Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 16 
IIiGG.271.11.2019.JH                                        Tyrawa Wołoska, 25.04.2019r.
 
 
 
II PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Hołuczków)
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk- II partia), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk- II partia), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369, położonej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska w ilości 22,82 m3 ( nr sztuk 39164- 39179), zgodnie ze świadectwem legalności pozyskania drewna nr 8/22/2019 z dnia  23.04.2019r.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk- 260,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 319,80 zł/m3 brutto
 
IV – Wadium
Wysokość wadium (buk- II partia) : 730,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 05.05.2019r. z dopiskiem:
 „Wadium- II sprzedaż drewna Hołuczków (buk- II partia)”
Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
V – Termin realizacji umowy:
Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwotę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Wydanie drewna nastąpi po zapłaceniu kwoty nabycia za określoną ilość drewna.
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
- sołtys sołectwa Hołuczków- Pan Mirosław Kozłowski tel. 723 230 284
- pracownik Urzędu Gminy- Pani Joanna Hnat: tel. 13 46 569 29, e-mail: hnatj@tyrawa.pl
Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na składzie drewna w miejscowości Hołuczków.
 
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do II przetargu ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
- podpisany i parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3),
- klauzulę informacyjną (Załącznik nr 4),
- dowód wpłaty wadium.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach
z podaniem adresu Kupującego oraz napisem odpowiednio:
„Oferta na II sprzedaż drewna w m. Hołuczków (buk- II partia). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”
 
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 06.05.2019r. do godz. 1100 – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione lecz zostaną odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi 06.05.2019r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w pokoju nr 21 ( I piętro).
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto.

 1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
 2. Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
 3. Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
 4. Ofertę uważa się za ważną, jeżeli zaoferowana cena za dane drewno nie będzie niższa od podanej ceny wywoławczej. W związku z powyższym za ważną uznaje się również ofertę z ceną równą cenie wywoławczej. Przetarg uznaje się za ważny, choćby wpłynęła jedna oferta, spełniająca powyższe warunki.
 5. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. Oferentów z ofertami równoważnymi, powiadamia się pisemnie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu- licytacji.
 
X - Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.

XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Informacja o wyniku przetargu ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Wybrany Oferent, zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
XIII – Załączniki:
Załącznik nr 1- Wykaz ilości drewna.
Załącznik nr 2- Formularz oferty.
Załącznik nr 3- Projekt umowy.
Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna.
 
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-04-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-25 14:59
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-09 10:00
IIiGG.271.12.2019.JH                         Tyrawa Wołoska, 25.04.2019r.


II PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Rozpucie)
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IV partia: sosna, buk, buk WD), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IV partia: sosna, buk, buk WD) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :
Sosna – 16,34 m3 ( nr szt. 38001 - 38018)
Buk – 44,76 m3 ( nr szt. 38019 - 38051)
Buk (WD) – 14,67 m3 ( nr szt. 38052 - 38068)
 
Oferty należy składać wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku. Dopuszcza się jednak możliwość złożenia oferty częściowej na jedną z pozycji drewna gat. buk, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:

 1. Sosna- 220,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 270,60 zł/m3 brutto ( nr szt. 38001 - 38018)
 2. Buk- 260,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 319,80 zł/m3 brutto ( nr szt. 38019 - 38051)
 3. Buk (WD)-  185,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 227,55 zł/m3 brutto ( nr szt. 38052 - 38068)
 
IV – Wadium
Wysokość wadium (sosna) = 442,00 zł
Wysokość wadium (buk ) = 1 431,00 zł
Wysokość wadium (buk WD) = 334,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 05.05.2019r. z dopiskiem odpowiednio:
„Wadium- II sprzedaż drewna Rozpucie (IV partia- sosna)”
„Wadium- II sprzedaż drewna Rozpucie (IV partia- buk)”
„Wadium- II sprzedaż drewna Rozpucie (IV partia- buk WD)”
 
Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
V – Termin realizacji umowy:
Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwotę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Wydanie drewna nastąpi po zapłaceniu kwoty nabycia za określoną ilość drewna.
 
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
- sołtys sołectwa Rozpucie - Pan Janusz Nitka tel. 607 311 641
- pracownik Urzędu Gminy - Pani Joanna Hnat: tel. 13 46 569 29, e-mail: hnatj@tyrawa.pl
Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na składzie drewna w miejscowości Rozpucie.
 
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
- podpisany i parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3),
- klauzulę informacyjną (Załącznik nr 4),
- dowód wpłaty wadium.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach
z podaniem adresu Kupującego oraz napisem odpowiednio:
„Oferta: II sprzedaż drewna- Rozpucie (IV partia- sosna). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”
„Oferta: II sprzedaż drewna- Rozpucie (IV partia- buk). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”
„Oferta: II sprzedaż drewna- Rozpucie (IV partia- buk WD). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”
 
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 06.05.2019r. do godz. 1100 – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione lecz zostaną odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi 06.05.2019r. o godz. 1145 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w pokoju nr 21 ( I piętro).
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto.

 1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
 2. Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
 3. Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
 4. Ofertę uważa się za ważną, jeżeli zaoferowana cena za dane drewno nie będzie niższa od podanej ceny wywoławczej. W związku z powyższym za ważną uznaje się również ofertę z ceną równą cenie wywoławczej. Przetarg uznaje się za ważny, choćby wpłynęła jedna oferta, spełniająca powyższe warunki.
 5. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. Oferentów z ofertami równoważnymi, powiadamia się pisemnie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu- licytacji.
 
X - Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.

XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Informacja o wyniku przetargu ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Wybrany Oferent, zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
 XIII – Załączniki:

Załącznik nr 1- Wykaz ilości drewna.
Załącznik nr 2- Formularz oferty.
Załącznik nr 3- Projekt umowy.
Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna.


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-04-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-25 15:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-09 10:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-04-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-25 14:56

IIiGG.271.10.2019.JH               Tyrawa Wołoska, 25.04.2019r.


I PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (V partia- sosna, dąb, buk), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego ( V partia- sosna, dąb, buk) pozyskanego z działki
o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Sosna – 35,01 m3    ( nr sztuk. 39085-39119)

Dąb – 15,55 m3   ( nr sztuk. 39120-39146)

Buk – 11,47 m3  ( nr sztuk. 39147-39156)

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.

 

III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:

Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:

Sosna- 220,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 270,60 zł/m3 brutto

Dąb - 380,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 467,40 zł/m3 brutto

Buk- 260,00 zł/m3 + 23 % VAT,  tj. 319,80 zł/m3 brutto

 

IV – Wadium

Wysokość wadium (sosna) : 947,00 zł

Wysokość wadium (dąb) : 727,00 zł

Wysokość wadium (buk) : 367,00 zł

Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 05.05.2019r. z dopiskiem odpowiednio:

„Wadium- I sprzedaż drewna Rozpucie (V partia- sosna)”

„Wadium- I sprzedaż drewna Rozpucie (V partia- dąb)”

„Wadium- I sprzedaż drewna Rozpucie (V partia- buk)”

Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

V – Termin realizacji umowy:

Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwotę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Wydanie drewna nastąpi po zapłaceniu kwoty nabycia za określoną ilość drewna.

 

VI – Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

- sołtys sołectwa Rozpucie Pan Janusz Nitka tel. 607 311 641

- pracownik Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej Pani Joanna Hnat: tel. 13 46 569 29, e-mail: hnatj@tyrawa.pl

Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na składzie drewna w miejscowości Rozpucie.

 

VII – Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć:

- podpisany i parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3),

- klauzulę informacyjną (Załącznik nr 4),

- dowód wpłaty wadium.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Kupującego oraz napisem odpowiednio:

„Oferta: I sprzedaż drewna- Rozpucie (V partia- sosna). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”

„Oferta: I sprzedaż drewna- Rozpucie (V partia- dąb). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”  

„Oferta: I sprzedaż drewna- Rozpucie (V partia- buk). Nie otwierać przed dniem 06.05.2019r.”

 

VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 06.05.2019r. do godz. 1100 – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione lecz zostaną odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi 06.05.2019r. o godz. 1115 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w pokoju nr 21 ( I piętro).

 

IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto.

1)   Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.

2)   Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.

3)   Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.

4)   Ofertę uważa się za ważną, jeżeli zaoferowana cena za dane drewno nie będzie niższa od podanej ceny wywoławczej. W związku z powyższym za ważną uznaje się również ofertę z ceną równą cenie wywoławczej. Przetarg uznaje się za ważny, choćby wpłynęła jedna oferta, spełniająca powyższe warunki.

5)   W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. Oferentów z ofertami równoważnymi, powiadamia się pisemnie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu- licytacji.

 

X - Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.


XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,

- oferent nie wpłacił wadium,

- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

 

XII - Ogłoszenie wyników:

Informacja o wyniku przetargu ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Wybrany Oferent, zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

XIII – Załączniki:

Załącznik nr 1- Wykaz ilości drewna.

Załącznik nr 2- Formularz oferty.

Załącznik nr 3- Projekt umowy.

Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-04-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-25 15:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-09 10:02
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-04-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-23 12:19
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-04-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-23 12:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-11 14:45

IIiGG.271.9.2019.JH                 Tyrawa Wołoska, 11.04.2019r.


I PRZETARG OFERTOWY

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IV partia: sosna, buk, buk WD), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.

 

I- Sprzedający:

Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

REGON 370440761, NIP 687-17-85-094

Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24

 

II- Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (IV partia: sosna, buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska
w następującej ilości :

Sosna – 16,34 m3

Buk – 44,76 m3 ( nr szt. 38019 - 38051)

Buk (WD) – 14,67 m3 ( nr szt. 38052 - 38068)


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-11 14:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-24 15:26
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-04-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-11 14:43
IIiGG.271.8.2019.JH                                                                     Tyrawa Wołoska, 10.04.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (Hołuczków)
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk- II partia), pozyskanego z działki o nr ewid. 369, położonej
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.

 


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-04-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-10 15:31
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-24 15:27
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 14:07
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-04-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 14:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 14:06
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-04-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 14:04


Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-04-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-04 10:04
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-03-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-27 12:00