Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków
IIiGG.271.13.2017.JB                   Tyrawa Wołoska, 14.12.2017r.
  
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.”Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków”
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków, na działkach o nr ewid. 369 i 47 ( mienie wiejskie wsi Hołuczków ), w szczególności:
 1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy sukcesywnie. Zakres usług do wykonania, termin realizacji oraz lokalizację, Wykonawca będzie uzgadniał z przedstawicielem wskazanym przez Zamawiającego (sołtysem lub inna osobą). Odbiór ilościowo-jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego. Protokół odbioru (świadectwo legalizacji) jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę,
 2. Realizacja zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna nie może powodować uszkodzeń drzew stojących, powyżej 5% drzew na powierzchni objętej usługą,
 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na powierzchni na której wykonywana jest usługa i pozostawienie uporządkowanej powierzchni po zakończeniu pracy,
 4.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca musi przestrzegać m.in. następujących przepisów:
- ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573)
- wszyscy pracownicy nie posiadający w ubraniach roboczych wstawek w kolorze jaskrawym np. pomarańczowych zobowiązani są używać kamizelek odblaskowych.
 1. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie usługi: pozyskanie i zrywka drewna ( do 1,5 km loco skład ):
- dz. nr ewid. 369:
  a) tartaczne: buk – 350 m3;  drewno stosowe – 150 mp,
- dz. nr ewid. 47:
  a)  drewno stosowe – 200 mp,
Podane ilości drewna do pozyskania i zerwania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±25 %) bez konieczności zawierania nowej umowy.
 1. Termin wykonania zadania od daty podpisania umowy do 31.03.2018r.
IV. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
Pozyskanie drewna obejmuje:
- przygotowanie stanowiska do ścinki,
- ścinkę wyznaczonych drzew wraz z obalaniem, okrzesywaniem i manipulacja drewna zgodnie z obowiązującymi normami (optymalna manipulacja drewna celem otrzymania możliwie najlepszych jakościowo sortymentów),
- wyrzynkę dłużyc, kłód i grubizny stosowej, znoszenie grubizny stosowej, łupanie drewna stosowego (zgodnie z normą ), wyrób drewna od 10 cm średnicy,
- zakończenie prac ścinkowych i uporządkowanie powierzchni manipulacyjnej – szczególnie poskładaniem okrzesanych gałęzi w miejscach gdzie nie ma odnowień naturalnych i sztucznych (bezwzględnie w drzewostanach rębnych), uprzątniecie śmieci, itp.
Zrywka mechaniczna obejmuje:
- załadunek, transport po szlakach zrywkowych i wyładunek drewna na składzie, ułożenie zerwanego drewna na legarach,
- układanie stosów zgodnie z obowiązującymi normami,
- poprawa szlaku po wykonanej zrywce.
 
Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego, bieżącego odprowadzania wody w celu niedopuszczenia do wzdłużnego spływu, utrzymania drożności rowów odprowadzających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych.
 
 
 
Teren ścinki i zrywki można oglądać w dniu 18.12.2017r., godz.930, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – tel. 721 038 863.
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW .
 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 1 usługę (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 20.000,00 zł brutto wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania (należy wykazać główne usługi).
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykazanie się dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi, oraz przynajmniej jednym ciężkim ciągnikiem przeznaczonym do zrywki drewna. Wzór wykazu osób i sprzętu stanowi odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania.
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania – oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".
 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od daty podpisania umowy do 31.03. 2018r.
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Janusz Burak, tel. 13 46 569 22, 721 038 863, e-mail: burakj@tyrawa.pl
 
Termin związania ofertą: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
 VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100% 

VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 
 
 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 
 
   4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
            - wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,
            - wykaz wykonanych prac – załącznik nr 3,
            - wykaz osób biorących udział w wykonaniu zadania – załącznik nr 4,
            - wykaz sprzętu którym dysponuje wykonawca – załącznik nr 5,
            - podpisany i parafowany wzór umowy – załącznik nr 6,
                - aktualny odpis z krs lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
            - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – załącznik nr 7.
Oferty, które będą zawierały błędy w dokumentach lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty należy składać do dnia 21.12.2017 r. do godz. 11:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków” - nie otwierać przed dniem 21.12.2017 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 r. o godz. 11:15. w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
 IX. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
 
 
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Wykaz wykonanych prac.
 4. Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zadania.
 5. Wykaz sprzętu którym dysponuje wykonawca.
 6. Wzór umowy.
 7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-12-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-14 14:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-22 09:13
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 09 grudnia 2018r. 21:15:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.