wójt oraz Pan Sekretarz dokonali wyjaśnień w sprawie projektu uchwały. Wniosek został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy – kwota 280.218,56 zł. Koszt, jaki poniesie Gmina, to ok 30.000,00 zł -  wynajem Sali (dawna sala gimnastyczna przy Urzędzie Gminy), zasiłki i media. Na zakupy i remonty można przeznaczyć z tej kwoty jedynie 10%. Będą z tego korzystały dzieci. Od czerwca 2017 r. do końca grudnia 2018 r. będą mogły w każdy dzień, od poniedziałku do piątku, przebywać po 4 godziny w świetlicy. Jest to projekt dla 20 dzieci.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał, jakie są  kryteria  wyboru dzieci, które będą mogły skorzystać z tego projektu?
Pan Sekretarz odpowiedział, że są to dzieci z rodzin, które pobierają zasiłki rodzinne.
Uchwałę nr XXII/136/17  podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4) Radny Pan Grzegorz Jasiński przeczytał projekt uchwały nr XXII/137/2017 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017 oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej
Radny Pan Stanisław Chabko zasugerował, aby w maju dodać sprawdzenie stanu budynków komunalnych w Gminie.
Radny Pan Zenon Bodnar poprosił o wytłumaczenie sensu pkt.10 planu dotyczącego kontroli zaciąganych przez Gminę kredytów. Zdaniem Radnego nie ma celowości tej kontroli. Taka informacja może być przygotowana przez Panią Skarbnik.
Pani Przewodnicząca przyznała rację Panu Radnemu, że  Komisja ma w planie przeprowadzenie zbyt wielu kontroli, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami w każdym miesiącu (1000 zł), na które nie stać naszej Gminy.
Radny Pan Zenon Bodnar zakwestionował również zasadność analizy kosztów utrzymania Świetlic Wiejskich. Informacja ta również może być przygotowana przez Panią Skarbnik. A także: zasadność kontroli utrzymania zieleni. Czy po przeprowadzonym przetargu radni mogą otrzymać informację na ten temat?; zasadność kontroli wydatków na wyjazdy samochodem służbowym; kontroli wydatków
na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że odnośnie analizy kosztów utrzymania Świetlic Wiejskich taką informację może przygotować, jednak z pominięciem wynagrodzeń.
Radny Pan Grzegorz Jasiński odpowiedział, że nie będzie kontrolowana osoba czy firma, która wygrała przetarg na utrzymanie zieleni w Gminie, a jedynie  stopień utrzymania czystości w Gminie, umowy i realizacja tego  zadania.
Radny Pan Zenon Bodnar zauważył, że w roku planowane jest przeprowadzenie 11 kontroli, każda kontrola to koszt 1.000,00 zł – czy jest zasadne przeprowadzanie tylu kontroli? Są jeszcze dwie Komisje. Na samą Komisję Rewizyjną będzie przeznaczona kwota 11.000,00 zł.  
Radny Pan Ireneusz Bobyk postawił wniosek o ograniczenie ilości kontroli
przez Komisję Rewizyjną do niezbędnego minimum.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, że w planie należy nanieść poprawki
i wówczas ten plan przegłosować.  
Radny Pan Zenon Bodnar stwierdził, że na następną sesję powinien być przygotowany nowy plan z ograniczeniem kontroli do sześciu. Proponuje połączyć pkt 2 z pkt 4.
Radny Pan Ireneusz Bobyk stwierdził, że powinny być max. 4 kontrole Komisji
w ciągu roku, jedna na kwartał. A także w razie wskazań Rady.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zauważyła, że kontrole te zostały sprowadzone tylko do aspektu finansowego. Natomiast nie zawsze z przeprowadzonych kontroli wyciągane są przez Radę wnioski. Rada nie egzekwuje wskazanych przez Komisję problemów. Nie ma konsekwencji w działaniu.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska przełożyła podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na następną sesję. Plan należy bardziej uszczegółowić, ograniczyć ilość spotkań oraz wprowadzić sugerowane przez Radę zmiany.
****************************************************************
ad.4)   Pani Ewa Dudka przedstawiła projekt uchwały nr XXII/138/2017
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Z uwagi na niepodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej zmieniona zostaje numeracja uchwał – projekt uchwały Nr XXII/138/2017 otrzymuje Nr XXII/137/2017.
Radna Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak zapytała, czy w ubiegłym roku dużo było przypadków umorzenia opłat za śmieci?
Pan Wójt odpowiedział, że były umorzenia w przypadku odprowadzania ścieków.
W przypadku śmieci są zaległości w opłatach. Informacje przygotuje na następną sesję.
Uchwałę Nr XXII/137/17 w sprawie wyrażenia na zawarcie porozumienia międzygminnego podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
****************************************************************                                          
Ad.4/  O godzinie 19 00   Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXII sesji     /nadzwyczajnej/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym  za udział.

Protokołowała:
Urszula Wisłocka Referent UG
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-02-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-13 12:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-15 08:15
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 lutego 2020r. 05:39:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.