Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ogłoszenie konkursu ofert sprzyjających rozwojowi sportu
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 
 

 1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
 2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie, co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
  w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi ogółem 9.000 zł i jest przeznaczona dla  dyscypliny sportowej: piłka nożna.
 2. Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w konkursie.
 3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w terminie do 17 lipca 2020 r.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez ich otwierania.
 5. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu i jego dokładny adres.
 6. Termin realizacji zadań przewiduje się od 1 sierpnia 2020 r. do 15 listopada 2020 r.
 1. Oferty winny być sporządzane w sposób czytelny, na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu .
 2. Oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione. Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą, upoważnieniem właściwego organu 
  lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne  i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
 4. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
  w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem
  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego
  i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia nowego zakresu rzeczowego w przypadku jego zmniejszenia oraz kosztorysu dot. realizacji zadania uwzględniającego wysokość zaproponowanej dotacji.
 6. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych
  w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 7. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności – dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.
 8. Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:
 1. realizacji programów szkolenia sportowego;
 2. zakup sprzętu sportowego;
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
 2. opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
 3. zobowiązań kredytowych beneficjenta oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 1. Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja
  z budżetu Gminy Tyrawy Wołoskiej.
 2. Przy wyborze projektu lub projektów na realizację których zostanie udzielona dotacja, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uwzględnia:
 1. dochowanie wymagań formalnych;
 2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego;
 3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
 4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;
 5. możliwość realizacji projektu przez beneficjenta;
 6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tyrawy Wołoskiej.
 1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub poświadczonej
  za zgodność z oryginałem kserokopii.
 
 
 

 1. Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu, a także oferty nie uzupełnione  -  zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni
  od ostatniego dnia składania ofert.
 3. Konkurs rozstrzyga  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, który dokonuje wyboru ofert
  i wyniki konkursu ogłasza  w Biuletynie Informacji Publicznej i  na tablicy ogłoszeń UG Tyrawa Wołoska.
 4. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność oferenta.
 5. Do zawarcia umowy o dotację konieczne jest - w przypadku jego zmiany – dostarczenie, zweryfikowanego harmonogramu realizacji zadania.
 6.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a oferentem.
 7. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy, jest zobowiązany
  do dostarczenia, na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, oryginałów dokumentów w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
 8.  Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert. Informację
  o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 9. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy.
 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-06-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-06-26 12:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-21 13:30
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2021r. 12:25:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.