1 2 ... 11 
więcej
Podmiot publikującyRada Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-04-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-24 14:46
IIiGG.271.4.2017.KD                                   Tyrawa Wołoska, 13.04.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont budynku Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej”.

 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont budynku Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej
”.
 
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
 
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku   
      przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
więcej
Podmiot publikującyRada Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-04-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-13 14:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-19 10:34
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-04-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-13 14:50

Załączniki:

Rozporządzenie MRiRW_2017 Plik pdf 233.66 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-11 11:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-11 11:31
IIiGG.271.3.2017.KD                                  Tyrawa Wołoska, 11.04.2017
  
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz
z przyczółkami w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice-Medyka przez dopływ Potoku Tyrawskiego”.

 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-11 10:46
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-24 14:44

Tyrawa Wołoska 06.04.2017 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017
na „Adaptację pomieszczenia -wykonanie prac remontowo-wykończeniowych na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego”
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
134656931, fax 134656924
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-04-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-06 13:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-06 14:00
 IIiGG.271.1.2017 JB                              Tyrawa Wołoska, 05.04.2017
                                         
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi pod nazwą: „ Stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
NA BIEŻĄCO:
 • Utrzymanie stałej czystości przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przystankach PKS w centrum Tyrawy Wołoskiej oraz na terenie boiska sportowego w Tyrawie Wołoskiej
 • Utrzymania stałej czystości wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa ( po prawej stronie ), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK wraz z placem parkingowym i terenami do niego przyległymi, będącymi nieruchomościami mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Utrzymanie stałej czystości wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl ( obustronnie ) na odcinku od mostu przy kościele do mostu na potoku Tyrawskim,
 • Zakładanie i utrzymywanie klombów i gazonów - wg. zaleceń Zamawiającego,
 • Utrzymanie stałej czystości chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28,
 • Utrzymanie stałej czystości w „Amfiteatrze pod Lipami”
DWA RAZY WMIESIĄCU:
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa ( po prawej stronie ) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK, *
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl ( obustronnie ) na odcinku od mostu przy kościele do krzyżówki z drogą powiatową Tyrawa Wołoska – Wańkowa,*
 • Koszenie trawników i zieleńców przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Amfiteatru, przystankach PKS w Tyrawie Wołoskiej oraz na terenie boiska sportowego w Tyrawie Wołoskiej (wraz z wywiezieniem skoszonej trawy), *
 • Obcinanie żywopłotu koło budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska ( wg potrzeb ).
Każdorazowo termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie
W załączeniu mapa z zaznaczonymi kolorem czerwonym terenami działania.
 
IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa.
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
 
VI. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
 
20.04.2017 r. – 30.11.2017 r.
 
 
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wykonawca wystawi fakturę za każdy miesiąc wykonywania usługi. Faktura płatna będzie w terminie siedmiu dni od daty doręczenia do Zamawiającego.
 
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
2. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
 
IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
1.Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a/ formularz ofertowy - Zał. nr 1,
b/ oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i
ZUS/KRUS,
c/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
- posiada uprawnienia do wykonywania w/w działalności,
- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Propozycja cenowa powinna być czytelna i opatrzona podpisem oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta.
5. Propozycja cenowa powinna zawierać cenę netto i brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi oraz cenę za roboty dodatkowe – proszę podać cenę za 1 r/godz.
W cenę propozycji należy wliczyć:
- wartość usługi określoną o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 
Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00, osobiście, przez pocztę lub kurierem  do sekretariatu Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy i opisanych:  „ Oferta na  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska – nie otwierać przed dniem 13 kwietnia 2017 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2017 r. 2016 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
X. INFORMACJE DODATKOWE:
 
1) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
2) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Janusz Burak w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. ( 13 ) 46 569 22, e-mail: burakj@tyrawa.pl
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
4) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.
5) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.
6) Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania zamówienia
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania zamówienia,
2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
 
 XI. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
                                                                                      Wójt Gminy
 
                                                                                  Inż. Jan Chowaniec
 
*Ilość koszeń  może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu – w zależności od potrzeb.
 
XII. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy
 2. Mapki ewidencyjne z zaznaczonym obszarem wykonywania usługi ( 2 szt.).
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-04-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-05 13:44
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-05 13:45
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2017-04-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-04-04 12:44
 IIiGG.6840.1.2017
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska położonych w  miejscowości Rakowa:
 
1. Działka nr 167/2 o pow. 0,3058 ha, zabudowana budynkiem który pełnił funkcję Szkolnego Punktu Filialnego oraz Świetlicy Wiejskiej, wpisana w KW KS1S/00033352/2.
Cena wywoławcza – 75.650,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 757,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy –strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
2. Działka nr 34 o pow. 0,1500 ha, wpisana do KW KS1S /00033356/0.
Cena wywoławcza – 5.845,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 59,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy –strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
2. Działka nr 35 o pow. 0,2400 ha, wpisana do KW KS1S /00033356/2.
Cena wywoławcza – 7.345,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi – 74,00 zł
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako obszar zabudowy –strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe istniejące i potencjalne.
Dla w /w działek nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W/w nieruchomości zbywane będą zgodnie z Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. ( Dz. U. z 2016 poz. 585 ).
Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 08.05.2017r.  w sali narad (II piętro) Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w następujących godzinach:
- 900 – działka nr 167/2
- 930 – działka nr 34
- 1000 – działka nr 35
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium w terminie do dnia 04.05.2017r., w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej -  PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002  w wysokości 20% ceny wywoławczej, z podaniem numeru i położenia nieruchomości dla której wpłacane jest wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona  w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
·     w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
·  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków:
    – pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody  na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia, że nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z majątku odrębnego bądź też o istnieniu rozdzielności majątkowej.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Uczestnik przetargu oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem technicznym oraz stanem zagospodarowania.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.  Wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi kupujący.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustali sprzedający w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).
Nieruchomość można będzie oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. Nr 13 46 56 922.
Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U z dnia 31 października 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. /
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska II piętro pokój 26 , tel. 13 46 56 922, oraz na stronie internetowej: bip.tyrawa.pl
Organizator przetargu zastrzega sobie prawa odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
Tyrawa Wołoska 2017-03-24                                               Wójt Gminy
                                                                        Inż. Jan Chowaniec
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-03-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-31 08:25
OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuję, iż w dniu 6 kwietnia 2017 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
W dniu 6 kwietnia zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.
Natomiast 7 kwietnia zbierane będą odpady komunalne.

 
                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2017-03-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-30 10:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-30 10:35
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2017-03-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-23 13:48
        Tyrawa Wołoska, 2017-03-13
INFORMACJA
 
O wynikach rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego z dnia 10 marca 2017 roku o godz.1000 przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
Data rokowań Miejsce rokowań Miejsce położenia drewna wielkowymiarowego Liczba osób zainteresowanych wzięciem udziału w rokowaniach Liczba osób dopuszczonych do rokowań Najwyższa
cena
oferowana
Cena osiągnięta w rokowaniach Nabywca drzewa
10.03.2017 Tyrawa Wołoska Siemuszowa- dz. nr 257, sosna 2 2 230,00 zł/m3 +VAT 230 zł/m3 +VAT Przetwórstwo Drewna. Handel. Janusz Nitka Rozpucie 130
10.03.2017 Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska-dz. nr 991, jodła 2 2 265,00 zł/m3+VAT 265,00 zł/m3+VAT Przetwórstwo Drewna. Handel. Janusz Nitka Rozpucie 130
10.03.2017 Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska-dz. nr 991, sosna 1 1 215,00zł/m3 +VAT 240,00 zł/m3 +VAT F.P.U.H.RAP-TRAK
Rapacz Wiesław,
Tenczyn 53
10.03.2017 Tyrawa Wołoska Hołuczków-dz.nr 47, sosna 1 1 215,00zł/m3 +VAT 240,00 zł/m3 +VAT F.P.U.H.RAP-TRAK
Rapacz Wiesław,
Tenczyn 53
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w dniach od 13.03.2017r. do 20.03.2017r.  
 
                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                                                   Inż. Jan Chowaniec
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-03-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-14 12:49
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-14 12:58
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-03-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-09 08:42
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2017-03-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-03 15:47
INFORMACJA
 
O wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604, 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska przeprowadzonego dnia 2 marzec 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-03-02
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-03-02 09:21

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.63 MB
Zarządzenie Plik image 491.48 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2017-02-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-02-21 15:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-02-21 15:05
Ogłoszenie o rokowaniach
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza publiczne zaproszenie do drugich rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 47  w Hołuczkowie oraz 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-02-21
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-21 11:11
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2017-02-21 11:57
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604 i 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska, stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-02-21
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-21 09:29
 
INFORMACJA
 
O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604, 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska przeprowadzonego dnia 20 luty 2017 roku o godz.1000 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-02-20
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-20 11:26
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2017-02-20 11:27
INFORMACJA
 
 
O wynikach rokowań z dnia 16 luty 2017 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-02-17
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-17 08:42
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-02-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-17 08:35
                                                                     Tyrawa Wołoska, 2017-02-09
 
 
Ogłoszenie
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604 i 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska, stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Drewno wielkowymiarowe
 
- Modrzew wielkowymiarowy w ilości: 2,49 m3
- Świerk wielkowymiarowy w ilości: 4,69 m3
 
Cena wywoławcza wynosi 150,00 zł za 1 m3
Minimalne postąpienie wynosi: 15,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
 
Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 20 luty 2017 r. o godz. 1000 w pokoju nr 31 Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, przelewem na konto PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w wysokości 150,00 zł do dnia: 17.02.2016r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 
Termin zawarcia umowy z osobą, która wygra przetarg nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Drewno oglądać można w dniach 13-17 luty 2017r. w  godz. 900 - 13°° po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu tel. (13) 46-569-22.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. Nr 26 u Pana Janusza Burak tel. (013) 46 569 22.
 
Sprzedający nie przewiduje możliwości nabycia części drewna przeznaczonego do sprzedaży.
 
 
 
                                                        Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                               inż. Jan Chowaniec
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-02-09
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-09 13:45
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-02-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-02-08 11:08
                    Tyrawa Wołoska, 2017-02-06
 
Ogłoszenie o rokowaniach
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47  w Hołuczkowie oraz 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-02-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-02-07 10:16
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-02-07 10:17
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2017-02-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-02-03 10:11
Obwieszczenie Wójta Gminy

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Plik pdf 771.72 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-01-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-27 15:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-27 15:21
       Tyrawa Wołoska, 2017-01-23
 
INFORMACJA
 
o wynikach przetargu ofertowego z dnia 23 stycznia 2017r. o godz. 1015 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-01-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-23 13:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-01-23 13:09
                                                                                                      Tyrawa Wołoska, 2017-01-13
 
PRZETARG OFERTOWY – sprzedaż drewna
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 i 369 w Hołuczkowie oraz 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska. Data pierwszego przetargu: 17.11.2016r., data drugiego przetargu: 03.01.2017r., data trzeciego przetargu; 11.01.2017r.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-01-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-13 13:43
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-13 13:45
INFORMACJA
 
            Informuję, że przetarg ofertowy ogłoszony w dniu 04.01.2017r. na „Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym: 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 w Hołuczkowie i 991 w Tyrawie Wołoskiej, gmina Tyrawa Wołoska” nie odbył się z powodu braku ofert.
 
 
                                                         Wójt Gminy
                                               Inż. Jan Chowaniec
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-01-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-11 11:08
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
W związku z powyższym osoby fizyczne które dokonały wymiany pokrycia dachu z azbestu lub które planują wymianę pokrycia dachowego w 2017 r.,  mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia  związanego z usunięciem azbestu.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
-  złożenie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska prawidłowo wypełnionego wniosku        o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu ( wzór wniosku do   pobrania na stronie  internetowej  www.tyrawa.pl w zakładce „Program Usuwania Azbestu” lub w  Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr 26.
- określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji.
- nieruchomość  musi być ujęta w inwentaryzacji miejsc występowania  
  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Uwaga! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz koszt zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
Dofinansowanie obejmuje zbieranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.                                                 
Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2017 r.
Wnioski o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 lutego 2017  roku  ( włącznie), do godziny 1500 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój Nr 15 (sekretariat).
   Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone w roku 2017.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami , pokój nr 26  (II piętro), tel. (13) 46 56 922
 
                                                                           Wójt Gminy
                                                           Inż. Jan Chowaniec
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-01-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-09 10:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-09 10:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum