Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 14 15 16 
 OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008L o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z zm.),
Wójt Gminy Sanok
zawiadamia strony postępowania,
że po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie _ oddział Sanok, o przedłużenie o 2 lata terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geołogicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na bloku 437", zlokalizowanym na terenie gmin: Bircza, Bukowsko, Domaradz, dubiecko, Dydnia, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Olszanica, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Sanok oraz miast i gmin: Brzozów, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne, Zagórz w dniu 30 marca 2012 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające, że przedsięwzięcie polegające na rozbudowie PMG Strachocina przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2008 L, znak:
GKI-7624-1-6/07/08 oraz wydłużające termin obowiązywania ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2008 r. znak GKI-7624-1-6/07/08 - do 6 lat od dnia, w którym stała się
ostateczna, tj. do 5 maja 2014 L

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -

 

IIiGG.6220.1.1.2012                                                               Tyrawa Wołoska, 2012.03.14
 
                                     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
                               w Rzeszowie    
                                  Al. Józefa Piłsudskiego 38
                             35-001 RZESZÓW 
             Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.), działając na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 35-959 Rzeszów, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa na środowisko, ( przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze NATRA 2000), a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi Krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 296+165 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-03-14
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-03-05
Publikujący -
   ROS.6220.2.2012                                                         Sanok, dnia: 31.01.2012
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 107 I z zm.),
Wójt Gminy Sanok
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie - oddział Sanok, zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na bloku 437", zlokalizowanym na terenie gmin: Bircza, Bukowsko, Domaradz, Dubiecko, Dydnia, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Olszanica, Tyrawa Włoska, Zarszyn, Sanok oraz miast i gmin: Brzozów, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne, Zagórz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. nr 103, I piętro w godzinach pracy Urzędu. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-02-22
Publikujący -
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska   

ZAPRASZA 

 

do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny w miejscowości Rozpucie z działki oznaczonej nr ew. 118 oraz wykonanie melioracji agrotechnicznych na powierzchni około 3ha wraz z pozyskaniem drewna stosowego (grab, buk, leszczyna) i wykonaniem kołków o średnicy około 10 cm i długości 2,5mb. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-02-03
Publikujący -
IiGG.6220.3.3.2012.                                                 Tyrawa Wołoska, dnia 16.01.2012 r.
 
P O S T A N O W I E N I E 

 Stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa drogi leśnej Kreców-Lachawa odcinek II  dł.1668 m ( km 2+350-4+018)” na działkach nr. wid. 20,24,25,26,27 obręb Lachawa – Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-01-18
Publikujący -
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny w miejscowości Siemuszowa z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 257:
1 mp drewna średniowymiarowego buka (opał)
1 m3 drewna wielkowymiarowego buka 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-01-10
Publikujący -
WYKAZ 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego ustnego dla rolników z terenu miejscowości Tyrawa Wołoska organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 20. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2011-12-20
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-20
Publikujący -
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
                 woj. podkarpackie
            Ldz. IIiGG.6220.3.3.2011                             Tyrawa Wołoska, dnia 05.12.2011r.
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących
            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000r. 98 poz 1071 ze zm./
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
zawiadamia, że:
w dniu:                05 grudnia 2011r.
na wniosek: Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów,
36-200 Brzozów ul. Moniuszki 25
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa drogi leśnej Kreców - Lachawa odcinek II dł. 1668 m (km 2+350-4+018)”, na działkach nr. 20, 24, 25, 26, 27 w m. Lachawa

„Równocześnie informuję, że działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), pismem z dnia 05.12.2011, znak: IIiGG.6220.3.2.2011 organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o opinię , co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 20, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-05
Publikujący -

 

IIiGG.6220.3.2.2011                                                                Tyrawa Wołoska, 2011.12.05

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 RZESZÓW
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.), działając na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów, 36-200 Brzozów ul. Moniuszki 25, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa na środowisko, ( przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze NATRA 2000), a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi leśnej Kreców - Lachawa odcinek II dł. 1668 m (km 2+350-4+018)”.
Załączniki :
1)      wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2)      karta informacyjna przedsięwzięcia z zapisem w formie elektronicznej
3)      kopia mapy ewidencyjnej
4)      zaświadczenie o braku mpzp
5)      wykaz stron postępowania

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-05
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-10
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-10
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-10
Publikujący -

Oferta Realizacji Zadania Publicznego znajduje się w załączniku

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-10-03
Publikujący -
IiGG-7013.16.1.2011                                                                                          Tyrawa Wołoska, 23.09.2011 r.
POSTANOWIENIE
Zgodnie art.96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/ 
postanawiam nałożyć na wnioskodawcę:
Gminę Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji określającej czy inwestycja pod nazwą :Wykonanie remontu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 87 w km od 0+000 do 0+150 w miejscowości Hołuczków, (remont po powodziach), może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-28
Publikujący -
IIiGG-7013.117.1.2011                                                           Tyrawa Wołoska, 23.09.2011 r.
POSTANOWIENIE
Zgodnie art.96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/ 
postanawiam nałożyć na wnioskodawcę:
Gminę
Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji określającej czy inwestycja pod nazwą : Wykonanie remontu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 154 w km od 0+000 do 0+150 w miejscowości Rakowa, (remont po powodziach),

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-23
Publikujący -
IIiGG-7013.117.1.2011                                                           Tyrawa Wołoska, 23.09.2011 r.
POSTANOWIENIE
Zgodnie art.96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/ 
postanawiam nałożyć na wnioskodawcę:
Gminę
Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji określającej czy inwestycja pod nazwą : Wykonanie remontu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. dz. 154 w km od 0+000 do 0+150 w miejscowości Rakowa, (remont po powodziach),

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-23
Publikujący -

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 5_09_2011. 

Załączniki:

obw_GDOŚ_05_09-2011 Plik image 270.13 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-21
Publikujący -

OBWIESZCZENIE 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZEÓSZOW 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

[Obwiesczenia znajdują sie w załącznikach]

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ AH-19 Plik pdf 170.02 KB
Obwieszczenie RDOŚ AH-20 Plik pdf 221.95 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-05
Publikujący -
Tyrawa Wołoska, dnia 02 sierpnia 2011r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 Tyrawa Wołoska 175
 IIiGG.6620.2.6.2011
 

OBWIESZCZENIE
 
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 02 sierpnia 2011r. na wniosek Firmy
„GROSAR” Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 30 , 38-500 Sanok, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. Nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska”.
Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej.
Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Tyrawa Wołoska.
WÓJT GMINY
 

MIECZYSŁAW CZAPOR
 
 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-02
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 lipca 2011r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, terenu przeznaczonego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa relacji Hermanowice – Strachocina, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-07-27
Publikujący -
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
 
            Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 26.11.2010r., złożonego „GROSAR” Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 30 , 38-500 Sanok , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. Nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska”zostało zakończone.
            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z całością zgromadzonych akt dotyczących powyższej sprawy można zapoznać się     w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój Nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-07-12
Publikujący -
ZARZĄDZENIIE NR 19/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
§ 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz.U. Nr 111, poz. 652) 
u s t a l a m: 
§ 1
1.                  Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników
        uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę:
1)                  w klasach I – III szkoły podstawowej,
2)                  w klasie III gimnazjum,
3)                  uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
należy składać w terminie od 22.08.2011 do 05.09.2011 r.
2.                  Wnioski, o których mowa w punkcie 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.
 
§ 2
Dyrektorzy szkół sporządzą listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 1 do dnia 09.09.2011 r.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-30
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia
22 czerwca 2011r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2010 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-22
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
Przypomina się, że zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Tyrawa Wołoska kandydatów na ławników
Do Sądu Rejonowego w Sanok.
 W 2011 r. Rada Gminy Tyrawa Wołoska wybiera:
·        2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku,
·        2 ławników Sądu Rejonowego w Sanoku – Wydział Pracy 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-07
Publikujący -

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA                       Tyrawa Wołoska, dnia 07.04.2011r
38-535 Tyrawa Wołoska 
IIiGG.6620.2.3.2011

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, stosownie do art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1   ustawy   z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, że w ramach prowadzonego postępowania oraz z uwagi na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 08.12.2010 znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-19-60/2/10/mg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: ”Budowa  stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska” przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w inwestycji na środowisko. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-04-07
Publikujący -

WOOŚ.4203.2.2011.AH-11

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.), w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice ­Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik image 267.90 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-29
Publikujący -

IIiGG.7013.3.3.2011                                                             Tyrawa Wołoska  2011.03.25

Regionalny Dyrektor    Ochrony    Środowiska  
Al. Józefa Piłsudskiego 38  
35-001  RZESZÓW

Wniosek
o stwierdzenie  konieczności
wykonania oceny oddziaływania na środowisko

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-25
Publikujący -

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;
Wpisany przez Kinga Rodak
czwartek, 10 lutego 2011 08:48

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów 2011-02-09
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
WOOŚ.442.1.2011.KR-2

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Dnia 25 stycznia 2011 r. wpłynęło pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którym Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Ukrainę, przedsięwzięciu polegającym na budowie i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do postępowania w sprawie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia w kontekście transgranicznym na prawach strony narażenia.

Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę ukraińską przedsięwzięciu.

W dniach od 15 lutego 2011 r. do 7 marca 2011 r. każdy może zapoznać się z Kartą informacyjną przedsięwzięcia dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 
Agnieszka Marcela
I Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
-Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
 

Załączniki:

Obwieszczenie.pdf Plik pdf 756.60 KB
Karta informacyjna_.doc Plik doc 41.00 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-02-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 15 września 2019r. 07:59:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.