Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.),
§3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.),
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki,
 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).

 
Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży:
Położenie i opis nieruchomości: dz. nr 115 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem drewnianym i budynkiem garażu.
Nr księgi wieczystej: KS1S/00034269/0.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka położona
w obszarze dla którego MPZP Gminy Tyrawa Wołoska utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. W SUiKZPG nieruchomość figuruje jako obszar zabudowy- strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe, istniejące i potencjalne.
Cena wywoławcza: 54 284,00 zł
Minimalne postąpienie: 550,00 zł
Wysokość wadium: 10 856,80 zł ( 20 % ceny wywoławczej)
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2018r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy
w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój nr 31,
II piętro ( sala narad).

 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
 1. Wpłata wadium w terminie do dnia 10.09.2018r. w pieniądzu PLN na konto Gminy Tyrawa Wołoska nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, wpisując w tytule przelewu: „Wadium: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 115, miejscowość Rozpucie”. Określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli uczestnik wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może wyznaczyć inny termin podpisania umowy.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu: 
 1. składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń ( Załącznik 1),
 2. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne:
- dokumentu tożsamości,
 1. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
- stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 1. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków
- pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgodyna nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Dodatkowe informacje:
 • Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 • Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.
 • Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości kupujący.
 • Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.).
 
Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Referacie Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 27,
II piętro, tel. 13 46 56 922, e-mail: hnatj@tyrawa.pl, kdomaradzki@tyrawa.pl.
Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-08-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-08-03 12:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-17 13:55
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 04:22:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.