XML
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
 
O godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XVII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
                                         PROTOKÓŁ Nr XVII/2016
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
 
O godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XVII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
1.Maciej Batorski
 1. Stanisław Białecki
 2. Ireneusz Bobyk
 3. Daniel Bilanski
 4. Ryszard Burzyński
 5. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 6. Stanisław Chabko
 7. Tomasz Czapor
 8. Grzegorz Jasiński
 9. Zofia Rudkowska
 10. Jolanta Tomaszewska
 11. Tomasz Wołoszyn
 
Nieobecni radni:
1. Zenon Bodnar
2. Anna Kuzicka-Maniawska
3. Janusz Nitka
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła porządek obrad sesji :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016 środków finansowych w wysokości 31 tys. z przeznaczeniem na realizację remontu drogi gminnej publicznej nr G 117402 w miejscowości Siemuszowa na dz. nr ew. 291 oraz 221  (projekt uchwały nr XVII/112/16)
 2. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XVII/113/16)
 3. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XVII/114/16)
 4. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XVII/115/16)
 5. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
  (projekt uchwały nr XVII/116/16)
 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (projekt uchwały nr XVII/117/16)
 7. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (projekt uchwały nr XVII/118/16)
6.   Informacja na temat wyników nauczania w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2015/2016 oraz organizacji pracy w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej
w roku szkolnym 2016/2017.
7.   Dyskusja.
8.   Wolne wnioski i zapytania.
9.   Zakończenie sesji.
****************************************************************
Ad.1/  Pani Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rada jest      władna do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 12 radnych.       
****************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do porządku obrad.
           Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 12 głosujących.
Referent UG Ewa Dudka przeczytała protokół z XVI sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r.
Protokół Nr XVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. przyjęto: jednogłośnie przy 12 głosujących.
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec  przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy  tj. od 30 czerwca 2016r. do 12 września 2016 r..
w tym z realizacji uchwał.
W okresie między sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
-   w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska (Nr 38/2016, Nr 45/2016, Nr 47/2016, Nr 50/2016, Nr 52/2016, Nr 57/2016);
- w sprawie gospodarki pojazdami samochodami i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Nr 39/2016);
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (zapytania ofertowe) na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.” (Nr 40/2016);
- w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Nr 41/2016); W sprawie tematu przewożenia uczniów zostało zorganizowane zapytanie o cenę – nie był to przetarg. Zgłosiło się trzech oferentów. Najtańszą ofertą była oferta firmy F.H.U. Mariusz Franków, Bircza  - 42.484,00 zł., cena za bilet miesięczny – 55,90 zł. Na tym etapie nie może być wprowadzanych zmian - co do terminu przewożenia dzieci.
W zapytaniu było podana trasa dowożenia dzieci. Zostały ustalone przystanki. Również cena biletów była najniższą ofertą. Autobus jest w dobrym stanie, ma wykonany przegląd. Kierowca będzie z gminy.
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
(Nr 42/2016, 43/2016, 44/2016);
- w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Tyrawa Wołoska lokalu socjalnego (Nr 46/2016); Wójt jest zobowiązany do zabezpieczenia lokalu socjalnego. W razie braku zabezpieczenia takiego mieszkania socjalnego, Wójt zobowiązany jest wynająć lokal i ponosić opłaty za wynajem. Zabezpieczony został lokal w Rozpuciu.
- w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta do spraw organizacyjnych i obsługi Rady Gminy w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru (Nr 48/2016,
Nr 49/2016); W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została osoba, która uzyskała największą ilość punktów - pani Urszula Wisłocka. Została przyjęta na okres próbny.
- w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2016 (Nr 51/2016);
- w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia oszacowań na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Nr 53/2016);
- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/13 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia opisu systemów informatycznych
(Nr 54/2016);
- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za półrocze 2016 r. (Nr 55/2016);
- w sprawie ustalenia wysokości czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska (Nr 56/2016).
W dniu 05.08.2016 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dot. „Wykonania ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.” Oferty można było składać do 30.08.2016 r. Wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z tą ofertą i ustaleniu, że cena jest zbyt wysoka zapytanie zostało unieważnione.
W dniu 02.09.2016 r. ponownie zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na „Wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”- z terminem składania ofert do 14.09.2016 r.  z taką różnicą, iż można składać ofertę na poszczególne  miejscowości. Taka sytuacja miała związek z  kontrolą RIO, i zaleceniami tej instytucji dotyczącymi przeprowadzania przetargów. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta – zajmujący się ścinką zrywką zostanie wyłoniony na zasadzie rozmów o cenie. Jeżeli zostałaby przyjęta oferta z pierwszego zapytania wówczas do ścinki
i zrywki drewna opałowego dla mieszkańców gmina musiałaby dołożyć
z własnych pieniędzy.
08.09.2016 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na „Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Hołuczków dz. nr 297/2 w km 0+075 do km 0+202  oraz Tyrawa Wołoska na dz. nr 456 w km 0+000 do km 0+111” – termin składania i rozpatrzenia ofert 19.09.2016 r. Termin wykonania zadania 21.10.2016 r.
W dniu 30.08.2016 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe – „Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką w Gminie Tyrawa Wołoska.” Złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  AGR s.c. ul. Stefana Batorego 27/21, 38-400 Krosno, prowadzona przez  Panią Alicję Rajchel i Grzegorza Ruckiego na kwotę 2.034,00 zł. Termin wykonania wycen upływa w dniu 5.10.2016 r.
W dniu 23.08.2016 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem trzeciej kondygnacji na pomieszczenia dydaktyczne oraz zakup wyposażenia klasopracowni.” Całkowita wartość projektu wynosi 2.504.885,70 zł (w tym 2.312.202,66 zł przeznaczone jest na roboty budowalne, natomiast 155.000,00zł na zakup sprzętu i wyposażenie klas). Kwota dofinansowania: 999.950,34zł
co stanowi 39,92% całkowitej kwoty. Wkład własny: 1.504,935,36zł. Czynione są starania o dofinansowanie projektu z budżetu państwa w kwocie 1.203.948,29zł co stanowi 80% wkładu własnego. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony w 2017r. w przypadku potwierdzenia otrzymania dofinansowania
z budżetu państwa.
Umowa na przetarg i wykonanie będzie podpisana w momencie zabezpieczenia pieniędzy z budżetu państwa. Nie może być popisana umowa z wykonawcą, jeżeli nie ma zabezpieczenia. 08.09.2016r. odbyło się spotkanie Pana Wójta
z Wicewojewodą Podkarpackim – Panem Witoldem Olechowskim, który obiecał pomoc dla Tyrawy Wołoskiej. W budżecie Gminy Tyrawa Wołoska musi być zabezpieczone 200.000 zł.
Przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Gminy Tyrawa Wołoska. Zadanie to musi być pokryte
z budżetu mienia wiejskiego.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej Pan Wójt poinformował,
iż wyraził zgodę na przesunięcie terminu do 15.10.2016r. Na obecną chwilę zakres prac został wykonany w 50 %. Zespół w składzie: Pan Janusz Burak –
p.o kierownika  Referatu Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami,
Pan Jerzy Wołoszyn – kierownik ZEAS-u, oraz Pan Krystian Domaradzki pracownik Referatu Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami przy pomocy miernika dokonują pomiaru wilgotności podłogi. Włączone są również wentylatory.
Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wyposażenie sali gimnastycznej. Posiadamy 80 tys. Zadanie realizowane jest przez ZEAS. Wyposażenie zostało uzgodnione z Dyrektor Zespołu Szkół, Panią Lucyną Wota.
W bieżącym tygodniu odbywa się odbiór odpadów zawierających azbest
od właścicieli, którzy złożyli wnioski w 2016 r. Kolejny odbiór odpadów odbędzie się w 2017r.
Kolejna sprawa dotyczy dróg powiatowych. Droga powiatowa – most w Rakowej. Most będzie wykonany do końca listopada. Wójt poinformował, iż wystąpił do Zarządu Powiatu o przekazanie drewna - topól na wykonanie mostu. Zostały przeprowadzone rozmowy z Wykonawcą, który wykona most w Rakowej
z przekazanych topól.
 Sprawa mostu w miejscowości Siemuszowa. Po rozmowach przeprowadzonych z Panią Skarbnik oraz z Panem Sekretarzem, Zarządem Powiatu oraz  Nadleśniczym z Panem Dąbrowskim w miejscowości Siemuszowa w sprawie mostu - sytuacja wygląda następująco: na chwilę obecną most może być wykonany z drewna – zajmie się tym Powiatowy Zarząd Dróg. Jeżeli natomiast budowa tego mostu rozpocznie się w 2017 r. wówczas jest możliwość otrzymania dofinansowania ze strony Nadleśnictwa oraz Powiatu Sanockiego na most
o konstrukcji metalowej oblanej betonem.
W sprawie umieszczenia znaku „Zwierzęta domowe” w Siemuszowej, o który wnosiła Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak. O umieszczenie znaku nie może występować Wójt - należy to do osoby zainteresowanej.
W odpowiedzi na zapytanie: kiedy odbędzie się remont drogi w „Tarnawce”, Pan Wójt odpowiedział, że na części drogi został wykonany remont natomiast w części nie jest uregulowany stan prawny. Powiat nie jest właścicielem działek, gdzie przebiega droga. Remont drogi będzie przeprowadzony w momencie, gdy Powiat ureguluje stan prawny tych działek.
Sprawa wycięcia drzew i krzewów przy wyjeździe na drogę gminną
w „Międzykotach.” Zaczęto to już realizować. Do końca października powinno być zrealizowane.
W sprawie pytania Radnego Pana Tomasza Wołoszyna: czy to prawda, że dzieci słabną na lekcjach wychowania fizycznego? Pan Wójt odpowiedział, że wystąpił z pismem do Pani Dyrektor aby ustaliła osobę odpowiedzialną za salę gimnastyczną w Tyrawie Wołoskiej. Pani Dyrektor odpowiadając na pismo jako osobę odpowiedzialną wskazała Pana Jana Wota – woźny. Po oddaniu sali gimnastycznej, czyli po oddaniu podłogi Pan Jan Wota będzie przeszkolony jak obsługiwać salę gimnastyczną. Przez okres jednego roku 24h/dobę muszą pracować wentylatory znajdujące się pod podłogą. Jest to konieczne z uwagi na umożliwienie wysychania podłogi. Wentylatory powinny być włączone również przed zajęciami, ponieważ w momencie, gdy na salę wejdą trzy grupy uczniów – będzie duszno. Będą jeszcze zamontowane wentylatory metalowe. Ma to na celu jeszcze większe usprawnienie wentylacji podłogi, z uwagi na jej świeżość.
****************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych :
Radny Pan Stanisław Chabko zadał pytanie: co wydarzyło się jeszcze między sesjami? Co wydarzyło się wczoraj?
Pan Wójt odpowiedział, że w dniu wczorajszym był na urlopie.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał, jakie dodatkowe koszty poniesie gmina 
w związku z podłogą na sali gimnastycznej i wentylatorami oraz czy Pan Jan Wota będzie za obsługę sali otrzymywał dodatkowe pieniądze?
Pan Wójt odpowiedział, że prace dotyczące podłogi realizowane są w ramach gwarancji, a 3 wentylatory już są. Natomiast Pan Wota obsługę sali ma w zakresie swoich obowiązków i nie będzie z tego tytułu otrzymywał dodatkowych pieniędzy. Obsługa sali należy do Zespołu Szkół. Pan Wójt poinformował również, że zastanawia się nad automatycznym włączaniem wentylatorów podpodłogowych, ale musi się zorientować, ile to będzie kosztować. Dotyczyłoby to tylko wentylatorów podłogowych, gdyż z uwagi na bezpieczeństwo
z automatyki zostaną wyłączone okna dachowe.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał jak będzie wyglądać sprawa włączania wentylatorów w godzinach popołudniowych, ponieważ sala używana jest nie tylko w godzinach rannych ale również popołudniami. Czy więc jedna osoba przeszkolona do obsługi wentylatorów wystarczy? Musi być więcej osób przeszkolonych. Ponieważ, gdy będzie rozbudowana automatyka, to ktoś będzie musiał umieć to obsługiwać. Żeby nie chodziły za długo lub nie były użytkowane
w niewłaściwy sposób. Jeżeli w danym dniu nie będzie woźnego, a ktoś będzie niezorientowany w obsłudze, to naraża się na nieprzyjemności w razie awarii.
Pan sołtys Stanisław Jarzyna powiedział, że włączaniem powinien zająć się wychowawca, który będzie prowadził zajęcia na sali.
Radny Pan Maciej Batorski powiedział, że obsługa sali  nie jest prosta.
Pan Wójt odpowiedział, że obsługa sali nie jest problemem, nie jest to żadna trudność.
Radny Pan Maciej Batorski odpowiedział, że skoro nie jest to żadną trudnością
to dlaczego nie były włączane i dlaczego parkiet jest wadliwie wykonany.
Sala gimnastyczna jeszcze nie jest wyposażona, a parkiet już jest zniszczony.
 Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska poprosiła o wzajemny szacunek, nie wchodzenie sobie w słowo i słuchanie siebie nawzajem, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Następnie Pani Przewodnicząca skierowała pytanie do Pana Wójta – jak to się stało, że gmina musiała zakupić te wentylatory, gdzie był Inspektor Nadzoru i jak została ta sala zaplanowana,
że nie uwzględniono tak podstawowych rzeczy? Drugie pytanie: na poprzedniej sesji było powiedziane, że sala będzie oddana do końca sierpnia. Miała być zakończona w lipcu - do połowy sierpnia najdłużej, a do końca sierpnia jakieś ewentualnie poprawki. Dzisiaj ta sala jest w rozsypce. Dlaczego Pan Wójt nie dopilnował terminu z Wykonawcą, który zawinił temu wszystkiemu? Nas nie interesują problemy firmy, ponieważ w tej chwili najbardziej poszkodowane
są dzieci. Jeżeli jest pogoda to dobrze, wówczas dzieci mogą korzystać
z boiska zewnętrznego. Natomiast, jeżeli nie będzie pogody? I na przykład będą dwie klasy - to wtedy gdzie pójdą ? Jedna pójdzie na salę, a druga gdzie? Miało to być zrealizowane do końca sierpnia – teraz mamy prawie połowę września,
a nie widać jeszcze końca. I kolejna sprawa: chodzi o dofinansowanie szkoły. Mowa była na początku w projekcie, że jak będzie robiona kondygnacja będzie to kosztowało ok. 1 500.000,00 zł. Więc jak to się stało, że wniosek opiewa na kwotę ponad 2 000.000,00 zł. Czy nie należałoby wziąć innego Wykonawcy? Kto się zajmował tym projektem? I teraz nagle brakuje nam do tej szkoły. W związku
z tym pytam, na co będą przeznaczone pieniądze ze sprzedaży działki pod „CPN”? I kolejna sprawa – chcę wiedzieć, czy osoby, które rozbierały podłogę
w sali gimnastycznej, mają wreszcie zapłacone pieniądze. Minęło już 2 miesiące. Kilkakrotnie rozmawiałam o tym z Panem Wójtem. Proszę wreszcie zapłacić ludziom za wykonaną pracę, albo zmusić Wykonawcę, żeby to zrobił.
Pan Wójt odpowiedział, że w sprawie złożenia wniosku 2 500.000,00 zł: zawsze robi się kosztorys inwestorski. Dopiero przetarg weryfikuje, jaka jest cena dofinansowania. Wójt występuje do Wicewojewody z tą kwotą, jaka jest
w kosztorysie. Kosztorys ofertowy jest wyższy, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że  kwota przetargu jest wyższa niż kosztorys. Przy składaniu projektu musieliśmy dołączyć wniosek o wyposażenie, ponieważ były do uzyskania dodatkowe punkty, 20 punktów dodatkowych na wyposażenie.  Przez to jest taka kwota. Ale prawdziwą kwotę zweryfikuje przetarg. Na pewno na szkołę musi być zmieniony harmonogram naboru pieniędzy. Pan Wójt poinformował, że pieniądze z działki chce przeznaczyć na szkołę. Poinformował również, że dał Wykonawcy zgodę na przedłużenie terminu. Zostały wybrane deski, sprawdzono, jak są moczone i codziennie sprawdzana jest wilgotność. Był problem ze znalezieniem odpowiednio suchych desek. Natomiast w sprawie wentylatorów wypowiedział się biegły sądowy, za którego zapłaciło KPB. Ludzie będą mieć zapłacone
w najbliższym czasie za wykonaną pracę.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zadała pytanie: dlaczego wentylatory musza być cały czas włączone i dlaczego gmina musi pokrywać te koszty.
Pan Wójt odpowiedział, że są to normalne koszty użytkowania. A wentylacja podłogi musi być zapewniona.
Radny Pan Grzegorz Jasiński zapytał czy konsultowano się w sprawie zakupienia wyposażenia sali? Aby nie było sytuacji, że będzie zakupione wyposażenie zbędne. I gdzie jest szatnia dla dzieci?
Pan Wójt odpowiedział, że za sprawę uzgodnienia wyposażenia odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z nauczycielami.
Pan Sekretarz odpowiedział, że umieszczenie szatni powinno być w projekcie. Ilość szatni wynika z projektu. Muszą być spełnione warunki Sanepidu, ponieważ inaczej nie byłoby odbioru. Z Prawa budowlanego wynika, że na określoną ilość pomieszczeń musi być wykonana określona ilość prysznicy. Stąd wynika czasami niepotrzebna w rzeczywistości ilość prysznicy. Sala gimnastyczna musi być tak skonstruowana, i doprowadzona do takiego stanu, żeby można z niej korzystać jak z Sali gimnastycznej.  Z Sali gimnastycznej powinno korzystać jak najwięcej uczniów.
Pani Przewodnicząca dodała, że wentylacja musi być obsługiwana przez inną osobę niż nauczyciel, ponieważ nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
Pan Wójt wyjaśnił, że obsługą będzie zajmował się pan Wota, będzie miał to na piśmie.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zadał pytanie dotyczące termomodernizacji.
Pan Wójt odpowiedział, że projekt został na razie odrzucony ze względów formalnych. W czasie naboru wniosków zostały zmienione procedury. Firma, która wykonywała audyt, wykonała to źle. Następny nabór  będzie robiony
w 2017r. I albo występujemy do firmy o zwrot pieniędzy (40 tys.) albo z ugodą sądową, że przygotują nam wniosek na termomodernizację w przyszłym roku. 
Ze względów proceduralnych nie przeszło ok. 50 wniosków.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała, dlaczego ten wniosek został odrzucony, czy nie był sprawdzany przez Radcę Prawnego?
Pan Sekretarz wyjaśnił, dlaczego projekt został odrzucony. Pisaniem projektów
zajmują firmy specjalistyczne. I albo gmina posiada osobę, która się tym zajmuje albo wynajmuje się firmę, która będzie pisała te wnioski.  Wniosek składa się do Urzędu Marszałkowskiego i tam przechodzi przez kolejne etapy. Przechodzi ocenę. Jeżeli są błędy Urząd Marszałkowski zwraca się o poprawę.
I takie poprawki się wprowadza. Jeżeli poprawki zostaną zaakceptowane wniosek zostanie przyjęty pod względem formalnym. Nie oznacza to, że wniosek przejdzie. Należy uzyskać odpowiednią ilość punktów.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zapytał, dlaczego została wybrana firma, która wykonała to źle.
Pan Sekretarz odpowiedział, że był ogłoszony przetarg i firma, która go wygrała podpisała umowę z urzędem.
Pan Wójt dodał, że Pani Radca Prawny potrzebna jest do zabezpieczenia Gminy Tyrawa Wołoska przed roszczeniami.
Pani Przewodnicząca powiedziała do Pana Wójta: Pan jest Wójtem tej gminy
i Pana obowiązkiem jest reprezentowanie gminy. Sprawa poprawy podłogi należy do Wykonawcy – on to musi poprawić, nie można z nim wchodzić w żadne układy.
Radny Pan Stanisław Chabko powiedział, że należy powołać audyt zewnętrzny, aby wyjaśnić - kto jest winny.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał: na co zostały przekazane pieniądze ze sprzedaży działki, na jaki cel zostaną przeznaczone?
Radny Pan Maciej Batorski dodał: czy jest zasadne pozbywanie się działki, jeżeli niedługo będą przewidywane wpływy.
Pan Wójt odpowiedział, że osoba, która kupiła działkę ma 5 lat na zagospodarowanie terenu. Radny Pan Maciej Batorski zapytał, czy Wójt wystąpił do firm z informacją, że zostanie sprzedana działka i czy byliby zainteresowani kupnem.
Pan Wójt odpowiedział, że wystąpił z taką informacją, ale nie było zainteresowania budową stacji paliw.
Radny Pan Stanisław Chabko powiedział, że w momencie podejmowania decyzji o sprzedaży działki nie było mowy o budowie mostu, że będzie objazd. Uchwała była podejmowana na tamten czas.
Pan Wójt poinformował, że wystąpił z wnioskiem do GDDKiA o przekazanie barier na most w Rozpuciu i most w Siemuszowej, o budowę chodnika od mostu w stronę Rakowej oraz o budowę zatoki autobusowej w miejscowości Tyrawa Wołoska.  Pan Wójt zapytał, czy robimy chodnik i likwidujemy ten przystanek –słup, czy GDDKiA robi zatokę, a gmina kupuje przystanek, taki za 4-5 tys. zł?
O 10:30 Pani Przewodnicząca zarządziła 15 min. przerwy.
Po przerwie Pan Sekretarz wrócił do tematu wyposażenia szkół – na wyposażenie został złożony wniosek w ubiegłym roku (120.000,00 zł.), w tym roku
otrzymaliśmy z Ministerstwa 80.000, 00 zł. i były prowadzone konsultacje. Zamówione zostały rzeczy, które były niezbędne, takie, aby służyły wszystkim uczniom – aby były praktyczne.
****************************************************************
Ad.5/  Podjęcie uchwał:
ad. 1)  Pani Skarbnik Barbara Biskup- Nitka odczytała projekt Uchwały
Nr XVII/ 112/16 w s
prawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016 środków finansowych w wysokości 31 tys.
z przeznaczeniem na realizację remontu drogi gminnej publicznej
nr G 117402 w miejscowości Siemuszowa na dz. nr ew. 291 oraz 221.

Radny Pan Stanisław Białecki zaznaczył, że uchwała jest źle sformułowana, ponieważ nie wynika z niej czy Nadleśnictwo przeznaczy pieniądze na remont drogi.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma umowy
z Nadleśnictwem. Jest to uchwała intencyjna – nie jest wiążąca.
Pan Wójt wyjaśnił, że gmina dokłada tylko 1.000 zł., ale pod warunkiem otrzymania od Nadleśnictwa 30.000 zł., które muszą być przyjęte do budżetu.
Pani Radca Prawny Faustyna Krasulak powiedziała, że analizowała treść tej uchwały i rzeczywiście brakuje tu informacji, jaki będzie wkład własny gminy.
Do projektu uchwały w §1 zostały dodane słowa „w kwocie 30.000,00 zł.”
Uchwałę Nr XVII/112/16 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.2)  Pan Sekretarz Marian Kurasz przedstawił treść projektu Uchwały Nr XVII/113/16 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska. 
Pan Sekretarz wyjaśnił, że są tzw. uchwały porządkujące. Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek ustalenia sieci szkół podstawowych
i gimnazjów. Przed przygotowaniem uchwały gmina musiała wystąpić
z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały do Kuratorium Oświaty – Podkarpacki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował tę uchwałę stwierdzając, że wszystkie przesłanki są spełnione.
Uchwałę Nr XVII/113/16 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3) projekt uchwały Nr XVII/114/16 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska
Pan Sekretarz wyjaśnił, że taka uchwała była podejmowana już w 2004 roku ale od tamtego czasu sytuacja się zmieniła i należy to uporządkować. W tym przypadku również wystosowano wniosek o wydanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty  w Rzeszowie. Opinia była pozytywna.
 Uchwałę Nr XVII/114/16 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
****************************************************************  
ad.4)   Pani Radca Prawny Faustyna Krasulak przeczytała projekt Uchwały Nr XVII/115/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zadała pytanie: czy to prawda, że dzieci
w okresie wakacji nie dowozi się na rehabilitację.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w okresie wakacji dzieci są dowożone na rehabilitację pod warunkiem, że taki wniosek wpłynie do Urzędu. W okresie wakacji żaden wniosek o dowóz nie wpłynął. W interesie rodzica jest zgłoszenie takiej potrzeby. Jest to niezbędne w celu ustalenia harmonogramu. Jeżeli kierowca jest w tym czasie na urlopie, wówczas osoba zainteresowana spisuje z Gminą umowę o zwrot kosztów dojazdu.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak powiedziała, że wpłynęła do niej informacja od jednej z matek, iż takie dowozy w okresie wakacji nie były prowadzone.
Pan Sekretarz odpowiedział, że nikt się do Niego nie zgłosił w okresie wakacyjnym.
Następnie Radna Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak zapytała, czy to kierownik  powinien nadawać regulamin?
Pan Sekretarz odpowiedział, że kierownik jednostki określa regulamin.
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, czy ZEAS nie powinien prowadzić kontroli prac budowlanych?
Pan Sekretarz odpowiedział, że, aby ZEAS mógł przeprowadzać taką kontrolę musi mieć zatrudnionego fachowca – Inspektora Nadzoru. 
Uchwałę Nr XVII/115/16 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących
i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.5) Pan Sekretarz przeczytał projekt uchwały Nr XVII/116/16 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Pan Sekretarz wyjaśnił, że zmieniły się przepisy i stąd wynika potrzeba uchwalenia regulaminu. Środki będą rozdysponowane w zależności od ilości wniosków.
Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zapytała czy dotyczy to tylko dzieci
z terenu Gminy Tyrawa Wołoska?
Pan Sekretarz odpowiedział, że liczy się zameldowanie na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
Uchwałę Nr XVII/116/16 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących
i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
 
****************************************************************
ad.6) Pani Ewa Dudka odczytała projekt Uchwały Nr XVII/117/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pani Ewa Dudka wyjaśniła, dlaczego uchwała musiała być zmieniona.
Radny Pan Maciej Batorski zaznaczył, że należy lepiej poinformować o terminach odbioru odpadów.
Uchwałę Nr XVII/117/16 podjęto 10 głosami „za”, przy 2 - „wstrzymujących się”, przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
 
**************************************************************
ad.7) Radny Pan Maciej Batorski odczytał projekt Uchwały Nr XVII/118/16
w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Pan Wójt dokonał wyjaśnień w tej sprawie.
Uchwałę Nr XVII/118/16 podjęto jednogłośnie przy 12 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.6/ Informacja na temat wyników nauczania w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2015/2016 oraz organizacji pracy w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej w roku szkolnym 2016/2017.
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska powitała Dyrektor Zespołu Szkół
w Tyrawie Wołoskiej, Panią Lucynę Wota.
Pani Dyrektor przedstawiła informację na temat wyników nauczania w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2015/2016 oraz organizacji pracy
w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej w roku szkolnym 2016/2017r. Informacja stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu informacji na temat wyników nauczania Pani Dyrektor odpowiadała na pytania radnych.
Radny Pan Ryszard Burzyński zapytał, co się stało ze stanowiskiem Wicedyrektora?
Pani Dyrektor Lucyna Wota odpowiedziała, że zawieszenie stanowiska Wicedyrektora wynika z oszczędności.
Radny Pan Ireneusz Bobyk zauważył, że  brakuje w sprawozdaniu  konkursów
z bezpieczeństwa, a Policja wyrażała chęć współpracy.
Pan Wójt odpowiedział, że 20 września zostaną przekazane  kamizelki i odblaski z WORD – będzie przedstawiciel WORD-u wraz z przedstawicielem Policji
z Sanoka. PGE wyposażyło 15 uczniów I klasy w plecaki.
Pani Dyrektor dodała, że było zorganizowane spotkanie z policjantem.
Pan Wójt zapytał, czy Pani Dyrektor może zabezpieczyć kogoś do obsługi sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że to wiąże się z dodatkowym etatem.
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał, czy sala będzie dostępna dla mieszkańców?
Pani Dyrektor odpowiedział, że jeżeli zbierze się grupa chętnych.
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska zapytała, ile zajęć jest prowadzonych poza pensum. Zwróciło również moją uwagę, że nauczyciel to nie zawód, to jest powołanie i służba ludziom. Zawsze było tak, że nauczyciel wiele godzin musiał zrealizować poza pensum, aby mieć wysokie wyniki osiągane przez uczniów.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nauczyciele przygotowują do reprezentowania szkoły, do konkursów, na różnego rodzaju wyjazdy. Jest szereg sytuacji, kiedy nauczyciel zgłasza dyrektorowi. To nie są godziny społeczne, to są godziny, które nauczyciel przeznacza ze swojego prywatnego czasu – poza godzinami pracy.
Pani Przewodnicząca dodała, że cieszy ją, iż w szkole znów jest nacisk na takie  wartości jak: Bóg, honor, ojczyzna. Są to ważne  rzeczy, na które należy zwracać uwagę.
Pan Sekretarz powiedział, że jest to dyskusja. Nie chodzi o obrażanie się nawzajem. Jeżeli radni mają jakieś spostrzeżenia, to powinny być one pomocne
w dalszym działaniu. 
Pani Przewodnicząca poinformowała, że dochodzą do niej pytania ze szkół średnich: dlaczego z Gminy Tyrawa Wołoska  od dłuższego czasu nie ma dobrych uczniów? Kiedyś o nasze dzieci „biły się” szkoły. Proszę, aby Pani Dyrektor nie uważała, że jest to „nagonka” na szkołę. Dobro dzieci jest najwyższą wartością dla rodziców, Rady Gminy – stąd to spotkanie i prośba o przedstawienie wyników nauczania. A wśród nauczycieli też są różne osoby. I widać, kto naprawdę przykłada się do pracy, ponieważ ma wyniki tego zaangażowania. Co Pani zrobi, aby poprawić tę sytuację, aby dzieci osiągały coraz wyższe wyniki?
Radny Pan Stanisław Białecki dodał, że należy wprowadzić jakieś metody aktywizacji, aby podnieść wyniki nauczania.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że do niej nie dotarły głosy negatywne. Szkoły średnie chwalą uczniów z Gminy Tyrawa Wołoska. Dodała, że nie wszystko zależy od nauczyciela -  zależy także od umiejętności ucznia.
Pan Sekretarz zadał pytanie, dlaczego są takie różnice w wynikach nauczania języka angielskiego (stanin 3) i niemieckiego (stanin 6)? Powinno kłaść się nacisk na udział w olimpiadach. Zaangażowanie nauczyciela spowoduje zaangażowanie ucznia. Jeżeli nauczyciel naprawdę się zaangażuje, będą lepsze wyniki.
Pani Przewodnicząca dodała, że nie raz obserwowała dzieci na uroczystościach organizowanych przez nauczycieli. Dzieci są świetne, pod każdym względem. One mają potencjał. Ale gdzieś to po drodze ucieka.
Pan Sekretarz dodał, że widział dzieci występujące np. na Jasełkach. Widać,
że dzieci dobrze się czują jako aktorzy. W nich drzemią możliwości.  Należy im to umożliwić.
Pani Przewodnicząca: należy bardziej zmobilizować działania całej rady pedagogicznej, a Rada Gminy na pewno przychyli się do tego, aby pomóc
w zdobywaniu funduszy na wyposażenie szkoły. 
Radny Pan Ireneusz Bobyk zaapelował, aby dzieci nie wychodziły na boisko, kiedy jest rosa. Chodzi o przemakanie butów.
Radny Pan Maciej Batorski poinformował, że trudno jest ustalić plan lekcji przy tylu oddziałach. Nie we wszystkich, ale często, jest jeszcze podział na grupy chłopców i dziewcząt. Salka w gminie jest mała - 9x9. Z uwagi na to, że sala gimnastyczna nie może być używana - ktoś musi wyjść na zewnątrz. Na początku września było zapowiedziane, że dzieci mają przynosić obuwie dostosowane do warunków zewnętrznych w związku z tym, że sala gimnastyczna nie może być wykorzystana.
Pani Dyrektor Lucyna Wota dodała, że w razie złych warunków na zewnątrz będą zorganizowane szachy.
Radny Pan Tomasz Wołoszyn zapytał czy są plany naprawcze.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że każdy nauczyciel przedmiotowy napisał plan naprawczy.
Pan Wójt podsumował informację na temat szkoły: należy poprawić wyniki nauczania. Na wyposażenie w tym roku było 40.000,00 zł - dzięki posłowi Piotrowi Uruskiemu dostaliśmy 80.000,00 zł. Ale o wszystko trzeba się postarać. Napisanie pisma to nie wszystko – trzeba jeździć w tej sprawie. Nie otrzymaliśmy pieniędzy na wyposażenie sal lekcyjnych – dostaliśmy pieniądze na salę gimnastyczną.
Pani Dyrektor Lucyna Wota  zgłosiła brak sekretarki. 
****************************************************************Ad.7/   Dyskusja:
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska odczytała pismo Pana Andrzeja Sroki
w sprawie drogi dojazdowej do posesji, które stanowi załącznik Nr 11
do niniejszego protokołu.
Wyjaśnień w tej sprawie dokonał Radny Pan Stanisław Chabko.
Pan Wójt wnioskował o odłożenie tej sprawy do przyszłego roku.
****************************************************************Ad.8/  Wolne wnioski i zapytania:
Radny Pan Stanisław Chabko zadał pytania: 1) jak wygląda sprawa urlopów
w gminie? 2) odnośnie dzierżawy – jakie są wpływy (wpływy powinni mieć do dyspozycji sołtysi; 3) dotyczące remontu starego sklepu, w którym znajduje się OSP; 4) jak wygląda sprawa oświetlenia w danych miejscowościach? 5) na temat nieścisłości dotyczących przetargów; 6) na temat podwyżki poborów Przewodniczącego Komisji Finansów.
Pan Wójt odpowiedział:
ad.2) mienia wiejskie są wydzierżawione za zgodą Zebrania Wiejskiego
i poprzedniej Rady Gminy na 10 lat. Było to kontrolowane przez RIO. Wpływy przekazywane są do poszczególnych miejscowości.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że radni dwa razy w roku otrzymują informację półroczną. Znajduje się tam informacja na temat dochodów i wydatków z mienia wiejskiego – tam  w pozycji „dochody z dzierżawy” należy szukać dochodów
z dzierżawy dla poszczególnych miejscowości. Dochody z dzierżawy stanowią wpływy do mienia wiejskiego.
W tym miejscu pan Wójt zaapelował do sołtysów i rad sołeckich aby powołali
Przewodniczących Rad Sołeckich, ponieważ do dnia dzisiejszego takich przewodniczących nie ma.
ad.4) do końca września będzie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozpucie i w miejscowości Tyrawa Wołoska. Z wykonawstwem do końca lutego.
ad.5) RIO nie miała zarzutów do przetargów. Wszystkie przetargi są ogłaszane
i podawane do publicznej wiadomości.
Radny Pan Tomasz Czapor poinformował, że jeden z lokalnych przedsiębiorców nie znalazł na stronie gminy informacji na temat przetargów.
Pani Ewa Dudka poinformowała, że takie informacje są umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zapytania ofertowe na złożenie propozycji cenowej znajdują się w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”. Przetarg ma miejsce przy kwocie powyżej 30.000,00 euro.
Na koniec Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska zaapelowała do Pana Wójta:
Panie Wójcie, ja, jako Przewodnicząca, jako radna zobowiązuję Pana przed całą Radą po raz ostatni, żeby Pan był stuprocentowym, odpowiedzialnym i trzeźwym Wójtem. Człowiekiem, który potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. I proszę zmienić Swoje zachowanie. Bo wszystkie okoliczne gminy śmieją się z Nas,
że mamy takiego Wójta. Panie Wójcie, proszę zmienić wreszcie Swoje podejście do tej sprawy.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska odbędzie się w miejscowości Hołuczków.
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1332  Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XVII sesji  Rady  Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
Referent UG
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2016-09-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-11-21 14:14