Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 5 6 7 ... 11 
Ob

IIiGG.6220.1.4.2015                                                                 Tyrawa Wołoska, 2015.07.09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  

            Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267),

  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska 

zawiadamia strony postępowania,

 

 

że w dniu 08 lipiec 2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie (modernizacji) czterech oczyszczalni ścieków na trzy przepompownie i jedną główną oczyszczalnie z pompownią wraz z  budową niezbędnej infrastruktury ” obejmujące nieruchomości pod numerem ewidencyjnym: 133/3, 129, 130, 151, 150, 67, 84/2, 121, 132, 104, 109, 110/1, 110/2, 136/1, 136/2, 137/1 w miejscowości Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 27, II piętro w godzinach pracy Urzędu (730 – 1530).         

  

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                          Inż. Jan Chowaniec

 


Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, BIP U.G. Tyrawa Wołoska oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Hołuczków.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-07-09
Publikujący -

NOTATKA
z dnia 08.07.2015r.
Przedmiot zamówienia: Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-07-08
Publikujący -

 

IIiGG.271.5.6.1.2015                                                           
 
                                          Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                      zaprasza
                              do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
 
„Bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik doc 13.08 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-06-24
Publikujący -

  Wybory ławników

Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska, informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Gminy Tyrawa Wołoska dokona wyboru ławników na lata 2016-2019
1.2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku,
2.2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydziału Pracy.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-06-12
Publikujący -

IIiGG.6840.1.2015                                                  
 
WYKAZ
 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego i pisemnego organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 31. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-06-01
Publikujący -

N O T A T K A
z dnia 24.04.2015
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-24
Publikujący -

N O T A T K A
z dnia 24.04.2015
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól wraz z wywozem urobku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-24
Publikujący -

 

IIiGG.271.5.5.1.2015                                                             Tyrawa Wołoska dnia 2015.04.10

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługi polegające na poprawie stanu dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-10
Publikujący -

IIiGG.271.5.4.1.2015                                                                        Tyrawa Wołoska, 09.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska .

 

Załączniki:

załącznik nr 1 Plik doc 13.40 KB
załącznik nr 2 Plik doc 13.34 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-04-09
Publikujący -

N O T A T K A
z dnia 08.04.2015
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Stałe utrzymanie czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-04-09
Publikujący -

IIiGG.6733.1.11.2015                                      Tyrawa Wołoska, 2015.03.23
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji inwestycji lokalizacji celu publicznego

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-23
Publikujący -

IIiGG.271.5.3.1.2015                                                         Tyrawa Wołoska dnia 2015.03.19

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługi polegającej na poprawie stanu dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-19
Publikujący -

 

IIiGG 604.5.2015                                           Tyrawa Wołoska 16-03-2015
 
 
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska
 
       Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
Informuję
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”
Zgodnie z art.57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2, w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r .wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 11-03-2015r. znak: WOOŚ.410.1.3.2015.AP-2 pozytywnie zaopiniował zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 20-02-2015r. znak: SNZ.9020.1.4.2015.RD uzgodnił pozytywnie zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tyrawa Wołoska”.
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tyrawa Wołoska na lata 2011-2032” wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (bip.tyrawa.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
                                                                      WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
                                                                                         inż. Jan Chowaniec
 
 
 

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2015-03-17
Publikujący -

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie: „Stałego utrzymania czystości w centrum Gminy Tyrawa Wołoska”.

Załączniki:

Formularz ofertwoy Plik doc 11.97 KB
Załacznik Nr 1 Plik pdf 1.52 MB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 1.19 MB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 354.70 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-13
Publikujący -

NOTATKA
z dnia 02.03.2015r.
Przedmiot zamówienia: Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-03-02
Publikujący -

IIiGG.271.5.1.1.2015                                       Tyrawa Wołoska, 2015.02.18
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
 
„Bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

Załączniki:

Formularz ofetowy Plik doc 12.95 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-02-18
Publikujący -

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-02-16
Publikujący -

Obwieszczenie RDOŚ

Załączniki:

Obwiesszczenie RDOŚ 01-2015 .pdf Plik pdf 971.72 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2015-02-03
Publikujący -

IIiGG.271.5.11.2.2015                                                                
 
INFORMACJA
 
O wynikach drugiego przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 07 stycznia 2015r. o godz. 830 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2015-01-07
Publikujący -

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i stosowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z lasu mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2014-12-19
Publikujący -

INFORMACJA
 
O wynikach przetargu nieograniczonego ustnego z dnia 17 grudnia 2014r. o godz. 830 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2014-12-18
Publikujący -

Ogłoszenie 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i stosowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z lasu mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości Hołuczków.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2014-12-04
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 21.11.2014r.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2014-2015

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-11-21
Publikujący -

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
 
do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2014-2015

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-11-06
Publikujący -

NOTATKA

z dnia 03.11.2014r.

Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+070 do km 0+0370 na działkach nr 426/3 i część 426/2.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-11-03
Publikujący -

NOTATKA
z dnia 27.10.2014r.
Przedmiot zamówienia: ścinka i zrywka drewna na skład autobierny w miejscowości Hołuczków z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 369 wraz z pozyskaniem drewna stosownego:
1 mp drewna średniowymiarowego buka (opał)                                        1 m3 drewna wielkowymiarowego buka

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-10-27
Publikujący -

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:
 
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemuszowej w km 0+070 do km 0+370 na działkach nr 426/3 i część 426/2”.

Załączniki:

Załącznik Nr 2 Plik doc 13.94 KB
Załącznik Nr 3 Plik doc 17.14 KB
Załącznik Nr 1 Plik doc 14.37 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-10-22
Publikujący -

INFORMACJA

 

Dot. propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny w miejscowości Hołuczków z dz. nr ew. 369.

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-10-20
Publikujący -

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy  Tyrawa Wołoska 
z dnia 13 października 2014 r.  

 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz komisji wyborczej wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 
 
Nr obwodu głosowania
 
Granice obwodu głosowania
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – nr telefonu
 
1.
 
Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska.
 
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
 
Tel. 134656933,
 
134656928        
 
 Fax. 134656924
 
 

1.      Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

2.      Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób oraz     wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania. Termin składania wniosków upływa w dniu 7 listopada

 

    2014 r.

 

3.   Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 
27 października 2014 r.

 

4.      Lokal wyborczy w dniu głosowania czynny będzie w godz. 700-2100 

 

                                                            Wójt Gminy

 

                                                           Mieczysław Czapor
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-17
Publikujący -

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
 
do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny w miejscowości Hołuczków z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 369 wraz z pozyskaniem drewna stosownego:
 
1 mp drewna średniowymiarowego buka (opał)
1 m3 drewna wielkowymiarowego buka

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2014-10-06
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 27 kwietnia 2017r. 05:10:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.