Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.
IIiGG.271.23.2018.ED                                                   Tyrawa Wołoska, 2018-11-06

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.”.
IIiGG.271.23.2018.ED                                          Tyrawa Wołoska, 2018-11-06
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
- ECOLINE – 3N                    - 1 szt.
- TURBOJET EP3                   - 2 szt.
- TURBOJET EP2                   - 1 szt.
- BIOKOMAF 90                    - 2 szt.
 
III Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w obiektach:
1.  utrzymanie urządzeń oczyszczalni ścieków w stanie stałej sprawności technicznej,
2. niezwłoczne usuwanie usterek i awarii oczyszczalni ścieków w celu utrzymania ich w dyspozycji,
3. obsługa i konserwacja zamontowanych urządzeń mechanicznych, urządzeń instalacji elektrycznej, urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń sterujących – zamawiający wymaga bieżącego kontrolowania działania oczyszczalni min. dwa razy w tygodniu
4. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków z zachowaniem odpowiednich norm ścieku oczyszczonego zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym,
5. wykonanie czynności konserwacji i napraw urządzeń,
6. dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń,
7. usuwanie w trybie awaryjnym na własny koszt usterek i awarii (do 200,00 zł wartości) wynikających z bieżącej eksploatacji, w celu umożliwienia bieżącego i ciągłego oczyszczania ścieków,
8. wywóz osadów zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni – każdorazowy wywóz dokumentowany będzie kwitem wywozowym potwierdzającym ilość wywiezionych osadów, przedstawianym zamawiającemu,
9. sprawowanie nadzoru nad istniejącą siecią kanalizacyjną w tym eliminowanie przypadków niedrożności,
10. informowanie Zamawiającego o wystąpieniu wszystkich usterek i awarii oraz ich usunięcia,
11 wykaszanie terenów wokół oczyszczalni oraz wylotu.
12. założenie i prowadzeni dla każdej oczyszczalni Książki eksploatacji obiektu, w której dokumentowane będą wszystkie czynności(kontrolne i naprawcze) wykonywane na obiektach,
13. sporządzanie comiesięcznych protokołów dla Zamawiającego, zawierających informacje o wszystkich awariach i usterkach oraz o ich usunięciu.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA         od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Dudka, tel. 13 56 569 29, e mail: dudka@tyrawa.pl.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100%
VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:                                                          - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 ,                                                                                 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2 ,                                                  - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania -  zał. nr 3,                                                       - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS – zał. nr 4                                                                                                                                - parafowany i podpisany wzór umowy – zał. nr 5                                             - klauzula informacyjna – zał. nr 6
 1. Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w 2019 r.”
 2. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 6. VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 1. IX. ZAŁĄCZNIKI
1.  Formularz ofertowy
2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania,
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS,
5. Wzór umowy.
6. Klauzula informacyjna

                                                                      Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                          inż. Jan Chowaniec
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-06
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:43
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:48
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 01:40:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.