Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu
OC.271.3.2019                                                                                     Tyrawa Wołoska 22.07.2019 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”

OC.271.3.2019                                                                                                         Tyrawa Wołoska 22.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”

 

I.                   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Janusz Burak, tel. 134656937

2.      Dagmara Tomaszewska, tel. 134656922

 

III.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zapytania ofertowego jest: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”.

2.      Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

 

 

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę  na całość zamówienia, jak również na jedną lub kilka części.

                       Część I - wyposażenie sal, szatni, pomieszczeń administracyjnych,

                       Część II - wyposażenie kuchni,

                        Część III - sprzęt kuchenny, naczynia gastronomiczne,

                        Część IV – sprzęt elektroniczny,

                        Część V – drzwi,

                        Część VI – wyposażenie sanitariatów,

                        Część VII – sprzęt ppoż., apteczki, sprzęt do utrzymania czystości.

Całość wyposażenia powinna posiadać atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość użytkowania przez dzieci w przedszkolu. Meble, wypoczynki, sprzęt AGD, sprzęt RTV powinny posiadać min. 24 miesiące gwarancji.

 

IV.             WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

1.      Wykonawca zapewni:

a)      Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

b)      Wszystkie elementy będące przedmiotem zapytania ofertowego będą wykonane z materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

 

V.      Dodatkowe warunki zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VI.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wyposażenie musi zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz.15.00 na adres: Rozpucie 2, 38-535 Tyrawa Wołoska, budynek byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu.

 

VII.          KRYTERIA OCENY OFERTY

1.      Zamawiający przyjmuje, iż oceni złożone oferty według następujących kryteriów:

Cena – 100%

2.      Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Przeliczenie kryterium na punkty będzie wyglądało następująco:

Wartość punktowa kryterium Cena – C obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

       najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie

C=                                                                                             x 100%

                                     cena oferty badanej

 

Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 100 pkt.

VIII.       OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.tyrawa.pl

2.      O terminie zawarcia umowy, zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę (telefonicznie, e-mail, fax). Jeśli wybrany wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

3.      Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i zgodności z zapytaniem ofertowym.

4.      Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a.       jej treść nie odpowiada  treści zapytania ofertowego,

b.      nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

c.       nie została podpisana przez Wykonawcę,

5.      Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

6.      Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.

7.      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie.

9.      Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert, jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych postępowaniem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Przedszkole Nowych Szans, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

10.  Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o ile oferowana cena przewyższać będzie budżet przeznaczony na realizacje zamówienia.

11.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

IX.             WARUNKI PŁATNOŚCI

1.      Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru przedmiotów wyposażenia..

2.      Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego zapytania.

X.                MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.      Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 15 do dnia 29.07.2019 r. do godz. 10.00 (oferta w tym terminie musi wpłynąć do Zamawiającego)

2.         Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

XI.             INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1)      Formularz ofertowy.

2)      Opis przedmiot zamówienia.

3)      Wzór umowy.

4)      Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

5)      Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 

 

XII.          SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

2.      Kopertę z Ofertę należy opisać w następujący sposób:

a)      Oferta na realizację zadania pn. „Sprzedaż i dostawa wyposażenia do sal, szatni, sanitariatów, kuchni, pomieszczeń administracyjnych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego”. – nie otwierać przed dniem 29.07.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.

b)     W lewym górnym rogu koperty należy umieścić Imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy oraz adres Wykonawcy.

 

XIII.       INFORMACJE DODATKOWE

1.      Zamawiający do czasu podpisania umowy może zmienić zakres zamówienia i zrealizować tylko wybraną część zamówienia.

2.      Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ofertowych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

XIV.        ZAŁĄCZNIKI

1)       Formularz ofertowy.

2)       Opis przedmiot zamówienia.

3)       Wzór umowy.

4)       Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków.

5)       Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

 

 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2019-07-22 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-22 17:20
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 06 lipca 2020r. 14:58:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.