Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na tereni Gminy Tyrawa Wołoska
IIiGG.271.17.2018.ED                                      Tyrawa Wołoska, 2018-08-17
                                                                                 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230, w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165.
 
IIiGG.271.17.2018.ED                               Tyrawa Wołoska, 2018-08-17
                                                                                 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230, w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/16 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
  1. Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200
  2. Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230
  3. Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165
  1. Termin wykonania zadania: do dnia 19.10.2018r.  
 
Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Teren robót można oglądać od dnia 29.08.2018r. do dnia 04.09.2018r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu z pracownikami Urzędu Gminy: Krystian Domaradzki tel. (13) 46-569-22 i Ewa Dudka  (13) 46-569-29.
 
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 19.10.2018r. .
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl.
 
Termin związania ofertą: do 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
 V. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100% 

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
  1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 
  1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
   4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
            - wypełnione kosztorysy ofertowe
            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
           - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania
           - przedłożenie wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub CEIDG.
Oferty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty należy składać do dnia 05.09.2018 r. do godz. 13:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230, w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165. - nie otwierać przed dniem 05.09.2018 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2018 r. o godz. 13:15. w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 27.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
 
 VII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1.  Kosztorysy ofertowe
2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania

                                                                         Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                               inż. Jan Chowaniec
 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-08-17
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-08-17 12:16
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-08-17 12:18
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2019r. 13:29:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.