1 2 ... 14 

IIiGG.6850.1.1.2018.JH                                                   Tyrawa Wołoska, 07.12.2018r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do użyczenia

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2018-11-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-30 15:02
N O T A T K A
z dnia 29.11.2018r.  
„Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-29
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-29 11:23
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-27 13:53
N O T A T K A
z dnia 14.11.2018r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-14
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-14 13:43
IIiGG.271.24.2018.JH                                     Tyrawa Wołoska, 08.11.2018r.
                                                                                 
   
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie (dz. 118, 611)”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-11-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-08 10:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-15 14:51
IIiGG.271.23.2018.ED                                                   Tyrawa Wołoska, 2018-11-06

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 r.”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-06
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:43
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-11-06 10:48
IIiGG.271.22.2018.ED                                                          Tyrawa Wołoska, 2018-10-30
                                                                                 
                                              
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-10-30
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-10-31 09:11
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-10-31 09:14

IIiGG.271.21.2018.JH                              Tyrawa Wołoska, 24.10.2018r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej

na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny

z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie (dz. 118, 611)”

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska,

Tyrawa Wołoska 175,

38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl

 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.).

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz z Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska, stanowiących mienie wiejskie wsi Rozpucie (dz. nr ewid. 118, 611 w m. Rozpucie) oraz jego transport na skład autobierny, wskazany przez sołtysa wsi.

Szczegółowy zakres prac:

1.    Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy sukcesywnie. Zakres usług do wykonania, termin realizacji oraz lokalizacja, będzie uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego (sołtysa lub z inną wyznaczoną osobą). Odbiór ilościowo- jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego. Protokół odbioru, świadectwo legalności pozyskania drewna jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę.

2.    Realizacja zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna nie może powodować uszkodzeń drzew stojących, powyżej 5% drzew na powierzchni objętej usługą.

3.    Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na powierzchni na której wykonywana jest usługa i pozostawienie uporządkowanej powierzchni po zakończeniu pracy.

4.    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących przepisów:

-        ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1629 z późn. zm.) –
w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;

-        Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),

-        Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573)

-        wszyscy pracownicy nie posiadający w ubraniach roboczych wstawek w kolorze jaskrawym np. pomarańczowych zobowiązani są używać kamizelek odblaskowych.

 

5.    Zakres zamówienia przewiduje wykonanie usługi, polegającej na pozyskaniu i zrywce drewna z działek mienie wiejskiego nr 118, 611 położonych w miejscowości Rozpucie oraz jego transport na skład autobierny wskazany przez sołtysa wsi (do 1,8 km loco skład).

Gatunek drewna do pozyskania: sosna, jodła, buk.

Szacowana masa drewna do pozyskania: około 1100 m3 (łącznie drewno wielkowymiarowe oraz drewno stosowe), w tym szacuje się:

- ok 70%- drewno wielkowymiarowe,

- ok. 30%- drewno stosowe.

Podana ilość drewna do pozyskania i zerwania, przewidziana do realizacji w okresie obowiązywania umowy jest szacunkowa i może ulec zmianie w granicach ±25% bez konieczności zawierania nowej umowy.

6.    Termin wykonania zadania szacuje się na dzień 30.04.2019r. Wszelkie zmiany terminu wykonania prac będą wymagały pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz sporządzenia stosownych aneksów do umowy.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-10-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-25 10:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-08 09:58
 R.Org.271.1.2018                                                                 Tyrawa Wołoska 18.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.:
„Zakup, montaż i wdrożenie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska systemu do automatycznej transmisji obrad rady gminy oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych."
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2018-10-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-19 08:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-03 11:53
IIiGG.271.20.2018.JH                                         Tyrawa Wołoska, 05.10.2018r.
                                                                                 
                                              
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Rozpucie (dz. 118, 611)”
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-10-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-05 13:13
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-23 14:25

IIiGG.6840.1.8.2018.JH                                                              Tyrawa Wołoska, 03.10.2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.),

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki,

oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podano do publicznej wiadomości
w dniach 28.05.2018r. - 18.06.2018r. We wskazanym terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 14.09.2018r. i został zakończony wynikiem negatywnym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, dotyczące jej własności albo posiadania.

 

Dane dotyczące nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży:

Położenie i opis nieruchomości: dz. nr 115 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem drewnianym i budynkiem garażu.

Nr księgi wieczystej: KS1S/00034269/0.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka położona
w obszarze dla którego MPZP Gminy Tyrawa Wołoska utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. W SUiKZPG nieruchomość figuruje jako obszar zabudowy- strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe, istniejące i potencjalne.

Cena wywoławcza do II przetargu: 37 998,80 zł

Minimalne postąpienie: 380,00 zł

Wysokość wadium: 7 599,76 zł  ( 20 % ceny wywoławczej)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2018r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój nr 31, II piętro (sala narad).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.    Wpłata wadium w terminie do dnia 29.10.2018r. w pieniądzu PLN na konto Gminy Tyrawa Wołoska nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, wpisując w tytule przelewu: „Wadium: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 115, miejscowość Rozpucie”. Określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli uczestnik wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może wyznaczyć inny termin podpisania umowy.

2.    Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu: 

a.    Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem zagospodarowania nieruchomości oraz z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń ( Załącznik 1).

b.    Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Tyrawa Wołoska na potrzeby związane z procedurą przetargową ( Załącznik 2).

c.    w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne:

- dokumentu tożsamości,

d.   w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

e.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków

- pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody  na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Dodatkowe informacje:

·      Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

·      Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

·      Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości kupujący.

·      Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

·      Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny.

·      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

·      Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

·      Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.).

 

 

Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Referacie Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 27,
II piętro, tel. 13 46 56 929, e-mail: hnatj@tyrawa.pl, kdomaradzki@tyrawa.pl.

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Załączniki:

1.    Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-10-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-03 15:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-11-07 11:03
NOTATKA
z dnia 17.09.2018r.  

 Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230; w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-09-17
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-09-18 12:53
IIiGG.271.18.2018.ED                                   Tyrawa Wołoska, 2018-09-07
                                                                                 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200;
w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230, w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-09-07
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-09-07 09:01
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-09-07 09:02
N O T A T K A
z dnia 05.09.2018r.  
 
„Wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230; w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-09-05
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-09-06 09:13
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy  Tyrawa Wołoska
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach i liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej

 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/192/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaję do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
             
Numer okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgach
1 HOŁUCZKÓW 1, 2, 4, 5, 7, 10, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69, 72 1
2 HOŁUCZKÓW 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 60, 62, 67, 68, 70, 71 1
3 RAKOWA 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 78 1
4 RAKOWA 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77 1
5 KRECÓW 3, 5, LACHAWAROZPUCIE 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 64, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 125, 137, 139 1
6 ROZPUCIE 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 115, 133, 135, 136 1
7 ROZPUCIE 3, 4, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 138 1
8 SIEMUSZOWA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65 1
9 SIEMUSZOWA 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 64, 66, 67 WOLA KRECOWSKA 1, 2 1
10 TYRAWA WOŁOSKA 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 120, 124, 127, 151, 152, 153, 156/3, 167, 204, 211, 212, 213, 214, 220, 225, 231 1
11 TYRAWA WOŁOSKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 141, 142, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 200, 201, 205, 208, 209, 215, 221, 239 1
12 TYRAWA WOŁOSKA 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 166, 168, 172, 183, 190, 195, 197, 198, 199, 203, 206, 210, 216, 219, 222, 223, 233 1
13 TYRAWA WOŁOSKA 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 137A, 137B, 163, 182A, 193, 194, 196, 202, 218, 227, 229, 230, 234, 235 1
14 TYRAWA WOŁOSKA 73, 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 87, 115, 118, 119, 162, 164, 165, 176, 178, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 192,  228 1
15 TYRAWA WOŁOSKA 62, 65, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 121, 122,123, 125 126, 128, 129,174, 217, 224, 226, 232, 237 1
Razem   15
]
 
Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175
Tel. 13 46 56 931
                                                         Wójt Gminy
                                                           Jan Chowaniec
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-08-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-24 14:00
IIiGG.271.17.2018.ED                                      Tyrawa Wołoska, 2018-08-17
                                                                                 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie budowy, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 493 w km 0+000 do km 0+200; w miejscowości Rakowa na dz. nr 128 w km 0+000 do km 0+230, w miejscowości Hołuczków na dz. nr 182 w km 0+000 do km 0+165.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-08-17
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-08-17 12:16
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2018-08-17 12:18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.),
§3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.),
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki,
 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni 0,04 ha, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, zabudowanej dwoma budynkami (budynek drewniany oraz budynek murowany- garaż).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-08-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-08-03 12:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-17 13:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-08-01 11:45
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2018-06-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-26 14:52
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. ”Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Gminie Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2018-06-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-15 09:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-26 14:19
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-05-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 12:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 12:06
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
 
       Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją RZ.RET.070.3.3.2018.AS z dnia 20.04.2018r ogłoszoną w dniu 25.05.2018r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na okres 3 lat.
 
Taryfa wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2018r.  W okresie od 01 czerwca 2018r.        do 01 czerwca 2021r. obowiązywać będą nowe ceny za 1 m³ dostarczonej wody oraz 1 m³ odprowadzanych ścieków:
- dla mieszkańców:
  • Cena za 1 m³ dostarczonej wody ulega podwyższeniu z 4,50 zł netto do 4,70 netto
  • Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków ulega podwyższeniu z 4,90 zł netto do 5,10 zł netto
- dla przedsiębiorców:
  • Cena za 1 m³ dostarczonej wody ulega podwyższeniu z 4,50 zł netto do 4,70 netto
  • Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków ulega podwyższeniu z 5,10 zł netto do 5,30 zł netto
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- na okres 3 lat oraz decyzja zatwierdzająca powyższą taryfę umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.tyrawa.pl.
 
                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-05-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 11:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 11:22
                                                        Tyrawa Wołoska, 23.05.2018r.
I PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, osika, brzoza), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 991 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-05-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-23 12:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 14:56
Ogłoszenie
       Urząd Gminy Tyrawa Wołoska informuje pszczelarzy posiadających pasieki zlokalizowane na naszym terenie, że zgłoszenia wytruć i podtruć pszczół przyjmowane są w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 nr tel. 13 46 56929
 
                                               Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-05-17
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2018-05-17 09:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-26 14:51

 ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Hołuczków na dz. nr ewid. 161/1”.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-25 15:12
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2018-05-16 14:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 08:12
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk - 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 14:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 14:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum