Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 6 7 8 ... 12 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 
  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku.”

Załączniki:

Analiza tabela Plik doc 16.62 KB
Analiza wykresy Plik doc 31.91 KB
Analiza Plik doc 20.18 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-09-17
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

Załączniki:

SKMBT_SEKRE15091511490.pdf Plik pdf 283.44 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2015-09-15
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2015-09-15
Publikujący -

INFORMACJA
 
O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 11 wrzesień 2015 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-09-14
Publikujący -

INFORMACJA
 
O wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 11 wrzesień 2015 roku o godz.1000 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-09-14
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

Załączniki:

SKMBT_SEKRE15083114410.pdf Plik pdf 208.69 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2015-08-31
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 18.08.2015 r.

Przedmiot zamówienia: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2015r. do 30 czerwca 2016 r.”

Wartość szacunkowa netto 48 589,69 zł.

Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej do 4 wykonawców.

Zapoznano się z ofertami wykonawców:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto zł.

Cena bruttozł.

1.

Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe „TOM-TRANS”,

Tomasz Chabko, Kuźmina 87, 37-740 Bircza,

44 923,56

48 517,44

2.

„ARRIVA” Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń,

Oddział w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Gen. Bema 3;

45 462,96

49 100,00

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu,

37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 106;

40 916,67

44 190,00

4.

 

Zakład Usług Transportowych „SZWAGIER” s.c. A. Łabiak, W. Pacławski,

Leszczawa Dolna 99, 37-740 Bircza;

53 646,30

57 938,00

 Wybrano ofertę nr 3
Uzasadnienie: Oferta jest najkorzystniejsza oraz spełnia wymogi formalne zapytania ofertowego.

Załączniki:

NOTATKA Plik pdf 290.23 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2015-08-18
Publikujący -

IIiGG.6840.3.1.2015
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, obecnie wykorzystywanym jako domek letniskowy, stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
Tyrawa Wołoska:
- działka nr 126/2 o pow. 0,0845 ha wpisana w KW  KS1S/00031412/7.


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-08-05
Publikujący -

IIiGG.6840.1.1.2015
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gimnazjum stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
 
Rakowa:
- Działka nr 307 i 308/1  o pow. 0,20 ha i 0,16 ha wpisana w KW KS1S/00033356/0

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-08-05
Publikujący -

IIiGG.6840.2.1.2015
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w następującej miejscowości:
 
Tyrawa Wołoska:
-     działka nr 305/2 o pow. 0,0129 ha, wpisana do KW KS1S/00075407/9
-     działka nr 600/2 o pow.0,1193 ha, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się również pomnik funkcjonariuszy MO poległych w walkach o utrwalanie władzy ludowej, który będzie przeniesiony na inną działkę, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie
-    działka nr 600/1 o pow. 0,1424 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0
-     działka nr 600/5 o pow. 0,0739 ha wpisana do KW KS1S/00034719/0. Na działce tej znajduje się komorowa oczyszczalnia ścieków, własność Gminy Tyrawa Wołoska, która będzie przeniesiona na inną działkę, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, jednak nie wcześniej niż w roku 2016.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-08-05
Publikujący -

Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie i modyfikację treści Zapytania Ofertowego nr sprawy R.Org.4464.1.2015
 
Pytanie:
I. Dotyczy pkt. 6 i 7 Zapytania ofertowego.
Z punktu 6 wynika, iż oferty należy składać do dnia 07 sierpnia 2015r. do godz. 10.00, natomiast w punkt 7 stanowi, że otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 10 sierpnia 2015r. Z powyższego wynika, iż otwarcie ofert nastąpi 3 dni po złożeniu ofert. Prosimy o potwierdzenie powyższego.
 
Odpowiedź: oferty należy składać do dnia 07 sierpnia 2015r. do godz. 10.00 (piątek), otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek).
 
Pytanie:
II. Ponadto prosimy o wyjaśnienie poniższego:
Przedmiotem postępowania jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Wobec powyższego uczniowie będą korzystać z regularnej komunikacji publicznej. W tego typu komunikacji miejsca zabierania pasażerów i wysadzania muszą być odpowiednio zlokalizowane i oznaczone znakiem D-15.
Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w § 3 określa „punkty zbiorcze dla uczniów korzystających z dowozu/ odwozu”. Prosimy o potwierdzenie czy miejsca w skazane w § 3 Regulaminu są to miejsca w których autobus/bus dowożący uczniów ma się zatrzymywać i zabierać do przewozu lub wysadzać uczniów? Jeżeli tak to prosimy również o informację czy w przypadku miejsc określonych w omawianym paragrafie jako „punkt zbiorczy” zostaną zlokalizowane przystanki autobusowe?
 
Odpowiedź: miejsca w skazane w § 3 Regulaminu są to miejsca w których autobus/bus dowożący uczniów ma się zatrzymywać i zabierać do przewozu lub wysadzać uczniów. W przypadku miejsc określonych w omawianym paragrafie jako „punkt zbiorczy” zostaną zlokalizowane przystanki autobusowe.
 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2015-08-04
Publikujący -

 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice — Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2015-07-29
Publikujący -
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.4464.1.2015
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi:
 
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2015-07-22
Publikujący -
Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2015-07-20
Publikujący -

IIiGG.6220.2.4.2015                                                                  Tyrawa Wołoska, 2015.07.10
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267),
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że w dniu 08 lipiec 2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce (likwidacji) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmujące nieruchomości pod numerem ewidencyjnym: 600/1, 600/2, 600/5, 600/4, 601/2, 602/2, 602/1, 603/2, 603/1, 604, 280, 601/1 w miejscowości Tyrawa Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 27, II piętro w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).
           
           
 
                                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                Inż. Jan Chowaniec


 
Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, BIP U.G. Tyrawa Wołoska oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-07-10
Publikujący -
Ob

IIiGG.6220.1.4.2015                                                                 Tyrawa Wołoska, 2015.07.09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  

            Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267),

  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska 

zawiadamia strony postępowania,

 

 

że w dniu 08 lipiec 2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie (modernizacji) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedną główną oczyszczalnie z pompownią wraz z  budową niezbędnej infrastruktury ” obejmujące nieruchomości pod numerem ewidencyjnym: 133/3, 129, 130, 151, 150, 67, 84/2, 121, 132, 104, 109, 110/1, 110/2, 136/1, 136/2, 137/1 w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 27, II piętro w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).         

  

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                          Inż. Jan Chowaniec

 


Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, BIP U.G. Tyrawa Wołoska oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Hołuczków.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-07-09
Publikujący -

NOTATKA
z dnia 08.07.2015r.
Przedmiot zamówienia: Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-07-08
Publikujący -

 

IIiGG.271.5.6.1.2015                                                           
 
                                          Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                      zaprasza
                              do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
 
„Bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 13.08 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-06-24
Publikujący -

  Wybory ławników

Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska, informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Gminy Tyrawa Wołoska dokona wyboru ławników na lata 2016-2019
1.2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku,
2.2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydziału Pracy.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-06-12
Publikujący -

IIiGG.6840.1.2015                                                  
 
WYKAZ
 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego i pisemnego organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 31. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-06-01
Publikujący -

N O T A T K A
z dnia 24.04.2015
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-24
Publikujący -

N O T A T K A
z dnia 24.04.2015
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól wraz z wywozem urobku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-24
Publikujący -

 

IIiGG.271.5.5.1.2015                                                             Tyrawa Wołoska dnia 2015.04.10

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługi polegające na poprawie stanu dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-10
Publikujący -

IIiGG.271.5.4.1.2015                                                                        Tyrawa Wołoska, 09.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska .

 

Załączniki:

załącznik nr 1 Plik doc 13.40 KB
załącznik nr 2 Plik doc 13.34 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-04-09
Publikujący -

N O T A T K A
z dnia 08.04.2015
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Stałe utrzymanie czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-09
Publikujący -

IIiGG.6733.1.11.2015                                      Tyrawa Wołoska, 2015.03.23
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-23
Publikujący -

IIiGG.271.5.3.1.2015                                                         Tyrawa Wołoska dnia 2015.03.19

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługi polegającej na poprawie stanu dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-19
Publikujący -

 

IIiGG 604.5.2015                                           Tyrawa Wołoska 16-03-2015
 
 
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska
 
       Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Informuję
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”
Zgodnie z art.57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2, w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r .wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 11-03-2015r. znak: WOOŚ.410.1.3.2015.AP-2 pozytywnie zaopiniował zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 20-02-2015r. znak: SNZ.9020.1.4.2015.RD uzgodnił pozytywnie zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tyrawa Wołoska”.
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tyrawa Wołoska na lata 2011-2032” wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (bip.tyrawa.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
                                                                      WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
                                                                                         inż. Jan Chowaniec
 
 
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-03-17
Publikujący -

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie: „Stałego utrzymania czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”.

Załączniki:

Formularz ofertwoy Plik doc 11.97 KB
Załacznik Nr 1 Plik pdf 1.52 MB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 1.19 MB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 354.70 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-13
Publikujący -

NOTATKA
z dnia 02.03.2015r.
Przedmiot zamówienia: Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-02
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 lutego 2018r. 03:53:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.