Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
otwarty konkurs ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie , co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi ogółem 20.000 zł i jest przeznaczona dla  dyscypliny sportowej: piłka nożna.
 2. Dotacja zostanie wypłacona w formie przekazania klubowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w konkursie.
 3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w terminie do 15 marca 2018 r.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez ich otwierania.
 5. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu i jego dokładny adres.
 6. Termin realizacji zadań przewiduje się od 1 kwietnia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.
 7. Oferty winny być sporządzane w sposób czytelny, na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu .
 8. Oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione. Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą, upoważnieniem właściwego organu 
  lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 9. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne  i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
 10. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
  w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem
  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego
  i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia nowego zakresu rzeczowego w przypadku jego zmniejszenia oraz kosztorysu dot. realizacji zadania uwzględniającego wysokość zaproponowanej dotacji.
 12. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych
  w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 13. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności – dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.
 14. Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:
 1. realizacji programów szkolenia sportowego;
 2.  zakup sprzętu sportowego;
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
 2. opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
 3. zobowiązań kredytowych beneficjenta oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 4. kosztów, które klub poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy
  o dotację.
 1. Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja
  z budżetu Gminy Tyrawy Wołoskiej.
 2. Przy wyborze projektu lub projektów na realizację których zostanie udzielona dotacja, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uwzględnia:
 1. dochowanie wymagań formalnych;
 2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego;
 3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
 4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu;
 5. możliwość realizacji projektu przez beneficjenta;
 6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tyrawy Wołoskiej.
 1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.
 2. Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu, a także oferty nie uzupełnione  -  zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni
  od ostatniego dnia składania ofert.
 4. Konkurs rozstrzyga  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, który dokonuje wyboru ofert
  i wyniki konkursu ogłasza  w Biuletynie Informacji Publicznej i  na tablicy ogłoszeń UG Tyrawa Wołoska.
 5.  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność oferenta.
 6. Do zawarcia umowy o dotację konieczne jest - w przypadku jego zmiany – dostarczenie, zweryfikowanego harmonogramu realizacji zadania.
 7.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a oferentem.
 8. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy, jest zobowiązany
  do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska  oryginałów dokumentów w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
 9.  Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert. Informację
  o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 10. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 2.15 MB
Zarządzenie Plik pdf 601.77 KB
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-02-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-22 10:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-22 10:23
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2019r. 04:38:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.