Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 22 
                                                                                        Tyrawa Wołoska, dnia 01.12.2021r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa  Wołoska 175
 
         IIiGG.6733.8.3.2021.DT
 
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.11.2021 r. na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa
w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 134  zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa pomnika - legalizacja” na dz. nr ew. 627 w m. Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
 


ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-12-01
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-12-01 10:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-12-01 10:19
Informacja
o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2021/2022.
 
            Planem zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 objętych zostało:
  1. 16,475 km dróg gminnych - obowiązuje 4 standard utrzymania;
  2. 2525 m2 placów wykorzystywanych jako parkingi - obowiązuje 4 standard utrzymania.
 
Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela:
 
Lp. Standard Opis utrzymania drogi dla danego
standardu
Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
 
Po ustąpieniu opadów śniegu
Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego ZUD lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1. 4* Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Place wykorzystywane jako parkingi odśnieżone na całej powierzchni.
Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
(skrzyżowania z innymi drogami, wzniesienia powyżej 4% spadku, przystanki autobusowe i odcinki koło szkół, łuki drogi, inne miejsca wskazane przez zarządcę drogi).
 
- luźny - 8 godz.;
- zajeżdżony  -występuje;
- zaspy  - do 8 godz.
- języki śnieżne – występują;        
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 6 godz.
 
 
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz.;
- pośniegowa -10 godz.;
- lodowica  - 8 godz.;
*Standardy ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.
 
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Tyrawa Wołoska prowadzi Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka.
 
TELEFONY DYŻURNE AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2021/2022.
 
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA – 134656937, e-mail; burakj@tyrawa.pl
WYKONAWCA ZADANIA – 666 895 206.
 
Zgodnie z informacją na stronie BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, prowadzi Firma Usługowo-Handlowa, Budowlano-Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka, tel. kontaktowy: 666 895 206, 608 807 795.
                                                                          
                                                                                              Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                            Teresa Brzeżawska - Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2021-11-30
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-30 08:51

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 86.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2021-11-26
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-26 09:08
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-26 09:12
                                                                                          Tyrawa Wołoska, dnia 23.11.2021r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
        38-535 Tyrawa  Wołoska 175
 
         IIiGG.6733.7.5.2021.DT
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 18.11.2021 r. na wniosek Pana Rafała Baj pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Lublin został skorygowany zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN oraz budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN” na dz. nr ew.: 350/2, 349, 346, 344, 343, 17, 336, 332, 331, 327, 333/1, 328, 15, 3 w m. Rozpucie – Gmina Tyrawa Wołoska i na dz. nr ew.: 34, 35, 36, 23/2, 22, 21, 20, 15/1, 589/2, 590, 588/2, 580/2, 587/2, 584/2, 583/2, 582/3, 582/2, 576/3 w m. Kuźmina – Gmina Bircza. Zmiana obejmuje usunięcie z wniosku dwóch działek tj. dz. nr ew. 576/3 i 582/2 w miejscowości Kuźmina.
Zakres inwestycji po zmianie: „Budowa sieci kablowej średniego napięcia SN oraz budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN” na dz. nr ew.: 350/2, 349, 346, 344, 343, 17, 336, 332, 331, 327, 333/1, 328, 15, 3 w m. Rozpucie – Gmina Tyrawa Wołoska i na dz. nr ew.: 34, 35, 36, 23/2, 22, 21, 20, 15/1, 589/2, 590, 588/2, 580/2, 587/2, 584/2, 583/2, 582/3 w m. Kuźmina – Gmina Bircza.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bircza http://www.bircza.biuletyn.net/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rozpucie i Kuźmina.
 
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzeżawska-Juszczak
                                              
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-11-23
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-23 14:04
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r.,
w związku z udziałem gminy Tyrawa Wołoska w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21”, na terenie Gminy Tyrawa Wołoska zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych  zostaną wyemitowane:
 
1) o godz. 1100 - AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY – „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
 
2) o godz. 1115 - AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY – „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut;
 
 
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                  Teresa Brzeżawska - Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2021-11-15
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-15 15:51