Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tyrawa Wołoska
 
Zgodnie z art. 9c w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tyrawa Wołoska tworzy i prowadzi od 1 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tyrawa Wołoska obowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru, który dokonuje Wójt Gminy na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek o wpis powinien zawierać:
1.      Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.      Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.      Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.      Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku należy dołączyć:
1.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (wpis),
2.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł (zamiana wpisu),
3.      Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska
 
Nr 49 8642 0002 0000 2987 0001.
 Wzór wniosku oraz oświadczenia stanowią załączniki.
Wpis jest dokonany z chwila zamieszczenia danych w rejestrze.
W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej zostanie wydana decyzja administracyjna , na którą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy w Terminie 14 dni o dnia doręczenia jej stronie.
W przypadku gdy wniosek nie będzie spełniał wymagań ustawowych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-07-05
Publikujący -