Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 16 
IIiGG.271.12.2016 JB
Tyrawa Wołoska, 08.08.2016r.
                                                            
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-08 14:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-08 14:33
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-08-05
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-08-05 10:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-08-10 08:48
IIiGG.271.10.2016 JB                                Tyrawa Wołoska, 01.08.2016r.
                                                                                 
                                              
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska.
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 02.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska .
2. Wykonawca sporządzi operaty wyceny nieruchomości w terminie do trzydziestu dni licząc od dnia podpisania umowy.
3. Wykonanie operatów zostanie zlecone po wyborze oferenta w ciągu siedmiu dni.
4. Dokumentacja wyceny nieruchomości winna zawierać:
 1. operat szacunkowy zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
 2. obraz (zdjęcia) fotograficzny;
 3. protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego;
 4. zaznaczenie na planie nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania;
 5. wycinek mapy ewidencyjnej/zasadniczej (w uzasadnionych przypadkach wypis z rejestru gruntów).
 6. Strony uzgadniają, że operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub inne istotne zmiany czynników wpływających na proces szacowania nieruchomości – określenia wartości nieruchomości.
7. Operat może być wykorzystywany po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 6 poprzez potwierdzenie przez Wykonawcę jego aktualności, które może być zlecone w terminie do 12 miesięcy po upływie tego okresu.
8. W przypadku wadliwego wykonania operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę,       w terminie do 7 dni od dnia wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 9.  Zakres usług rzeczoznawcy majątkowego obejmuje:
1. Wycena działek niżej wymienionych do celów sprzedaży
1) Działka nr 167/2 o pow. 0,3058 ha  wraz z budynkiem położona  w miejscowości Rakowa
2) Działka nr 34 o pow. 0,1500 ha położona w miejscowości Rakowa
3) Działka nr 35 o pow. 0,2400 ha położona w miejscowości Rakowa
4) Działka nr 313/2 o pow. 0,0284 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
5) Działka nr 859/4 o pow. 0,0084 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
6) Działka nr 859/6 o pow. 0,0012 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
7) Działka nr 859/8 o pow. 0,0168 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
8) Działka nr 859/9 o pow. 0,0349 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
       2. Wycena niżej wymienionych działek przeznaczonych do zamiany:
             1) Działka o nr 859/7 o pow. 0,0231 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
             2) Działka o nr 859/10 o pow. 0,0027 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
             3) Działka o nr 858/3 o pow. 0, 0013 ha położona w miejscowości Tyrawa Wołoska
 
Należy podać cenę Netto, VAT, cenę Brutto dla każdej wyżej wymienionej działki  oraz wartość całego wykonania zadania.
Dla w/w działek nie ma sporządzonego MPZP.
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.     
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-01 13:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-08-05 11:00
Obwieszczenie RDOŚ

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 431.34 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-07-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-29 10:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-29 10:31
Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt

Załączniki:

Wniosek Plik doc 13.14 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-07-12
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-07-12 10:48
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-07-12 10:49
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.4464.1.2016
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 marca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi:
 
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2016-07-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-04 14:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-07-28 12:51
                                                                                                    
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na przeprowadzenie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-06-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-27 14:10
Obwieszczenie - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-06-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-15 10:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-15 10:35
N O T A T K A
z dnia 25.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nazwa zamówienia
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

Załączniki:

notatka azbest.pdf Plik pdf 295.97 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-05-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-25 14:12
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-25 14:34
Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Sanocki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-24 13:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-24 13:43
IIiGG.271.8.2016                     Tyrawa Wołoska, 16.05.2016                                                                     
 
  ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nazwa zamówienia
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-05-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-05-16 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-05-16 13:39
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuje, iż dnia 25 maja 2016 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 pn. „WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TYRAWA WOŁOSKA”.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-05-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-10 12:43
N O T A T K A
z dnia 26.04.2016
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie usług geodezyjnych – podział nieruchomości”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-26
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-26 11:37
IIiGG.6872.1.2.2016                                  Tyrawa Wołoska, 2016.04.25
 
 
INFORMACJA
 
 
O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25 kwietnia 2016 roku o godz.830 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-25
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-25 15:16
IIiGG.6872.1.1.2016                                    Tyrawa Wołoska, 2016.04.25
 
 
INFORMACJA
 
 
O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25 kwietnia 2016 roku o godz.830 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-25
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-25 15:13
IIiGG.271.6.6.2016
Tyrawa Wołoska  18.04.2016
N O T A T K A
z dnia 18.04.2016

Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
Dostawa i montaż zestawu do monitoringu oraz zestawu alarmowego

Załączniki:

Notatka- monitoring Plik pdf 288.81 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2016-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 14:42
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 14:45
IIiGG.271.7.2016                                 Tyrawa Wołoska, 18.04.2016
 
  ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nazwa zamówienia
 
     „WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH – PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 13:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 13:36

OBWIESZCZENIE RDOŚ

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 654.34 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-11 12:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-11 12:30
IIiGG.6872.1.2016                                             Tyrawa Wołoska, 11.04.2016
 
Ogłoszenie  
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i stosowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 305/2 i 600/5 w miejscowości Tyrawa Wołoska, stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Drewno wielkowymiarowe 
- Jesion wielkowymiarowy w ilości 3,70 m3 
Cena wywoławcza wynosi 400,00 zł za 1 m3.
Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Drewno stosowe 
- Opał jesionowy w ilości 5,00 mp
- Opał jabłoń w ilości 1,00 mp
 
Cena wywoławcza wynosi 70,00 zł za 1mp
Minimalne postąpienie wynosi: 5,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 830 w pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, przelewem na konto PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w wysokości 148,00 zł na drewno wielkowymiarowe oraz 36,00 zł na drewno stosowe do dnia: 21.04.2015r. .
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 
Termin zawarcia umowy z osobą, która wygra przetarg nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Drewno oglądać można w dniach 18-20 kwietnia 2016r. w  godz. 800 - 9°° Zgłaszając się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pok. nr 26 u pana Janusza Burak.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. Nr 26 u Pana Janusza Burak tel. (013) 46 569 22.
 
Jeżeli nikt nie zgłosi się do pierwszego przetargu na sprzedaz w/w drewna, zostanie ono sprzedane indywidualnym nabywcom po cenie ustalonej w drodze negocjacji.  
Wójt Gminy
Inż. Jan Chowaniec
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-04-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-04-11 14:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-04-11 15:15
 
N O T A T K A
z dnia 11.04.2016
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Stałe utrzymanie czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-11
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-11 12:10
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-04-13 09:24
IIiGG.271.6.1.2016
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie:
dostawy i montażu zestawu do monitoringu oraz zestawu alarmowego.

Załączniki:

Zapytanie cenowe - monitoring Plik pdf 842.94 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2016-04-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-07 15:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-07 15:30
N O T A T K A
z dnia 01.04.2016r.
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w Gminie Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-01
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-01 14:42
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-04-01 15:11
IIiGG.6840.2.2.2016                                    Tyrawa Wołoska, 2016.03.31
 
INFORMACJA
 
O wynikach trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 23 marca 2016 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-31
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-03-31 14:10
IIiGG.271.5.1.2016                                     Tyrawa Wołoska, 2015.03.29
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie: „Stałego utrzymania czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”.

Załączniki:

Formularz ofertowy. Plik doc 13.21 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 532.37 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 490.83 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-29
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-03-29 11:45
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-03-29 12:39
Tyrawa Wołoska 21-03-2016      IIiGG.271.4.2016
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH PUBLICZNYCH W      GMINIE TYRAWA WOŁOSKA
 
ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych publicznych znajdujących się na terenie gminy Tyrawa Wołoska wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
 
 2.Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2016 r.
 
 
3.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie stałej
 
organizacji ruchu drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1, w zakresie oznakowania pionowego  wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
 
W załączniku nr 1 Zamawiający wskazał, które z dróg będą przedmiotem opracowania.
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
 1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 
 1. plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający:
– lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ,
 
– parametry geometrii drogi,
– opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze wraz z uzasadnieniem
Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania projektu Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
 
4.Planowany zakres prac projektowych:
 1. uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych organizacji ruchu drogowego,
 
b) uzyskanie opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych,
 
 1. uzyskanie decyzji zatwierdzającej projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
 5.Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
 1. projekt organizacji ruchu drogowego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w 4 egz. W wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD,
 
 1. wykaz dotyczący posadowienia znaków drogowych w 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (format xls).
 
6.Projekt organizacji ruchu drogowego powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m.in.:
 
 1. Ustawą dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 
 1. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
 
 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

 
 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
 
 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729),
 
 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-03-23
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-03-23 13:35
Modyfikacja Janusz Burak - Burak Janusz 2016-03-23 13:39
    Start programu „Rodzina 500 plus” Świadczenie wychowawcze
                        w Gminie Tyrawa  Wołoska

Program „Rodzina 500 plus” rusza za pół miesiąca. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu.  A także została uruchomiona infolinia Ministerstwa Rodziny.
 
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice
i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:
Podkarpackie 800 100 990
 
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet,  za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
 
Realizatorem świadczenia w Gminie Tyrawa Wołoska będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.
Wnioski można będzie składać w  pokój nr 4 budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska 175 od 1 kwietnia 2016 roku w godz. 7.30 do 15.30 .
 
Dodatkowo w  miesiącu kwietniu 2016 roku w każdy poniedziałek wydłuża się godziny przyjmowania wniosków do godziny 17.00
 
Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
 
 Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. I te rodziny oprócz wniosku składają oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym i oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej oraz inne dokumenty świadczące o utracie lub uzyskaniu dochodu . ( Ważne rodzina nie składa żadnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2014 oraz zaświadczeń z Zus-u , Krus-u
o wysokości składki zdrowotnej te dane pozyskuje organ ) .

 
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
 
                                                                                                                                             Zródło : strona  MRPiPS
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-03-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-17 13:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-17 13:52

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2016-03-04
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2019r. 13:28:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.