Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie ziemowym 2018-2019
IIiGG.271.22.2018.ED                                                          Tyrawa Wołoska, 2018-10-30
                                                                                 
                                              
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019
IIiGG.271.22.2018.ED                                              Tyrawa Wołoska, 2018-10-30
                                                                                
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg (powiatowych i gminnych) położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2018/2019. Zimowe utrzymanie dróg to likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia  zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury, utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy oraz posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających.
W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi po których wykonywana jest komunikacja publiczna (szczególnie dotyczy tych dróg po których jeździ autobus dowożący dzieci do SP w Tyrawie Wołoskiej).
Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia:
Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość t.j. 5 dróg)
 1. Dr. Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km od 3+440 do 8+930, o długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeździe – Tyrawa-Cegielnia
 2.   Dr. Nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa w km od 0+000 do 5+163, o długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
 3.   Dr. Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km od 0+000 do 2+946, o długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
 4.    Dr. Nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie w km od 0,000 do 2+242, o długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
 5.    Dr. Nr 2226R Rakowa – Stańkowa w km od 0+000 do 1+300, o długość 1,3 km – szerokość odśnieżania 3,0 m
Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość t. j. 12 dróg)
 1. Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
 2. Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,1 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
 3. Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
 4. Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
 5. Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
 6. Tyrawa Wołoska – Sadziska II  - długość 0,2 km  szer. 2,50
 7. Tyrawa Wołoska – (koło kościoła dz. nr 626/3) – długość 0,215 km – szerokość  2,50
 8. Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
 9. Hołuczków -  Mosty – długość 0,6 km – szerokość 2,50
 10. Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m
 11. Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
 12. Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,20 km szer. odśnieżania  3,0m-4,0 m
 13. inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy
 
Należy podać cenę netto, VAT, cenę brutto dla:
- cena za 1 km odśnieżania dla drogi gminnej
- cena za 1 km odśnieżania dla drogi powiatowej
- cena  za zwalczanie śliskości poprzez posypywanie 1 km drogi wraz z materiałem Wykonawcy (sól + piasek)
 
Wykonawca zadania składa propozycję cenową kompleksowo dla dróg powiatowych i gminnych.
Zostanie wyłoniony 1 wykonawca do obsługi kompleksowo dróg powiatowych i gminnych.
Zleceniodawca zastrzega sobie termin płatności za wykonaną usługę na drogach powiatowych po otrzymaniu środków ze Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany długości dróg gminnych. 
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku udzielenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca określa w formularzu oferty, na których odcinkach dróg obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg będzie ponosił podwykonawca.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".
 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do dnia 30.04.2019r.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e-mail: dudka@tyrawa.pl .
Termin związania ofertą: 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100% 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 1. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
   5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
            - wypełniony formularz ofertowy,
            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
           - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania,
           - wykaz rodzaju pojazdów-sprzętu (tj. samochód ciężarowy z pługiem, ciągnik rolniczy z pługiem oraz piaskarkę itp.),
           - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS,
           - parafowany i podpisany wzór umowy.
        
Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu o opłaconej polisie ubezpieczenia, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej pełny okres zamówienia – dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.
 
Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 1200, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Tyrawa Wołoska- nie otwierać przed dniem 13 listopada 2018r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 27.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
 
VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
IX. ZAŁĄCZNIKI
1.  Formularz ofertowy.
2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania.
4. Wzór umowy + załącznik nr 1 do umowy.

                                                                               Wójt Gminy TYrwa Wołoska
                                                                                     inż. Jan Chowaniec


 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-10-30
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-10-31 09:11
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-10-31 09:14
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 01:12:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.