Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Serdecznie zapraszam na XI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. /środa/ 
o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr IX/2019 oraz nr X/2019).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.  

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.

10. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

11. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

12. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

13. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-09-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-20 08:08
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-20 11:08
     Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. /środa/ 
o godz.  14.00  w budynku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok.
 4. Zakończenie sesji.
 Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-08-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-23 10:27
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 iserpnia 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
Radosław Babina
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-08-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 12:16

Serdecznie zapraszam na IX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. /czwartek/ 
o godz.  14.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.;   

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska;

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku;

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie
i dzieci młodsze;

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siemuszowa;

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

14. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

15. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

16. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-18 12:22
OGŁOSZENIE
 
           Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 7. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-18 14:52

ZAWIADOMIENIE

        Uprzejmie zawiadamiam, że 10.06. 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 

 
Przewodniczący Komisji Statutowej
Bożena Drzyzga

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-06-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-07 12:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-07 12:52
ZAWIADOMIENIE
 
        Uprzejmie zawiadamiam, że 27.05. 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
Przewodniczący Komisji Statutowej
Dawid Jach

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-05-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-23 14:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-24 08:11

Serdecznie zapraszam na VII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. /czwartek/ 
o godz.  15.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

7.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały nr VII/35/2019)

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku (projekt uchwały nr VII/36/2019)

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/37/2019)

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/38/2019)

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr VII/39/2019)

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr VII/40/2019)

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 (projekt uchwały nr VII/41/2019)

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
(projekt uchwały nr VII/42/2019)

16. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok.

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

18. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

19. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

20. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-23 14:29
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2019 roku /wtorek/ o godz. 19.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
Radosław Babina
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:24
ZAWIADOMIENIE
    Uprzejmie zawiadamiam, że 19 marca 2019 roku /wtorek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali nr 21 Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
                                                                            Przewodniczący komisji
                                                       Bartosz Nitka
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-18 14:25
               Zapraszam na V sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. /piątek/  o godz.  9.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie (projekt uchwały
  nr V/25/2019)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 (projekt uchwały nr V/26/2019)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu  (projekt uchwały nr V/27/2019)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr V/28/2019)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (projekt uchwały nr V/29/2019)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku” (projekt uchwały nr V/30/2019)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-14 12:42
Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. /poniedziałek/  o godz.  10.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Proponowany porządek obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
4.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
7.      Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019 r.
8.      Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2019.
9.      Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju gospodarczego.
10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami do budżetu i ich przegłosowanie.
11. Podjęcie uchwały: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (projekt uchwały nr IV/23/19)
12. Przedstawienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2019-2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  na lata 2019 – 2023 (projekt uchwały nr IV/24/19)
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 09:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-16 09:55
Zapraszam na III sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 r. /poniedziałek/  o godz.  9.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/10/18 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/15/19)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/16/19)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr III/17/19)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr III/18/19)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym” (projekt uchwały nr III/19/19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr III/20/19)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr III/21/19)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.
 

 Przewodniczący Rady  Gminy
Maruisz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-01-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-02 09:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-02 09:11
               Zapraszam na II sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018r. /środa/  o godz.  16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/2/2018)
 2. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/3/2018)
 3. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr II/4/2018)
 4. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (projekt uchwały nr II/5/2018)
 5. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/6/2018)
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr II/7/2018)
 7. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019” (projekt  uchwały nr II/8/2018)
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały nr II/9/2018)
 2. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt uchwały nr II/10/2018)
 3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały nr II/11/2018)
 4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały nr II/12/2018)
 5. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy (projekt uchwały nr II/13/2018)
 6. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II/14/2018)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
        Gminy Tyrawa Wołoska
    Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-12-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-11 08:08
Zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2018r. /poniedziałek/  o godz. 1400 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018r. 
  (projekt uchwały nr XLIII/219/18)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLIII/220/18)
 3. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska
  (projekt uchwały nr XLIII/221/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-10-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-31 08:54
Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 16 października 2018r. /wtorek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLII/217/18)
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr XLII/218/18)
 3. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr XLII/219/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-10-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-10 12:40
Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 18 września 2018r. /wtorek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Proponowany porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/212/18)
 2. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/213/18)
 3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/214/18)
 4.  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/215/18)
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XLI/216/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-09-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-11 13:10
               Zapraszam na XL sesję /nadzwyczajną/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2018r. /piątek/ 
o godz. 9.00  w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska – sala „Mrówka”.

 
Przedmiotem obrad będzie utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora
w miejscowości Rakowa
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa
  (projekt uchwały nr XL/210/18)
 1. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-07-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-19 10:01
 Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. /czwartek/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok (projekt uchwały XXXVIII/203/2018).
 9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2017.
 10. Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2017 (projekt uchwały XXXVIII/204/2018).
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2017 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok (projekt uchwały nr XXXVIII/205/2018)
 14. Dyskusja.
 15.  Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-06-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 10:25
Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 24 maja 2018r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.  (projekt uchwały nr XXXVII/198/18)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr XXXVII/199/18)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska(projekt uchwały nr XXXVII/200/18)
 4.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXVII/201/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-05-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-23 14:09
OGŁOSZENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2018r. /piątek/ o godz. 1500
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XXXV sesja /nadzwyczajna/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/196/18)
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/190/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/197/18)
 1. Zakończenie sesji.
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-04-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-13 09:23
               Zapraszam na XXXIIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (projekt uchwały nr XXXIII/181/18)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  (projekt uchwały nr XXXIII/182/18)
 3. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXXIII/183/18)
 4. w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017” (projekt uchwały nr XXXIII/184/18)
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXIII/185/18)
 6. w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekt uchwały nr XXXIII/186/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-22 08:45
               Zapraszam na XXXIIII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok (projekt uchwały nr XXXIII/181/18)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska  (projekt uchwały nr XXXIII/182/18)
 3. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXXIII/183/18)
 4. w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017” (projekt uchwały nr XXXIII/184/18)
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXIII/185/18)
 6. w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekt uchwały nr XXXIII/186/18)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-22 08:45
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-22 09:34
OGŁOSZENIE
   Zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. /czwartek/ o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXII/178/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXII/179/2017)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XXXII/180/2017
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2016/2017.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-12-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-22 10:11
OGŁOSZENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2017r. /czwartek/ o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXX/168/2017)
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt uchwały nr XXX/169/2017)
 3. w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów (projekt uchwały nr XXX/170/2017
 4. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/171/2017)
 5. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
  (projekt uchwały nr XXX/172/2017)
 6. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny (projekt uchwały nr XXX/173/2017)
 7. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/174/2017)
 8. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr XXX/175/2017)
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XXX/176/2017)
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2017-2022 (projekt uchwały nr XXX/177/1017)
 11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa (projekt uchwały nr XXX/178/2017)
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej za rok szkolny 2016/2017.
 2. Dyskusja.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
                   Zofia Rudkowska
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-11-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-11-09 12:01
 
               Zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 13 września 2017r. /środa/ o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXIX/163/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXIX/164/2017)
 3. w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych (projekt uchwały nr XXIX/165/2017
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego (projekt uchwały nr XXIX/166/2017)
 5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa (projekt uchwały nr XXIX/167/2017)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-09-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-12 07:49
Zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017r. /czwartek/  o godz. 800 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
 6. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2016 rok (projekt uchwały XXVII/153/2017).
 9. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Wójta  Gminy za rok 2016.
 10. Odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (projekt uchwały XXVII/154/2017).
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVII/155/2017)
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XXVII/156/16)
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2016 rok.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok (projekt uchwały nr XXVII/157/2017)
 3.  Informacja dotycząca przekazania i odpowiedzi na pismo w sprawie działki nr 75 w Hołuczkowie do realizacji Pana Wójta.
 4.  Odpowiedź na pismo właściciela Tartaku w Tyrawie Wołoskiej.
 5.  Odpowiedź na pismo w sprawie Pana Ryszarda Kaliniaka.
 6.  Dyskusja.
 7.  Wolne wnioski i zapytania.
 8.  Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-06-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-06-19 12:50
Zapraszam na XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, która odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. /piątek/ o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
 3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały Nr XXIII/138/2017)
 4. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-03-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-17 08:05
               Zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017r. /czwartek/  o godz. 900
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok (projekt uchwały nr XXI/130/17)
 2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXI/131/17)
 3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały Nr XXI/132/16)
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-01-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-20 07:25
Zapraszam na XX sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. /środa/  o godz. 900 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
  (projekt uchwały nr XX/125/16)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XX/126/16)
 3. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji i Turystyki w Tyrawie Wołoskiej i uchwalenia statutu
  (projekt uchwały nr XX/127/16)
 4. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej (projekt uchwały nr XX/128/16)
 5. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg (projekt uchwały nr XX/129/16)
 
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-12-23 12:10
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 17 października 2019r. 12:09:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.