Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAPYTANIE OFERTOWE
 IIiGG.271.1.2017 JB                              Tyrawa Wołoska, 05.04.2017
                                         
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi pod nazwą: „ Stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
NA BIEŻĄCO:
 • Utrzymanie stałej czystości przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przystankach PKS w centrum Tyrawy Wołoskiej oraz na terenie boiska sportowego w Tyrawie Wołoskiej
 • Utrzymania stałej czystości wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa ( po prawej stronie ), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK wraz z placem parkingowym i terenami do niego przyległymi, będącymi nieruchomościami mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Utrzymanie stałej czystości wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl ( obustronnie ) na odcinku od mostu przy kościele do mostu na potoku Tyrawskim,
 • Zakładanie i utrzymywanie klombów i gazonów - wg. zaleceń Zamawiającego,
 • Utrzymanie stałej czystości chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28,
 • Utrzymanie stałej czystości w „Amfiteatrze pod Lipami”
DWA RAZY WMIESIĄCU:
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa ( po prawej stronie ) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK, *
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl ( obustronnie ) na odcinku od mostu przy kościele do krzyżówki z drogą powiatową Tyrawa Wołoska – Wańkowa,*
 • Koszenie trawników i zieleńców przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Amfiteatru, przystankach PKS w Tyrawie Wołoskiej oraz na terenie boiska sportowego w Tyrawie Wołoskiej (wraz z wywiezieniem skoszonej trawy), *
 • Obcinanie żywopłotu koło budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska ( wg potrzeb ).
Każdorazowo termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie
W załączeniu mapa z zaznaczonymi kolorem czerwonym terenami działania.
 
IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa.
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
 
VI. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
 
20.04.2017 r. – 30.11.2017 r.
 
 
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wykonawca wystawi fakturę za każdy miesiąc wykonywania usługi. Faktura płatna będzie w terminie siedmiu dni od daty doręczenia do Zamawiającego.
 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
2. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
 
IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
1.Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a/ formularz ofertowy - Zał. nr 1,
b/ oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i
ZUS/KRUS,
c/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
- posiada uprawnienia do wykonywania w/w działalności,
- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Propozycja cenowa powinna być czytelna i opatrzona podpisem oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta.
5. Propozycja cenowa powinna zawierać cenę netto i brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi oraz cenę za roboty dodatkowe – proszę podać cenę za 1 r/godz.
W cenę propozycji należy wliczyć:
- wartość usługi określoną o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 
Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem  do sekretariatu Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy i opisanych:  „ Oferta na  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska – nie otwierać przed dniem 13 kwietnia 2017 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2017 r. 2016 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
X. INFORMACJE DODATKOWE:
 
1) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
2) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Janusz Burak w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. ( 13 ) 46 569 22, e-mail: burakj@tyrawa.pl
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
4) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.
5) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.
6) Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania zamówienia
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania zamówienia,
2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
 
 XI. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
                                                                                      Wójt Gminy
 
                                                                                  Inż. Jan Chowaniec
 
*Ilość koszeń  może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu – w zależności od potrzeb.
 
XII. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy
 2. Mapki ewidencyjne z zaznaczonym obszarem wykonywania usługi ( 2 szt.).
  

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy - zał. nr 1. Plik doc 13.24 KB
IIiGG.271.1.2017JB - zał. nr 2 (1) Plik pdf 467.48 KB
IIiGG.271.1.2017JB - zał. nr 2 (2) Plik pdf 614.61 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2017-04-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-05 13:44
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-05 13:45
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2020r. 18:47:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.