Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usługa zimowe utrzymanie dróg
IIiGG.271.9.2017. JB                                    Tyrawa Wołoska, 21.11.2017
                                                                                                  
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2017-2018
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg (powiatowych i gminnych) położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2017/2018. Zimowe utrzymanie dróg to likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia  zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury, utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy oraz posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających.
W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi po których wykonywana jest komunikacja publiczna ( szczególnie dotyczy tych dróg po których jeździ autobus dowożący dzieci do SP w Tyrawie Wołoskiej.
Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia :
Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość t.j. 5 dróg)
 1. Dr. Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km od 3+440 do 8+930, o długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeździe – Tyrawa-Cegielnia
 2.   Dr. Nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa w km od 0+000 do 5+163, o długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
 3.   Dr. Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km od 0+000 do 2+946, o długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
 4.    Dr. Nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie w km od 0,000 do 2+242, o długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
 5.    Dr. Nr 2226R Rakowa – Stańkowa w km od 0+000 do 1+300, o długość 1,3 km – szerokość odśnieżania 3,0 m
Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość t. j. 12 dróg)
 1. Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
 2. Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,1 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
 3. Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
 4. Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
 5. Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
 6. Tyrawa Wołoska – Sadziska II  - długość 0,2 km  szer. 2,50
 7. Tyrawa Wołoska – (koło kościoła 626/3) – długość 0,215 km – szerokość  2,50
 8. Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
 9. Hołuczków -  Mosty – długość 0,2 km – szerokość 2,50
 10. Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m
 11. Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
 12. Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,20 km szer. odśnieżania  3,0m-4,0 m
 13. inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy
 
Należy podać cenę netto, VAT, cenę brutto dla:
- cena za 1 km odśnieżania dla drogi gminnej
- cena za 1 km odśnieżania dla drogi powiatowej
- cena  za zwalczanie śliskości poprzez posypywanie 1 km drogi wraz z materiałem Wykonawcy (sól + piasek)
 
Wykonawca zadania składa propozycję cenową kompleksowo dla dróg powiatowych i gminnych.
Zostanie wyłoniony 1 wykonawca do obsługi kompleksowo dróg powiatowych i gminnych.
Zleceniodawca zastrzega sobie termin płatności za wykonaną usługę na drogach powiatowych po otrzymaniu środków ze Starostwa Powiatowego w Sanoku.
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku udzielenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca określa w formularzu oferty, na których odcinkach dróg obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg będzie ponosił podwykonawca.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia".
 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do dnia 30.04.2018r.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Janusz Burak, tel. 13 46 569 22, e-mail: burakj@tyrawa.pl .
Termin związania ofertą: 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100% 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 
 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 
 1. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
   5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
            - wypełniony formularz ofertowy,
            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
           - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i 
             doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania,

           - wykaz rodzaju pojazdów-sprzętu (tj. samochód ciężarowy z
              pługiem, ciągnik rolniczy z pługiem oraz piaskarkę itp.),

           - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie
             Skarbowym i ZUS/KRUS,

           - parafowany i podpisany wzór umowy.
        
Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu o opłaconej polisie ubezpieczenia, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej pełny okres zamówienia – dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.
 
Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 1200, osobiście, przez pocztę lub kurierem  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Tyrawa Wołoska- nie otwierać przed dniem 28 listopada 2017 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
 
VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-11-21
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2017-11-22 12:24
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2017-11-30 10:02
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2018r. 23:20:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.