Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Trzeci przetarg na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
                                                                        Tyrawa Wołoska, 2017-01-04
 
PRZETARG OFERTOWY – sprzedaż drewna
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 w Hołuczkowie i 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska.
                                                                     Tyrawa Wołoska, 2017-01-04
 
PRZETARG OFERTOWY – sprzedaż drewna
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 w Hołuczkowie i 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska. Data pierwszego przetargu: 17.11.2016r., data drugiego przetargu: 03.01.2017r.
 
I – Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z siedzibą w Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
II – Przedmiot zapytania: sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 w Hołuczkowie i 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna z poszczególnej pozycji z załącznika nr 1 do niniejszego przetargu.
III – Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna dla każdej miejscowości wynoszą:
- Sosna – 270,00 zł + 23% VAT tj. 332,10 za 1 m3
- Jodła – 290,00 zł + 23% VAT tj. 356,70,00 zł za 1 m3
- Lipa + Osika – 200,00 zł + 23% VAT tj. 246,00 zł za 1 m3
- Czereśnia + Brzoza – 220,00 zł + 23 % VAT tj. 270,60 zł za 1 m3
- Sosna (czuby) – 150,00 zł + 23% VAT tj. 184,50 za 1 m3
IV – Wadium
Wysokość wadium dla poszczególnych miejscowości i gatunków drewna:
Rozpucie:
 1. Jodła                           - 5.630,00 zł
Siemuszowa:  
 1. Sosna                          - 1.015,00 zł
Tyrawa Wołoska:
 1. Sosna                          - 6.399,00 zł
 2. Jodła                           - 1,065,00 zł
Hołuczków:
 1. Sosna                          - 3,770,00 zł
 2. Sosna (czuby)             -    764,00 zł
 3. Lipa + Osika              -    832,00 zł
 4. Czereśnia + Brzoza    -    384,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 prowadzonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 10.01.2017r z dopiskiem wadium – sprzedaż drewna.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się z terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
V – Termin realizacji umowy: Kupujący jest zobowiązany zapłacić oraz odebrać drewno w terminie 30 dni od dni podpisania umowy. Drewno będzie wydawane partiami, w ilości w jakiej Wykonawca zapłaci należność na konto Gminy Tyrawa Wołoska. Wadium zostanie zaliczone na poczet płatności w ostatniej partii wydawanego drewna.
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pan Janusz Burak tel. (13) 46-569-22, e-mail: burakj@tyrawa.pl lub Pani Ewa Dudka (13) 46-569-29, e-mail: dudka@tyrawa.pl. Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy oraz dowód wpłaty wadium. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – sprzedaż drewna Nie otwierać przed dniem 11.01.2017r.” oraz adres Kupującego.
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 11 stycznia 2017 do godz. 1000. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte lecz odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Prawidłowo złożone oferty zostaną otwarte 11 stycznia 2017r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w pokoju nr 31.
 
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto:
 1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
 2. Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
 3. Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
 4. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. O terminie i miejscu jego przeprowadzenia powiadamia oferentów z ofertami równoważnymi. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu – licytacji.
X - Zamawiający zastrzega sobie prawdo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.
XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze poinformowani zostaną telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty zakończenia wyboru ofert.
 
XIII – Załączniki:
Wykaz drewna – załącznik nr 1,
Formularz oferty- załącznik nr 2
Wzór umowy – załącznik nr 3.
 
                                                                   Wójt Gminy
                                                               inż. Jan Chowaniec
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załacznik Nr 2- Formularz oferty Plik doc 42.50 KB
Załacznik Nr 3 - Wzór umowy Plik doc 16.91 KB
Załacznik Nr 1 - wykaz drewna Plik doc 12.86 KB
powrot
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-01-04
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-01-04 15:02
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2017-01-04 15:04
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2018r. 15:55:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.