Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 12 13 
P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                             z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Firmy „GROSAR” Spółka z o.o.
38-500 Sanok , ul. G.Zapolskiej 30.
p o s t a n a w i a m:
1. Stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 123/2, 106 i części dz. Nr 107 położonych w miejscowości Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska”

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-20
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  Tyrawa Wołoska
z dnia  16 grudnia 2010r

o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu   zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska  oraz projektu Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego,   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie  Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-16
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

           o wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717/ oraz z art.  61  §  4 ustawy z dnia 14  czerwca  1960r.  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi  zmianami/

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-02
Publikujący -

IIiGG-7331-07-02/10 Tyrawa Wołoska, 2010.11.10

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-11-15
Publikujący -

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY TYRAWA  WOŁOSKA
z dnia 13 października 2010r.

o przystąpieniu do sporządzenia   zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska ,   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska  

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-13
Publikujący -

IIiGG- 7627-01-06/10                                                                    Tyrawa Wołoska, 2010.10.05 

D E C Y Z J A

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2010r. złożonego  przez Państwowe Gospodarstwo Leśne  - Lasy Państwowe   Nadleśnictwo Brzozów ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. .” Zabudowa biologiczno – techniczna potoku dł. 120 mb na działce nr ewid. 106       w miejscowości Kreców- Gmina Tyrawa Wołoska”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku.

 s t w i e r d z a m 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego  przedsięwzięcia   na środowisko

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-05
Publikujący -

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 20. 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2010-09-17
Publikujący -

Oferta Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego :

"Zajęcia Sportowo Rekreacyjne dla Uczniów"

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMaria Hydzik - Inspektor2010-09-09
Publikujący -

 II i GG-7331-14-01/10                                                        Tyrawa Wołoska, 02.09.2010 r.

POSTANOWIENIE

 

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

     postanawiam nałożyć na:
Gminę Tyrawa Wołoska
38-535   Tyrawa Wołoska 175

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02
Publikujący -

OGŁOSZENIE 
WÓJTA  GMINY  TYRAWA  WOŁOSKA
z dnia 13 października 2010r

o przystąpieniu do sporządzenia   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego   dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice- Strachocina, terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02
Publikujący -

POSTANOWIENIE

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-04
Publikujący -

II i GG- 7331/08/01/10                    Tyrawa Wołoska, 30.07.2010 r. 

POSTANOWIENIE
Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-02
Publikujący -

II i GG- 7331/09/01/10                           Tyrawa Wołoska,02.08.2010 r.

 POSTANOWIENIE

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-02
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania oraz z uwagi na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.03.2010 znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-19-14/2/10/bk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku dwustanowiskowego warsztatu mechaniki pojazdów oraz budynku garażu sprzętu rolniczego na terenie zagrody rolniczej oraz zjazdu z drogi powiatowej na działkach 401/1, 401/2 i 40 1/13 w Siemuszowej - Gmina Tyrawa Wołoska”. przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w inwestycji na środowisko. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-07-21
Publikujący -
POSTANOWIENIE

Zgodnie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227/ oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/

     postanawiam nałożyć na:
Zakład Gazowniczy – Rejon Eksploatacji Sieci w Sanoku

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-07-21
Publikujący -

Wniosek  
o stwierdzenie  konieczności

wykonania oceny oddziaływania na środowisko

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-07-15
Publikujący -

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi Integracji Społecznej – usługi szkoleniowe 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 15 sierpnia 2018r. 22:51:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.