XML
OBWIESZCZENIE RDOŚ

            REGIONALNY DYREKTO            Rzeszów, dnia 26 lipca 2019 r.

             OCHRONY ŚRODOWISKA

                      W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

WOOŚ.400.9.90.2018.AH.3

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2018 r., Pana Pawła Czuchy, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, działającego z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy;

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

            W dniu 26 lipca 2019 r. wydane zostało postanowienie, którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa
o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 4 listopada
2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, znak: WOOŚ.4203.2.2011.AH-59, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią ww. postanowienia, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Urzędu Gminy Dydnia, Urzędu Gminy w Birczy, Urzędu Gminy Fredropol, Urzędu Gminy Przemyśl, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, w godzinach pracy Urzędów.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia tj. od dnia 31 lipca 2019 r.

            Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
KW_310271_RDO_S_plik1 Plik pdf 162.41 KB
KW_310271_RDO_S_plik2 Plik pdf 158.75 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-07-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-30 12:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-30 12:26