XML
sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła) pozyskanego w miejscowości Rozpucie

IIiGG.271.35.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 11.10.2019r.


III PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła) pozyskanego z działki
o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Sosna – 15,01 m3  ( nr szt. 43464 – 43484 )

Jodła – 19,96 m3  ( nr szt. 43445 – 43463 )


Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.

 

III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:

Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:

Sosna – 200,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 246,00 zł/m3 brutto  

Jodła -  230,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 282,90 zł/m3 brutto  

 

IV – Wadium

Wysokość wadium ( sosna) : 370,00 zł

Wysokość wadium ( jodła) : 565,00 zł

Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.10.2019r. godz. 1100 (Uwaga: wadium w określonej wysokości winno być na koncie Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert) z dopiskiem odpowiednio:

 „Wadium- III sprzedaż drewna Rozpucie ( VIII partia - sosna )”

„Wadium- III sprzedaż drewna Rozpucie ( VIII partia - jodła )”

Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

V – Termin realizacji umowy:

Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwotę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Wydanie drewna nastąpi po zapłaceniu kwoty nabycia za określoną ilość drewna.

 

VI – Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

- pracownik Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej Pani Joanna Hnat: tel. 13 46 569 36, e-mail: hnatj@tyrawa.pl

Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na składzie drewna w miejscowości Rozpucie.

 

VII – Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć:

- podpisany i parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3),

- klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4),

- dowód wpłaty wadium.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach
z podaniem adresu Kupującego oraz napisem odpowiednio:

 „Oferta: III sprzedaż drewna- Rozpucie (VIII partia- sosna). Nie otwierać przed dniem 18.10.2019r.”

„Oferta: III sprzedaż drewna- Rozpucie (VIII partia- jodła). Nie otwierać przed dniem 18.10.2019r.”

 

VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 18.10.2019r. do godz. 1100 – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione lecz zostaną odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi 18.10.2019r. o godz. 1115 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w pokoju nr 25 ( II piętro).

 

IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto.

1)   Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.

2)   Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.

3)   Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.

4)   Ofertę uważa się za ważną, jeżeli zaoferowana cena za dane drewno nie będzie niższa od podanej ceny wywoławczej. W związku z powyższym za ważną uznaje się również ofertę z ceną równą cenie wywoławczej. Przetarg uznaje się za ważny, choćby wpłynęła jedna oferta, spełniająca powyższe warunki.

5)   W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. Oferentów z ofertami równoważnymi, powiadamia się pisemnie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu- licytacji.

 

X - Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.


XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,

- oferent nie wpłacił wadium,

- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

 

XII - Ogłoszenie wyników:

Informacja o wyniku przetargu ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Wybrany Oferent, zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

XIII – Załączniki:

Załącznik nr 1- Wykaz ilości drewna.

Załącznik nr 2- Formularz oferty.

Załącznik nr 3- Projekt umowy.

Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna.

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-10-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-11 11:53
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-22 14:59
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk