XML
konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 
  1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
  2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie , co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
    w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

3.                  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi ogółem 12.000 zł i jest przeznaczona dla  dyscypliny sportowej: piłka nożna.

4.                  Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w konkursie.

5.                  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w terminie do 5 marca 2019 r.

6.                  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez ich otwierania.

7.                  Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu i jego dokładny adres.

8.                  Termin realizacji zadań przewiduje się od 15 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

9.                  Oferty winny być sporządzane w sposób czytelny, na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu .

10.              Oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione. Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą, upoważnieniem właściwego organu 
lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

11.              Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne  i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

12.              Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem
lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

13.              Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego
i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia nowego zakresu rzeczowego w przypadku jego zmniejszenia oraz kosztorysu dot. realizacji zadania uwzględniającego wysokość zaproponowanej dotacji.

14.              Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych
w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

15.              Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności – dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.

16.              Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

1)                 realizacji programów szkolenia sportowego;

2)                  zakup sprzętu sportowego;

3)                 pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

4)                 pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

17.              Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)                 transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2)                 opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3)                 zobowiązań kredytowych beneficjenta oraz kosztów obsługi zadłużenia;

18.              Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja
z budżetu Gminy Tyrawy Wołoskiej.

19.              Przy wyborze projektu lub projektów na realizację których zostanie udzielona dotacja, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uwzględnia:

1)                 dochowanie wymagań formalnych;

2)                 znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego;

3)                 wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;

4)                 przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;

5)                 możliwość realizacji projektu przez beneficjenta;

6)                 dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tyrawy Wołoskiej.

20.              Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.

21.              Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu, a także oferty nie uzupełnione  -  zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.

22.              Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni
od ostatniego dnia składania ofert.

23.              Konkurs rozstrzyga  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, który dokonuje wyboru ofert
i wyniki konkursu ogłasza  w Biuletynie Informacji Publicznej i  na tablicy ogłoszeń
UG Tyrawa Wołoska.

24.               Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność oferenta.

25.              Do zawarcia umowy o dotację konieczne jest - w przypadku jego zmiany – dostarczenie, zweryfikowanego harmonogramu realizacji zadania.

26.               Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a oferentem.

27.              Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy, jest zobowiązany
do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej
Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska  oryginałów dokumentów w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.

28.               Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert. Informację
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.

29.              Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-02-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-11 15:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-07 15:00