XML
PROTOKÓŁ Nr XV/2016
 PROTOKÓŁ Nr XV/2016
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
O godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XV sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
                                       
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Stanisław Białecki
 2. Zenon Bodnar
 3. Ireneusz Bobyk
 4. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 5. Ryszard Burzyński
 6. Stanisław Chabko
 7. Tomasz Czapor
 8. Grzegorz Jasiński
 9. Zofia Rudkowska
 10. Tomasz Wołoszyn
 
Nieobecni radni:
1. Batorski Maciej
2. Anna Kuzicka-Maniawska
3. Daniel Bilański
4. Janusz Nitka
5. Jolanta Tomaszewska
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 4. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał.
 1. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok (projekt uchwały Nr XV/89/16)
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok (projekt uchwały nr XV/90/16)
 3. w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały N XV/91/16)
 4. w sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały Nr XV/92/16)
 5. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego (projekt uchwały Nr XV/93/16)
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały Nr XV/94/16)
 7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/95/16)
 8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/96/16)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/97/16)
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały Nr XV/98/16)
 11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/99/16)
 12. w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów (projekt uchwały Nr XV/100/16) w
 13. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa” (projekt uchwały Nr XV/101/16)
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska dodała dodatkowy projekt uchwały:
 1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XV/101/16)
Pani Przewodnicząca poinformowała również, że posiada pismo z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku dot. prośby o dofinansowania zakupu psa.
 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji.
 
****************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rada jest 
           władna do podejmowania prawomocnych uchwał.  
           Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 10
           radnych. 
      
****************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do porządku obrad.
           Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 10 głosujących.
Referent UG Ewa Dudka przeczytała protokół z XIV sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2016r.
Pan Stanisław Chabko poprosił o poprawę protokołu z XIV sesji Rady Gminy. Chodzi o dopisanie w pkt. 5 dot. mapy bezpieczeństwa na terenie Gminy Tyrawa Wołoska o podanie nazwisk radnych, którzy wzięli udział w dyskusji.
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska ponowiła pytanie o nazwisko inspektora nadzoru, który był odpowiedzialny za budowę oczyszczalnie ścieków w Hołuczkowie. Pan Wójt powiedział, że na następnej sesji poda to nazwisko po uprzednim sprawdzeniu w dokumentacji budowy oczyszczalni.
Protokół Nr XIV/2016 z dnia 17 maja 2016r. przyjęto jednogłośnie przy 10 głosujących.
 
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec  przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy  tj. od 31 marca 2016r. do 16 maja 2016 r., w tym z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z informacji o realizowanych projektach.
 
W okresie między sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- w sprawie powołania „Formacji Obrony Cywilnej” na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska,
- w sprawie zasad ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń publicznych Gminy Tyrawa Wołoska,
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż mienia ruchomego, stanowiącego własność Gminy Tyrawa Wołoska,
- w sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniach prowadzonych przez Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w trybie zapytania ofertowego, tj. prowadzonych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1473 z późn. zm.) oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 Euro netto” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 marca 2015r.,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych,
- w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/00 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę w urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
W związku z ustaleniem opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń publicznych w Gminie Tyrawa Wołoska, Wójt wyjaśnił, że rzadko kiedy będzie odstępował od uiszczenia opłat za korzystanie z w/w obiektów.
Wójt poinformował Radę , iż zostały zamontowane 4 kamery, które monitorują cały plac. Wgląd do podglądu kamer ma on oraz Pan Informatyk. Od dnia zamontowania kamer zaprzestano niszczenia mienia gminnego. Został rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska, wygrała go firma Centrum Integracji Społecznej w Sanoku na kwotę 15.567,15zł, za cały rok koszenia. Jeżeli będzie konieczność będzie zlecane koszenie boisk po miejscowościach gminny, ale za dodatkowe pieniądze. Dokumentacja odnośnie oczyszczalni ścieków w Hołuczkowie i Tyrawie Wołoskiej jest w trakcie realizacji, w niedługim czasie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W sierpniu winno być gotowe pozwolenie i możliwe, że będzie złożony wniosek do PROW. Po orientacji cen odnośnie wykonania projektów oświetlenia ulicznego wyniesie on około 48 tyś. złotych dla obydwu miejscowości. Złożony został wniosek do PRO na infrastrukturę edukacyjną (stara część szkoły), został on zakwalifikowany po ocenie merytorycznej. Wniosek naszej gminy jest na 29 miejscu, prawdopodobnie dofinansowanie ma dostać tylko 20 wniosków. Pan Wójt poinformował iż spotkał się z V-ce Wojewodą Podkarpackim w sprawie pomocy finansowej w 2017 roku do remontu i modernizacji starej części szkoły z rezerwy premiera. Została wydana pozytywna akceptacja Wojewody i V-ce Wojewody. W październiku 2016 roku zostanie złożony wniosek do Premiera, chodzi o dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00zł. W dniu 12 maja Pan Wójt razem z Panem Posłem Piotrem Uruskim odwiedził Ministerstwo Oświaty i Sportu, został zapewniony o otrzymaniu pokaźniej sumy na wyposażenie Sali Gimnastycznej. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem KPB w sprawie wymiany całej posadzki na Sali Gimnastycznej zgodnie z projektem. Termin, jaki został ustalony na usunięcie wad, określony został do końca wakacji. Zostały zbyte działki w centrum Tyrawy Wołoskiej o powierzchni 0,3485 ha za kwotę 196.000,00zł. Był to trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż w/w nieruchomości. W akcie notarialnym został ujęty zapis w jakiej formie ma być to zagospodarowane oraz jakie gmina może mieć roszczenia. Został złożony wniosek do WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest, został on rozpatrzony pozytywnie i otrzymamy dofinansowanie w kwocie: 7.895,82zł stanowi to 85% całkowitej wartości zadania. Gmina ze środków własnych musi dołożyć ok 1.200,00zł. Kwota dofinansowania może ulec zmianie, w zależności od masy zebranych odpadów zawierających azbest, lecz będzie stanowiła nadal 85%. Pan Wójt zwrócił się z prośbą o składanie wniosków na przyszły rok, aby ten program był kontynuowany. Został również złożony wniosek do WFOŚiGW na termomodernizację i centralne ogrzewanie budynku Świetlicy Wiejskiej w Siemuszowej. Wartość kosztorysowa zadania to 110.803,00zł, planowane dofinansowanie to 77.954,40zł tj. 80% zadania, natomiast koszty własne to kwota 32.848,60zł. Do tego muszą zostać doliczone koszty związane ze zmianą pokrycia i konstrukcji dachu. Możliwe, że w przyszłym roku będą składane wnioski o wyposażenie Świetlic Wiejskich. Pan Wójt przedstawił odpowiedź którą uzyskał z Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku odnośnie zniwelowania skarpy przydrożnej na drodze powiatowej nr 2221 R Siemuszowa – Rozpucie w miejscowości Siemuszowa. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
****************************************************************
 
 
 
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych :
 
Pan Burzyński zapytał się czy jest odpowiedź z Rejonu Dróg w sprawie łatania dziur oraz o kwalifikacje Pana który zajmuję się sprawami budowalnymi. Pan Wójt poinformował, że łatanie dziur jest w trakcie realizacji, a pracownik jest w trakcie uzyskiwania uprawnień.
 
Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak zadała pytania: Na co zostaną wydane pieniądze pozyskane z opłat za korzystanie ze Świetlic Wiejskich? Ile wyniosły koszty zamontowania monitoringu? Czy zostały poczynione działania w sprawie ubikacji przy stadionie?
Pieniądze zostaną przekazane na doposażenie Świetlic oraz na bieżące wydatki związane z ich utrzymaniem. Koszt zamontowania monitoringu wyniósł ok. 7.000,00zł. Pan Sekretarz wyjaśnił, że są 4 kamery umieszczone w takie sposób aby wszystkie siebie pilnowały i monitorowały cały plac przed budynkiem Urzędu Gminy oraz „Amfiteatru”. Pracownik Urzędu Gminy zajmuje się już dokumentacją dot. ubikacji.
 
Pan Stanisław Chabko odniósł się odnośnie opłat za wynajem Świetlic. Czy gmina płaci podatek od metrażu?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że obecnie gmina nie płaci podatku za Świetlicę, płaci tylko za gaz i energię. Natomiast z chwilą kiedy Świetlice przejdą pod Gminny Ośrodek Kultury to trzeba będzie taki podatek uiszczać. Pan Wójt wyjaśnił, że Świetlice nigdy nie należały do wioski, były tylko przekazane do korzystania.
Pan Stanisław Chabko zaproponował, aby nie ponosić opłat za korzystanie ze Świetlic, jedynie za zużytą energię i gaz ze względu na stan budynków.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że opłaty nie zostały wymyślone teraz, zostały one jedynie uaktualnione. Wcześniejsze zarządzenie pochodzi z 2009 roku.
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska przeczytała stawki jakie obowiązują przy wynajmowaniu Świetlic tj. Tyrawa Wołoska duża sala: od poniedziałku do piątku - 500zł, za każdy kolejny dzień - 50zł, za jeden dzień - 200zł; sala dolna za każdy dzień - 100zł, Amfiteatr „W lipach”  - 200zł, Sala przy Urzędzie Gminy (za każdy dzień) - 50zł. Rozpucie: od poniedziałku do piątku – 300zł, za każdy kolejny dzień – 50zł, za jeden dzień – 100zł. Hołuczków: od poniedziałku do piątku – 300zł, za każdy kolejny dzień - 50zł, za jeden dzień - 100zł. Siemuszowa: od poniedziałku do piątku – 300zł, za każdy kolejny dzień – 50zł, za jeden dzień – 100zł, scena letnia – 100zł. Rakowa: od poniedziałku do piątku – 400zł, za każdy kolejny dzień – 50zł, za jedne dzień 150zł. Wynajmujący pomieszczenia obowiązany jest do wniesienia opłat za energię elektryczną i gazową zgodnie ze wskazaniem licznika.
Pani Przewodnicząca zadała pytanie odnośnie wyższych stawek dla Rakowej. Uzyskała odpowiedź, że w Świetlicy w Rakowej jest centralne ogrzewanie – olejowe.
 
****************************************************************
Ad.5/   Podjęcie uchwał :
ad.1)   w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok  (projekt uchwały nr XV/89/16)
Pani Przewodnicząca Zofia Rudkowska poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie pisma z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku dot. wsparcia finansowego na zakup dwóch psów w 2016 roku. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że prośba została skierowana do wszystkich gmin powiatu sanockiego, a zakup został spowodowany, ponieważ zdechły dwa psy. Koszt zakupu jednego psa wynosi 6.000,00zł.
Pan Wójt zaproponował, aby 1.000,00zł przekazać na zakup psów, środki zostaną przesunięte z funduszy przeznaczonych dla OSP.  
Pan Ireneusz Bobyk jest przeciwny aby przekazywać pieniądze na zakup psa.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przekazanie 1.000,00zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na zakup psa.
Wniosek został przyjęty: 6 głosami za, 3 glosami przeciwnymi oraz 1 głosem wstrzymującym się.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakie nastąpią w budżecie gminy. Fundusze w szczególności będą przeznaczone na wykonanie projektów: oświetlenia ulicznego, gospodarki leśnej (wyjaśnione zostało, że część kwoty zostanie przekazana na wynagrodzenie dla taksatora oraz dla sołtysów, którzy będą uczestniczyli przy wydawaniu drzewa), wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz termomodernizację Świetlicy Wiejskiej w Siemuszowej.
Pan Ireneusz Bobyk zadał pytanie odnośnie zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 59.915,00zł; z czego to wynika? Pan Wójt wyjaśnił, że zmarł jeden uczeń niepełnosprawny i dlatego została zmniejszona subwencja.
Pan Stanisław Chabko zadał pytanie o ustalenie kwoty wynagrodzenia dla sołtysów w uczestniczeniu ścinki i zrywki drzewa, czy nie powinno być to uzgodnione na zebraniu wiejskim? Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynagrodzenie dla sołtysów należy do obowiązków wójta i to on podpisuje umowę cywilnoprawną. Rada Gminy w swojej kompetencji ma zadanie uchwalenie czy jest to wydatek bieżący czy majątkowy, natomiast Wójt szczegółowo ustala na co będą przeznaczone pieniądze.
Pan Zenon Bodnar wyszedł z sesji Rady Gminy i nie brał udziału w głosowaniu uchwały nr XV/89/16.
Uchwałę  Nr XV/89/16 podjęto jednogłośnie przy 9 głosujących. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
 
****************************************************************
 
ad.2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt uchwały nr XV/90/16)
 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zaznaczając, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są związane ze zmianami w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska, które zostały wcześniej omówione i uchwalone.  
 
Uchwałę Nr XV/90/16 podjęto jednogłośnie przy 9 głosujących. Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu
****************************************************************
ad.3) w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORETYTOWA IX: JAKOŚC EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2.: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały nr XV/91/16)
 
Pan Sekretarz wyjaśnił, że przystąpiliśmy do projektu mającego na celu poprawę kształcenia ogólnego w klasach 1-6. Projekt ma trwać około 1,5 roku. Środki pozyskane z projektu będą wykorzystane na: wyposażenie klas, szkolenia dla nauczycieli oraz obsługę administracyjną projektu. Projekt ten będzie wspólny z 5 gminami, ponieważ ma większą szansę na realizację. Aby przystąpić do projektu należało zrobić – Diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły. Diagnoza została wykonana i opracowana przez firmę niezależną współpracując razem z dyrekcją szkoły. Diagnoza zawiera stan szkoły na dziś oraz co powinno zostać osiągnięte po 1,5 roku.
Program ma na celu wyrównanie szans dla wszystkich uczniów, podnieść poziom kształcenia, ma doskonalić warsztat pracy nauczycieli.
Pani Przewodnicząca zadała pytanie czy jest to diagnoza tylko Szkoły Podstawowej? Pan Sekretarz wyjaśnił, że diagnoza obejmuje tylko Szkołę Podstawową, a Gimnazjum nie spełniało kryteriów, aby brać udział w projekcie.
 
Uchwałę Nr XV/91/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.4) w sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORETYTOWA IX, JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (projekt uchwały nr XV/92/16)
 
Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały, przypominając, że projekt będzie miał większe szanse, jeżeli więcej gmin będzie brało w  nim udział. Gmina Tyrawa Wołoska nie będzie ponosiła żadnych kosztów w związku z zatwierdzeniem partnerstwa. Partnerstwo zostanie zawarte z: Gminą Zarszyn (Lider projektu), Gminą Brzozów, Gminą Jedlicze, Gminą Nowa Dęba i Gminą Roźwienica.
 
Uchwałę Nr XV/92/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.5) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego (projekt uchwały nr XV/93/16)
 
Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwała dotyczy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonych w miejscowości Rakowa o nr ew. 307 i 308/1 zabudowanych budynkiem gimnazjum. W związku z brakiem zainteresowania na zakup w/w nieruchomości postanowiono przekształcić budynek na Świetlicę Wiejską w Rakowej.
 
Pan Wójt poprosił Radnych, aby przy następnej uchwale dot. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Rakowa wyrazili zgodę, a przy zebraniu wiejskim zdecydujemy, które działki sprzedamy.
 
Uchwałę Nr XV/93/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XV/94/16
 
Pan Stanisław Białecki poinformował, że sprzedaż działek odbędzie się po wyrażeniu zgody Zebrania Wiejskiego, a pieniądze zostaną przekazane na przekształcenie budynku gimnazjum na Świetlicę Wiejską.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że jedna działka jest zabudowana starym budynkiem świetlicy, a dwie pozostałe są za Panem Gęgotkiem.
Pani Radca Prawny wypowiedziała się, że wszystkie działki należą do mienia komunalnego w związku z powyższym nie musi być zgoda Zebrania Wiejskiego odnośnie sprzedaży działek.
 
Uchwałę Nr XV/94/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
**************************************************************
ad.7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
(projekt uchwały nr XV/95/16)
 
Pani Przewodnicząca powiedziała, że ta działka znajduje się w Tyrawie Wołoskiej na górze. Sprzedaż działki oznaczonej nr 859/8 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr 860/1.
 
Uchwałę Nr XV/95/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska
(projekt uchwały nr XV/96/16)
 
Sprzedaż dziełek oznaczonych nr 859/4 i 859/6 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości o nr 859/2.
 
Uchwałę Nr XV/96/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
(projekt uchwały nr XV/97/16)
 
Sprzedaż działki oznaczonej nr 859/9 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości o nr 860/2.
 
Uchwałę Nr XV/97/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.10) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
(projekt uchwały nr XV/98/16)
 
Zamiana nieruchomości położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska o nr 859/7 i 859/10 na nieruchomość o nr 858/3 należącej do osoby fizycznej. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
 
Uchwałę Nr XV/98/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
(projekt uchwały nr XV/99/16)
 
Sprzedaż działki o nr 313/2 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska ma na celu poprawę warunków zagospodarowania działki o nr 315. Działka o nr 313/2 pozwoli na skomunikowanie działki nr 315 z drogą gminną.
Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że jest to działka przed Urzędem Gminy.
Pan Stanisław Chabko zapytał kto ponosi koszty podziału działki? Pan Wójt wyjaśnił, że koszty podziału, aktu notarialnego, wyceny będą ponosili właściciele nieruchomości.
 
Uchwałę Nr XV/99/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.12) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów (projekt uchwały nr XV/100/16)
 
Pan Stanisław Chabko zaproponował, aby odstąpić od przekazania działek na rzecz Nadleśnictwa Brzozów. Stwierdził, że nie ma potrzeby ze względu na to, że posiadają inne drogi umożliwiające dojazd do lasu. Pan Radny zaznaczył, że niszczą drogi, a później nie chcą ich remontować.
Pan Wójt zabrał głos prosząc, żeby drogi zostały przekazane. Obecnie drogi są w złym stanie technicznym, a gminy nie stać żeby je wyremontować. Nadleśnictwo na pewno je wyremontuje, a w akcie notarialnym zostanie zaznaczone, że wszystkie działki sąsiednie będą miały służebność przejazdu.
 
Uchwałę Nr XV/100/16 podjęto 7 głosami za oraz 3 głosami wstrzymującymi się i stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.13) w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa” (projekt uchwały nr XV/101/16)
 
 
Uchwałę Intencyjną Nr XV/101/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.14) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XV/102/16)
 
Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że należy uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej w związku z wejściem w życie 1 maja nowego Statutu. Poprosiła, również żeby podać kandydatów w celu uzupełnienia Komisji. Pan Tomasz Czapor podał kandydaturę Pani Teresy Brzeżawkiej-Juszczak. Pani Radna wyraziła zgodę. Pan Tomasz Wołoszyn podał kandydaturę Pana Tomasza Czapor, który również wyraził zgodę.
 
Uchwałę Nr XV/102/16 podjęto jednogłośnie przy 10 głosujących i stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.6/   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.
 
Pani Ewa Dudka odczytała analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.7/   Dyskusja:
 
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Grzegorza Jasińskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przeczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dot. analizy sprawozdania rocznego GOPS za 2015 rok oraz realizacji świadczeń rodzinnych i analizy wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Protokół stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.
 
****************************************************************
Ad.8/  Wolne wnioski i zapytania:
 
Pan Ireneusz Bobyk zadał pytanie odnośnie tablic ogłoszeń w każdej miejscowości, które są w złym stanie technicznym. Zaproponował również, żeby zrobić przegląd znaków drogowych umieszczonych na drogach gminnych.
Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma pieniędzy na zakup tablic, najwcześniej zostanie to wykonane w II półroczu. Obecnie przygotowywany jest Projekt Organizacji Ruchu Drogowego na drogach gminnych publicznych.
 
Pan Stanisław Chabko ponowił pytanie o gospodarkę leśną na terenie gminy, odnośnie szkolenia nt. szkód łowieckich oraz konserwatora od Świetlic Wiejskich. Pan Wójt wyjaśnił, że od tego jest Pan Nitka oraz Świetlicowi.
 
Pan Tomasz Wołoszyn ponowił pytanie odnośnie samowolnego przesunięcia granic w Tyrawie Wołoskiej (góra)?
Pan Wójt wyjaśnił, że nie będzie zlecał geodecie wznawianie granic, tylko złoży wniosek do sądu.
 
Sołtys wsi Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski odniósł się do uszkodzonej drogi w Hołuczkowie (góra) przez ciężkie samochody z Nadleśnictwa Brzozów. Poinformował, że jest problem z przejazdem samochodów. Pan Wójt odpowiedział, że jest po rozmowie z panem leśniczym i po zakończeniu przewozu drzewa nadleśnictwo ma poprawić stan drogi.
 
Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak zaproponowała, aby kolejna sesja odbyła się w Siemuszowej, natomiast Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby sesja odbyła się w Rozpuciu, ponieważ Rada powinna zobaczyć, w jakim stanie jest obecnie Świetlica Wiejska.
****************************************************************
Ad.9/  O godzinie 1255 Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XV sesji     Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 Protokołowała:
Ewa dudka
Referent. UG
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-30 15:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 11:54