Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 16 
OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI TYRAWA WOŁOSKA
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY (sala dolna)
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
29 WRZEŚNIA (NIEDZELA) O GODZINIE 12:45
Program spotkania:
  1. Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
  2. Omówienie spraw ważnych dla mieszkańców
Sołtys Wsi
Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-09-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-20 11:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-21 08:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-10 14:16
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-09-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-09 11:17
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ORAZ SOŁTYS WSI
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWEJ
(BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM)
15 WRZEŚNIA O GODZINIE 10:15
PROGRAM  ZEBRANIA :
  1. Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
  2. Omówienie spraw ważnych dla mieszkańców
 
Sołtys Wsi
Rakowa
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-09-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-09 14:51
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-09-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-09 08:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-09-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-04 11:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-04 11:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-03 09:46
IIiGG.271.23.2019.JH                                                               Tyrawa Wołoska, 30.08.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VIII partia- sosna, jodła), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-08-30
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-08-30 12:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-10 11:18
IIiGG.271.24.2019.JH                                                               Tyrawa Wołoska, 30.08.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna średniowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego (VIII partia- sosna S2b), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-08-30
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-08-30 12:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-09-10 11:18
OGŁOSZENIE
SOŁTYS WSI SIEMUSZOWA
ZAPRASZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEMUSZOWEJ
8 WRZEŚNIA O GODZINIE 11:00
 
PROGRAM  ZEBRANIA :
  1. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
  2. OMÓWIENIE SPRAW WAŻNYCH DLA MIESZKAŃCÓW


SOŁTYS WSI
SIEMUSZOWA
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-29
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2019-08-29 14:22
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-08-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-08-19 09:41

OGŁOSZENIE

SOŁTYS WSI ROZPUCIE

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
23 SIERPNIA 2019 O GODZINIE 17:00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROZPUCIU

 

Program spotkania:

1.    Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
2.    Informacje o ścince i zrywce drewna
3.    Sprzedaż drewna opałowego dla mieszkańców wsi
4.    Omówienie spraw ważnych dla mieszkańców

 

Sołtys Wsi Rozpucie
Janusz Nitka
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2019-08-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 10:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 10:32
Ogłoszenie o naborze wniosków do projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 r. zamierza złożyć wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gminy Tyrawa Wołoska które znajdują się w obszarze Natura 2000.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w  projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do g.15.30 . Dokumenty składać należy w sekretariacie (pokój nr 15)  Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej
Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Po stronie mieszkańca wymagany jest wkład 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.
W ramach projektu będą montowane  wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, które posiadają deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:201610  lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych możliwych do zastosowania na obszarach Natura 2000
Zasady i tryb wstępnej rekrutacji do udziału w projekcie oraz deklarację pobrać można w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej pokój nr 24 lub ze strony internetowej urzędu: www.bip.tyrawa.pl – zakładka Obwieszczenia i ogłoszenia.
Informacje o projekcie udzielane są w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej pokój nr 24 lub 26 (II piętro), tel. 13 46 569 29 lub 13 46 569 22
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-08-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-02 10:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-02 10:32
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2019-07-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-31 14:29

            REGIONALNY DYREKTO            Rzeszów, dnia 26 lipca 2019 r.

             OCHRONY ŚRODOWISKA

                      W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

WOOŚ.400.9.90.2018.AH.3

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2018 r., Pana Pawła Czuchy, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, działającego z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy;

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

            W dniu 26 lipca 2019 r. wydane zostało postanowienie, którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa
o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 4 listopada
2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, znak: WOOŚ.4203.2.2011.AH-59, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią ww. postanowienia, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Urzędu Gminy Dydnia, Urzędu Gminy w Birczy, Urzędu Gminy Fredropol, Urzędu Gminy Przemyśl, Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, w godzinach pracy Urzędów.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia tj. od dnia 31 lipca 2019 r.

            Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie


Załączniki:

KW_310271_RDO_S_plik1 Plik pdf 162.41 KB
KW_310271_RDO_S_plik2 Plik pdf 158.75 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-07-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-30 12:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-30 12:26
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-07-30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-30 12:21
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-07-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-25 08:13
IIiGG.271.19.2019.JH                                                                   Tyrawa Wołoska, 18.07.2019r.
 
 
I PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (VII partia- buk WDp), pozyskanego z działki o nr ewid. 118, położonej w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-07-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-18 11:16
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-26 07:49
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 
  1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
  2. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia  i zadania, których realizacja służyła będzie , co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych
    w § 3 Uchwały Nr XI/66/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-07-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 15:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-12 10:41
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-07-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 09:08Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-07-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-15 10:34
INFORMACJA
 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gm. Tyrawa Wołoska
przeprowadzona w ramach projektu „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie sanockim — etap 1", realizowanego w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PS1P)"
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. z późn. zm., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno — Projektowych „GEOMIAR" sp. z o.o.; ul. Kościuszki 35; 37-500 Jarosław informuje, iż w związku w/w modernizacją, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące rozpoczętych prac.

W świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie 16.07.2019 o godzinie 17:30
W świetlicy wiejskiej w Siemuszowej 17.07.2019 o godzinie 17:00
W świetlicy wiejskiej w Rozuciu 18.07.2019 o godzinie 17:00
W świetlicy wiejskiej w Rakowej 19.07.2019 o godzinie 17:00
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-12 12:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-12 12:04
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-07-08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-08 18:02
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
informuje, że w dniach od 05.07.2019r. do 26.07.2019r. tj. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl, zostanie umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska położonych w miejscowości Rakowa, przeznaczonych do użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowej. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. 25, IIp, tel. 13 46 569 36.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-07-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-05 09:37
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-05 09:38
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2019-06-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-21 13:14
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Tyrawa Wołoska!!!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Markiem Kuchcińskim
w dniu 22.06.2019 (sobota) o godz. 15.00
w Gminnym Ośrodku Kultury (sala górna).
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-06-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-19 14:30
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-06-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-17 17:51
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2019-06-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-12 11:39
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2019-06-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-07 12:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-07 13:04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 24 września 2019r. 11:08:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.