Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. ”Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Gminie Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Gminie Tyrawa Wołoska, w tym: kosiarka samojezdna ( traktorek ) do trawy, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, nożyce spalinowe do żywopłotu, dmuchawa do liści oraz środki ochrony osobistej, według poniższych parametrów technicznych:
 
 1. Parametry techniczne kosiarki – traktora, wymagane przez Zamawiającego:
- moc silnika - min. 11,8 KM,
- ilość cylindrów – 2,
- układ napędu – hydrostatyczny,
- regulacja wysokości cięcia – centralna, wysokość koszenia 30-100 mm,
- szerokość koszenia –  95 – 110 cm,
- zsynchronizowany zespół tnący,
- wyrzut trawy tylny lub boczny z możliwością zastosowania funkcji mulczowania,
- wspomaganie kierownicy,
- zintegrowany hak,
- opony przeciw niszczeniu darni,
- oświetlenie robocze przednie,
- certyfikat zgodności CE.
 1. Parametry techniczne kosiarki spalinowej:
- silnik spalinowy o mocy min. 3 KM,
- napęd kół ( posuw ),
- obudowa stalowa,
- koła łożyskowe,
- centralna regulacja wysokości cięcia,
- szerokość cięcia min. 50 cm,
- minimalny zakres koszenia 30 – 75 mm,
- zbiornik na trawę o pojemności min. 60 l,
- system koszenia; zbieranie, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut,
- certyfikat zgodności CE.
 1. Parametry techniczne kosy spalinowej:
- moc silnika min. 2,5 KM,
- pojemność skokowa min. 40 cm³,
- uchwyt oburęczny,
- w wyposażeniu tarcza i głowica,
- w wyposażeniu regulowane pasy nośne i okulary ochronne,
- system antywibracyjny,
- certyfikat zgodności CE.
 1. Nożyce spalinowe do żywopłotu:
- moc silnika – min. 1 KM,
- pojemność skokowa - min. 25 cm³,
- długość listwy tnącej ( listwa dwustronna, jednostronnie ostrzona ) – min. 60 cm,
- system antywibracyjny,
- certyfikat zgodności CE.
 1. Dmuchawa spalinowa do liści:
- siła nadmuchu – min. 13 N,
- pojemność skokowa – min. 25 cm³,
- prędkość powietrza – min. 60 m/s,
- min. Wydajność turbiny – 700 m³/h,
- certyfikat zgodności CE.
 1. Środki ochrony osobistej:
- spodnie ochronne do pracy kosa spalinową ( rozmiar zostanie uzgodniony z dostawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji ),
- ochrona twarzy/słuchu z nylonowa siatką.
 
Zamówienie obejmuje transport materiałów do siedziby Zamawiającego, oraz przeszkolenie na miejscu pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
Na dostarczony sprzęt mechaniczny Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.
 
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW .
 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania – oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".
 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty podpisania umowy do 06.07. 2018r.
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Janusz Burak, tel. 13 46 569 37, 721 038 863, e-mail: burakj@tyrawa.pl
 
Termin związania ofertą: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
 VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100% 

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 
 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
   4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
            - wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,
            - podpisany i parafowany wzór umowy – załącznik nr 3,
                - aktualny odpis z krs lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
            - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – załącznik nr 4.
Oferty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów rachunkowych w składanych ofertach wraz z wyciąganiem z tego tytułu wszelkich konsekwencji.
Oferty należy składać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 11:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Gminie Tyrawa Wołoska”  - nie otwierać przed dniem 22.06.2018 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2018 r. o godz. 11:15. w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
 IX. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 VIII. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Wzór umowy.
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2018-06-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-15 09:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-26 14:19
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2019r. 13:26:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.