Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości
 IIiGG.6840.1.2017
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska położonych w  miejscowości Rakowa:
 
1. Działka nr 167/2 o pow. 0,3058 ha, zabudowana budynkiem który pełnił funkcję Szkolnego Punktu Filialnego oraz Świetlicy Wiejskiej, wpisana w KW KS1S/00033352/2.
Cena wywoławcza – 75.650,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 757,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy –strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
2. Działka nr 34 o pow. 0,1500 ha, wpisana do KW KS1S /00033356/0.
Cena wywoławcza – 5.845,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 59,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy –strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
2. Działka nr 35 o pow. 0,2400 ha, wpisana do KW KS1S /00033356/2.
Cena wywoławcza – 7.345,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 74,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy –strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
Dla w /w działek nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W/w nieruchomości zbywane będą zgodnie z Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. ( Dz. U. z 2016 poz. 585 ).
Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 08.05.2017r.  w sali narad (II piętro) Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w następujących godzinach:
- 900 – działka nr 167/2
- 930 – działka nr 34
- 1000 – działka nr 35
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 04.05.2017r., w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej -  PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002  w wysokości 20% ceny wywoławczej, z podaniem numeru i położenia nieruchomości dla której wpłacane jest wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona  w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
·     w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
·  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków:
    – pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody  na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia, że nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z majątku odrębnego bądź też o istnieniu rozdzielności majątkowej.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Uczestnik przetargu oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem technicznym oraz stanem zagospodarowania.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.  Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi kupujący.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).
Nieruchomość można będzie oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. Nr 13 46 56 922.
Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U z dnia 31 października 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. /
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska II piętro pokój 26 , tel. 13 46 56 922, oraz na stronie internetowej: bip.tyrawa.pl
Organizator przetargu zastrzega sobie prawa odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
Tyrawa Wołoska 2017-03-24                                               Wójt Gminy
                                                                        Inż. Jan Chowaniec
 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-03-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-31 08:25
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2018r. 15:53:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.