Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

IIiGG.6840.1.8.2018.JH                                                              Tyrawa Wołoska, 03.10.2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.),

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki,

oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podano do publicznej wiadomości
w dniach 28.05.2018r. - 18.06.2018r. We wskazanym terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 14.09.2018r. i został zakończony wynikiem negatywnym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, dotyczące jej własności albo posiadania.

 

Dane dotyczące nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży:

Położenie i opis nieruchomości: dz. nr 115 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem drewnianym i budynkiem garażu.

Nr księgi wieczystej: KS1S/00034269/0.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka położona
w obszarze dla którego MPZP Gminy Tyrawa Wołoska utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. W SUiKZPG nieruchomość figuruje jako obszar zabudowy- strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe, istniejące i potencjalne.

Cena wywoławcza do II przetargu: 37 998,80 zł

Minimalne postąpienie: 380,00 zł

Wysokość wadium: 7 599,76 zł  ( 20 % ceny wywoławczej)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2018r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój nr 31, II piętro (sala narad).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.    Wpłata wadium w terminie do dnia 29.10.2018r. w pieniądzu PLN na konto Gminy Tyrawa Wołoska nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, wpisując w tytule przelewu: „Wadium: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 115, miejscowość Rozpucie”. Określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli uczestnik wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może wyznaczyć inny termin podpisania umowy.

2.    Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu: 

a.    Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń ( Załącznik 1).

b.    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Tyrawa Wołoska na potrzeby związane z procedurą przetargową ( Załącznik 2).

c.    w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne:

- dokumentu tożsamości,

d.   w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

e.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków

- pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody  na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Dodatkowe informacje:

·      Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

·      Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

·      Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości kupujący.

·      Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

·      Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny.

·      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

·      Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

·      Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.).

 

 

Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Referacie Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 27,
II piętro, tel. 13 46 56 929, e-mail: hnatj@tyrawa.pl, kdomaradzki@tyrawa.pl.

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Załączniki:

1.    Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-10-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-03 15:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-07 11:03
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 19:56:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.