Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2017
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 marca 2017 r.
O godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXIV sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Daniel Bilański
 4. Zenon Bodnar
 5. Ryszard Burzyński
 6. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 7. Stanisław Chabko
 8. Tomasz Czapor
 9. Grzegorz Jasiński
 10.  Janusz Nitka
 11.  Zofia Rudkowska
   
Nieobecni radni:
1. Ireneusz Bobyk
2. Anna Kuzicka - Maniawska
3. Jolanta Tomaszewska
4. Tomasz Wołoszyn
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 5. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017
  (projekt uchwały nr XXIV/140/17)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXIV/141/17)
 3. w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (projekt uchwały nr XXIV/142/17)
 4. w sprawie sieci szkół (projekt uchwały nr XXIV/143/17)
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017 (projekt uchwały nr XXIV/144/17)
 6. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXIV/145/17)
 7. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXIV/146/2017)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
****************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 11 radnych.
****************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zmian do porządku obrad.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 11 głosujących.
Referent UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXIII sesji z dnia 17 marca 2017 r.
Protokół Nr XXIII/2017 z dnia 17 marca 2017 r. przyjęto jednogłośnie
przy 11 głosujących;
- protokół z XXII sesji z dnia 27 lutego 2017 r.
Protokół Nr XXII/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. przyjęto jednogłośnie
przy 11 głosujących;
- protokół z XXI sesji z dnia 26 stycznia 2017 r.
Protokół Nr XXI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. przyjęto jednogłośnie
przy 11 głosujących;
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 27.01.2017 r. do 30.03.2017 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna;
- w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż drewna;
-  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż drewna;
- w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska 2017 r.;
- w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego;
- w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Tyrawa Wołoska;
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn.: Świetlica „Mrówka”;
- w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2016.

W dniu 30.01.2017 r. został złożony wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Siemuszowej. Łączny koszt inwestycji -170.955,41 zł (w tym koszt wymiany pokrycia dachowego – 48.645,36 zł). Kwota dofinansowania – 79.263,64 zł.
W miesiącu lutym został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW budowy oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Tyrawie Wołoskiej. Całkowity koszt inwestycji
to 363.195,64 zł, w tym VAT – 67.919,63zł, który gmina może odzyskać. Koszt kwalifikowany zadania – 295.281,01 zł, dofinansowanie 63 %, tj. 187.887,00 zł.
Po pierwszych rokowaniach na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego w lasach mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska, przeprowadzonego w dniu 16.02.2017r. – sprzedano drewno: jodła z miejscowości Rozpucie – 265,00 zł/m³ netto i drewno sosna (czuby) z miejscowości Hołuczków – 150,00 zł/m³ netto. Nabywcą drewna został Pan Janusz Nitka - Przetwórstwo Drewna. Handel,- który był jedynym nabywcą biorącym udział w rokowaniach. Na pozostały asortyment nie było chętnych.
Po drugich rokowaniach na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego w lasach mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska, przeprowadzonych w dniu 10.03.2017 r. – sprzedano drewno: jodła z miejscowości Tyrawa Wołoska – 265,00 zł/m³ netto i drewno sosna z miejscowości Siemuszowa – 230,00 zł/m³ netto. Nabywcą drewna został Pan Janusz Nitka - Przetwórstwo Drewna. Handel- oraz drewno sosna z miejscowości Tyrawa Wołoska
i Hołuczków – 240,00 zł/m³, które nabyła firma RAP-TRAK, Wiesław Rapacz. Były to jedyne firmy, które przystąpiły do rokowań. Termin odbioru drewna: do 15 maja – Pan Janusz Nitka, do 30 maja – Pan Wiesław Rapacz. Trwa wyróbka drewna opałowego (metry)  przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom poszczególnych miejscowości.
W marcu został złożony wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinansowanie odbioru wyrobów zawierających azbest w roku 2017. Całkowita wartość zadania to 13.362,00 zł, kwota dofinansowania to 11.357,70 zł, wkład własny – 2004,30 zł. Realizacja zadania
w II kwartale bieżącego roku.
****************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Pani Przewodnicząca zabrała głos na początku i poprosiła Wójta o informacje na temat ostatnich delegacji (szczególnie na szkolenie do Pruszkowa). Według Pani Przewodniczącej wyjazdy te są bezzasadne, ponieważ Pan Wójt w czasie tych delegacji nadużywa alkoholu. Świadczą o tym telefony do Przewodniczącej. Zatem wyjazdy te powinny być ograniczone do koniecznego minimum, gdyż nie przynoszą Gminie, ani jej mieszkańcom, wymiernych korzyści poza wstydem. Rada powinna być poinformowana o celach wyjazdów,
a w przypadku szkoleń – o tematyce. „Panie Wójcie. Ja, jako Przewodnicząca, jako człowiek zrobiłam bardzo wiele, żeby Panu pomóc w pozbyciu się nałogu. Pan odrzuca tę pomoc. W tym momencie My, jako Rada, nie możemy już nic zrobić, aby  Pan zmienił swoje postępowanie. Wszędzie ludzie się z nas śmieją – z tego, że mamy takiego Wójta. Proszę, aby pan się wreszcie opamiętał. ”
Pani Przewodnicząca złożyła do Komisji Rewizyjnej wniosek o szczegółowe zbadanie delegacji Pana Wójta za rok 2016 z wyszczególnieniem celu wyjazdu, oraz zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakie koszty poniosła Gmina na pokrycie tych delegacji poza przejazdem (diety, wyżywienie, nocleg).
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 10 głosujących.
Pani Przewodnicząca poprosiła Wójta o wyjaśnienie sprawy wydania 40.000,00 zł na projekt termomodernizacji, który nie przeszedł. Dlaczego pan Wójt pozwolił na to, aby firma, która wykonała zły projekt miała za to zapłacone? Gmina straciła z budżetu 40000 zł. Kto za to poniesie konsekwencje? Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o przygotowanie dokładnego rozliczenia Sali gimnastycznej (komu, ile oraz za co płacono) oraz materiały dotyczące remontu podłogi na Sali w ramach gwarancji (kto to wykonywał oraz ile kosztowało). Według Pani Przewodniczącej Pan Wójt popełnił błąd w stosunku do firmy zajmującej się naprawą w ramach gwarancji – „nie należało jeździć osobiście do tej firmy i z nią negocjować, a jedynie zlecić naprawę w ramach gwarancji, która wynikała z umowy i rzetelnie dopilnować wykonania poprawek. To w interesie firmy leży naprawa niedoróbek, a nie gminy.  Kolejną sprawą jest zwoływanie zebrań wiejskich. Zebrania miały się odbywać co dwa- trzy miesiące. Spotkania te nie odbywają się, dlaczego?”
Pan Wójt odpowiedział, że w sprawie Sali nigdzie sam nie jeździł, a do spraw związanych
z naprawą podłogi na Sali w ramach gwarancji jest powołana Komisja, złożona
z pracownika Gminy, Kierownika ZEAS-u, Pani Dyrektor Zespołu Szkół.
Radny Pan Stanisław Chabko poprosił o to, aby informacje te były przedstawione Radzie jeszcze przed sesją absolutoryjną. Natomiast wszelkie usterki, które pojawiają się w szkole, na Sali gimnastycznej powinny być zgłaszane przez osobę odpowiedzialną za Szkołę. Jednocześnie Pan Radny dodał, że do każdych zarzutów powinna być odpowiednia dokumentacja – Rada nie może opierać się na ustnych zarzutach.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał czy nadzór nad Szkołą, nad Salą gimnastyczną nie może być prowadzony przez  Kierownika ZEAS-u oraz za co jest on odpowiedzialny?
Pan Sekretarz odpowiedział, że za Szkołę odpowiada Dyrektor, natomiast ZEAS powołany jest do pomocy w funkcjonowaniu Szkoły.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Szkoła ma Dyrektora i sprawy związane ze Szkołą powinna nadzorować pani Dyrektor oraz Kierownik ZEAS-u, a nie Pan Wójt ma wkraczać w zakres nie swoich obowiązków związanych z zarządzaniem szkołą.
Pan Wójt odpowiedział, że inwestorem Sali była Gmina i to Gmina podpisywała umowę.
Radny Pan Stanisław Białecki zaznaczył, że powinny być przedstawione protokoły
z odbytych kontroli (co zostało wykonane, oddane do odbioru, co zostało stwierdzone przez komisję). Pan Radny postawił wniosek o zwrócenie się z pismem do Pani Dyrektor Szkoły
o przygotowanie informacji/wykazu na temat usterek w szkole i zobowiązanie Pana Kierownika ZEAS-u oraz pracownika Gminy zajmującego się budownictwem
do przygotowania tej informacji (co jest źle wykonane lub co nie zostało wykonane). 

Radny Pan Tomasz Czapor zapytał, dlaczego w dalszym ciągu, mimo zakupionych wentylatorów, na Sali są problemy z osiągnięciem odpowiedniego stopnia wilgotności?
Radny Pan Maciej Batorski powiedział, że zakup kolejnych wentylatorów nic nie da ponieważ położony został stary, poprzednio zdjęty, parkiet, który został przymocowany gwoździami, jest to niebezpieczne dla dzieci. Zdaniem Pana Radnego firma zajmująca się montażem podłogi powinna, jeżeli jest na to gwarancja, jeszcze raz wykonać naprawę w ramach gwarancji. Radny Pan Zenon Bodnar dodał, że nie należało zgodzić się na położenie starej podłogi, która była uprzednio zdemontowana.
Radny Pan Janusz Nitka dodał, że Komisja  Rewizyjna miała w planie kontrolę Sali – wtedy można byłoby porównać protokół kontroli Komisji Rewizyjnej z innymi protokołami. 
Radny Pan Grzegorz Jasiński stwierdził, że należałoby zapytać jakiegoś eksperta, czy
ta podłoga położona została zgodnie z technologią, czy jest właściwie położona.
Radny Pan Stanisław Chabko dodał, że do oceny tego, jak została wykonana podłoga na sali gimnastycznej powinien być powołany rzeczoznawca z zewnątrz.
Wniosek Rady: Rada zobowiązuje Wójta o ponowne wystąpienie do firmy, która wykonywała podłogę, aby w ramach gwarancji wykonała odpowiednie naprawy oraz usunęła usterki w trybie natychmiastowym.
Radny Pan Stanisław Białecki zwrócił się do Pani Przewodniczącej o interwencję na Policji w sprawie sprawdzenia stanu Wójta w związku z domniemaniem, że Wójt znajduje się pod wpływem alkoholu. Zwrócił się do Pana Wójta, że w związku z powyższym powinien on zrezygnować ze stanowiska wójta.
Pani Przewodnicząca poprosiła Radnych oraz Sołtysów o wypowiedzenie się na temat zaistniałego problemu.
Radny Pan Maciej Batorski stwierdził, że sprawa jest przykra, o czym Pan Wójt powinien najlepiej wiedzieć. Jednak uważa decyzję o sprawdzaniu stanu trzeźwości Pana Wójta
w taki sposób za zbyt pochopną. Do tej opinii przychylił się również Radny Pan Ryszard Burzyński. Radny Pan Grzegorz Jasiński powiedział, że mieszkańcy gminy często pytają go o Wójta – sytuacja staje się coraz gorsza. Radny Pan Janusz Nitka stwierdził, że zachowanie Wójta jest problemem, jednak  powinno to być rozwiązane w inny sposób. Radny Pan Stanisław Chabko powiedział, że problem nie pojawił się w dniu dzisiejszym i nie widzi sensu zgłaszania na policję tej sprawy w tym momencie. Według Radnego Pana Tomasza Czapora sprawa powinna być rozwiązana właśnie dzisiaj, gdyż minęło już wiele czasu i w tej sprawie nic się nie zmieniło. Według Radnego Pana Zenona Bodnara zachowanie Pana Wójta się nie zmieni, gdyż jest to silniejsze od niego. Jako człowiek jest dobry, ale jako osoba pełniąca funkcję Wójta – nie. Cierpi na tym cała gmina. Dla dobra gminy Wójt powinien zrezygnować ze stanowiska.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak powiedziała, że  Pan Wójt nie powinien zajmować stanowiska, które zajmuje ponieważ cierpi na tym cała gmina i jej mieszkańcy. Pan Wójt
w stosunku do Niej wielokrotnie używał niecenzuralnych słów. Według Pani Radnej postępowanie Pana Wójta nie zmieni się. Nie może być w tej kwestii zaufania.
Nie można mieszać postępowania Pana Wójta jako osoby prywatnej i jako osoby reprezentującej gminę. Nie może być zgody na takie reprezentowanie gminy i mieszkańców. Radny Pan Daniel Bilański powiedział, że nie może być zgody na takie zachowanie Pana Wójta, stwarza to wiele niebezpiecznych sytuacji, ale również uważa decyzję o sprawdzaniu stanu Wójta w taki sposób za zbyt pochopną.
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna powiedział, że Wójt nie traktuje Rady, Sołtysów oraz mieszkańców poważnie. Sprawa nie dotyczy tylko terenu gminy – „ludzie z odległych miejscowości śmieją się z nas, mieszkańców gminy, że mamy takiego Wójta”. Należy wreszcie z tym skończyć, aby gmina normalnie funkcjonowała. Pan Wójt powinien natychmiast zrezygnować z pełnienia funkcji wójta. Zbyt wiele razy była dawana ostatnia szansa, jednak poprawy nie ma. Sołtys Pani Bożena Drzyzga powiedziała, że problem jest, ale należy go rozwiązać w inny sposób, niż podane. Sołtys Pan Stanisław Górniak stwierdził, że Pan Wójt nie współpracuje z sołtysami – gmina na tym traci. Należy godnie pełnić powierzone stanowisko i należy godnie odejść ze stanowiska. Sołtys Pan Mirosław Kozłowski powiedział, że nie należy takich decyzji podejmować pod wpływem emocji.
 Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Wójt jako człowiek nie jest zły i wiele spraw potrafi załatwić – jednak choroba alkoholowa wzięła górę nad jego postępowaniem. Pani Przewodnicząca powiedziała, że zrobiła wiele, aby pomóc Panu Wójtowi rozwiązać ten problem. Było wiele interwencji, które jednak zakończyły się  niepowodzeniem. Dlatego poprosiła Radnych o podjęcie właściwej decyzji – czy będą wzywane odpowiednie służby do sprawdzenia stanu Wójta, czy też Wójt sam zrezygnuje ze stanowiska. Zaapelowała do Pana Wójta, aby honorowo to uczynił ponieważ nie wypełnia właściwie i odpowiedzialnie swoich obowiązków. Byłoby to najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji.
Pan Wójt poprosił Panią Przewodniczącą, Radę oraz Sołtysów o wybaczenie tego, jak się zachował i danie mu jeszcze jednej ostatniej szansy. Zobowiązał się do podjęcia leczenia.
Radny Pan Zenon Bodnar zgłosił problem osuwiska w Rakowej. Nie jest nic w tej sprawie wykonywane. Mieszkańcy czekają również na asfalt na odcinku drogi.
Radny zapytał ile razy, w ciągu ostatnich 2 lat, pracownicy Urzędu Gminy brali udział
w szkoleniach z pozyskiwania środków unijnych.
Pana Sekretarz odpowiedział, że jedno szkolenie nie wystarczy, aby ktoś dobrze pisał wnioski.
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały
Nr XXIV/140/2017 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017

Uchwałę Nr XXIV/140/2017 podjęto: 10 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się
(Radny Pan Stanisław Chabko) i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.2/ Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały
Nr XXIV/141/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

Uchwałę Nr XXIV/141/2017 podjęto: 10 głosami "za" przy 1 "wstrzymującym się"
(Radny Pan Stanisław Chabko) i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/ Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXIV142/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwałę Nr XXIV/142/2017 podjęto: 10 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się" (Radny Pan Ryszard Burzyński)  i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4/ Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz przedstawił projekt uchwały Nr XXIV/143/2017 w sprawie sieci szkół
Uchwała intencyjna w sprawie projektu sieci szkół została podjęta 26 stycznia 2017r. Projekt sieci szkół został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty oraz przez Związek Nauczycielstwa Polskiego .
Uchwałę Nr XXIV/143/2017 podjęto: 10 głosami "za" przy 1 "wstrzymującym się"
(Radny Pan Zenon Bodnar) i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.5/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Jasiński przedstawił projekt uchwały Nr XXIV/144/2017 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
 
Uchwałę Nr XXIV/144/2017 podjęto jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.6/ Pan Wójt Jan Chowaniec przedstawił projekt uchwały nr XXIV/145/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Stawki są takie same jak w roku ubiegłym.
Radny Pan Stanisław Chabko powiedział, że na spotkaniu Komisji Finasów poprosił Panią Skarbnik o sporządzenie wykazu dotyczącego tego, ile Gmina dopłaca do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej i w Hołuczkowie. 
Radny Pan Stanisław Chabko postawił wniosek o odrzucenie uchwały w brzmieniu,
w jakim została przedstawiona przez Pana Wójta.

Radny Pan Stanisław Białecki stwierdził, że w sprawie tego projektu uchwały powinna być zwołana Komisja Finansów.
Radny Pan Maciej Batorski postawił wniosek o przygotowanie wyliczenia, ile kosztuje utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej, ile w Hołuczkowie,
ilu mieszkańców z niej korzysta, jakie są koszty na mieszkańca, jakie są koszty utrzymania na poszczególne miejscowości oraz ile przynosi strat.

Radny Pan Ryszard Burzyński postawił wniosek o przyjęcie projektu uchwały nr XXIV/145/2017 w przedstawionym brzmieniu na okres 2 miesięcy.
Uchwałę nr XXIV/145/2017  przyjęto jednogłośnie przy 10 głosujących (Radny Pan Daniel Bilański o godzinie 1315 musiał opuścić obrady sesji).
Musi odbyć się zebranie Komisji Finansów w sprawie tej uchwały, aby zweryfikować taryfy za wodę i ścieki.
****************************************************************
ad.7/ Pan Janusz Burak przedstawił projekt uchwały nr XXIV/146/2017 w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew lub krzewów na terenie
Gminy Tyrawa Wołoska.

 Rada zdecydowała o przeniesieniu podjęcia uchwały na następną sesję ponieważ nie wszystko było w tej uchwale jasno określone, a nie było na sesji pani Radcy, która mogłaby rozwiać wątpliwości.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w przyszłości sesje będą zwoływane w dni, w których będzie mogła być obecna Pani Radca Prawny.
****************************************************************

Ad.6/Dyskusja
Pani Przewodnicząca przedstawiła pismo od Komendanta Policji w Sanoku z prośbą
o wypełnienie ankiet przez 1/3 stanu Rady dot. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
Radny Pan Stanisław Chabko poprosił o przygotowanie na najbliższą sesję odpowiedzi
na pytania: 1) kiedy będzie wyznaczony przetarg na remont garażu dla samochodu OSP przy świetlicy w Rozpuciu; 2) jak wygląda przygotowanie do przetargu na Świetlicę; 3) czy ktoś kontroluje stan dróg (gminnych i polnych) w związku z pracami Geofizyki; 4) do kiedy w lasach jest wyznaczony termin do wykonania usług i czy jest pod to zabezpieczenie; 5) czy w Urzędzie Gminy była podwyżka dla pracowników (jeżeli była to czy objęła wszystkich pracowników – podać procentowo).
Pani Przewodnicząca poprosiła o dodanie do tej odpowiedzi informacji na temat tego,
czy pracownikom w Urzędzie Gminy przyznawane są nagrody. Jeżeli tak, to ile było tych nagród oraz za co były przyznane.  
Radny Pan Janusz Nitka zauważył, że w sprawozdaniu Pana Wójta zabrakło  informacji
o tym, że droga w Rozpuciu będzie ujęta w programie.
Sołtys Pan Stanisław Jarzyna zapytał kto nadzoruje drogi, które zostały zniszczone przez Geofizykę.
Radny Pan Zenon Bodnar zapytał, ile z funduszu sołeckiego przypada na każdą miejscowość.
Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie na rok 2018:
Tyrawa Wołoska - ok 38.000,00 zł
Hołuczków – ok 15.000,00 zł
Rakowa – ok 20.000,00 zł
Rozpucie – ok 26.000,00 zł
Siemuszowa – ok 16.000,00 zł
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1415 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXIV sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Referent UG

 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-03-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-06-12 12:29
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-15 08:13
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 lutego 2020r. 05:29:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.