Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 12 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-19 14:16
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-18 14:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-11 14:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-09-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:06
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-08-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-21 13:22
                                                                                                      Tyrawa Wołoska, 2017-08-09
 
PRZETARG OFERTOWY – sprzedaż drewna
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego ( sosna ) pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej i 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska
 
I – Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z siedzibą w Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
II – Przedmiot zapytania: sprzedaż drewna opałowego ( sosna ) pozyskanego z działek o numerze ewidencyjnym 257 w Siemuszowej i 991 w Tyrawie Wołoskiej, Gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna z poszczególnej pozycji z załącznika nr 1 do niniejszego przetargu.
III – Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna dla każdej miejscowości wynoszą:
- Sosna – 75,00 zł + 8 % VAT tj. 81,00 zł za 1 mp ( objętość drewna podana w korze )
IV – Wadium
Wysokość wadium dla poszczególnych miejscowości i gatunków drewna:
Siemuszowa:    - 49,00 zł
Tyrawa Wołoska – 259,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 prowadzonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 17.08.2017r z dopiskiem wadium – sprzedaż drewna.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
V – Termin realizacji umowy: Kupujący jest zobowiązany zapłacić za drewno w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, natomiast wydanie drewna nastąpi niezwłocznie ( w terminie do 7 dni ) po zapłaceniu kwoty nabycia.
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pan Janusz Burak tel. (13) 46-569-22, e-mail: burakj@tyrawa.pl. Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć zaparafowany i podpisany wzór umowy oraz dowód wpłaty wadium. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – sprzedaż drewna Nie otwierać przed dniem 18.08.2017r.” oraz adres Kupującego.
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 18 sierpnia 2017 do godz. 1000. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte lecz odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Prawidłowo złożone oferty zostaną otwarte 18 sierpnia 2017 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w pokoju nr 35.
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto:
  1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
  2. Sprzedający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
  3. Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
  4. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. O terminie i miejscu jego przeprowadzenia powiadamia oferentów z ofertami równoważnymi. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu – licytacji.
X - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.
XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze poinformowani zostaną telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty zakończenia wyboru ofert.
 
XIII – Załączniki:
Wykaz drewna – załącznik nr 1,
Formularz oferty- załącznik nr 2
Wzór umowy – załącznik nr 3.
                                                                        
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2017-08-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-10 08:02
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-18 13:26
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-08-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-09 12:20
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-08-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-09 11:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-08-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-04 14:51

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2017-08-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-08-04 07:23