XML
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
IIiGG.6840.1.11.2018.JH                                                            Tyrawa Wołoska, 04.01.2019r.
 
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Na podstawie art. 39 ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza rokowania na sprzedaż działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 115
Nr księgi wieczystej KS1S/00034269/0
Powierzchnia nieruchomości 0,04 ha
Położenie i opis nieruchomości Dz. nr 115 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem drewnianym i budynkiem garażu.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działka położona w obszarze dla którego MPZP Gminy Tyrawa Wołoska utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. W SUiKZPG nieruchomość figuruje jako obszar zabudowy- strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe, istniejące i potencjalne.
Cena wywoławcza nieruchomości 35 284,60 zł
Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy 7 056,00 zł
Termin zagospodarowania nieruchomości Od daty podpisania umowyWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. w dniach 28.05.2018r.-18.06.2018r. We wskazanym terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
 
                                                                                        
Terminy przeprowadzonych przetargów, zakończonych wynikiem negatywnym:
I przetarg ustny nieograniczony: 14.09.2018r.
II przetarg ustny nieograniczony: 06.11.2018r.
 
I. Warunki uczestnictwa w rokowaniach
 1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska do dnia 04.02.2019r. do godz. 15.00
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż dz. 115, położonej w miejscowości Rozpucie”.
 3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w wysokości 7 056,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) do dnia 04.02.2019r.
  w pieniądzu PLN na konto Gminy Tyrawa Wołoska nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, wpisując w tytule przelewu: „Zaliczka:  rokowania na sprzedaż dz. 115- miejscowość Rozpucie”. Określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto. Wpłacona zaliczka zostanie:
- zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli uczestnik wygra rokowania,
- zwrócona osobom które nie wygrały rokowań, niezwłocznie po zakończeniu rokowań, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.
Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy lub nie przystąpi do jej podpisania bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może wyznaczyć inny termin podpisania umowy.
 1. Osoby, które zdecydują się na udział w rokowaniach, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach- Załącznik 1, zawierające:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna  lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie że, zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej),
- kopia dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości, z warunkami przetargu oraz że przyjmują je bez zastrzeżeń- Załącznik 2.
 2. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Tyrawa Wołoska na potrzeby związane z procedurą dotyczącą rokowań na sprzedaż nieruchomości- Załącznik 3.
II. Pozostałe warunki rokowań:
 1. Przed przystąpieniem do rokowań należy dodatkowo przedłożyć komisji przetargowej:
 1. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne:
- dokumentu tożsamości,
 1. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
- stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 1. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków:
- pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody  na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
III. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań:
Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2019r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój nr 31, II piętro (sala narad).
 
IV. Dodatkowe informacje:
 1. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.
 2. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, dotyczące jej własności albo posiadania.
 4. Cena osiągnięta w rokowaniach, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę, podlega w całości zapłacie na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska nr 49 8642 0002 2001 0000 2987 0001, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.
 5. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości wygrywający rokowana (kupujący).
 6. Protokół z rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 8. Organizator rokowań zastrzega sobie możliwość odwołania rokowań bez uzasadnionej przyczyny oraz prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 9. Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie, spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 
 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
  i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 2. Wobec cudzoziemców uczestniczących w rokowaniach, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.).
 3. Ogłoszenie o rokowaniach podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl. Informację o rokowaniach umieszczono również w prasie lokalnej.
 4. Więcej informacji dotyczących rokowań można uzyskać w Referacie Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 27,
  II piętro, tel. 13 46 56 929, e-mail: hnatj@tyrawa.pl.
Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-01-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-04 08:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-08 14:17