Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 9 10 11 ... 19 
                                                                      Tyrawa Wołoska, 2017-01-03
 
 
INFORMACJA
 
            Informuję, że przetarg ofertowy ogłoszony w dniu 21.12.2016r. na „Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 w Hołuczkowie i 991 w Tyrawie Wołoska, Gmina Tyrawa Wołoska” nie odbył się z powodu braku ofert.

                                                                        Wójt Gminy
                                                                   inż. Jan Chowaniec

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2017-01-03
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-01-03 11:02
N O T A T K A
z dnia 28.12.2016r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów mienia komunalnego w miejscowościach na terenie Gminy Tyrawa Wołoska ”.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-12-28
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-12-28 13:28
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-12-28 13:29
PRZETARG OFERTOWY – sprzedaż drewna
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu, 47 w Hołuczkowie i 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-12-21
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-12-21 12:55
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-12-21 12:56
Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nr sprawy IIiGG.271.22.2016
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2016-12-20
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-12-20 12:52
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów mienia komunalnego w miejscowościach na terenie gm. Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-12-14
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-12-14 08:37
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-12-14 08:41
INFORMACJA
 
 
O wynikach przetargu ograniczonego ustnego na dzierżawę działki z dnia 29 listopad 2016 roku o godz.900 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-12-01
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-12-01 13:31
Modyfikacja Janusz Burak - Burak Janusz 2016-12-01 13:33
INFORMACJA
 
O wynikach przetargu ofertowego z dnia 17 listopada 2016r. o godz. 1015 przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-11-24
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-11-24 10:44
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-11-24 10:56
IIiGG.6840.6.2016                               Tyrawa Wołoska 18.11.2016
 
WYKAZ
 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-11-18
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-11-18 15:17
Modyfikacja Janusz Burak - Burak Janusz 2016-11-18 15:20
IIiGG.6840.3.2016                                     Tyrawa Wołoska 18.11.2016
 
WYKAZ
 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego  organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska pok. nr 31. Termin przetargu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-11-18
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-11-18 15:23
IIiGG.6840.11.2016                                    Tyrawa Wołoska 18.11.2016
 
WYKAZ
 
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do zamiany.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-11-18
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-11-18 15:25
                                                                                                      Tyrawa Wołoska, 2016-11-09
 
PRZETARG OFERTOWY – sprzedaż drewna
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu i 369 w Hołuczkowie, Gmina Tyrawa Wołoska
 
I – Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z siedzibą w Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
II – Przedmiot zapytania: sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej, 709 w Rozpuciu i 369 w Hołuczkowie, Gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna z poszczególnej pozycji z załącznika nr 1 do niniejszego przetargu.
III – Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna dla każdej miejscowości wynoszą:
- Buk – 250,00 zł + 23% VAT tj. 307,50 zł za 1 m3
- Sosna – 280,00 zł + 23% VAT tj. 344,40 zł za 1 m3
- Jodła – 300,00 zł + 23% VAT tj. 369,00 zł za 1 m3
IV – Wadium
Wysokość wadium dla poszczególnych miejscowości i gatunków drewna:
Hołuczków:
  1. Buk                  - 1.171,00 zł
Rozpucie:
  1. Buk                 – 1.399,00 zł
  2. Jodła               - 1.621,00 zł
Siemuszowa:
  1. Buk                 –    880,00 zł
  2. Sosna              -     355,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 prowadzonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 15.11.2016r z dopiskiem wadium – sprzedaż drewna.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się z terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
V – Termin realizacji umowy: Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, natomiast wydanie drewna nastąpi do 21 dni po zapłaceniu ceny nabycia.
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pan Janusz Burak tel. (13) 46-569-22, e-mail: burakj@tyrawa.pl lub Pani Ewa Dudka (13) 46-569-29, e-mail: dudka@tyrawa.pl. Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy oraz dowód wpłaty wadium. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – sprzedaż drewna Nie otwierać przed dniem 17.11.2016r.” oraz adres Kupującego.
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 17 listopada 2016 do godz. 1000. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte lecz odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Prawidłowo złożone oferty zostaną otwarte 17 listopada 2016r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w pokoju nr 35.
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto:
  1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
  2. Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
  3. Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
  4. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. O terminie i miejscu jego przeprowadzenia powiadamia oferentów z ofertami równoważnymi. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu – licytacji.
X - Zamawiający zastrzega sobie prawdo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.
XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze poinformowani zostaną telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty zakończenia wyboru ofert.
 
XIII – Załączniki:
Wykaz drewna – załącznik nr 1,
Formularz oferty- załącznik nr 2
Wzór umowy – załącznik nr 3.
 
 
                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                  inż. Jan Chowaniec
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-11-09
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-11-09 12:46
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-11-09 12:48

Załączniki:

narada techniczno gospodarcza Plik pdf 954.29 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-11-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-10 08:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-11-10 08:15
Komunikat w sprawie zmiany przepisów dotyczących
 Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie musza stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu  zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.  
Więcej informacji można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w załączniku.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-10-25
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-10-25 10:40
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-10-25 10:42
Afrykański Pomór Świń (ASF)
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko rozszerzająca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenia wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Najczęstszą przyczyna zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.
Więcej informacji w powyższym zakresie są umieszczone następujących stronach internetowych:
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce zasady ochrony gospodarstw przed ASF;
- Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: http://www.wetgiw.gov.pl w zakładce ASF;
- Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej z/s w Krośnie pod adresem: http://wiw.krosno.pl w zakładce ASF;
- BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: www.bip.rzeszow.uw.gov.pl w zakładce „Pozostałe informacje – Informacje z zakresu rolnictwa”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-10-21
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-10-21 11:54
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-10-21 11:58
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.271.16.2016
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/15 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 marca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
 
Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla obiektu Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, numer telefonu: 13 46 569 31, strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o udzielenie  zamówienia: www.bip.tyrawa.pl , adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl , NIP 687-17-85-094.
 
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2016-10-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-10 13:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-11-02 14:48
OGŁOSZENIE
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuję, iż w dniu 13 październik 2016 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-10-03
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-10-03 13:02
NOTATKA
z dnia 26.09.2016
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-27
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-27 08:50
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-27 08:53
                                          WYKAZ                                          
Nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego ustnego dla rolników z terenu miejscowości Rozpucie organizowanego w budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 

Załączniki:

Wykaz działek Rozpucie Plik doc 14.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-09-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-09-23 13:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-09-23 13:12
OBWIESZCZENIE

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 531.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-09-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-22 09:06
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-22 09:07
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-09-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-27 09:10
NOTATKA
z dnia 19.09.2016r.
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Hołuczków na dz. nr 297/2 w km 0+075 do km 0+202 oraz w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 456 w km 0+000 do km 0+111”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-20
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-20 09:35
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-20 09:36
NOTATKA
z dnia 14.09.2016
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowości Rozpucie”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-15
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:04
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:04
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-15
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:22
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-15 08:25
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Hołuczków na dz. nr 297/2 w km 0+075 do km 0+202 oraz
w miejscowości Tyrawa Wołoska na dz. nr 456 w km 0+000 do km 0+111
 

 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-09
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-09 08:08
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-09 08:11
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2016-09-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-06 15:07
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny
w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-09-02
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-09-02 10:13
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-09-02 10:21
IIiGG.271.11.2016.ED                                  Tyrawa Wołoska 30.08.2016
 
 
 
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego IIiGG.271.11.2016.ED
 
na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, na podstawie pkt. 1 części VII  MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  Zapytania ofertowego do składania ofert na wykonanie ścinki i zrywki drewna na skład autobierny w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 05.08.2016 r., unieważnia w/w zapytanie ofertowe.

                                                        Wójt Gminy

                                                       inż. Jan Chowaniec
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-08-30
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-08-30 13:17
NOTATKA
z dnia 30.08.2016r.
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-30
Publikujący Janusz Burak - Burak Janusz 2016-08-30 14:30
Modyfikacja Janusz Burak - Burak Janusz 2016-08-30 14:31
Roporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 3/16
z dnia 16 sierpnia 2016r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego

Załączniki:

Roporządzenie Nr 3/16 Plik pdf 427.07 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-08-22
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2016-08-22 14:28
Modyfikacja Ewa Dudka - Referent 2016-08-24 08:40
IIiGG.271.12.2016 JB
Tyrawa Wołoska, 08.08.2016r.
                                                            
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Gminie Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2016-08-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-08 14:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-08-08 14:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 10 lipca 2020r. 16:03:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.