Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Tyrawa Wołoska 06.04.2017 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017
na „Adaptację pomieszczenia -wykonanie prac remontowo-wykończeniowych na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego”
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
134656931, fax 134656924
 
 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Krystian Domaradzki, tel. 134656929
2. Bożena Bobyk, tel. 134621250
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczenia -wykonanie prac remontowo-wykończeniowych na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego”  
 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  nr RPPK.08.04.00-18-0036/16 pn. Świetlica „Mrówka” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
 3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 
 
 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
  1. Warunki wykonania robót
 1. Prace wykonywane będą w pomieszczeniu przyległym do czynnego budynku Urzędu Gminy.
 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
 3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.30 do 20.30.
 4. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń objętych remontem oraz wglądu do posiadanej dokumentacji rozmieszczenia pomieszczeń w budynku przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.
 
 1. Wykonawca zapewni:
 1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 3. Wyposażenie lokalu, w tym oświetlenie powinno być dostosowane do norm obowiązujących w Placówce Wsparcia Dziennego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
 4. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest obowiązany przedstawić proponowane przez niego elementy wyposażenie (okna, drzwi, lampy, CO) Wójtowi Gminy, pracownikowi Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Krystianowi Domaradzkiemu i uzyskać zgodę na ich montaż.
 5. Prace remontowo wykończeniowe odbywać się będą w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z czynnego Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 6. Wykonawca zapewnia zabezpieczyć na swój koszt wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Jeżeli wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 7. Po zakończeniu prac doprowadzenie pomieszczeń do stanu pozwalającego
na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 1. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
 2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
 4. Wykonawca dołączy do Formularza oferty Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów.
 
 1. Dodatkowe warunki zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotuzamówienia w terminie do 26 maja 2017 r.
 1. KRYTERIA OCENY OFERTY
 1. Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100%
 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Przeliczenie kryterium na punkty będzie wyglądało następująco:
Wartość punktowa kryterium Cena – C obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
       najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie
C=                                                                                              x 100%
                                     cena oferty badanej
 
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 100 pkt.
 
 1. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.tyrawa.pl
 2. O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
 3. Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.
 4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
 1. jej treść nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym,
 2. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 3. do oferty nie został dołączony Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów,
 4. nie została podpisana przez Wykonawcę,
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 2. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
 3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Świetlica „Mrówka”, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.
 
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
  2. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego zapytania.
 
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
  1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 20.04.2017 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)
  2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
 1. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów.
 3. Odpis/wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 4. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 
 1. Kopertę z Ofertę należy opisać w następujący sposób:
 1. Oferta na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia -wykonanie prac remontowo wykończeniowych na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego”  
 2. W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.
 
 1. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Zamawiający do czasu podpisania umowy może zmienić zakres prac i zrealizować tylko wybraną część robót.
  2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiot zamówienia
 3. Wzór umowy

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zal_1_formularz_ofertowy. Plik doc 87.77 KB
Zal_2_przedmiot zamówienia. Plik doc 100.55 KB
Zal_3_wzor_umowy Plik doc 126.50 KB
zapytanie ofertowe-2 Plik pdf 1.91 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2017-04-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-06 13:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-06 14:00
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 12:32:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.