XML
ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa kładki dla pieszych
IIiGG.271.3.2017.KD                                  Tyrawa Wołoska, 11.04.2017
  
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz
z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice-Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego”.

 

I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz
z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice-Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego”.
 
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
 
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku   
      przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Uzgodnienie kwestii związanej z tymczasową organizacją ruchu drogowego przed przystąpieniem do robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.
 
IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do składanej oferty kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania w/w robót budowlanych.
 
VI. KODY ZE SŁOWNIKA CPV
 
45221113-7 – Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
 
VII. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
 
Usługę należy wykonać w terminie 3 miesięcy licząc od daty podpisania umowy na jej realizację.
 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
 
Wykonawca po wykonaniu zadania, potwierdzonym protokolarnym odbiorem robót budowlanych, wystawi fakturę dla zadania: Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice-Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego.
 
Zapłata za wykonanie zadania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru wykonanych robót budowlanych.
 
 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
2. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
 
X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
1.Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy,
- kserokopię uprawnień do wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- parafowany i podpisany projekt umowy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert poświadczony za zgodność z oryginałem,
- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, - pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Oferty należy składać do dnia 21.04.2017 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem do sekretariatu Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175,
w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy i opisanych: „Oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice-Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego. -  nie otwierać przed dniem 21.04.2017 r.”

Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl   
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
 
1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
3) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Janusz Burak w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (13) 46 569 22, e-mail: burakj@tyrawa.pl
oraz Krystian Domaradzki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30,
tel. (13) 46 569 29, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
5) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.
6) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.
7) Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej
z następujących tytułów i w następującej wysokości:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 7 dni),
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
4) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  
 
 XI. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

 
 
XII. ZAŁĄCZNIKI
 
  1. Przedmiar robót – tabela przedmiaru robót część mostowo-drogowa.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
  4. Projekt umowy.
  5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
            
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2017-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-11 10:46
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-24 14:44
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk