Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 12 13 14 15 

  WYNIK PROPOZYCJI CENOWEJ NA PRACĘ SPRZĘTEM PRZY REMONCIE DRÓG GMINNYCH  

  Z  DNIA  06.06.2013r.

 

 

Rodzaj prac

 

„TRANS-DREW”

Ewa Popiel

Arkadiusz Musiałek

„LASBUD”

Henryk Biłas

 

Numer oferty

1

2

3

4

5

1.

 

cena 1 godziny koparki o pojemności łyżki minimum 0,4m3

 

87,00

95,00

98,40

86,10

80,00

2.

 

cena 1 godziny pracy ciągnika z przyczepą oraz transport za 1 km

 

75,00

50,00

92,25

61,50

3,69 za km

75,00

6,00 za km

3.

cena 1 godziny pracy walca,

68,00

60,00

98,40

40,20

50,00

4.

cena 1 godziny pracy spycharki o mocy minimum 75 KM

105,00

95,00

135,30

92,25

85,00

5.

cena 1 godziny pracy koparki o poj.łyżki 0,8 m3

120,00

150,00

116,85

86,10

90,00

6.

czyszczenie 1 mb rowu przydr. z urobkiem na odkład

8,40

10,00

18,68

5,99

4,00

7.

 

czyszczenie 1 mb rowu przydr. z transportem urobku

samochod. samowyładowczym do 1 km.

 

15,85

12,00

21,50

8,99

5,00

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-06-10
Publikujący -
IIiGG.7013.4.2013                                                                     Tyrawa Wołoska, 29.05.2013r.
                                               
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska 
ZAPRASZA 
do złożenia propozycji cenowej na  pracę sprzętem przy remoncie
dróg gminnych
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
- należy przesłać na nasz adres w kopercie
- ceny w niej podane mają wyrażone cyfrowo
- cenny powinny uwzględniać wszystkie narzuty
- ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1
      2.   Wymagany termin realizacji umowy do 31.12.2013r.
      3.    Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji zamawiający będzie się kierował
              kryterium – cena.
4.        Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
a/  formularz propozycji – Załącznik nr 1,
b/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do wystąpienia w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność przez
zleceniobiorcę),
c/  oświadczenie wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
      - posiada uprawnienia do wykonania w/w działalności,
      - posiada niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
                     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
      5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
              W cenę propozycji należy wliczyć:
                   - wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
                   - obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
      6.    Propozycję cenową należy złożyć do dnia 06.06.2013 roku. do godz.900
7.        Otwarcie ofert w dniu 06.06.2013 r. o godz. 930 w pok.nr 31
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-05-29
Publikujący -
Tyrawa Wołoska, dnia 29 maj 2013 r.
 
Unieważnienie postępowania w zakresie prac sprzętem przy remoncie dróg gminnych
 

          W związku z tym że wpłynęły 3 oferty które nie zostały złożone na formularzu załączonym do „zaproszenia na złożenie propozycji cenowej na prace sprzętem przy remoncie dróg gminnych” unieważnia się postępowania i przeprowadza kolejne.    

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-05-29
Publikujący -
OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.(0-13) 465 6931
fax. (0-13) 465 6924
http://www.bip.tyrawa.pl/ 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2013 roku.
 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z zadrzewień Gminy Tyrawa Wołoska położonego w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków:
  Lipa wielkowymiarowa – ok. 36.97 m3
  Topola wielkowymiarowa – ok. 4,75 m3
 1. Cena wywoławcza wynosi:
  Lipa wielkowymiarowa - 50,00 zł
  Topola wielkowymiarowa – 100,00 zł
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 • złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na sprzedaż drewna w Gminie Tyrawa Wołoska” z podaniem oferowanej ceny netto do dnia 28 maja 2013 r. do godz. 900,
 • wpłata wadium w wysokości:
lipa wielkowymiarowa – 500,00 zł
topola wielkowymiarowa – 100,00 zł
 • wadium należy wpłacić w GOTÓWCE na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska         w punkcie kasowym PBS (partner Urzędu) najpóźniej na jedną godzinę przed przetargiem lub PRZELEWEM na rachunek bankowy PBS O/Sanok nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Tyrawa Wołoska najpóźniej na dzień przed przetargiem,
 • okazanie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,  
 • zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży,
 • zapoznanie się z regulaminem i wzorem umowy dostępnym w siedzibie Urzędu oraz na podanej stronie internetowej.
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 28 maja 2013 r.             o godz. 915.
 2. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyników przetargu wadium zostanie zwrócone na podany numer konta.
 3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 4. Drewno można zobaczyć zgłaszając się do Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w godzinach pracy urzędu.
 5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają:
Pan Jan Chowaniec – Kierownik Referatu Infrastruktury Inwestycji i Gospodarki Gruntami- tel. (0-13) 465 6922 lub 0 603 317 119 ,
10. Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej http://www.bip.tyrawa.pl/ 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-05-22
Publikujący -
IIiGG.7013.3.2013                                                                     Tyrawa Wołoska, 21.05.2013r.
                                               
 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska 

ZAPRASZA 
 

do złożenia propozycji cenowej na  pracę sprzętem przy remoncie dróg gminnych.

 
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
- należy przesłać na nasz adres w kopercie
- ceny w niej podane mają wyrażone cyfrowo i słownie
- cenny powinny uwzględniać wszystkie narzuty
 
 

             Oferta powinna zawierać:

 

   - cenę m-g koparki o pojemności łyżki minimum 0,4m3,

 

   - cenę m-g ciągnika z przyczepą oraz transport do 5-ciu km i ponad 5 km,

 

   - cęnę m-g walca,

 

  - cenę m-g spycharki o mocy minimum 75KM,

 

   - cenę m-g innego sprzętu posiadanego przez oferenta,

 

   - czyszczenie 1 mb rowu przydr. z urobkiem na odkład

 

   - czyszczenie 1 mb rowu przydr. z transportem urobku samochod.

 

       samowyładowczym do 1 km.

 

   -  cenę 1 km transportu materiału samochodem ciężarowym o ładowności

 

      minimum 9 ton wraz z załadunkiem i rozładunkiem:

 

      a) transport na odległość do 5-ciu km,

 

      b) transport na odległość powyżej 5-ciu km,

 

     - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową

 

       przy użyciu grysów kamiennych o wym. 5-8 mm

 

     - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową

 

       przy użyciu kruszywa łamanego 

 

   - cenę roboczogodziny do tych robót.

      2.   Wymagany termin realizacji umowy do 31.12.2013r.
      3.    Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji zamawiający będzie się kierował
              kryterium – cena.
4.        Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
a/  formularz propozycji,
b/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do wystąpienia w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność przez
zleceniobiorcę),
c/  oświadczenie wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
      - posiada uprawnienia do wykonania w/w działalności,
  
   - posiada niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
                  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
      5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
              W cenę propozycji należy wliczyć:
                   - wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
                   - obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 

      6.    Propozycję cenową należy złożyć do dnia 29.05.2013 roku. do godz.900

7.        Otwarcie ofert w dniu 29.05.2013 r. o godz. 930 w pok.nr 31
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-05-21
Publikujący -
Tyrawa Wołoska, dnia 17 maja 2013 r.


Wyniki przetargu z dnia 17 maja 2013r.
 

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2013 roku w Gminie Tyrawa Wołoska.

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-05-17
Publikujący -

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel.(0-13) 465 6931
fax. (0-13) 465 6924
http://www.bip.tyrawa.pl/
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2013 roku. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-05-10
Publikujący -

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA 

              do złożenia propozycji cenowej na usługi w zakresie "Stałego utrzymania czystości
w centrum Gminy Tyrawa Wołoska"

 

Załączniki:

Zaproszenie Plik pdf 608.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-05-08
Publikujący -
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA 
z dnia 25 kwietnia 2013r.
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie Tyrawa Wołoska 1/2012, w Gminie Tyrawa Wołoska.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz.U. z 2012r poz.647 z późno zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późno zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska Uchwały Nr XXIII/121/12 z dnia 28 grudnia 2012r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie "Tyrawa Wołoska 1/2012, w Gminie Tyrawa Wołoska".
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz.U. z 2012r poz.647 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późno zm.)
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 16 maja 2013r.
Wnioski można składać również ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym, na adres:
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Załączniki:

Obwieszczenie MPZP.pdf Plik pdf 899.56 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-04-25
Publikujący -
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA z dnia 11 kwietnia 2013r
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012r. poz. 647 z późno zm.) oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz.1227 z późno zm).
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska Uchwały Nr XXIII/120/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyzeJ wymienionej zmiany Studium, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t, Dz. U z 2012r. poz. 647 z późno zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późno zm).
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 2 maja 2013r.
Wnioski można składać również ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym, na adres: jchowaniec@tyrawa.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-04-11
Publikujący -

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny  w miejscowości Tyrawa Wołoska z działek oznaczonych nr ew. 312, 313, 174/4, 190 oraz z działki o nr ew. 239/1 w miejscowości Hołuczków wraz z pozyskaniem drewna stosowego: 

1 mp drewna średniowymiarowego lipa, jesion, topola (opał)
1 m3 drewna wielkowymiarowego lipa, jesion, topola 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
- należy przesłać na nasz adres w kopercie
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
- ma obejmować całość zamówienia

2.      Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji zamawiający będzie się kierował            kryterium – cena,

3.      Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
a/  formularz propozycji
b/  kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do wystąpienia w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność przez zleceniobiorcę)
c/ oświadczenie wykonawcy,  że spełnia następujące warunki:
   - posiada uprawnienia do wykonywania w/w działalności
   - posiada niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.      Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.
W cenę propozycji należy wliczyć:
    - wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
    - obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
5.      Propozycję cenową należy złożyć do dnia 9.04.2013 r. do godz. 900, pok. nr 10.
6.     
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2013r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 20.
7.      Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8.      Teren ścinki i zrywki można oglądać zgłaszając się do referatu IIiGG pok. nr 27          w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
9.      Przewidywany termin wykonania zadania do 15 kwietnia 2013 r.
10.  Przewiduje się ścinkę 7 sztuk jesiona, 9 sztuk lipy i 2 sztuki topoli.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-04-05
Publikujący -
N O T A T K A
z dnia 15.02.2013 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.”
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej do: strona internetowa BIP*
Zapoznano się z ofertami wykonawców prezentowanymi na / w ofertach pisemnych:*
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy /nr tel. /nr faksu/ e-mail
Cena
Brutto
Dodatkowe
Kryterium
1.
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI Halina Wiśniewska
ul. Wrzosowa 13
35-604 Rzeszów
4.501,80
 
 
2.
PROFIS
Jerzy Pełzak
ul. Wolna 12/37
38-500 Sanok
13.590,00
 
3.
BIURO WYCEN I  OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Józef Sawczyszyn
ul. Kenara 20
38-500 Sanok
6.273,00
 
4.
PROMERIT WYCENA NIERUCHOMOŚCI Maciej Lorenc
ul. Krzywa 5/34
38-500 Sanok
5.867,10
 
 
Wybrano ofertę nr 1
 
Uzasadnienie wyboru oferty – najkorzystniejsza cena 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-02-18
Publikujący -
 REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JA VYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
l.          Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 8 stycznia 2013 r. znak: 7243/2012-
3.4/hp Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach".
2.                   Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3.       Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.
4.         W dniach od 14 lutego 2013 r. do 7 marca 2013 r. każdy może zapoznać się z częścią
dokumentacji dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Wybrane fragmenty wraz z załącznikami w języku angielskim i słowackim oraz wersja elektroniczna tłumaczenia znajdują się pod adresem: http://bip.gdos.gov.plldoc/ftpI20 13/R W Bohunice.zip
Dokument znajduje się do wglądu ~ siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
5.         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOS-02-2013.pdf Plik pdf 211.88 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-02-15
Publikujący -

  REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. l, alt. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej VI ", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
1.         Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 8 stycznia 2013 r. znak: 6236/2012-
3.4/hp Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V l ".
2.                  Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3.      Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracj i rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.
4.         W dniach od 14 lutego 2013 r. do 7 marca 2013 r. każdy może zapoznać się z częścią
dokumentacji dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Wybrane fragmenty wraz z załącznikami w języku angielskim, niemieckim i słowackim oraz wersja elektroniczna tłumaczenia znajdują się pod adresem: http://bip.gdos.gov.plldoc/ftpI2013/Waste_Processing_NPP _ VI.zip
Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
5.         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOS-01-2013.pdf Plik pdf 211.62 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-02-15
Publikujący -
    WÓJT GMINY                                                                    Tyrawa Wołoska, 2013.02.04
TYRAWA WOŁOSKA
IIiGG-6131.33.2.2013 
O B W I E S Z C Z E N I E 
       o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 
Zgodnie z art. 83 ust. 1, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1 pkt. 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 Dz. U. Nr 151 poz.1220), oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 
 podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 04.02.2013r. została wydana decyzja na usunięcie drzew i krzewów dla: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna w Warszawie, reprezentowanego przez Investgas S. A. Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa położonych na trasie projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina. 
      
Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska. II piętro, w pokój nr 27 zapoznać się z treścią w/w decyzji.
Od decyzji tej służy odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc  od daty obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                    Mieczysław Czapor
 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-02-08
Publikujący -
OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska oraz złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-02-01
Publikujący -
    Załącznik do Regulaminu 
Pieczątka zamawiającego 
N O T A T K A
z dnia 11.01.2013 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-01-14
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Gmina Tyrawa Wołoska Podaje do publicznej wiadomości Treść Uchwały Nr XXIII/119/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/119/12
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy
RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
3,50 zł  za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 2
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
l)   3,85 zł za l m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 4,00 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców. 
§ 3
Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży. 
§ 4
Taryfy określone w § 1 i §2 obowiązywać będą od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz  na stronie internetowej urzędu gminy. 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 7
Traci moc uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-01-07
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowi ko. 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-11-26
Publikujący -
 N O T A T K A
z dnia 26.11.2012r.
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana /dostawa/ usługa
Propozycje cenowe na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Zapytania ofertowe skierowano w formie pisemnej do 3 firm oraz umieszczone zaproszenie do składania propozycji cenowych w Internecie.
Propozycje cenowe zgłosiło 3 firmy
Zapoznano się z ofertami wykonawców prezentowanymi w ofertach
 
Nr propozycji cenowej
Nazwa, adres firmy
Cena brutto odśnieżania za 1 km dróg w zł
Powiatowych
Gminnych
1
Najem Dzierżawa                     i Hotelarstwo
Baran Wojciech
ul. Berka Joselewicza 1
38-600 Lesko
 
99,00 zł
 
95,00 zł
2
Usługi Ziemne
Sprzętem Mechanicznym
Józef Prasoł
ul. Wiejska 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
 
50,00 zł
 
70,00 zł
3
Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas
Zawadka 50
38-711 Ropienka
 
43,00 zł
 
63,00 zł
  
Wybrano ofertę Nr 3 Uzasadnienie: Kryterium wyboru była cena, wybrano ofertę         z najniższą ceną,  wykonania w/w usługi na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
         Opracował:                                                                              
 Beata Michniowska
       Podinspektor         
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-11-26
Publikujący -
IIiGG.7013.12.1.2012                                                     Tyrawa Wołoska, 19.11.2012r.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                        
ZAPRASZA
 
do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2012-2013
 
Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia :
 Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość t.j. 5 dróg)
1.   Siemuszowa – Tyrawa Wołoska – długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m      
       wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeżdzie – Tyrawa-Cegielnia
2.   Tyrawa Wołoska – Wańkowa – długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
3.   Rozpucie – Zawadka – długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
4.   Siemuszowa – Rozpucie –długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
5.   Rakowa – Stańkowa – długość 1,3 km – szerokość 3,0 m
  Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość t.j. 12 dróg)
1.      Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
2.      Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,1 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
3.      Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
4.      Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
5.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
6.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II - długość 0,2 km szer. 2,50
7.      Tyrawa Wołoska – (koło kościoła 626/3) – długość 0,215 km – szerokość 2,50
8.      Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
9.      Hołuczków - Mosty – długość 0,2 km – szerokośc 2,50
10. Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m
11. Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
12. Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,20 km szer. odśn. 3,0m-4,0 m
13. inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-11-19
Publikujący -
Informacja o dotacji z PZU
 
Gmina Tyrawa Wołoska złożyła wniosek do Funduszu Prewencyjnego PZU o dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu.
 
Wniosek uzyskał akceptację i ochotnicza Straż Pożarna w otrzymała dotacje na zakup Specjalnych Rękawic Strażackich w kwocie 1000 zl.
 
Doposażenie placówki w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i strażaków biorących udziała w akcjach w których udział bierze Ochotnicza Straż Pożarna z Rozpucia.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2012-11-14
Publikujący -

IIiGG-6730.11.1.2012  

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
                  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717/ oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ 
 zawiadamiam   strony postępowania
że na wniosek: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-242 Rzeszów, złożony w dniu 16 sierpnia 2012r. - zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego pod nazwą:
„Budowa mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka w km 296+165 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu”  
 
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu, /wszystkie strony tego postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
                                                                                         Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                     Czapor Mieczysław
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-10-02
Publikujący -

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 185.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-08-06
Publikujący -

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 169.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-08-06
Publikujący -
                                                                             Tyrawa Wołoska, dnia 03 lipca 2012r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa Wołoska 175
 OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. )
zawiadamia,
że w dniu 03 lipca 2012r. wydane zostało postanowienie znak: IIiGG.6220.1.6.2012                       o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 296+165 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.”
 
Z treścią w/w postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
 

Wywieszono dnia  03.07.2012r.                                         WÓJT GMINY  

                                                                                    MIECZYSŁAW CZAPOR  

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-07-03
Publikujący -
                                                                       Tyrawa Wołoska, dnia 11 czerwca 2012r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa Wołoska 175 
         
OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2012r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 296+165 wraz z budową               i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu – Gmina Tyrawa Wołoska.”
 
Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej.
Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Wywieszono dnia  11.06.2012r.                                         WÓJT GMINY  
                                                                                    MIECZYSŁAW CZAPOR  

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-06-11
Publikujący -

Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych
nazw miejscowości i ich części

Projekt rozporządzenia MAC w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz pismami przewodnimi zamieszczono w BIP MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. 

mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadz-wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci.html

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-18
Publikujący -
GN-III.68213.1.2012 
Starosta Sanocki
na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedno Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
zawiadamia
że na wniosek .. INWESTGAZ" S.A. w Warszawie, w celu wybudowania gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy ON 700 relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą zamierza ograniczyć sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -
 OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008L o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z zm.),
Wójt Gminy Sanok
zawiadamia strony postępowania,
że po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie _ oddział Sanok, o przedłużenie o 2 lata terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geołogicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na bloku 437", zlokalizowanym na terenie gmin: Bircza, Bukowsko, Domaradz, dubiecko, Dydnia, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Olszanica, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Sanok oraz miast i gmin: Brzozów, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne, Zagórz w dniu 30 marca 2012 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające, że przedsięwzięcie polegające na rozbudowie PMG Strachocina przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2008 L, znak:
GKI-7624-1-6/07/08 oraz wydłużające termin obowiązywania ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2008 r. znak GKI-7624-1-6/07/08 - do 6 lat od dnia, w którym stała się
ostateczna, tj. do 5 maja 2014 L

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 13:32:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.