Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 11 12 13 14 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA z dnia 11 kwietnia 2013r
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012r. poz. 647 z późno zm.) oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz.1227 z późno zm).
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska Uchwały Nr XXIII/120/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyzeJ wymienionej zmiany Studium, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t, Dz. U z 2012r. poz. 647 z późno zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późno zm).
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 2 maja 2013r.
Wnioski można składać również ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym, na adres: jchowaniec@tyrawa.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-04-11
Publikujący -

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA 

do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny  w miejscowości Tyrawa Wołoska z działek oznaczonych nr ew. 312, 313, 174/4, 190 oraz z działki o nr ew. 239/1 w miejscowości Hołuczków wraz z pozyskaniem drewna stosowego: 

1 mp drewna średniowymiarowego lipa, jesion, topola (opał)
1 m3 drewna wielkowymiarowego lipa, jesion, topola 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
- należy przesłać na nasz adres w kopercie
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
- ma obejmować całość zamówienia

2.      Przy wyborze propozycji cenowej do realizacji zamawiający będzie się kierował            kryterium – cena,

3.      Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
a/  formularz propozycji
b/  kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do wystąpienia w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność przez zleceniobiorcę)
c/ oświadczenie wykonawcy,  że spełnia następujące warunki:
   - posiada uprawnienia do wykonywania w/w działalności
   - posiada niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.      Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.
W cenę propozycji należy wliczyć:
    - wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
    - obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
5.      Propozycję cenową należy złożyć do dnia 9.04.2013 r. do godz. 900, pok. nr 10.
6.     
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2013r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 20.
7.      Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8.      Teren ścinki i zrywki można oglądać zgłaszając się do referatu IIiGG pok. nr 27          w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
9.      Przewidywany termin wykonania zadania do 15 kwietnia 2013 r.
10.  Przewiduje się ścinkę 7 sztuk jesiona, 9 sztuk lipy i 2 sztuki topoli.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-04-05
Publikujący -
N O T A T K A
z dnia 15.02.2013 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.”
 
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej do: strona internetowa BIP*
Zapoznano się z ofertami wykonawców prezentowanymi na / w ofertach pisemnych:*
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy /nr tel. /nr faksu/ e-mail
Cena
Brutto
Dodatkowe
Kryterium
1.
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI Halina Wiśniewska
ul. Wrzosowa 13
35-604 Rzeszów
4.501,80
 
 
2.
PROFIS
Jerzy Pełzak
ul. Wolna 12/37
38-500 Sanok
13.590,00
 
3.
BIURO WYCEN I  OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Józef Sawczyszyn
ul. Kenara 20
38-500 Sanok
6.273,00
 
4.
PROMERIT WYCENA NIERUCHOMOŚCI Maciej Lorenc
ul. Krzywa 5/34
38-500 Sanok
5.867,10
 
 
Wybrano ofertę nr 1
 
Uzasadnienie wyboru oferty – najkorzystniejsza cena 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-02-18
Publikujący -
 REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JA VYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
l.          Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 8 stycznia 2013 r. znak: 7243/2012-
3.4/hp Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach".
2.                   Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3.       Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracji rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.
4.         W dniach od 14 lutego 2013 r. do 7 marca 2013 r. każdy może zapoznać się z częścią
dokumentacji dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Wybrane fragmenty wraz z załącznikami w języku angielskim i słowackim oraz wersja elektroniczna tłumaczenia znajdują się pod adresem: http://bip.gdos.gov.plldoc/ftpI20 13/R W Bohunice.zip
Dokument znajduje się do wglądu ~ siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
5.         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOS-02-2013.pdf Plik pdf 211.88 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-02-15
Publikujący -

  REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. l, alt. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej VI ", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
1.         Pismem Ministra Środowiska Republiki Słowackiej z dnia 8 stycznia 2013 r. znak: 6236/2012-
3.4/hp Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V l ".
2.                  Organem właściwym w sprawie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3.      Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organów terenowej administracj i rządowej właściwych ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanym przez stronę słowacką przedsięwzięciu.
4.         W dniach od 14 lutego 2013 r. do 7 marca 2013 r. każdy może zapoznać się z częścią
dokumentacji dotyczącą oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzoną w języku polskim. Wybrane fragmenty wraz z załącznikami w języku angielskim, niemieckim i słowackim oraz wersja elektroniczna tłumaczenia znajdują się pod adresem: http://bip.gdos.gov.plldoc/ftpI2013/Waste_Processing_NPP _ VI.zip
Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 46, w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w Urzędach Miast i Gmin województwa podkarpackiego. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
5.         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.

Załączniki:

Obwieszczenie RDOS-01-2013.pdf Plik pdf 211.62 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-02-15
Publikujący -
    WÓJT GMINY                                                                    Tyrawa Wołoska, 2013.02.04
TYRAWA WOŁOSKA
IIiGG-6131.33.2.2013 
O B W I E S Z C Z E N I E 
       o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów 
Zgodnie z art. 83 ust. 1, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1 pkt. 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 Dz. U. Nr 151 poz.1220), oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 
 podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 04.02.2013r. została wydana decyzja na usunięcie drzew i krzewów dla: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna w Warszawie, reprezentowanego przez Investgas S. A. Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa położonych na trasie projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina. 
      
Zainteresowane strony mogą w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska. II piętro, w pokój nr 27 zapoznać się z treścią w/w decyzji.
Od decyzji tej służy odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc  od daty obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                    Mieczysław Czapor
 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-02-08
Publikujący -
OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska oraz złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-02-01
Publikujący -
    Załącznik do Regulaminu 
Pieczątka zamawiającego 
N O T A T K A
z dnia 11.01.2013 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
„Wykonanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2013-01-14
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Gmina Tyrawa Wołoska Podaje do publicznej wiadomości Treść Uchwały Nr XXIII/119/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 

UCHWAŁA Nr XXIII/119/12
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy
RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
3,50 zł  za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 2
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
l)   3,85 zł za l m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 4,00 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców. 
§ 3
Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży. 
§ 4
Taryfy określone w § 1 i §2 obowiązywać będą od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz  na stronie internetowej urzędu gminy. 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 7
Traci moc uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 17 lutego 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-01-07
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. l, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowi ko. 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-11-26
Publikujący -
 N O T A T K A
z dnia 26.11.2012r.
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana /dostawa/ usługa
Propozycje cenowe na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Zapytania ofertowe skierowano w formie pisemnej do 3 firm oraz umieszczone zaproszenie do składania propozycji cenowych w Internecie.
Propozycje cenowe zgłosiło 3 firmy
Zapoznano się z ofertami wykonawców prezentowanymi w ofertach
 
Nr propozycji cenowej
Nazwa, adres firmy
Cena brutto odśnieżania za 1 km dróg w zł
Powiatowych
Gminnych
1
Najem Dzierżawa                     i Hotelarstwo
Baran Wojciech
ul. Berka Joselewicza 1
38-600 Lesko
 
99,00 zł
 
95,00 zł
2
Usługi Ziemne
Sprzętem Mechanicznym
Józef Prasoł
ul. Wiejska 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
 
50,00 zł
 
70,00 zł
3
Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas
Zawadka 50
38-711 Ropienka
 
43,00 zł
 
63,00 zł
  
Wybrano ofertę Nr 3 Uzasadnienie: Kryterium wyboru była cena, wybrano ofertę         z najniższą ceną,  wykonania w/w usługi na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
         Opracował:                                                                              
 Beata Michniowska
       Podinspektor         
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-11-26
Publikujący -
IIiGG.7013.12.1.2012                                                     Tyrawa Wołoska, 19.11.2012r.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                        
ZAPRASZA
 
do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2012-2013
 
Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia :
 Drogi Powiatowe ( 1 zadanie jako całość t.j. 5 dróg)
1.   Siemuszowa – Tyrawa Wołoska – długość 5,49 km – szerokość odśnieżania 6,0 m      
       wraz z podsypywaniem piaskiem na podjeżdzie – Tyrawa-Cegielnia
2.   Tyrawa Wołoska – Wańkowa – długość 5,163 km – szerokość odśnieżania 6,0 m
3.   Rozpucie – Zawadka – długość 2,946 km – szerokość odśnieżania 4,0m
4.   Siemuszowa – Rozpucie –długość 2,242 km – szerokość odśnieżania 4,0 m
5.   Rakowa – Stańkowa – długość 1,3 km – szerokość 3,0 m
  Drogi Gminne ( 2 zadanie jako całość t.j. 12 dróg)
1.      Rozpucie – Moczary – długość 1,3 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
2.      Tyrawa Wołoska – Łaski – długość 2,1 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
3.      Tyrawa Wołoska – Góra –długość 3,2 km - szerokość odśnieżania 3,0 m
4.      Tyrawa Wołoska – SKR – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 5,0 m
5.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska – długość 0,9 km -szerokość odśnieżania 3,0 m
6.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II - długość 0,2 km szer. 2,50
7.      Tyrawa Wołoska – (koło kościoła 626/3) – długość 0,215 km – szerokość 2,50
8.      Hołuczków – Wieś – długość 2,0 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
9.      Hołuczków - Mosty – długość 0,2 km – szerokośc 2,50
10. Siemuszowa – Góra – długość 2,0 km szerokość odśnieżania 3,0 m - 4,0 m
11. Siemuszowa ( Piła) – długość 0,5 km - szerokość odśnieżania 4,0 m
12. Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla – długość 0,20 km szer. odśn. 3,0m-4,0 m
13. inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-11-19
Publikujący -
Informacja o dotacji z PZU
 
Gmina Tyrawa Wołoska złożyła wniosek do Funduszu Prewencyjnego PZU o dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu.
 
Wniosek uzyskał akceptację i ochotnicza Straż Pożarna w otrzymała dotacje na zakup Specjalnych Rękawic Strażackich w kwocie 1000 zl.
 
Doposażenie placówki w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i strażaków biorących udziała w akcjach w których udział bierze Ochotnicza Straż Pożarna z Rozpucia.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2012-11-14
Publikujący -

IIiGG-6730.11.1.2012  

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
                  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.717/ oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami/ 
 zawiadamiam   strony postępowania
że na wniosek: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-242 Rzeszów, złożony w dniu 16 sierpnia 2012r. - zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego pod nazwą:
„Budowa mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka w km 296+165 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu”  
 
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu, /wszystkie strony tego postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
                                                                                         Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                     Czapor Mieczysław
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-10-02
Publikujący -

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 185.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-08-06
Publikujący -

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 169.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-08-06
Publikujący -
                                                                             Tyrawa Wołoska, dnia 03 lipca 2012r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa Wołoska 175
 OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. )
zawiadamia,
że w dniu 03 lipca 2012r. wydane zostało postanowienie znak: IIiGG.6220.1.6.2012                       o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 296+165 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.”
 
Z treścią w/w postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
 

Wywieszono dnia  03.07.2012r.                                         WÓJT GMINY  

                                                                                    MIECZYSŁAW CZAPOR  

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-07-03
Publikujący -
                                                                       Tyrawa Wołoska, dnia 11 czerwca 2012r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa Wołoska 175 
         
OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2012r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 296+165 wraz z budową               i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu – Gmina Tyrawa Wołoska.”
 
Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej.
Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Wywieszono dnia  11.06.2012r.                                         WÓJT GMINY  
                                                                                    MIECZYSŁAW CZAPOR  

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-06-11
Publikujący -

Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych
nazw miejscowości i ich części

Projekt rozporządzenia MAC w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz pismami przewodnimi zamieszczono w BIP MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. 

mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadz-wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci.html

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-18
Publikujący -
GN-III.68213.1.2012 
Starosta Sanocki
na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedno Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
zawiadamia
że na wniosek .. INWESTGAZ" S.A. w Warszawie, w celu wybudowania gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy ON 700 relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą zamierza ograniczyć sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -
 OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008L o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z zm.),
Wójt Gminy Sanok
zawiadamia strony postępowania,
że po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie _ oddział Sanok, o przedłużenie o 2 lata terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geołogicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na bloku 437", zlokalizowanym na terenie gmin: Bircza, Bukowsko, Domaradz, dubiecko, Dydnia, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Olszanica, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Sanok oraz miast i gmin: Brzozów, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne, Zagórz w dniu 30 marca 2012 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające, że przedsięwzięcie polegające na rozbudowie PMG Strachocina przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2008 L, znak:
GKI-7624-1-6/07/08 oraz wydłużające termin obowiązywania ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2008 r. znak GKI-7624-1-6/07/08 - do 6 lat od dnia, w którym stała się
ostateczna, tj. do 5 maja 2014 L

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -

 

IIiGG.6220.1.1.2012                                                               Tyrawa Wołoska, 2012.03.14
 
                                     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
                               w Rzeszowie    
                                  Al. Józefa Piłsudskiego 38
                             35-001 RZESZÓW 
             Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.), działając na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 35-959 Rzeszów, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa na środowisko, ( przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze NATRA 2000), a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi Krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 296+165 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego i przebudową urządzeń uzbrojenia terenu”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-03-14
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-03-05
Publikujący -
   ROS.6220.2.2012                                                         Sanok, dnia: 31.01.2012
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 107 I z zm.),
Wójt Gminy Sanok
zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie - oddział Sanok, zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na bloku 437", zlokalizowanym na terenie gmin: Bircza, Bukowsko, Domaradz, Dubiecko, Dydnia, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Olszanica, Tyrawa Włoska, Zarszyn, Sanok oraz miast i gmin: Brzozów, Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne, Zagórz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. nr 103, I piętro w godzinach pracy Urzędu. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-02-22
Publikujący -
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska   

ZAPRASZA 

 

do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny w miejscowości Rozpucie z działki oznaczonej nr ew. 118 oraz wykonanie melioracji agrotechnicznych na powierzchni około 3ha wraz z pozyskaniem drewna stosowego (grab, buk, leszczyna) i wykonaniem kołków o średnicy około 10 cm i długości 2,5mb. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-02-03
Publikujący -
IiGG.6220.3.3.2012.                                                 Tyrawa Wołoska, dnia 16.01.2012 r.
 
P O S T A N O W I E N I E 

 Stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa drogi leśnej Kreców-Lachawa odcinek II  dł.1668 m ( km 2+350-4+018)” na działkach nr. wid. 20,24,25,26,27 obręb Lachawa – Gmina Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-01-18
Publikujący -
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na ścinkę i zrywkę drewna na skład autobierny w miejscowości Siemuszowa z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 257:
1 mp drewna średniowymiarowego buka (opał)
1 m3 drewna wielkowymiarowego buka 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2012-01-10
Publikujący -
WYKAZ 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego ustnego dla rolników z terenu miejscowości Tyrawa Wołoska organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 20. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2011-12-20
Publikujący -

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-20
Publikujący -
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
                 woj. podkarpackie
            Ldz. IIiGG.6220.3.3.2011                             Tyrawa Wołoska, dnia 05.12.2011r.
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących
            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000r. 98 poz 1071 ze zm./
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
zawiadamia, że:
w dniu:                05 grudnia 2011r.
na wniosek: Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów,
36-200 Brzozów ul. Moniuszki 25
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa drogi leśnej Kreców - Lachawa odcinek II dł. 1668 m (km 2+350-4+018)”, na działkach nr. 20, 24, 25, 26, 27 w m. Lachawa

„Równocześnie informuję, że działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), pismem z dnia 05.12.2011, znak: IIiGG.6220.3.2.2011 organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o opinię , co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 20, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2019r. 02:55:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.