Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska osika
IIiGG.271.7.2018.JH                                                                  Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
I PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (osika), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (osika), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Osika - 180,00 zł/m3 + VAT,  tj. 221,40 zł/mbrutto.
 
IV – Wadium
Wysokość wadium wynosi: 886,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr:
22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 20.04.2018r. z dopiskiem: „Wadium- sprzedaż drewna Tyrawa Wołoska (osika)”. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 
V – Termin realizacji umowy:
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kwotę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury. Wydanie drewna nastąpi do 30 dni po zapłaceniu kwoty nabycia.
 
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
Pan Krystian Domaradzki (p.o. Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami): tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
Pani Joanna Hnat: tel. 13 46 569 29, e-mail: hnatj@tyrawa.pl
Sołtys sołectwa Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Jarzyna: tel. 519 362 287.
Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy oraz dowód wpłaty wadium. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta: sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska (osika). Nie otwierać przed dniem 23.04.2018r.” oraz z podaniem adresu Kupującego.
 
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 23.04.2018r. do godz. 1000. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione lecz zostaną odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi 23.04.2018r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w pokoju nr 31.
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto:
  1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
  2. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
  3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
  4. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. Oferentów z ofertami równoważnymi, powiadamia się pisemnie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu- licytacji.
 
X - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.
 
XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze poinformowani zostaną telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty zakończenia wyboru ofert.
 
XIII – Załączniki:
Załącznik nr 1- Wykaz drewna.
Załącznik nr 2- Formularz oferty.
Załącznik nr 3- Wzór umowy.
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-24 11:50
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 13:50:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.