Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr VIII/2019
Protokół Nr VIII/2019
z VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
Protokół Nr VIII/2019
z VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej


VIII sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1408.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński o godzinie 1408 otworzył obrady VIII sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych
w sesji bierze udział 10 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński powitał obecnych na sesji:
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak
Wicestarostę Sanockiego – Pana Janusza Cecułę
Radcę prawnego – Panią Faustynę Krasulak
Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego
Skarbnika Gminy – Panią Dorotę Czuryło
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
 
Mieszkańców oraz Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

 1. Stanisław Chabko
 2. Bożena Drzyzga
 3. Mariusz Duszczyński
 4. Dawid Jach
 5. Grzegorz Martowicz
 6. Bartosz Nitka
 7. Jacek Pisz
 8. Józef Suwaj
 9. Andrzej Wołoszyn
 10. Jan Wołoszyn
Oraz sołtysów miejscowości:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Grzegorza Jasińskiego
 2. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzga
 3. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniak
 4. Hołuczków – Pana  Mirosława Kozłowskiego
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.2 Proponowany porządek obrad.
 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 7. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 10. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy ktoś zgłasza uwagi, wnioski do przedstawionego porządku obrad.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz zgłosił wniosek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – zgłaszam wniosek pilności o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad 4 uchwał:

 1. w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/36/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. – (z powodu braku opinii Kuratorium Oświaty);
 2. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników;
 3. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia;
 4. w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem wniosku o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad 4 uchwał głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński przedstawił porządek obrad po zmianach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 7. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska
 1. debata nad raportem,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
 7. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/36/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
 13. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 14. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 15. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
 
Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:
Za” przyjęciem porządku obrad po zmianie głosowało 10 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 10 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji.  Uwag nie było.
Przyjęcie protokołu nr VII/2019:
„Za” przyjęciem protokołu z VII sesji głosowało 10 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
od dnia 30 maja do dnia 26 czerwca 2019r.
 
Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
I. Sprawy bieżące. 1. Wydane Zarządzenia
1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok ( Nr 33/2019);
2. W sprawie powołania członków Komisji do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, tj. prowadzonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.) oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ws. udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (Nr 34/2019);
3. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53, 730 ze zm.) oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 października 2016 r. na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.” ( Nr 35/2019);
4. W sprawie zmian w składzie Zespołu interdyscyplinarnego ( Nr 36/2019);
5. W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok (Nr 37/2019);
6. W spawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyrawie Wołoskiej za 2018 rok (Nr 38/2019);
7. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej za 2018 rok (Nr 39/2019).
II. Inwestycje

 1. Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w miejscowościach Tyrawa Wołoska (część dz. 853) oraz Rozpucie ( część dz. 1140 i 1167). Części działek przeznacza się do dzierżawy z uwagi na rozwiązanie umów dzierżawy
  z dotychczasowymi dzierżawcami w związku z objęciem przez nich funkcji radnego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
 2. Została przyznana nam pozytywna rekomendacja opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla stabilizacji osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr G 117405 w miejscowości Hołuczków. W związku z powyższym gmina w 2020 r. będzie mogła starać się o pozyskanie środków
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie ww. dokumentacji.
 1. Została wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na dz. nr ewid. 331; 285/4; 297/1 w miejscowości Tyrawa Wołoska”. Decyzja stała się ostateczna.
 2. W dniu 12.06.2019 r. przeprowadzono szkolenie teoretyczne nt. roli, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, połączone z elementami praktycznymi – kodowanie i rozkodowanie informacji, prowadzenie dziennika SD. W szkoleniu prowadzonym przez inspektora ds. obronnych, OC i ZK brała udział obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 3. W dniach 17-19.06.2019 r. Gmina Tyrawa Wołoska uczestniczyła
  w wojewódzkim treningu stałych dyżurów, przeprowadzonego w ramach ćwiczeń wojewódzkich BIESZCZADY-19, które odbywały się w ramach ćwiczeń krajowych DRAGON-19.
 4. Opublikowane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń - wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku” w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 5. Przygotowano dla OSP w Hołuczkowie wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pod nazwą: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Hołuczków celem zwiększenia potencjału technicznego”.
Całkowita kwota zadania: 21999,78 zł.
Wnioskowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej: 19798,00 zł.
Dotacja ze środków krajowych (gmina Tyrawa Wołoska): 2000,00 zł.
Wkład własny OSP w Hołuczkowie: 201,78 zł.
Wniosek złożono.

 1. Przygotowano dla OSP w Siemuszowej wniosek o dotację do WFOŚiGW
  w Rzeszowie na zadanie pod nazwą: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemuszowa celem zwiększenia potencjału technicznego”.
Całkowita kwota zadania: 16605,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 14943,00 zł.
Dotacja ze środków krajowych (gmina Tyrawa Wołoska): 1500,00 zł.
Wkład własny OSP w Siemuszowej: 162,00 zł.
Wniosek złożono.
 
IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.
 

 1. 2 czerwca obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka oraz 7 czerwca Dzień Dziecka w miejscowości Hołuczków. Serdecznie dziękuję za tak liczny udział w tym wyjątkowym dniu. Szczególne podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego ważnego wydarzenia.
 2. 4 czerwca w Urzędzie Miasta Sanoka uczestniczyłam w spotkaniu, poświęconym tematyce realizacji ścieżek rowerowych. Temat dość często poruszany przez naszych mieszkańców dotyczący wyznaczania tras związanych z infrastrukturą pieszo-rowerową w naszym regionie. Dokonywaliśmy analizy procedur, jakie należy spełnić aby ubiegać się o możliwość realizacji projektu celem pozyskania dofinansowania.
 3. 8 oraz 9 czerwca nasza Gmina wystawiała się na targach AgroTargi Wschód
  w Radymnie obok Przemyśla o czym wspominałam na poprzedniej sesji. Zostaliśmy zauważeni oraz docenieni nagrodą pieniężną jako Najaktywniejszy Samorząd Województwa Podkarpackiego na targach. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w AgroTargach Wschód i zapraszamy mam nadzieję za rok.
 4. 14 czerwca spotkaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim ws. ustalenia tras rowerowych przy tzw. Green Velo. Jesteśmy w trakcie ustalania przebiegu tras. Do współpracy zapraszam Sołtysów oraz Radnych.
 5. 16 czerwca obchodziliśmy po raz pierwszy Święto Gminy Tyrawa Wołoska. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział oraz świetną organizację podczas przygotowań oraz dalszą realizację.  
 6. 18 czerwca odbyło się szkolenie dotyczące Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w Gminnym Ośrodku Kultury. Serdecznie dziękuję przedstawicielowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej za przedstawienie zasad dotyczących funkcjonowania ww. programu.
 7. 22 czerwca nasi przedstawiciele odwiedzili na czele z Panem Sekretarzem, Panem Przewodniczącym Rady oraz Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminę Kamenica nad Cirochou. Naszą Gminę reprezentowały również osoby, które miały możliwość wystąpienia przed słowacką publicznością. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz za udział naszych przedstawicieli.
 8. Tego samego dnia o godz. 15.00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami
  w Gminnym Ośrodku Kultury z Panem Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Markiem Kuchcińskim oraz Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Panią Ewą Draus. Obecni na tym spotkaniu byli również Pan Starosta Sanocki Stanisław Chęć, Pan Wicestarosta Janusz Cecuła, Pan Wiceburmistrz Miasta Sanoka Paweł Hydzik  oraz przedstawiciele Powiatu Sanockiego. Poruszyliśmy wiele istotnych spraw dla naszej Gminy m.in połączenia autobusowe, konieczności pozyskania większych środków na drogi gminne publiczne z rezerwy Premiera, pozyskania środków na skanalizowanie Gminy Tyrawa Wołoska z PROWu. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze a pytania ze strony mieszkańców były bardzo konstruktywne za co serdecznie dziękuję.
Oprócz tego odbyło się również spotkanie w Łukowym w Chutorze Kozackim Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, gdzie przedłożyłam pismo dotyczące tego, aby gminy, które są w Związku Bieszczadzkich gmin Pogranicza przy pozyskiwaniu środków (dot. spraw kanalizacyjno-wodociągowych) były tak samo traktowane
i uzyskiwały taka samą ilość punktów jak gminy, które są w Programie „Błękitny San”. Jest to na etapie działania – gminy muszą zająć wspólne stanowisko w tej sprawie.
Uczestniczyłam w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu Panem Markiem Kuchcińskim
w „Muzeum Narodowym” w Przemyślu. Spotkanie dotyczyło Wyborów 2019. Była to uroczystość patriotyczna.
Chciałam dodać, że jak już wspomniałam, uczestniczyliśmy w Agro Targach Wschód
i pozyskaliśmy kwotę 2.000,00 zł za zajęcie I miejsca. W niekrótkim czasie otrzymałam wiadomość, że mamy możliwość zrealizowania filmu promocyjnego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Zadecydowałam, że kwota 2.000,00 zł + dodatkowa opłata zostanie przeznaczona na zrealizowanie filmu promującego gminę. Mamy się zdecydować, który to ma być miesiąc. Będzie to film 20 min.  Później uzyskujemy do niego prawa autorskie.
Radny Pan Jacek Pisz – Które to są działki wymienione w sprawozdaniu.
Odpowiedź zostanie udzielona w punkcie – Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na wnioski.
Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach
i zapytaniach radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński poinformował, że nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Drzyzga poinformowała,
że w okresie między sesjami Komisja odbyła dwa posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Martowicz poinformował, że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
 Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
 Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Dawid Jach poinformował, że w okresie między sesjami Komisja nie miała żadnego posiedzenia.
Ad.7. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska
 
Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska przedstawił Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz. W pierwszej części przedstawione są informacje ogólne. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 

 1. debata nad raportem,
Radny Pan Bartosz Nitka – Zadał pytanie czy były prowadzone rozmowy w sprawie pozyskania środków na oczyszczalnie ścieków. I jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania.
 
Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Jeżeli chodzi o koniec roku 2018 – były podejmowane starania. W Raporcie również jest to zawarte. Był składany wniosek do WFOŚiGW na realizację oczyszczalni, na którą mamy pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne. Niestety nie doszło do realizacji zadania z uwagi na to, że  po rozpisaniu przetargu nie wyłoniliśmy żadnego wykonawcy. Nikt się nie zgłosił. Była konieczność unieważnienia tego przetargu. Wykorzystanie środków było tylko
i wyłącznie na rok 2018. Nie mogliśmy tego przenieść na kolejny rok. Dlatego też ponownie aplikujemy - wniosek został złożony w tym roku, na identyczne zadanie.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Pytanie dot. Oświaty – Dlaczego z j. angielskiego są tak niskie noty, wyniki. Ta niska nota trwa od kilkunastu lat. Należałoby się temu przyjrzeć. Uczniowie nic nie wynoszą z tych lekcji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Proszę Komisję Oświatowo-Społeczną o zajęcie się tą sprawą.
 
Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka poinformował,
że telefonicznie rozmawiał w tej sprawie z Panią Dyrektor Szkoły. Obecnie jest na urlopie. Nie ma na razie na piśmie zestawienia wyników.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby zaprosić Panią Dyrektor Szkoły na posiedzenie Komisji czy też sesje Rady w celu wyjaśnienia.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Zadał pytanie dotyczące zabytków – stary kościół w Rakowej ujęty jest jako zabytek – żeby ten kościół remontować musi być dojazd. A tam nie ma dojazdu. Jak można przeprowadzać remont tego zabytku.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – W odpowiedzi – podejmowaliśmy ostatnio ten temat. W rozmowie uczestniczył Pan Sołtys z Hołuczkowa oraz ks. Proboszcz. Mamy prace, które są niedokończone – w Hołuczkowie oraz kościół
w Tyrawie Wołoskiej. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace konserwatorskie, czy staranie się o środki wiadomo, że tam dojazd będzie niezbędny. Na chwilę obecną dojazd ciekiem wodnym, przez bród jest zabroniony. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami i powstałą niedawno instytucją – Wody Polskie. Wykonanie kładki czy też przejścia jest kwestią bardzo kosztowną. Będziemy musieli się nad tym poważnie zastanowić. Musimy przeanalizować kwestię czy wykonujemy kładkę tutaj – ponieważ potrzeb jest wiele. Po rozmowie z ks. Proboszczem stwierdziliśmy,
że w pierwszej kolejności będziemy chcieli dokończyć te inwestycje, które już zostały rozpoczęte. Żeby nie zaczynać kilku inwestycji na raz a później nie udźwignąć tego finansowo. Uważam, że najpierw należy dokończyć inwestycje rozpoczęte, m.in.
w Hołuczkowie. Dofinansowania związane z pewnymi obiektami są na określone zadania i w danym roku są ograniczone. Nie możemy też aplikować na kilka zadań.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Myślę, że w tej kwestii swoje zdanie może zająć Pan Sołtys z Hołuczkowa, ponieważ teraz zmaga się z pozyskaniem finansów i jest problem, aby zakończyć zadanie. Z naszej strony robimy, co możemy. Podejmowaliśmy i podejmujemy nadal działania. Wszystko idzie w dobrą stronę. Nie mniej jednak wymaga to czasu. Jest to proces. Stoję na stanowisku – jak i mój Zastępca, że nie będziemy rozpoczynać kolejnych inwestycji, jeżeli nie mamy zakończonych bieżących. W trakcie tych prac wychodzą jeszcze inne problemy a także dodatkowe koszty.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Koszty są ogromne – jeżeli jednak przyjdzie czas na remont, ponieważ to jest obiekt zabytkowy, to będzie wtedy za późno zastanawiać się nad tym, jak zrobić tę drogę. Tylko papierkowo już teraz można przygotowywać ten temat. Czy nie można wystosować pisma do Wód o położenie chwilowo płyt – żeby tylko zrobić przejazd przez rzekę. Spróbować zawsze można, ponieważ istnieje taka konieczność.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Były wystosowane pisma w stosunku do innych miejscowości – uzyskaliśmy negatywną odpowiedź. Na pewno nie podejmiemy decyzji, że zrobimy samowolę. Nie może być takiej sytuacji, że położymy płyty i się później do tego nie przyznamy. Wiązałoby się to z ogromnymi karami. Myślę, że powinniśmy skupić się na zakończeniu inwestycji w miejscowości Hołuczków i w Tyrawie Wołoskiej.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – doprecyzowując kwestię zabytków – te inwestycje, które mamy rozpoczęte, tam też brakuje pewnych środków – co cały czas monitoruje Sołtys wsi Hołuczków. Również, jeżeli chodzi o organy w Tyrawie Wołoskiej – tam też brakuje pewnej kwoty. Na jedno zadanie była wnioskowana do Marszałka Województwa Podkarpackiego prawdopodobnie kwota 100.000,00 zł. A jeżeli chodzi o organy wnioskowano o 42.000,00 zł. Otrzymano tylko 10.000,00 zł. Przygotowaliśmy pismo do Pana Marszałka, również umawiamy się na rozmowę, aby ten temat poruszyć
i żeby jednak udało się zdobyć jakieś środki. Być może w sierpniu lub wrześniu uruchomią się dodatkowe środki. Będziemy się o nie starać.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska  Pan Mariusz Duszczyński – Zadał pytanie dot. terenów, które miały być uzbrojone pod budowę. Jakie to tereny miały być uzbrojone. Czy też jakie tereny były planowane do uzbrojenia?
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Nie zostały uzbrojone. Takie rzeczy należy planować. A takich planów nie było. W Raporcie jest tylko wskazanie, że nie były –
a takie działania powinny być prowadzone. Takie działanie jest konieczne do realizacji w przyszłości. Żaden przedsiębiorca nie zainteresuje się terenem nieuzbrojonym – muszą być stworzone warunki.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jeżeli chodzi o pewne elementy tego Raportu – zaznaczamy tam też pewne elementy, które nie zostały zrealizowane, aby wskazać co należy poprawić i jakie powinny być kierunki w kolejnych latach.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Takie zadania ogólnie ujęte są w strategii rozwoju.
Dyskusja dot. lodówki – przeznaczona jest do Rozpucia. Obecnie jest w GOK – Radny Pan Bartosz Nitka zgłosił trudności z przewiezieniem.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska  Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy odnośnie debaty są jeszcze jakieś pytania. Więcej pytań nie było. Pan Przewodniczący poinformował, że również mieszkańcy mogli wziąć udział w debacie z możliwością wypowiedzenia się. Nikt jednak z mieszkańców się nie zgłosił. Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska jest umieszczony na BIP Urzędu Gminy.

 1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.
 
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/42/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przerwa w obradach 1537 – 1551.
Wznowienie obrad.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za udzielenie wotum zaufania. Jest to bardzo motywujące. Będę dokładała wszelkich starań do tego, aby pracować jeszcze lepiej
i efektywniej. Dziękuję bardzo.
Ad.8/  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – materiały, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostały Państwu przekazane wcześniej. Wiele informacji zostało również przedstawione przez Pana Sekretarza w Raporcie o stanie Gminy Tyrawa Wołoska.
Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą budżetową  Nr XXXIII/181/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. wynosił:

 1. DOCHODY:                                                     11.836.950,85 zł
 2. WYDATKI:                                                      11.681.950,85 zł
Zaplanowano nadwyżkę w wysokości                                   155.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady plan budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. wynosił:

 1. DOCHODY:                                                        11.852.874,78 zł
 2. WYDATKI:                                                         12.482.863,10 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                                     629.988,32 zł
 1. Przychody:                                                                                       784.988,32 zł
 1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    784.988,32 zł
 1. Rozchody:                                                                                        155.000,00 zł
 1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości               155.000,00 zł
Dochody budżetowe wg stanu na 31.12.2018r. wykonano w wysokości 10.401.104,02 zł, co stanowi 87,75%, z tego: dochody bieżące w wysokości 9.868.866,34 co stanowi 28,95% i są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 10.135.018,67 zł co stanowi 81,19% wykonania z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.750.963,89 zł co stanowi 94,77% wydatki majątkowe w wysokości 384.054,78 zł co stanowi 17,50% i są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
Wykonanie rozchodów (spłata zadłużenia) – 155.000,00 zł.
Struktura dochodów: Subwencje, które zostały nam przyznane w kwocie 4.373.753,00zł stanowiło to 42,05% ogółu dochodów. Dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne, w kwocie 991.914,71 zł stanowiły 9,54% ogółu dochodów. Dotacje
z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.343.598,81 zł stanowiły 32,15% ogółu dochodów. Środki z Unii Europejskiej 20.544,01 zł, co stanowiło 0,20% ogółu dochodów. Dochody majątkowe, głównie ze sprzedaży drewna, w kwocie 532.208,68zł stanowiło 5,12% ogółu dochodów. Pozostałe dotacje w kwocie 312.822,72 zł stanowiły 3% dochodów. Udziały PDOP 800.057,25 zł, co stanowiło 7,69 %. Pozostałe dochody w kwocie 26.204,84 zł stanowiły 0,25%.
Struktura wydatków: Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone 9.750.963,89. Stanowiło to 96,21%wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne 384.054,78 – stanowiło to 3,79%wydatków ogółem.
W strukturze wydatków 2.781.308,46  to wydatki na zadania oświatowe, stanowiły 27,44%. Na pomoc społeczną (zadania zlecone i własne) 3.744.661,39 stanowiły 36,95%. Wydatki na gospodarkę komunalną, 677.711,38  tj. 6,69 %. Na drogi, 229.035,05 stanowiły 2,26%. Wydatki na administrację, radę gminy, promocję 1.631.927,25, co stanowiło 16,10%. Pozostałe wydatki to kultura i ochrona zabytków, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż, kultura fizyczna i inne.
Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora w łącznej kwocie 363.787,70 zł,
co stanowiło 3,59% wydatków budżetu ogółem.
Gmina nie udzielała w 2018 roku poręczeń i gwarancji.
Gmina zrealizowała zadania zlecone w kwocie 3.342.040,24 zł. (administracja rządowa- USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, w rolnictwie- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, pomoc społeczna oraz rodzina)
W budżecie gminy w 2018 roku zostały określone środki funduszu sołeckiego
w kwocie 121.398,08 zł. Zadania ze środków funduszu zostały wykonane w 99,49 %
i były to wydatki w kwocie 120.773,09 zł., a wydatki majątkowe w kwocie
66.532,04 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 23.122,49zł., co stanowiło 100% założonego planu. Wydatki wykonano w kwocie 21.783,25. zł. – 94,21% założonego planu. (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi).
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 129.778,20 zł. stanowiło 96,13% założonego planu.
Wykonanie wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 131.169,41 zł. stanowiło 97,16 % założonego planu.
Na koniec 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 30,283,50 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 405.000 zł.
Ponadto sprawozdanie zawiera informację o stanie mienia komunalnego oraz informacje z wykonania planów finansowych GOK oraz GBP.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowego za 2018 rok. Pytań nie było.
 
Ad. 9. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 
Uchwała Nr VIII/2/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy za 2018 r. została przedstawiona przez Skarbnik Gminy Panią Dorotę Czuryło i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Uchwałą nr VIII/2/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są pytania do tego punktu. Pytań nie było.
Ad. 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy
za 2018 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Drzyzga przedstawiła protokół,
w którym Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, dokonała analizy sprawozdania finansowego wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacją z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia komunalnego oraz  zapoznała się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tyrawa Wołoska pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2018 w głosowaniu jawnym: jednogłośnie „za” – 3 głosy przy 3 obecnych członkach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zapytał czy są pytania do tego punktu. Pytań nie było.
Ad.11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  z wykonania budżetu
 za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/43/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  
z wykonania budżetu za 2018 rok
głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2018 rok.
Komisja w składzie:

 1. Bożena Drzyzga – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Wołoszyn – Sekretarz Komisji
 3. Jan Wołoszyn – Członek Komisji
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Bożena Drzyzga przedstawiła wniosek
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska - stosownie do art. 18a
ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018 rok i stawia wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było.
Ad. 14. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
Uchwałę Nr 9/47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r. odczytała Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 9/47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/44/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska  głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak  - Szanowni Państwo, Wysoka Rado chciałam serdecznie podziękować za tę jednomyślność. Jest to bardzo motywujące i budujące. Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować Państwu jak i pracownikom Urzędu Gminy – przede wszystkim Panu Sekretarzowi oraz organizacjom pozarządowym – Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu czy Stowarzyszeniu
„U podnóża Gór Słonnych”. Bardzo dziękuję i tak, jak wcześniej powiedziałam będę się starała jeszcze lepiej pracować – efektywniej. Tak, aby to wszystko przekładało się na lepszą jakość życia mieszkańców. Dziękuję jeszcze raz.
Wicestarosta Sanocki Pan Janusz Cecuła oraz Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński pogratulowali Pani Wójt otrzymania absolutorium.
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ławników.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kadencja ławników trwa 4 lata. Obecna kończy się w tym roku. Zasady wyboru ławników –
o ilości decyduje sąd; Cztery lata temu mieliśmy możliwość wybrania 4 ławników –
w obecnej kadencji do wybrania jest tylko jeden ławnik. Nowy system sądowniczy ograniczył ilość ławników, czyli czynnika społecznego w każdej gminie i w każdym mieście.
Zadaniem zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Każdy kandydat zgłaszając swoją kandydaturę musi dostarczyć informacje z KRS, oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania za przestępstwo ścigane lub z oskarżenia publicznego za przestępstwo skarbowe, oświadczenie o tym, że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika), oraz dwa zdjęcia. Jeżeli kandydaci spełnią te warunki wówczas Zespół powołany na dzisiejszej sesji wystosuje pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji o przedstawienie odpowiedzi na temat tego kandydata. Termin składania kandydatur jest określony do 30.06.2019 r. O tym, kto zostanie ławnikiem decyduje Rada. Rada musi podjąć uchwałę do końca października br. Kadencja ławnika będzie trwała od 01.01.2020 r. Propozycja Pani Wójt jest taka, aby w skład Zespołu wchodziły trzy osoby: Przewodniczący – Marian Kurasz, Małgorzata Biłas (wytypowana przez Sąd Rejonowy w Sanoku) – członek, Stanisław Chabko (przedstawiciel Rady) – członek.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Jacek Pisz –   zapytał o to, jakie wykształcenie musi posiadać kandydat na ławnika?
Sekretarz Pan Marian Kurasz - Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- ma obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada co najmniej wykształcenie średnie, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/45/2019 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/36/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę nr VII/36/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. ale wymagana była opinia Kuratorium Oświaty. Przy podejmowaniu każdej takiej uchwały zwracaliśmy się o taąa opinię - która praktycznie zawsze była taka sama, ponieważ szkoła ani nie zmieniała swojej siedziby ani działalności. Źle zinterpretowałem – myślałem, że ta opinia jest wystarczająca. Jednak przy każdorazowym podejmowaniu takiej uchwały należy zwrócić się do Kuratorium Oświaty o wydanie opinii. W związku z tym, że taka opinia jeszcze nie doszła nie możemy podjąć nowej uchwały a na dzisiejszej sesji jedynie podjąć uchwałę o utracie mocy uchwały nr VII/36/2019. Dlatego wnoszę o uchylenie przedmiotowej uchwały
a kolejna uchwała, po otrzymaniu opinii, zostanie podjęta na najbliższej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie. Pytań nie było. Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska odczytał treść uchwały.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/46/2019 w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/36/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - w związku z trwającym procesem komunalizacji  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, konieczne jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej, celem przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającego komunalizacji na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Komisja, powołana przez Radę Gminy sporządza spisy lub protokoły inwentaryzacyjne, które podlegają wyłożeniu do publicznego wglądu przez okres 30 dni. Po okresie wyłożenia dokumentacja zostaje przekazana do Wojewody, jako załącznik do złożonego wcześniej wniosku. Postępowanie administracyjne kończy decyzja Wojewody.  W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Komisja będzie przede wszystkim zobowiązana do przeprowadzania inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Temat poruszany był na wcześniejszych sesjach, dot. dwóch działek. Propozycja pięciu osób, która została Państwu przedstawiona jest to projekt uchwały – taka jest propozycja Wójta. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi to proszę o ich przedstawienie.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Jacek Pisz – Pan Zastępca powiedział, że Komisja powoływana jest przez Radę Gminy – ale myśmy tej Komisji nie powoływali.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Jest to projekt uchwały. Państwo macie prawo do zgłaszania swoich kandydatów i będzie to podlegało głosowaniu.
Radny Pan Jacek Pisz – Jest tu osoba, Radny Pan Stanisław Chabko, która się powtarza w każdej Komisji. Jakby innych radnych nie było.
Sekretarz Pan Marian Kurasz – Szanowni Państwo, to jest tylko projekt – propozycja. Pani Wójt ma prawo zgłaszać projekt uchwały a Rada procedować i zgłaszać poprawki.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Jest to Komisja formalna. Rozmawiałem w tej sprawie z Panią Joanną Hnat - aby działki mogły przejść na mienie gminy musi powstać taka komisja.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak – Z Panią Joanną Hnat analizowaliśmy projekt uchwały, skład komisji. Był problem z odszukaniem poprzedniej uchwały. Była to uchwała z 1996 r. i tam członkiem tej komisji był Pan Stanisław Chabko. Dlatego właśnie do składu Komisji zaproponowałam Radnego Pana Stanisława Chabko – jako osoba doświadczona, która wie jak prace takiej komisji przebiegają.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska odczytał treść uchwały.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/47/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia głosowało 9 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 1. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił o zabranie głosu Zastępcę Wójta Pana Krystiana Domaradzkiego.
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Uchwała niejako wyraża Państwa wolę realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”. Nie mówimy tutaj o jednej inwestycji ale o inwestycjach kilkuletnich, tak naprawdę. W momencie aplikowania
o jakiekolwiek środki czy to WFOŚiGW (wniosek) czy też z Urzędu Marszałkowskiego (w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020) taka uchwała jest niezbędna, aby nasze wnioski były pozytywnie rozpatrywane. Rada Gminy Tyrawa Wołoska wyraża tutaj wolę na realizację takiego zadania. Jeżeli są jakieś pytania to proszę o ich zadawanie.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Jacek Pisz – Czy to dotyczy oczyszczalni ogólnie czy oczyszczalni przydomowych?
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Mówimy o oczyszczalniach ogólnie.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska odczytał treść uchwały.
Głosowanie:
„Za” przyjęciem uchwały nr VIII/48/2019 w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 10 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad. 20. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Bartosz NitkaCzy były prowadzone rozmowy w sprawie pomocy
w pozyskaniu środków na oczyszczalnie ścieków? Jakie są szanse na to, aby ta oczyszczalnia, która jest w centrum Tyrawy Wołoskiej, czy te pieniądze przepadły – czy jest szansa, aby je dalej pozyskać i z tą oczyszczalnia zrobić porządek. 
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pieniądze nie przepadły dlatego, że złożyliśmy ponownie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na niejako identyczne zadanie. Dofinansowanie jest nieco mniejsze – w zakresie 50%. Ale dobra wiadomość jest taka, że mamy możliwość aplikowania jednocześnie, w ramach jednego zadania nie tylko w WFOŚiGW ale również w Urzędzie Marszałkowskim,
w PROW na lata 2014-2020. W tej sprawie jutro mam spotkanie zarówno
w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz spotkanie z Panią Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego w sprawie oczyszczalni.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Zadał pytanie w sprawie wywozu śmieci, temat był poruszany na ostatniej sesji – Pani Wójt zaproponowała, że porozmawia z firmą z Ustrzyk czy śmieci nie mogłyby być odbierane co dwa tygodnie a nie tak jak jest teraz raz
w miesiącu. Jest to uciążliwe – śmieci śmierdzą. Płacimy najwyższą stawkę.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – W odpowiedzi – nie płacimy najwyższej stawki tak jak Pan mówi – w umowie jaka została zawarta
z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami uzgodnione jest, że wywóz śmieci odbywa się raz w miesiącu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli śmieci będą częściej odbierane to może wówczas wzrosnąć opłata. Oczekiwania są duże ale nie ma nic za darmo.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zaproponował, aby może rozważyć na przyszłość taką zmianę w trakcie miesięcy letnich, kiedy temperatury są wysokie i rzeczywiście pojawia się problem ze składowanymi śmieciami.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Przy następnym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów jak najbardziej będzie można uwzględnić to, że w miesiącach letnich odpady będą odbierane częściej. Nie jestem przeciwko temu. Ale proszę mieć świadomość tego, że może wzrosnąć cena.
W ubiegłym roku w przetargu brała udział tylko jedna firma.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – Proszę Państwa o przeanalizowanie środowisko przedsiębiorstw i firm. Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje ze swojej strony jak obniżyć te koszty opłat za śmieci – jesteśmy chętni do współpracy. Serdecznie zapraszamy do Urzędu. Od razu zaznaczam, że w przyszłym roku rozdzielamy przetargi, ponieważ mamy osobno dostawę i osobno zagospodarowanie. Trzeba liczyć się z tym, że te kwoty mogą nie być małe. Proszę się zastanowić – być może znacie Państwo firmy, które są tańsze.
 
Radny Pan Józef SuwajPytanie dot. Barszczu Sosnowskiegowiadomo,
że płaszcze ochronne zostały zakupione do gminy – Barszcz sieje się od Rakowej (od sklepu) do Tyrawy rzeką.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Mamy tego świadomość – na  wyposażeniu gminy są dwa kombinezony. Proszę Państwa – sprawa jest taka, że kilka lat wcześniej był program usuwania Barszczu Sosnowskiego, tzw. projekt norweski – Radny Pan Stanisław Chabko pamięta – niestety nie przyniósł on oczekiwanych efektów. Po pierwsze dlatego, że mieszkamy na Obszarze Natura 2000 – środki chemiczne nie wchodzą w grę. Druga sprawa – często ten Barszcz jest na działkach prywatnych. I my mamy taką sytuację, gdzie jeden z mieszkańców-właścicieli nie życzy sobie, aby ktoś wchodził na jego działkę. Jeżeli Państwo poczytaliście o tej roślinie – bardzo dużo sieje, najczęściej wzdłuż cieków wodnych, niesiona jest z wiatrem czy wodą i potrafi kilkadziesiąt lat przetrwać w ziemi, czekając na dogodne warunki. Jest to gatunek rośliny inwazyjnej, jest bardzo niebezpieczny ze względu na możliwość poparzenia się tą rośliną nawet unikając bezpośredniego kontaktu. Jest taka prośba, aby ostrzegać swoją rodzinę, mieszkańców na terenie swojej miejscowości. Ze swojej strony będziemy podejmować działania, żeby przynajmniej teraz, kiedy roślina jest w okresie kwitnienia – i jeszcze nie wydała nasion, usuwać to, co jest zauważalne. Wiadomo, że to nie zwalczy tej rośliny ale być może trochę osłabi jej system. Jest to takie działanie wielofalowe – czy to przyniesie jakiś efekt trudno powiedzieć. Nawet jeżeli w określonym miejscu będziemy zwalczać tę roślinę to ona wróci z innych obszarów, z ciekami wodnymi czy też z wiatrem. Przy ciekach wodnych absolutnie nie wolno nam stosować żadnych środków chemicznych. W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Powiatu Sanockiego i temat Barszczu również był poruszany.
 
Radny Pan Bartosz Nitka – Zwracając się do Wicestarosty Sanockiegopozwolę sobie zapytać – czy Powiat ma jakiś plan, możliwość w dalszym ciągu zwalczania Barszczu Sosnowskiego?
 
Wicestarosta Sanocki Pan Janusz Cecuła – Tak – przedwczoraj mieliśmy Komisję dot. problemu Barszczu Sosnowskiego. Tym problemem zajmuje się powołany Zespół
i wszystko idzie w dobrym kierunku.  Problem jest spory – Płonna, Wysoczany, Karlików. Powołany jest Zespół, Specjalna Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska będzie temu się przyglądać. Realizuje też już pewne zadania – na efekty będziemy musieli zaczekać.
Bardzo serdecznie dziękuje Państwu za zaproszenie, serdecznie gratuluję Pani Wójt. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i myślę, że Tyrawa Wołoska będzie kwitła i okoliczne miejscowości również. Zaczęła się dobra współpraca z Powiatem. Myślę, że będę Was odwiedzał częściej. Miał tu być dzisiaj Starosta ale musieliśmy się podzielić obowiązkami.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Zadał pytanie dot. mostu w Tyrawie Solnej – czy są poczynione jakieś kroki?
 
Wicestarosta Sanocki Pan Janusz Cecuła – Okres dwuletni, w tym roku będzie rozpoczęcie i tak jak obiecałem – słowa dotrzymam.
 
Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – mam zgłoszenie
z miejscowości Hołuczków – jest potrzeba przeczyszczenia rowu. Jest to przejazd za potokiem w dół. Tam była robiona droga 5 lat temu z programu remontowania dróg dojazdowych do pól. Rów został zamulony i wówczas woda idzie drogą, zabierając tłuczeń. Trzeba to zabezpieczyć, aby nie ulegało dalszemu niszczeniu.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, temat dróg, rowów czy też czyszczenia tych rowów – również Pan Sołtys z Tyrawy Wołoskiej zgłaszał te problemy – musicie się Państwo uzbroić w cierpliwość, ponieważ przed sesją budżetową będziemy musieli pewne środki na to zadanie przeznaczyć. Będziemy przygotowywać zapytanie ofertowe, żeby wyłonić wykonawcę, który podejmie się takiego działania – żeby to wykonać kompleksowo. Nie chce określać na jakiej ilości tych dróg zostanie to wykonane – będzie to w zależności od tego, na ile nam budżet pozwoli. Te, które są najważniejsze – proszę o zgłaszanie. Sołtysi mają świadomość tego, które to drogi.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Proszę Państwa chciałam dodać, ponieważ był u mnie również jeden z mieszkańców, że przez wiele lat te prace były zaniedbane i w tych miejscach nie ma już krzewów tylko w zasadzie są to już drzewa. Samo wykoszenie utrwala też pobocza, nie dochodzi do niszczenia czy kruszenia. Nie będziemy też stawiać na bylejakość i po kawałku robić w każdym potrzebnym miejscu – tylko chciałabym, abyśmy sukcesywnie na terenie całej gminy przeprowadzili czyszczenie rowów i przepustów oraz koszenia.  Niestety wymaga to czasu - można się złościć – ale tak to wygląda. I apeluję, jeżeli zostaną wyczyszczone te miejsca to bardzo proszę, aby przy swoich posesjach utrzymywać ten porządek. Ze względu na bezpieczeństwo jak i również estetykę.
 
Radny Pan Jacek Pisz – Chciałbym zgłosić rów na „Międzykotach” – tam można przekopać fosę wzdłuż bramy Zakładu. Jak pada deszcz woda spływa na posesje.
A dobra jakość drogi – podstawa to jest fosa. Codziennie jeździ tamtędy ciężki sprzęt. Jest tam Zakład.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – tutaj Radny Pan Stanisław Chabko dobrze zwrócił uwagę na jedną ważną kwestię – bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie musimy wyznaczyć też granicę.
Z tym też trzeba się liczyć i to też są pewne koszty. Jak najbardziej są to zadania zasadne ale zapraszamy również do Urzędu Gminy – są pracownicy, którzy się tym zajmują – żeby konkretnie wskazać, w którym miejscu. Przygotujemy pismo, Państwo złożycie takie pismo.
 
Sołtys miejscowości Tyrawa Wołoska Pan Grzegorz JasińskiZgłosił problem
w miejscu, gdzie  droga gminna łączy się z drogą krajową,  w szczególności na skrzyżowaniu – jest zrobiona studzienka ściekowa, która nie spełnia swojego zadania. Cała woda z drogi krajowej spływa pod sklep Centrum, przepływa przez posesje Pana B., Pana J. i dopiero wpływa do rzeki. Nie zostało to dopilnowane, kiedy robiony był most. Została zrobiona studzienka, mimo że mieszkańcy zgłaszali tym, którzy to robili, że należy to poprawić, ponieważ nie będzie to dawało żadnego efektu.
W odpowiedzi usłyszeli, że będzie to poprawiane w ramach gwarancji. Wycięcie
w asfalcie zrobione w celu wykonania studzienki obecnie osiadło i jest widoczny uskok. Tędy też przejeżdżają ciężkie samochody. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jeszcze nie skończyła się gwarancja, należy zainterweniować. Spływająca woda uszkadza posesje Pana J. Ten Pan zrobił dość wysoki wykop, żeby ta woda przez jego posesję nie przepływała.  Natomiast studzienka jest cały czas sucha – nie spełnia swojego oczekiwania. Pani Inspektor, która nadzorowała prace powiedziała, że nie będzie ściągała wody z prywatnych posesji. A przecież to właśnie woda z drogi krajowej spływa na prywatne posesje. Można zrobić dokumentację fotograficzną
w trakcie ulewy.
Mam również zgłoszenie od mieszkańców „Sadzisk”, że nie działa tam oświetlenie.  
 
Radny Pan Bartosz Nitka poinformował, że nie świeci oświetlenie  w „Berezce” oraz na „Moczarach” - w ciągu drogi krajowej. Radny Pan Stanisław Chabko poinformował, że nie świeci oświetlenie na „Huty”.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domardzki – Proszę o podanie orientacyjnie godzin, kiedy to oświetlenie nie świeci, w celu sprawdzenia i ewentualnie zgłoszenia.
W odpowiedzi Radni stwierdzili, że oświetlenie w ogóle nie świeci.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Zwrócił się z pytaniem – jest kupiona lodówka – dla kogo? W świetlicy jest chłodnia. Kto tym wszystkim ma się zajmować. Kolejna sprawa – czy jest już zakończone pozyskanie drzewa w lesie.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domardzki – Na stanie gminy jest przyczepka, która docelowo miała służyć do przewożenia kosiarki, pomysł moim zdaniem trochę irracjonalny, ale może teraz się przyda. Jeżeli jest problem z przewiezieniem,
a urządzenie zostało kupione, to doprecyzujemy tę kwestię.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Odpowiadając na drugie pytanie – wraz z pracownikiem byłam w lesie – dokonaliśmy przeglądu razem z Sołtysem miejscowości Rozpucie wszystkich działek – jest opóźnienie ponieważ maj był deszczowy. Sporządzony został aneks do umowy – termin został przesunięty do lipca (wyrobienie i zwiezienie). Temat kloca został już załatwiony. Proszę się nie martwić za pewne prace pieniądze zostały już zapłacone ale część będzie płacona dopiero na końcu aby zobowiązać wykonawcę do całkowitego zakończenia prac.
 
Radny Pan Bartosz Nitka – Czy odbiór prac w lesie będzie podparty protokołem,
że zostało to przeprowadzone prawidłowo i czy będą tutaj pracownicy Starostwa?
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Będzie sporządzony protokół, będzie pracownik z Urzędu Gminy oraz ze Starostwa.
 
Więcej pytań nie było.
 
Ad. 21.Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 
Na obrady sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska została poproszona Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena Bobyk.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Zwracając się do Pani Dyrektor GOK – liczyłem, że będzie sprawozdanie z Pani działalności w GOK. Chodzi o rok ubiegły – miała Pani budżet na utrzymanie GOK, były plany i pod to były zabezpieczone środki. Pytanie jest takie – dlaczego te środki nie zostały wykorzystane. Pani tych środków już nie odzyska w tym roku.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Panie Radny Instytucje kultury nie składają teraz sprawozdania do Rady tylko zatwierdza organ wykonawczy, czyli Pani Wójt.
I takie sprawozdanie, i finansowe i opisowe zostało złożone. Sprawozdanie jest do wglądu. Ponadto jest zawarte w Raporcie o stanie gminy. Nie ma części finansowej.
 
Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady stwierdzili, że sprawozdanie zostanie przedstawione na kolejnej sesji.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Zwracając się do Pani Dyrektor GOK – jeżeli nie zostały wykonane pewne rzeczy, jeżeli Pani nie dała rady tego zrobić to albo był nacisk, żeby tego nie robić ponieważ są potrzebne te pieniądze na co innego albo po prostu nie zostało zrobione.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena BobykW odpowiedzi na pytanie dot. niewykorzystania środków finansowych – domyślam się, że głównie chodzi tutaj
o remont inwestycyjny budynku GOK – zostały wtedy przyznane dość pokaźne środki na remont budynku. Tylko, być może były rozbieżne informacje, Gminny Ośrodek Kultury nie jest właścicielem budynku. A realizować inwestycję może właściciel budynku. Przeniesienie tych środków, które zostały w gminie, do GOK było wg mnie niezasadne. Tym bardziej, że to było po półroczu. Działania inwestycyjne i remontowe powinien realizować właściciel budynku. W odpowiedzi na pytanie czy były jakieś naciski – nie było żadnych nacisków czy sugestii, żeby zostawić te środki finansowe.
Drobne remonty, które my jako GOK mogliśmy wykonywać w ramach tych pomieszczeń, które mamy przekazane – oczywiście w miarę swoich możliwości
i środków, które były zabezpieczone realizowaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi
o inwestycje to my nie jesteśmy właścicielem budynku.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Na półrocze była informacja, że nie jest wykonane ale nie było żadnej informacji dla radnych, że to z tego powodu nie będzie wykonane,
iż GOK nie jest właścicielem budynku. Teraz nie wiadomo, kto tej informacji powinien udzielić radnym.
 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Te pieniądze jako tako nie zostały przekazane na konto GOK. One miały być przekazane w formie dotacji. I pani dyrektor GOK ich nie otrzymała na konto GOK – do realizacji zadania, tylko w uchwale budżetowej była zabezpieczona kwota na dotację.
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński – Kto
w takim razie miał wykonywać tę inwestycję?
 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – W budżecie było to zaplanowane jako przekazanie dotacji celowej dla GOK na realizację tego zadania. Ale forma własności – jest dużo spraw, które są do uregulowania. Taki problem jest też w przypadku boiska. GOK nie ma przekazanego budynku a tylko 257 m.
 
O godzinie 17.35 obrady opuścił Radny Pan Andrzej Wołoszyn.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena BobykSą to pomieszczenia przekazane w użytkowanie – jest to górna sala. Są to pomieszczenia przekazane do użytkowania w ramach działalności statutowej.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Ze względu na tę sytuację GOK nie może się nawet ubiegać o środki pomocowe. Nie będąc właścicielem nie ma prawa ubiegać się
o środki.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Są wieloletnie zaniedbania i żeby wyprostować pewne rzeczy wymaga to czasu. Proszę nie dziwić ale będziemy często zderzać się z takimi sytuacjami.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Gdyby te sprawy były uregulowane to byśmy skorzystali z dobrego projektu.
 
 Radny Pan Stanisław Chabko – Robiliśmy projekty, kosztorysy pod modernizację – pod jakie budynki? Pod GOK, pod świetlicę w Rozpuciu, w Hołuczkowie. Myśmy na to wycięli las – mienie wiejskie. To z naszych pieniędzy została złożona dokumentacja.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Tylko jeden przykład – Pan Sołtys
z Hołuczkowa potwierdzi – miejscowość Hołuczków 12 lat czekała na zrealizowanie projektu, na który udało nam się teraz pozyskać pieniądze. Pewne rzeczy też powinniście sobie sami dopowiedzieć.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – W odpowiedzi do zapytania Radnego Pana Stanisława Chabko dot. tematu projektu – faktycznie był złożony wniosek
o rewitalizację m.in. GOK, Rozpucia i Hołuczkowa. Ale ten wniosek był złożony przez Gminę, która była właścicielem. A jak się zakończył – nie chce tego komentować. Tu była niesamowita strata tych pieniędzy. Ten wniosek przepadł ze względów formalnych.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Pani Dyrektor, jaki zakres ma świetlicowy? Co do niego należy, za co odpowiada, i za co otrzymuje pieniądze? Może wymagamy od kogoś coś, czego nie powinniśmy wymagać.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena BobykOdpowiem tutaj w skrócie ale na sesje czy też spotkanie mogę przygotować informację. Każdy świetlicowy otrzymał zakres obowiązków, jakie ma do wykonywania. Należą do nich: utrzymanie czystości w świetlicy, min. cztery razy do roku ma kosić teren przyległy do świetlicy. W Siemuszowej świetlicowy ma jeszcze w zakresie koszenie terenu, gdzie znajduje się scena letnia w Siemuszowej. Stały kontakt z GOK, zgłaszanie jakichkolwiek usterek, otwieranie pomieszczeń, przygotowywanie pomieszczeń czy też sali na różnego rodzaju spotkania (mieszkańców, zebrania wiejskie).
 
Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – Zapytanie dot. świetlicy Hołuczkowie – przymierzamy się do remontu – kto jest właścicielem budynku? Jest tam sprawa przeniesienia gazu.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Prawdopodobnie właścicielem jest Gmina.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – jeżeli chodzi o umowę użyczenia, które są z Gminnym Ośrodkiem Kultury  na poszczególne świetlice trzeba będzie nad tym usiąść i to przeanalizować. Zastanowić się nad zasadnością użyczenia. Przyznaje szczerze, że ja przygotowywałem te umowy użyczenia – to było prawdopodobnie w 2016 r. – na polecenie ówczesnego wójta. Nie do końca znam zasadność tego, ponieważ teraz nawet, gdy mamy dofinansowanie
z Hołuczkowa to i tak będziemy musieli umowę użyczenia wypowiedzieć. Na prawdę należy się zastanowić, ponieważ z jednej strony możemy cały czas twierdzić żeby to GOK, który zajmował się cały czas zatrudnianiem świetlicowych, obsługą, itd. Ale później pojawia się temat dofinansowań i automatycznie to gmina jest właścicielem budynku. I uważam, w przypadku Hołuczkowa, że stwarza nam się niepotrzebna „papierologia” – ponieważ musimy wrócić teraz z powrotem do tego, co było.
 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Czuryło – Tym bardziej, że wszystkie rachunki, jeżeli chodzi o utrzymanie świetlic, dalej pozostają na budżecie gminy.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Największy problem jest z tym budynkiem, w którym się znajdujemy. Mamy tu kilka instytucji- Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Oddział Przedszkolny, OSP. Tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy aplikować o środki na jakieś zadanie np. dla Biblioteki -  to wówczas musielibyśmy przekazać jak najwięcej pomieszczeń Bibliotece. Właścicielem obiektu jest Gmina. Są natomiast zrobione umowy użyczenia.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Problem w tym, że programy dotyczą pewnych instytucji – jeżeli chcemy skorzystać z programu Biblioteka 2020 to właśnie Biblioteka musi aplikować o środki. A wówczas właścicielem musi być Biblioteka
a nie Gmina czy GOK.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Zapytał na a jakiej zasadzie pomieszczenia użytkują Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Zarejestrowane są dwa KGW
i mają one umowę użyczenia.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Aby podsumować całość dyskusji – możecie to Państwo źle odebrać ale może dobrze się stało, że te pieniądze nie zostały zrealizowane. One nie przepadły, są w budżecie. Nic straconego i można dalej nad tym pracować.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Nie zgodzę się tutaj z Panem, bo jeżeli piec do centralnego jest zamrożony, w zimie jest chłodno i nic się tam nie zrobi bo jest zimno – to jak możemy się z tym zgodzić. Budynek w żaden sposób nie jest w zimie używany.
 
Sekretarz Gminy Pan Marian Kurasz – Pan Zastępca nie miał na myśli Rozpucia tylko całość GOK.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Bożena BobykW kwestii wyjaśnienia tematu lodówki – staramy się zawsze w budżecie GOK zabezpieczyć jakieś środki na doposażenie świetlic. W związku z tym, że GOK nie jest właścicielem tych obiektów nie możemy inwestować środków trwałych. Była rozmowa z przedstawicielami miejscowości. I tak do Siemuszowej został zakupiony projektor i ekran, ponieważ część mieszkańców uznała, że to im się przyda. Do Hołuczkowa została zakupiona kuchenka, ponieważ takie zapotrzebowanie zgłaszały Panie. I lodówka to nie był nasz wymysł – to była sugestia mieszkańców Rozpucia, którzy stwierdzili, że przyda im się takie urządzenie do kuchni.
 
Radny Pan Stanisław Chabko – Ja nie mam do Pani pretensji, że Pani to wymyśliła. Ale gdyby to pojawiło się na zebraniu wiejskim, że o takie coś się staramy.
A największą potrzebą jest w tej chwili piec do centralnego. 
 
Radny Pan Bartosz Nitka – W kwestii ogrzewania centralnego w świetlicy w Rozpuciu – po to została tam przeniesiona OSP, aby była przez cały rok w gotowości bojowej.
A nie tak jak było w „Berezce”, że na sezon zimowy ta straż „nie żyła”. Po to została przeniesiona i trzeba się zastanowić i pochylić nad tym, aby tam to ogrzewanie
w zimie było.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Straż była „martwa” ponieważ mieli zepsutą motopompę. Dużo różnych rzeczy wyszło – nie mieliśmy tego zaplanowanego w budżecie ale stanęliśmy na wysokości zadania i wykonaliśmy to.
I teraz też jest tam pewna kwota przeznaczona. Wydaje mi się, że relacje z OSP są dobre.
 
Radny Pan Bartosz Nitka – W odpowiedzi - sam jestem strażakiem i nie możemy jako straż na Panią Wójt narzekać. Ale jeżeli przyjdzie zima to ten nasz  samochód strażacki w Rozpuciu nadal nie będzie spełniał swojego założenia.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Mam świadomość tego, że jest taka potrzeba, ogólnie aby ta świetlica zaczęła w jakiś sposób „żyć”.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa jeszcze jedna kwestia – myślę, że podsumujmy już temat tego pieca w Rozpuciu – mieliśmy przedstawiciela z WFOŚiGW, spotkanie odbyło się w Gminny Ośrodku Kultury – pojawiło się światełko, że moglibyśmy aplikować o środki z tego zakresu na wymianę pieca.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Było bardzo dużo zapytań, niedosytu Wiecie Pastwo ile osób przyszło na to szkolenie – 2. Przedstawiciel WFOŚiGW przyjechał z Rzeszowa. Stwarzamy możliwości, zaprosiliśmy osobę ale zainteresowanie było ze strony 2 osób. To nie jest tak, że my nie udostępniamy, nie dajemy możliwości mieszkańcom skorzystania.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Bardzo serdecznie zapraszam mieszkańców również na moje dyżury w Urzędzie Gminy. Może są jakieś sprawy, które chcieliby zgłosić.
 
Radny Pan Jacek Pisz – zapytał czy jest możliwość na taki projekt, jak robiła Gmina Zagórz – dot. solarów.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa zorientujemy się
w tym temacie.
 
Radny Pan Józef Suwaj – Zadał pytanie dotyczące przekazania dolnej sali strażakom.
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – W odpowiedzi - mamy świadomość tego problemu ale Biblioteka ma mały metraż. I ta dolna sala również jest potrzebna do celów kulturalnych.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński odczytał pismo Prezes Zarządu Fundacji „W trosce o życie” Pani Jolanty Leń. Fundacja prowadzi na terenie Gminy Tyrawa Wołoska „Dzienny Dom Pobytu” w Rakowej. Pismo dot. prośby
o dofinansowanie prac remontowo-gospodarczych w budynku DDP. Pismo stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński zwrócił się do Radnych
o opinię w tej sprawie, ponieważ Gmina poniosła już pewne koszty w tym temacie.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Ze swojej strony zobowiązuje się,
że na następną sesję przygotujemy stosowne dokumenty w tej sprawie. Aby była możliwość wglądu w to, jaka została podpisana umowa pomiędzy Fundacją a Gminą.  
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, do Urzędu Gminy wpłynęło pismo mieszkańca miejscowości Tyrawa Wołoska dot. zakupu części działki 330 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska przylegającej do działek nr 328 oraz 329 – jest to droga prowadząca tylko do posesji tego mieszkańca. Zakup ułatwiłby korzystanie z nieruchomości. Proszę o sprawdzenie i zapraszam do Urzędu Gminy, do Pani Joanny Hnat, która wskaże na mapie, w którym to jest miejscu. Na następnej sesji będziemy o tym rozmawiać. 
 
Ad. 22. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 
Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, większość tych tematów przełożymy na kolejna sesję, ponieważ kilka wniosków było stawianych przez Radnych m.in. o postawienie znaków w miejscowości Rakowa (zgłaszane przez Radnego Pana Radosława Babinę ale nie pojawił się jeszcze w Urzędzie w tej sprawie); Pan Sołtys zgłaszał kwestię rowów- była o tym dzisiaj rozmowa; odnośnie usunięcia drzewa – również zgłaszał Radny Pan Radosław Babina; wykaszanie rowów (Radny Pan Bartosz Nitka) – rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat; drzewo po drugiej stronie plebanii (Sołtys Pan Grzegorz Jasiński) – proszę o zgłoszenie się do Urzędu, do Pani Ewy Dudki; koszenie boisk (Sołtys Pan Mirosław Kozłowski) – ten jeden temat, jeżeli chodzi o boisko w Hołuczkowie jest rozwiązany; odnośnie działki w Tyrawie Wołoskie (Radny Pan Stanisław Chabko) – nad tą działka pracuje Komisja Rewizyjna.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Proszę o przygotowanie kosztu projektu na termomodernizację świetlic – jakie koszty związane z tym projektem poniosła Gmina.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński – Ze swojej strony dziękuje Radnym za to, że pomogli przy organizacji Święta Tyrawy Wołoskiej. Stawili się licznie i bardzo im za to dziękuję. Myślę, że inicjatywa jest dobra i przy Dożynkach również my, jako Radni będziemy pomocni.
 
Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Już wcześniej Państwu dziękowałam, - chciałabym, żeby pewne imprezy stały się u nas cykliczne. I dla przykładu takim rzutem na taśmę wystartowaliśmy w Agro Targach Wschód. Radny Pan Dawid Jach może potwierdzić, że było bardzo miło. Przede wszystkim staliśmy się rozpoznawalni i wbrew pozorom mieliśmy dużo do zaoferowania i pokazania. Dziękuje jeszcze raz wszystkim.
 
Ad. 23. Zamknięcie obrad sesji.
Wobec braku innych pytań o godzinie 1801 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Mariusz Duszczyński zamknął obrady VIII sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
podinspektor UG

 

Podmiot publikujący
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-07-26 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-31 14:12
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 30 maja 2020r. 23:23:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.