Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 17 18 19 
IIiGG-7013.117.1.2011                                                           Tyrawa Wołoska, 23.09.2011 r.
POSTANOWIENIE
Zgodnie art.96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/ 
postanawiam nałożyć na wnioskodawcę:
Gminę
Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji określającej czy inwestycja pod nazwą : Wykonanie remontu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 154 w km od 0+000 do 0+150 w miejscowości Rakowa, (remont po powodziach),

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-23
Publikujący -

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 5_09_2011. 

Załączniki:

obw_GDOŚ_05_09-2011 Plik image 270.13 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-21
Publikujący -

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZEÓSZOW 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

[Obwiesczenia znajdują sie w załącznikach]

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ AH-19 Plik pdf 170.02 KB
Obwieszczenie RDOŚ AH-20 Plik pdf 221.95 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-05
Publikujący -
Tyrawa Wołoska, dnia 02 sierpnia 2011r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 Tyrawa Wołoska 175
 IIiGG.6620.2.6.2011
 

OBWIESZCZENIE
 
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 02 sierpnia 2011r. na wniosek Firmy
„GROSAR” Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 30 , 38-500 Sanok, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. Nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska”.
Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej.
Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Tyrawa Wołoska.
WÓJT GMINY
 

MIECZYSŁAW CZAPOR
 
 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-02
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 lipca 2011r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, terenu przeznaczonego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa relacji Hermanowice – Strachocina, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-07-27
Publikujący -
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
 
            Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 26.11.2010r., złożonego „GROSAR” Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 30 , 38-500 Sanok , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. Nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska”zostało zakończone.
            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z całością zgromadzonych akt dotyczących powyższej sprawy można zapoznać się     w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój Nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-07-12
Publikujący -
ZARZĄDZENIIE NR 19/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
§ 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz.U. Nr 111, poz. 652) 
u s t a l a m: 
§ 1
1.                  Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników
        uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę:
1)                  w klasach I – III szkoły podstawowej,
2)                  w klasie III gimnazjum,
3)                  uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
należy składać w terminie od 22.08.2011 do 05.09.2011 r.
2.                  Wnioski, o których mowa w punkcie 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.
 
§ 2
Dyrektorzy szkół sporządzą listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 1 do dnia 09.09.2011 r.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-30
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia
22 czerwca 2011r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2010 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-22
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
Przypomina się, że zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Tyrawa Wołoska kandydatów na ławników
Do Sądu Rejonowego w Sanok.
 W 2011 r. Rada Gminy Tyrawa Wołoska wybiera:
·        2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku,
·        2 ławników Sądu Rejonowego w Sanoku – Wydział Pracy 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-07
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA                       Tyrawa Wołoska, dnia 07.04.2011r
38-535 Tyrawa Wołoska 
IIiGG.6620.2.3.2011

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, stosownie do art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1   ustawy   z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, że w ramach prowadzonego postępowania oraz z uwagi na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08.12.2010 znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-19-60/2/10/mg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: ”Budowa  stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska” przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w inwestycji na środowisko. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-04-07
Publikujący -

WOOŚ.4203.2.2011.AH-11

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.), w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice ­Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik image 267.90 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-29
Publikujący -

IIiGG.7013.3.3.2011                                                             Tyrawa Wołoska  2011.03.25

Regionalny Dyrektor    Ochrony    Środowiska  
Al. Józefa Piłsudskiego 38  
35-001  RZESZÓW

Wniosek
o stwierdzenie  konieczności
wykonania oceny oddziaływania na środowisko

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-25
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;
Wpisany przez Kinga Rodak
czwartek, 10 lutego 2011 08:48

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów 2011-02-09
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WOOŚ.442.1.2011.KR-2

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Dnia 25 stycznia 2011 r. wpłynęło pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którym Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Ukrainę, przedsięwzięciu polegającym na budowie i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do postępowania w sprawie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia w kontekście transgranicznym na prawach strony narażenia.

Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę ukraińską przedsięwzięciu.

W dniach od 15 lutego 2011 r. do 7 marca 2011 r. każdy może zapoznać się z Kartą informacyjną przedsięwzięcia dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
Agnieszka Marcela
I Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
-Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
 

Załączniki:

Obwieszczenie.pdf Plik pdf 756.60 KB
Karta informacyjna_.doc Plik doc 41.00 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-02-24
Publikujący -
IIiGG- 7627-02/04/10/11                                        Tyrawa Wołoska, dnia 31 stycznia 2011r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa Wołoska 175                

 
 OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2011r. na wniosek Andżeliki i Dariusza Kołodziej zam. Siemuszowa 21, 38-535 Tyrawa Wołoska, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dwustanowiskowego warsztatu mechaniki pojazdów oraz budynku garażu sprzętu rolniczego na terenie zagrody rolniczej , oraz zjazdu z drogi powiatowej” na działkach nr ew. 401/1, 401/2 i 401/13 w miejscowości Siemuszowa
 
Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej.
Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Siemuszowa.
 
 
 
Wywieszono dnia  31.01.2011r.                                        

 WÓJT GMINY
MIECZYSŁAW CZAPOR 

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-02-01
Publikujący -

WÓJT GMINY                                                  Tyrawa Wołoska, 2011.01.26
TYRAWA WOŁOSKA

Znak: IIiGG-7331/20/08/10/11


O B W I E S Z C Z E N I E

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego

                  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717/ oraz z art. 49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960r.  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi  zmianami/

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 26.01.2011 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo  Brzozów,  siedziba: 36-200  Brzozów ul. Moniuszki 25 , pod nazwą :

„ Zabudowa biologiczno – techniczna potoku dł. 120 mb na działce nr ewid. 106 w miejscowości Kreców- Gmina Tyrawa Wołoska”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego  udziału w postępowaniu, /wszystkie strony tego postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów  art. 10 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska. II piętro, w pokj nr 20 zapoznać się z treścią w/w decyzji.

Od decyzji tej służy odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc  od daty obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Czapor Mieczysław
 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-01-26
Publikujący -

DECYZJA Nr 01/2011

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Działając na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz   art.4 ust.2, pkt 1, art. 50 ust.1 i ust. 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 53, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 10.05.2003r z późn. zm), i art.6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z.o.o w Tarnowie; ul. Wita Stwosza 7; 33-100 Tarnów, Pełnomocnik mgr inż. Zdzisław Płoch - kierownik Rejonu Eksploatacji Sieci w Sanoku, Zakład Gazowniczy – Rejon Dystrybucji Gazu w Sanoku; Zabłotce 54; 38-500 Sanok. z dnia 02.07.2010 r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/z rur PE-HD SDR 11 DN, L=130 m, na działkach o nr ew.140/2; 141; 128; 117 w Tyrawie Wołoskiej, obręb Rozpucie, Gmina Tyrawa Wołoska.

U S T A L A M

Lokalizację inwestycji celu publicznego i sposób zagospodarowania terenu dla inwestycji p. n.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia / do 0,5 Mpa/  na działkach o nr ew. 140/2; 141; 128; 117 w  Rozpucie, Gmina Tyrawa Wołoska., w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej decyzji.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-01-20
Publikujący -

 

  WÓJT GMINY                                                  Tyrawa Wołoska, 2011.01.12
TYRAWA WOŁOSKA
IIiGG-7331-07-08/10/11
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
 celu publicznego
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-01-12
Publikujący -
P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                             z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy „GROSAR” Spółka z o.o.
38-500 Sanok , ul. G.Zapolskiej 30.
p o s t a n a w i a m:
1. Stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. Nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska”

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-20
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  Tyrawa Wołoska
z dnia  16 grudnia 2010r

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu   zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska  oraz projektu Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego,   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie  Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-16
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

           o wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717/ oraz z art.  61  §  4 ustawy z dnia 14  czerwca  1960r.  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi  zmianami/

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-02
Publikujący -

IIiGG-7331-07-02/10 Tyrawa Wołoska, 2010.11.10

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-11-15
Publikujący -

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY TYRAWA  WOŁOSKA
z dnia 13 października 2010r.

o przystąpieniu do sporządzenia   zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska ,   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska  

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-13
Publikujący -

IIiGG- 7627-01-06/10                                                                    Tyrawa Wołoska, 2010.10.05 

D E C Y Z J A

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2010r. złożonego  przez Państwowe Gospodarstwo Leśne  - Lasy Państwowe   Nadleśnictwo Brzozów ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. .” Zabudowa biologiczno – techniczna potoku dł. 120 mb na działce nr ewid. 106       w miejscowości Kreców- Gmina Tyrawa Wołoska”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku.

 s t w i e r d z a m 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego  przedsięwzięcia   na środowisko

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-05
Publikujący -

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 20. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2010-09-17
Publikujący -

Oferta Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego :

"Zajęcia Sportowo Rekreacyjne dla Uczniów"

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-09
Publikujący -

 II i GG-7331-14-01/10                                                        Tyrawa Wołoska, 02.09.2010 r.

POSTANOWIENIE

 

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

     postanawiam nałożyć na:
Gminę Tyrawa Wołoska
38-535   Tyrawa Wołoska 175

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02
Publikujący -

OGŁOSZENIE 
WÓJTA  GMINY  TYRAWA  WOŁOSKA
z dnia 13 października 2010r

o przystąpieniu do sporządzenia   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02
Publikujący -

POSTANOWIENIE

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-04
Publikujący -

II i GG- 7331/08/01/10                    Tyrawa Wołoska, 30.07.2010 r. 

POSTANOWIENIE
Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-02
Publikujący -

II i GG- 7331/09/01/10                           Tyrawa Wołoska,02.08.2010 r.

 POSTANOWIENIE

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-02
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 04:48:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.