XML
PROTOKÓŁ Nr XXI/2017
PROTOKÓŁ Nr XXI/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 stycznia 2017 r.
PROTOKÓŁ Nr XXI/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 stycznia 2017 r.


O godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXI sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.


Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Kierownika GOPS – Panią Krystynę Kuzicką
oraz
Komendanta Powiatowej Policji w Sanoku –  mł. Inspektora Andrzeja Stępnia
Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sanoku – kpt. Waldemara Bochnaka
Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 1. Stanisław Białecki
 2. Ireneusz Bobyk
 3. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 4. Ryszard Burzyński
 5. Stanisław Chabko
 6. Daniel Łukasz Bilański
 7. Grzegorz Jasiński
 8. Janusz Nitka
 9. Zofia Rudkowska
 10. Jolanta Tomaszewska
 11. Tomasz Wołoszyn
Nieobecni radni:
1. Maciej Batorski
2. Anna Kuzicka-Maniawska
3. Zenon Bodnar
4. Tomasz Czapor
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.


Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok (projekt uchwały nr XXI/130/17)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXI/131/17)
 3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały Nr XXI/132/16)
 4. w sprawie projektu sieci szkół (projekt uchwały nr XXI/133/16 – projekt zgłoszony w trybie pilności w związku z obowiązkiem podjęcia uchwały do dnia 31.01.2017 r.)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
****************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rada jest  władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 11 radnych.     
****************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zmian do porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy 10 głosujących.(1 radny opuścił na chwilę salę)
Referent UG Urszula Wisłocka przeczytała protokół z XX sesji z dnia 28 grudnia 2016r. Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak wniosła o uzupełnienie protokołu w części dot. odpowiedzi na pytanie Pani Radnej w sprawie działania jej wypowiedziami na szkodę Nadleśnictwa Brzozów. Ze strony Pana Wójta, Pani Przewodniczącej oraz Rady pojawiły się zapewnienia, że takie działanie ze strony Radnej Pani Teresy Brzeżawskiej - Juszczak nie miało miejsca.
Protokół Nr XX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przyjęto jednogłośnie
przy 11 głosujących.
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy, Pan Jan Chowaniec,  przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 29 grudnia 2016r. do 25 stycznia 2017 r.,
w tym z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z informacji o realizowanych projektach.
W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2016;
- w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Kierownik Bożena Bobyk na okres 7 lat ;
- w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej;
-  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna;
- w sprawie ustalenia pracownikom zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
W dniu 23.01.2017 r. został przeprowadzony 4 przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska. Firma Drewren Renata Wolszczak, kupiła lipę, osikę, czereśnię i brzozę pozyskaną z działki o nr 47 w miejscowości Hołuczków. Lipa i osika została sprzedana za cenę netto 215,00 zł/ 1 m³, natomiast czereśnia i brzoza za cenę 235,00 zł/ m³. Łącznie za całość drewna została osiągnięta cena 13.050,85 zł brutto. W miejscowościach Rozpucie, Siemuszowa i Hołuczków został sprzedany buk za cenę 250,10 zł netto/ m³. Drewno zostało sprzedane za kwoty: Rozpucie - 45.768,15 zł brutto, Hołuczków – 37.422,34 zł, Siemuszowa – 41.821,35 zł.
Nie została sprzedana sosna i jodła. Pan Wójt poinformował, że powoła komisję do przeprowadzenia negocjacji cen.
Pan Wójt poinformował, ze wystąpił z pismem do Departamentu Zarządzania Ruchem  GDDKiA w Warszawie, z wiadomością do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, w sprawie budowy chodnika w Tyrawie Wołoskiej. Odpowiedź na pismo była negatywna.
Pan Wójt przedstawił zestawienie wydatków na odśnieżanie dróg. Zestawienie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Zostało wystosowane pismo do Starosty Sanockiego o dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2016-2017.
W sprawie mostu w miejscowości Siemuszowa Pan Wójt rozmawiał z Panem Wicestarostą Sanockim. Złożony został wniosek do RZGW w Krakowie w sprawie wydania warunków na budowę mostu. Gdy przyjdzie odpowiedź zostanie zlecony projekt. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W sprawie pisma dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28
w miejscowości Tyrawa Wołoska Gmina otrzymała odpowiedź, że został opracowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w ramach którego został wyodrębniony Program Budowy Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Niestety droga
w Tyrawie Wołoskiej nie została uwzględniona w w/w. programie. Lista będzie co roku uaktualniana. GDDKiA zgłosiła zadanie budowy zatok autobusowych i chodnika
w Tyrawie Wołoskiej wzdłuż drogi krajowej nr 28.
Pan Wójt poinformował również o trwającej w Urzędzie Gminy kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Zostało przeprowadzone badanie lekarskie dla strażaków (kierowców) – 11 osób.
Zostało złożone pismo do Wojewody Podkarpackiego o wystąpienie do Premiera
o przyznanie środków z rezerwy premiera dla inwestycji „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej” na kwotę 1.200.00,00 zł. Pan Wójt poinformował o wyjeździe w tej sprawie do Wicemarszałek Pani Marii Kurowskiej po opinię. Opinia była pozytywna. Po otrzymaniu odpowiedzi od Pani Premier będzie ogłoszona procedura przetargowa. Jeżeli Gmina otrzyma pieniądze z rezerwy Premiera musi zrealizować zadanie do końca roku.
W sprawie budowy zbiornika bezodpływowego Pan Wójt poinformował, iż Gmina ma trzyletni okres na budowę zbiornika przeciwpożarowego o objętości 100 m³. Koszt około 150-170.000,00 zł.
Jest przygotowywany wniosek do Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich
na kanalizację w Tyrawie Wołoskiej.
Sprawą wynajmu Sali Gimnastycznej zajmuje się Pani Dyrektor Lucyna Wota.
Pan Wójt przedstawił również informacje na temat wyjazdów służbowych/delegacji.
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Pan Wójt zwrócił uwagę na trudną sytuację związaną z odśnieżaniem, głównie na wysokie koszty z tym związane. Jeżeli zostanie przeznaczone więcej środków na odśnieżanie, braknie pieniędzy na realizację innych zadań, np. dróg.
Radna Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak zwróciła uwagę na to, że na bezpieczeństwie ludzi nie można oszczędzać.  Był problem z dojazdem autobusu, który rozwozi dzieci do szkoły – przez trzy dni autobus ten nie jeździł z uwagi na zły stan drogi.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, czy jest wykonany projekt zbiornika przeciwpożarowego przy szkole i czy nie można wykorzystać w tym celu płynącego
w pobliżu strumyka.
Pan Wójt poinformował o rozmowie na temat zbiornika z przedstawicielami Straży Pożarnej. Projekt nie jest jeszcze wykonany. Natomiast nie ma możliwości wykorzystania do tego celu  płynącego w pobliżu strumyka.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska podziękowała Panu Wójtowi za złożenie pisma w sprawie chodników z jednoczesną prośbą o pilnowanie tej sprawy.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, czy jest poprawiony projekt na termomodernizację? Pan Wójt odpowiedział, że projekt będzie poprawiony jeżeli będzie nabór. Nabory nie zostały jeszcze głoszone.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zapytała, czy w związku ze zmianami dotyczącymi sieci szkół będzie nowy konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz czy jest przewidziane stanowisko Wicedyrektora i czy będzie powrót
do punktów filialnych szkół.
Pan Sekretarz odpowiedział, że Dyrektor Szkoły zostaje Dyrektorem Szkoły Podstawowej do końca kadencji. Dyrektor Gimnazjum pozostaje Dyrektorem do końca swojej kadencji, a w roku 2019 zostaje Wicedyrektorem. Natomiast w sprawie stanowiska Wicedyrektora Pan Wójt odpowiedział, że nie rozmawiał na ten temat
z Panią Dyrektor Szkoły. Pan Wójt powiedział również, że punkty filialne nie
są przewidziane. Problemem jest niż demograficzny.
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przeczytała projekt uchwały budżetowej Nr XXI/130/17
 Zmiany nastąpiły w:
§ 1 pkt. 1 – zwiększenie z kwoty 10.890.535,00 zł na kwotę 10.915.535,00 zł (zwiększenie o 25.000,00 zł z mienia wiejskiego miejscowości Hołuczków)
z przeznaczeniem na remont cerkwi w miejscowości Hołuczków.
§ 1 pkt. 2 – zmienia się kwota z 10.735.535,00 zł na kwotę 10.760.535,00 zł
Radna Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak przeczytała protokół z posiedzenia w dniu 17.01.2017 r. Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opinia pozytywna. Protokół stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Członek Komisji Pan Stanisław Chabko postawił wniosek o weryfikację metrażu obiektów czynnie działających na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
a prowadzących działalność gospodarczą. Komisja proponuje również z działu 754, rozdział 75404 i 75406 tj. dot. Komendy Powiatowej Policji w Sanoku oraz Straży Granicznej przenieść kwotę 1.500,00 zł na wykończenie toalet publicznych.

Głosowanie za wnioskiem:
za – 9
przeciw – 2  (Radny Janusz Nitka oraz Radny Grzegorz Jasiński)
wstrzymało się – 0
Wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 2 „przeciwnych”.
Do protokołu dołączony jest również protokół z posiedzenia w dniu 17.01.2017 r. komisji do Spraw Społecznych w sprawie projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opinia pozytywna. Protokół stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zgłosiła błąd w załączniku nr 2 uchwały budżetowej  - dotyczy zapisu „Gimnazjum w Rakowej”, które już nie istnieje.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup – Nitka przeczytała opinię RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwałę Nr XXI/130/17 podjęto 10 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” (Radny Grzegorz Jasiński) przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Wójt podziękował za przyjęcie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok.
ad.2/ Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przeczytała projekt uchwały
Nr XXI/131/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

Pani Skarbnik przeczytała opinie RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023. Opinia była pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Uchwałę Nr XXI/131/17 podjęto jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krystyna Kuzicka przeczytała projekt uchwały Nr XXI/132/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.  
Kierownik GOPS Pani Krystyna Kuzicka dokonała wyjaśnień w sprawie uchwały.
Uchwałę Nr XXI/132/17 podjęto jednogłośnie przy 11 głosujących i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/ Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz przeczytał projekt uchwały Nr XXI/133/17 w sprawie projektu sieci szkół
Pan Sekretarz dokonał wyjaśnień w sprawie uchwały. Projekt musi zostać przyjęty przez Radę, następnie trafi do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty, które ma na wydanie opinii 21 dni. Jeżeli opinia będzie pozytywna, Rada musi podjąć właściwą uchwałę do dnia 31.03.2017 r.
Uchwałę Nr XXI/133/17 podjęto jednogłośnie przy 11 i stanowi załącznik Nr 12
do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.6/  Dyskusja
Pan Wójt poinformował, że zrealizuje zadanie związane z toaletami publicznymi, będzie wykonany kosztorys, ale tylko wtedy, kiedy będzie miał stosowne pozwolenie
na budowę. Muszą być również zabezpieczone pieniądze na to zadanie.
Radna Teresa Brzeżawska-Juszczak poprosiła o stanowisko Pana Wójta oraz Rady
w sprawie wniosku Radnego Pana Stanisława Chabko dotyczącego weryfikacji metrażu obiektów czynnie działających na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
a prowadzących działalność gospodarczą.
Pan Wójt  odpowiedział, ze weryfikacja jest prowadzona. Przyjmowane są deklaracje podatkowe. Zdarzają się sprawy w SKO.
Radna Pani Brzeżawska-Juszczak zapytała, czy później te deklaracje są sprawdzane 
ze stanem faktycznym.
Radny Pan Stanisław Chabko stwierdził, ze deklaracje powinny być weryfikowane pod względem rzetelności składającego, czy np. w sytuacji, gdy dobudowuje nową część do istniejącego obiektu – jest to ujęte w deklaracji.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że od nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska płacony jest podatek, od powierzchni, w zależności jaka prowadzona jest działalność. Podobnie jest w przypadku podatku rolnego oraz leśnego. Natomiast inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku od środków transportowych. Jeżeli przedsiębiorca posiada środki transportu, używa ich na terenie Gminy Tyrawa Wołoska lecz zameldowany jest w innej gminie – to wówczas płaci podatek w miejscu zameldowania.   
Wystąpienia zaproszonych gości.
Komendant Powiatowy Policji w Sanoku Pan mł. Inspektor Andrzej Stępień podziękował za zaproszenie na sesję. W swoim wystąpieniu podkreślił, ze Gmina Tyrawa Wołoska jest jedną ze spokojniejszych gmin Powiatu Sanockiego. Pan Wójt będzie uczestnikiem spotkania poświęconego rocznemu podsumowaniu stanu bezpieczeństwa w Powiecie Sanockim, na którym zostaną mu przekazane konkretne dane dotyczące Gminy Tyrawa Wołoska. Policja realizuje zadania zgodnie z Ustawą
o Policji. Jednak wiele zadań nie mogłoby być zrealizowanych bez pomocy samorządów czy innych podmiotów. Pan Komendant podziękował za dotychczasową pomoc i współpracę. Wiele zadań jest realizowanych przy pomocy środków samorządów, które przeznaczane są na potrzeby związane z podniesieniem stanu bezpieczeństwa.
Z przykrością przyjmuje natomiast kwestię, że w budżecie gminy nie znalazły się środki na potrzeby policji.
Pan Komendant przypomniał również o korzystaniu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślona została także dobra współpraca z Panią Krystyną Kuzicką – Kierownik GOPS.
Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska stwierdziła, że jeżeli w ciągu roku zaistnieją uzasadnione potrzeby Policji, Rada z pewnością weźmie to pod uwagę.
Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sanoku kpt. Waldemar Bochnak podziękował za zaproszenie na sesję oraz dotychczasową współpracę
z Wójtem oraz Gminą Tyrawa Wołoska. Straż Graniczna również stara się zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. Wszelkie sygnały są weryfikowane, a następnie podejmowane są odpowiednie kroki. Wszystko jednak odbywa się w granicach sił
i środków. Aby realizować zadania Placówka Straży Granicznej potrzebuje wsparcia.
Z tego względu Pan Kapitan zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie takich środków
w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska w przyszłości.
Pan Wójt podziękował zaproszonym gościom za przybycie, współpracę oraz za pomoc, jaką niosą mieszkańcom Gminy Tyrawa Wołoska. W ciągu roku, jak wspominała Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska, będziemy  starać się znaleźć środki na wsparcie finansowe działań Policji oraz Straży Granicznej.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
Radny Pan Stanisław Chabko zadał pytanie dotyczące ostatniej ścinki, Ile drewna zostało sprzedane, ile jeszcze pozostało?
Pan Wójt odpowiedział, że ścinka jest realizowana przy współpracy z sołtysami wsi. Ścinka, odbiór i legalizacja drewna wielkowymiarowego jest zakończona. W związku
z tym, że plany urządzania lasów zakończyły się  w 2016 roku, nie można wyciąć więcej drzew, niż było to założone w planie. W związku z opadami śniegu przedłużony został termin wykonania wyróbki drewna opałowego, czyli drewna stosowego. Około 25% wartości mają zapłacone firmy, które zrywały i ścinały – reszta będzie wypłacona po zakończeniu ścinki i wyróbki drewna stosowego opałowego
i odbiorze terenu ścinki.  Stan ten sprawdzany jest przez pracownika Urzędu Gminy
i sołtysa. Wówczas będzie wypłacone 100% wartości z przetargu. Drewno jest sprzedawane mieszkańcom poszczególnych wsi. Opłata ponoszona jest w momencie odbioru drewna.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał, kto odpowiada za wydawanie drewna i kto sporządził wykaz ?
Pan Wójt odpowiedział, że wykaz, legalizacja została sporządzona przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku. Drewno sprzedawane jest bez klas jakości tylko wg klas grubości. Drewno wydaje Kierownik Referatu Inwestycji – Pan Janusz Burak lub pracownik referatu. Wypisywana jest asygnata.
Gmina posiada również drewno mienia komunalnego – modrzewie i świerki, które znajdowały się przy Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska. Było na to stosowne pozwolenie wydane przez Starostę. W miejsce to muszą być posadzone krzewy. Wykaz odbiorczy został nieodpłatnie wykonany przez leśniczego Pana Cezarego Juszczaka.
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1205 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła  obrady XXI sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym  za udział.

Protokołowała:
Urszula Wisłocka Referent UG
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-01-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-13 12:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-15 08:14
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk