Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na IX sesji w dniu 25.07.2019 r.:
1 Przyjęcie porządku obrad po zmianach w pkt. 7
2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG
3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
4 zmiana w rozdz.75023 zmniejszenie w paragr. 4300 o 5.000 zł, zwiększenie rozdz.85141 w paragr. 6300 o 5.000 zł
5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019
6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2
9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siemuszowa