Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 15 
IIiGG.271.6.6.2016
Tyrawa Wołoska  18.04.2016
N O T A T K A
z dnia 18.04.2016

Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
Dostawa i montaż zestawu do monitoringu oraz zestawu alarmowego

Załączniki:

Notatka- monitoring Plik pdf 288.81 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2016-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 14:42
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 14:45
IIiGG.271.7.2016                                 Tyrawa Wołoska, 18.04.2016
 
  ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nazwa zamówienia
 
     „WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH – PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 13:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-18 13:36

OBWIESZCZENIE RDOŚ

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 654.34 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-11 12:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-11 12:30
 
N O T A T K A
z dnia 11.04.2016
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Stałe utrzymanie czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-11
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-11 12:10
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-04-13 09:24
IIiGG.6872.1.2016                                             Tyrawa Wołoska, 11.04.2016
 
Ogłoszenie  
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i stosowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 305/2 i 600/5 w miejscowości Tyrawa Wołoska, stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Drewno wielkowymiarowe 
- Jesion wielkowymiarowy w ilości 3,70 m3 
Cena wywoławcza wynosi 400,00 zł za 1 m3.
Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Drewno stosowe 
- Opał jesionowy w ilości 5,00 mp
- Opał jabłoń w ilości 1,00 mp
 
Cena wywoławcza wynosi 70,00 zł za 1mp
Minimalne postąpienie wynosi: 5,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 830 w pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, przelewem na konto PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w wysokości 148,00 zł na drewno wielkowymiarowe oraz 36,00 zł na drewno stosowe do dnia: 21.04.2015r. .
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 
Termin zawarcia umowy z osobą, która wygra przetarg nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Drewno oglądać można w dniach 18-20 kwietnia 2016r. w  godz. 800 - 9°° Zgłaszając się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pok. nr 26 u pana Janusza Burak.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. Nr 26 u Pana Janusza Burak tel. (013) 46 569 22.
 
Jeżeli nikt nie zgłosi się do pierwszego przetargu na sprzedaz w/w drewna, zostanie ono sprzedane indywidualnym nabywcom po cenie ustalonej w drodze negocjacji.  
Wójt Gminy
Inż. Jan Chowaniec
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-04-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-04-11 14:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-04-11 15:15
IIiGG.271.6.1.2016
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie:
dostawy i montażu zestawu do monitoringu oraz zestawu alarmowego.

Załączniki:

Zapytanie cenowe - monitoring Plik pdf 842.94 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2016-04-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-07 15:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-04-07 15:30
N O T A T K A
z dnia 01.04.2016r.
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w Gminie Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-04-01
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-04-01 14:42
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-04-01 15:11
IIiGG.6840.2.2.2016                                    Tyrawa Wołoska, 2016.03.31
 
INFORMACJA
 
O wynikach trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 23 marca 2016 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-31
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-03-31 14:10
IIiGG.271.5.1.2016                                     Tyrawa Wołoska, 2015.03.29
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie: „Stałego utrzymania czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”.

Załączniki:

Formularz ofertowy. Plik doc 13.21 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 532.37 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 490.83 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-29
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-03-29 11:45
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-03-29 12:39
Tyrawa Wołoska 21-03-2016      IIiGG.271.4.2016
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH PUBLICZNYCH W      GMINIE TYRAWA WOŁOSKA
 
ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych publicznych znajdujących się na terenie gminy Tyrawa Wołoska wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
 
 2.Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2016 r.
 
 
3.W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie stałej
 
organizacji ruchu drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1, w zakresie oznakowania pionowego  wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
 
W załączniku nr 1 Zamawiający wskazał, które z dróg będą przedmiotem opracowania.
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
 1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 
 1. plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający:
– lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ,
 
– parametry geometrii drogi,
– opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze wraz z uzasadnieniem
Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania projektu Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
 
4.Planowany zakres prac projektowych:
 1. uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych organizacji ruchu drogowego,
 
b) uzyskanie opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych,
 
 1. uzyskanie decyzji zatwierdzającej projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych.
 5.Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
 1. projekt organizacji ruchu drogowego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w 4 egz. W wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD,
 
 1. wykaz dotyczący posadowienia znaków drogowych w 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (format xls).
 
6.Projekt organizacji ruchu drogowego powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m.in.:
 
 1. Ustawą dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 
 1. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
 
 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

 
 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
 
 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729),
 
 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-03-23
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-03-23 13:35
Modyfikacja Janusz Burak - Burak Janusz 2016-03-23 13:39
    Start programu „Rodzina 500 plus” Świadczenie wychowawcze
                        w Gminie Tyrawa  Wołoska

Program „Rodzina 500 plus” rusza za pół miesiąca. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu.  A także została uruchomiona infolinia Ministerstwa Rodziny.
 
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice
i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:
Podkarpackie 800 100 990
 
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet,  za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
 
Realizatorem świadczenia w Gminie Tyrawa Wołoska będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.
Wnioski można będzie składać w  pokój nr 4 budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska 175 od 1 kwietnia 2016 roku w godz. 7.30 do 15.30 .
 
Dodatkowo w  miesiącu kwietniu 2016 roku w każdy poniedziałek wydłuża się godziny przyjmowania wniosków do godziny 17.00
 
Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
 
 Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. I te rodziny oprócz wniosku składają oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym i oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej oraz inne dokumenty świadczące o utracie lub uzyskaniu dochodu . ( Ważne rodzina nie składa żadnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2014 oraz zaświadczeń z Zus-u , Krus-u
o wysokości składki zdrowotnej te dane pozyskuje organ ) .

 
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
 
                                                                                                                                             Zródło : strona  MRPiPS
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-03-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-17 13:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-17 13:52

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2016-03-04
Publikujący -

INFORMACJA

 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 23.02.2016 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-02-23
Publikujący -

IIiGG.6840.1.2.2016                                                                      Tyrawa Wołoska, 2016.02.23

 

INFORMACJA

 

O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 23.02.2016 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-02-23
Publikujący -

Ogłoszenie

 

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

 

Tyrawa Wołoska:

-     działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9

-     działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie

-    działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0

-     działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

Działki te stanowią jeden kompleks i będą sprzedawane jako całość.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-02-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa wylotu ścieków oczyszczonych wraz z ubezpieczeniem w ramach inwestycji pod nazwą: Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-16
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-02-16 12:02

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-16
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-02-16 12:04

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania części działki nr ew. 313, polegające na zlokalizowaniu Pomnika Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, przeniesionego z działki nr 600/2” w miejscowości Tyrawa wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-15
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-02-15 13:13

Komunikat inspektora Nadzoru Budowlanego

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-02-03
Publikujący -

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 354.40 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-01-26
Publikujący -

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:

Tyrawa Wołoska:

- Działka nr 292/3 o pow. 0,5971 ha wpisana w KW KS1S/00036050/6

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-01-20
Publikujący -

 

                                                               OGŁOSZENIE

 

 

Wójt  Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model pojazdu P 244L o numerze rejestracyjnym RSA 31 WW

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-01-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o Decyzji w sprawie gazociągu

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-01-04
Publikujący -

 IIiGG.6733.4.2.2015                                                                   Tyrawa Wołoska, 30.12.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.12.2015r. na wniosek Gminy Tyrawa Wołoska,                 38-535 Tyrawa Wołoska zostało wszczęte postępowanie dla decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Przeniesienie pomnika funkcjonariuszy MO” z działki nr 600/2 na działkę nr 313 w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-30
Publikujący -

IIiGG.6845.5.2015                                                                      Tyrawa Wołoska 2015-12-28

WYKAZ                                          

Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-12-30
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 29.12.2015r.

Przedmiot zamówienia: Przywrócenie do stanu pierwotnego, bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-12-29
Publikujący -
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania
obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Załączniki:

uchwała PKW z dnia 17.12.2015 r.pdf Plik pdf 990.50 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-12-21
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 04:34:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.