Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2016

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury

W 2016 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.
b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem, stanowiącymi  dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego:

Następuje przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1. Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2016 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały

    złożone w pierwszym terminie.
2. Od dnia 1 października do dnia 31 października 2016 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku

    zostały złożone w drugim terminie.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.
1. W 2016 r. producent rolny może składać do wójta, właściwego ze względu na miejsce

     położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w

     tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

   napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego  

     na 2016 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent składa wniosek o zwrot podatku

    akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z

    oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1

    sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent składa wniosek o zwrot podatku

    akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju

    napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.


2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

    organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa

    rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar

    gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako

    grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1

    ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności

   gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania,

    zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali

    współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie

    dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we

    wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

    wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia

    Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego

    zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i będzie również

   dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków

   doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a

    także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie  z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie

    ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.

    35). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego

    zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra

określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8. Wójt, wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Opis sprawy

Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji i zwrot podatku na rachunek bankowy lub gotówką w kasie producentowi rolnemu.

 Kogo dotyczy

Producentów rolnych.

 Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • Faktury lub uwierzytelnione ich kopie na zakup oleju napędowego.

 Formularze/ Wnioski do pobrania

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 Opłaty

 

 Jendostka/ osoba odpowiedzialna

Inspektor ds.Podatków i Opłat Lokalnych - Elżbieta Buczek , telefon 134656934 - pok. 13, I piętro Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 Miejsce składania dokumentów

Pokój nr . 13, I piętro Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

 Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku 

 Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Tryb odwoławczy

  Od decyzji ustalającej lub odmawiającej zwrot podatku akcyzowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie  ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Termin odwołania
W terminie 14  dni od daty otrzymania decyzji.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2016-01-14
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 17 grudnia 2018r. 07:31:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.