Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zaproszenie na drugie rokowania na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
Ogłoszenie o rokowaniach
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza publiczne zaproszenie do drugich rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 47  w Hołuczkowie oraz 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska
Ogłoszenie o rokowaniach
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza publiczne zaproszenie do drugich rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 47  w Hołuczkowie oraz 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska
 
I – Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z siedzibą w Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
II – Przedmiot sprzedaży:
Drewno wielkowymiarowe pozyskane z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 47 w Hołuczkowie oraz 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska. Ilość i asortyment drewna przeznaczonego do sprzedaży w drodze rokowań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna z poszczególnych pozycji z załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
III – Termin rokowań
Rokowania odbędą się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 31 ( II piętro ).
Szczegółowy sposób przeprowadzenia rokowań zawiera Regulamin rokowań stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o rokowaniach.
IV – Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Ceny wywoławcze sprzedawanego drewna dla każdej miejscowości wynoszą:
- Jodła – 280,00 zł + 23% VAT tj. 344,40 zł za 1 m3
- Buk  -  250,00 zł + 23% VAT tj. 307,50 zł za 1 m3
Ceny wywoławcze sprzedawanego drewna dla poszczególnych miejscowości:
Tyrawa Wołoska i Hołuczków:
- Sosna – 260,00 zł + 23% VAT tj. 319,80 zł za 1 m3
Siemuszowa:
- Sosna – 250,00 zł + 23% VAT tj. 307,50 zł za 1 m3
V- Zgłoszenia do rokowań
Osoby zainteresowane nabyciem drewna prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Zgłoszenia należy składać do dnia 7 marca 2017 r. do godziny 1400  w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175. Zgłoszenia prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania- sprzedaż drewna. Nie otwierać przed dniem 10.03.2017r.” oraz opatrzonych danymi składającego zgłoszenie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
- proponowaną cenę netto i brutto za 1 m3 drewna z poszczególnych pozycji załącznika nr 1 do ogłoszenia
- warunki płatności i terminy odbioru surowca
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu rokowań i nie wnoszeniu zastrzeżeń oraz Regulaminem rokowań
Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest wpłata zaliczki na zakup drewna.
Wysokość zaliczki dla poszczególnych miejscowości i gatunków drewna:
Siemuszowa:  
  1. Sosna                          - 1.395,00 zł
Tyrawa Wołoska:
  1. Sosna                          - 6.161,00 zł
  2. Jodła                           - 1,028,00 zł
  3. Buk                            -      61,00 zł
Hołuczków:
  1. Sosna                          - 3.630,00 zł
Zaliczkę w określonej wysokości ( zgodnie z przedłożoną ofertą ) należy wpłacić na konto nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 prowadzonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 07.03.2017r z dopiskiem zaliczka – sprzedaż drewna ( z podaniem miejscowości i sortymentu drewna, jakiego zaliczka dotyczy ).  Zaliczki złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się z terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Zaliczki złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia.
VI – Termin realizacji umowy
Kupujący jest zobowiązany zapłacić oraz odebrać drewno w terminie uzgodnionym w trakcie rokowań. Drewno będzie wydawane partiami, w ilości w jakiej Wykonawca zapłaci należność na konto Gminy Tyrawa Wołoska. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet płatności w ostatniej partii wydawanego drewna.
VII – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pan Janusz Burak tel. (13) 46-569-22, e-mail: burakj@tyrawa.pl . Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
VIII – Informacje o przetargach
Na sprzedaż przedmiotowego drewna były przeprowadzone cztery przetargi ofertowe, które zakończyły się wynikiem negatywnym:
- pierwszy przetarg w dniu 17 listopada 2016r.
- drugi przetarg w dniu 3 stycznia 2017r.
- trzeci przetarg w dniu 11 stycznia 2017r.
- czwarty przetarg w dniu 23 stycznia 2017r.
Na sprzedaż drewna zostały przeprowadzone rokowania, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniu 16 lutego 2017r.
IX Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań  bez wybrania nabywcy
X – Załączniki:
Wykaz drewna – załącznik nr 1,
Formularz zgłoszenia - załącznik nr 2
Regulamin rokowań – załącznik nr 3.

                                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                             inż. Jan Chowaniec
 
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-02-21
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-21 11:11
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2017-02-21 11:57
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 18:15:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.