Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017
z sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.

O godz. 905 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy – Pana Jana Chowańca
Skarbnika Gminy – Panią Barbarę Biskup-Nitka
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza


Panie i Panów radnych obecnych na sesji :
 
 1. Maciej Batorski
 2. Daniel Bilański
3.  Zenon Bodnar
4.  Ireneusz Bobyk
 1. Ryszard Burzyński
 2. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 3. Stanisław Chabko
 4. Grzegorz Jasiński
 5. Anna Kuzicka-Maniawska
 6. Janusz Nitka
 7. Zofia Rudkowska
 8.  Jolanta Tomaszewska
 9. Tomasz Wołoszyn
   
Nieobecni radni:
 1. Stanisław Białecki
 2. Tomasz Czapor
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
oraz sołtysów wsi :
Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
Rozpucie - Pana Janusza Nitka
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami RG.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. (projekt uchwały nr XXXII/178/2017)
 2. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXII/179/2017)
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały nr XXXII/180/2017
 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie sesji.
 
***************************************************************************
Ad.1/  Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych, obecnych na sesji 13 radnych.
***************************************************************************
Ad.2/  Rada nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do porządku obrad. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie przy 13 głosujących.
Podinspektor UG Urszula Wisłocka przeczytała:
- protokół z XXX sesji z dnia 16 listopada 2017 r.
Protokół Nr XXX/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. przyjęto jednogłośnie przy 13 głosujących;
- protokół z XXXI sesji nadzwyczajnej z dnia 5 grudnia 2017 r.
Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. przyjęto jednogłośnie przy 13 głosujących;
****************************************************************
Ad.3/  Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy, tj. od 16.11.2017 r. do 27.12.2017 r. W okresie pomiędzy sesjami zostały wydane następujące zarządzenia:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska ( nr 62/2017, 63/2017, 64/2017, 67/2017, 69/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017);
- w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru (nr 65/2017);
- w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru (nr 66/2017);
- w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
w wymiarze 1/1 etatu oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru (nr 68/2017);
- w sprawie powołania komisji do spraw odbioru dokumentacji i mienia w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę z inspektorem ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarzadzania kryzysowego (nr 73/2017);
Pan Wójt przedstawił umowę z kancelarią prawniczą, która zajmie się prowadzeniem sprawy wadliwie wykonanej podłogi na sali gimnastycznej. Umowa została zawarta w dniu 20.12.2017 r. Na początku stycznia do firmy KPB zostanie skierowane pismo wzywające do ugodowego zakończenia sprawy. Pismo zostanie w pierwszej kolejności przesłane do Wójta w celu analizy treści. Natomiast wszelka korespondencja będzie przebiegała pomiędzy Wykonawcą a kancelarią prawniczą, która otrzymała pełnomocnictwo do reprezentowania gminy. Wartość przedmiotu sporu – 180.000,00 zł (koszty rozbiórki i położenia nowego parkietu).
Pan Wójt poinformował, że wystąpił z pismem do GDDKiA o budowę chodników w Tyrawie Wołoskiej. Gmina znajduje się na liście do wykonania chodników.
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w roku 2018 – wybrano ofertę MPGK Sp. z o.o. Brzegi Dolne. Całkowita wartość zamówienia – 97.200,00 zł brutto (za cały rok). Na początku roku 2018 wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają ulotki informujące jak należy segregować odpady oraz jakie będą terminy odbioru odpadów komunalnych
i wielkogabarytowych.
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę i konserwację oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Wybrano ofertę firmy „ALTUSIK” z Zagórza. Całkowity koszt do poniesienia w roku 2018 to 29.520,00 zł brutto. Była to jedyna oferta jaka została złożona.
Od 01.01.2018 r. zmieniają się zasady ustalania cen za ścieki i wodę. Powstaje nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Dla gminy Tyrawa Wołoska siedziba będzie znajdować się w Przemyślu. Ceny ustalane będą przez Wójta i następnie wysyłane do akceptacji do tej właśnie instytucji. Zmieniają się zasady gospodarowania zasobami wodnymi oraz zasady odprowadzania ścieków.
W grudniu 2017 r. gmina została skontrolowana przez WIOŚ.  Ze sporządzonych  protokołów wynika, że największy problem jest z oczyszczalnią W2 w Hołuczkowie oraz z oczyszczalnią w Tyrawie Wołoskiej.
W sprawie projektu kanalizacji w gminie Pan Wójt spotkał się z przedstawicielami firmy Invest-Projekt z Przeworska.
Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na pozyskanie drewna w miejscowościach Tyrawa Wołoska, Rozpucie i Hołuczków (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wybrano oferty:
1)Tyrawa Wołoska – dz. nr ewid. 991 i 507:
JURCABEX Janusz Jurcaba
- pozyskanie 1m3 drewna tartacznego – 78,84 zł brutto
- pozyskanie 1mp drewna stosowego  – 70,20 zł brutto
Była to najkorzystniejsza oferta (wpłynęły dwie).
2) Rozpucie – dz. nr ewid. 709, 1052 i 1076:
Usługi Leśne, Zrywka Drewna, Handel, Ryszard Kwolek, Rozpucie
- pozyskanie 1m3 drewna tartacznego – 81,00 zł brutto
- pozyskanie 1mp drewna stosowego  – 64,80 zł brutto
- wykonanie 1mp szlaku zrywkowego – 4,86 zł brutto
Była to jedyna oferta.
3) Hołuczków – dz. nr ewid. 369, 47:
Usługi Leśne, Zrywka Drewna, Handel, Ryszard Kwolek, Rozpucie
- pozyskanie 1m3 drewna tartacznego – 69,12 zł brutto
- pozyskanie 1mp drewna stosowego  – 58,32 zł brutto
Była to jedyna oferta.
Prace związane z pozyskaniem drewna będą od tej pory nadzorowane przez sołtysów. Pan Wójt podziękował Panu leśniczemu Cezarowi Juszczak za pomoc w ustaleniu przebiegu zrywki na gruntach Państwowego Gospodarstwa Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzozów.
4. Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Wybrano ofertę F.U.H.B.T Henryk Biłas:
- odśnieżanie 1 km drogi gminnej i powiatowej – 65,00 zł brutto,
- zwalczanie śliskości 1 km drogi powiatowe i gminne – 100,00 zł brutto.
Była to jedyna oferta.
Zaległości za opłaty za kanalizację:
Hołuczków -  3.655,99 zł (1 os), w tym 1 odroczenie na kwotę 609,10 zł
Tyrawa Wołoska – 63,50 zł;
Zaległości za odpady komunalne:
Kwota łączna zaległości – 10.944,27 zł
Kreców – 0,00
Rakowa – 5.983,07 zł
Tyrawa Wołoska – 1.678,40 zł
Rozpucie – 1.172,68 zł
Siemuszowa – 172,20 zł
Hołuczków – 1.938,00 zł
W 2017 r. wystawiono 770 upomnień. Na konto Urzędu Gminy wpłynęło 1.732,40 zł. Nie wypłacone zaległości zabezpieczone zostały tytułami wykonawczymi (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Pan Wójt przedstawił umowę z Panem Harabasz, z której wynika, że gmina może odkupić działkę w razie nie powstania stacji paliw (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Informacja na temat delegacji.
*********************************************************************
Ad.4/  Interpelacje i zapytania radnych
Pan Wójt poprosił o zaznaczenie w protokole, że w sprawie podłogi na sali gimnastycznej negocjacje dotyczą wymiany parkietu na nowy wraz z podbudową.
Koszt prowadzenia sprawy (etapu I) przez kancelarię – 6.000,00 zł netto + VAT za analizę oraz ugodowe zakończenie sprawy. Koszty te zwróci następnie gminie KPB. 
Radny Pan Maciej Batorski zapytał co oznacza „ugodowe załatwienie sprawy” z KPB – czy związku z tym firma nie zażąda od gminy pokrycia części kosztów. Czy oznacza to że KPB pokryje wszystkie koszty związane z wymianą podłogi.
Pan Wójt odpowiedział, że Wykonawcą była firma KPB. Natomiast za to jak zadanie zostało zrealizowane przez Podwykonawcę odpowiada Wykonawca a nie gmina. Wykonawca ma wymienić podłogę na nową – tak będzie wyglądała ugoda. Zgodnie z ugodą gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z wymianą podłogi.
Radny Pan Maciej Batorski zapytał jak wygląda sprawa sprzedanej działki na której znajduje się oczyszczalnia ścieków i jak wygląda sprawa z przeniesieniem czy ewentualnie z budową oczyszczalni ścieków.  Co w sytuacji, gdy na tej działce nie powstanie stacja paliw – na ten cel była pierwotnie sprzedawana.
Pan Wójt odpowiedział, że oczyszczalnia znajdująca się na wspomnianej działce zgodnie z ostatnią kontrolą WIOŚ powinna zostać rozebrana – nie nadaje się do użytku. Gmina posiada projekt na oczyszczalnię. Brakuje 30.000,00 zł, aby ogłosić przetarg. Właściciel ma na zagospodarowanie działki 5 lat. W sytuacji, gdy na działce nie powstanie stacja paliw Rada Gminy  podejmie uchwałę o odkupieniu działki.
Radny Pan Ireneusz Bobyk postawił wniosek o:
 1. Podjęcie stosownych działań w celu wykonania drogi dojazdowej do lasu wiejskiego przez działkę nr 235/2 w Hołuczkowie – sprzedanej 25.02.204r. 7,9100 ha);
 2. Podjęcie działania w celu wykonania drogi nr 132 przez rzekę Tyrawka z płyt betonowych (drogowych) wraz z podjazdami z dwóch stron z tłucznia;
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Radny dodał, że w latach 2006-2014 w miejscowości Hołuczków sprzedane zostały działki o powierzchni 17,9233 ha, na sumę 272.414,46 zł.
Radny Pan Stanisław Chabko zaznaczył, że nie powinno być takiej sytuacji, iż gmina sprzedaje działkę, na której znajduje się droga dojazdowa do mienia wiejskiego.
Pani Przewodnicząca dodała, że radni powinni być informowani przy podejmowaniu takich uchwał, że zaznaczony do sprzedaży obszar zawiera drogę.
Radny Pan Maciej Batorski zauważył, że zdarzają się sytuacje, w których na mapach drogi e nie są w ogóle zaznaczone.
Pan Wójt poinformował, że występuje do Starostwa Powiatowego o zmianę ewidencji gruntów. Ponieważ są rozbieżności w tym gdzie znajduje się droga na mapie a tym, gdzie przebiega ona rzeczywiście.
Radny Pan Stanisław Chabko zapytał dlaczego pracownik gminy ma ustalać cenę za nadzór nad zrywką, ścinką? Jest to mienie wiejskie. Kwota powinna być ustalana na zebraniu wiejskim. Ponadto Pan Radny poprosił o przygotowanie na następną sesję informacji na temat zakresu czynności pracowników referatu – co do danego pracownika należy. 
****************************************************************
Ad. 5/ Podjęcie uchwał:
ad.1. Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka przedstawiła projekt uchwały nr XXXII/178/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok
Uchwałę Nr XXXII/178/2017 podjęto: jednogłośnie przy 13 głosujących i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.2/  projekt uchwały Nr XXXII/179/2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 Uchwałę Nr XXX/170/2017 podjęto: jednogłośnie przy 13 głosujących i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
ad.3/  projekt uchwały nr XXXII/180/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt oraz dokonał wyjaśnień w tej sprawie. Osoba zainteresowana  przedstawiła oświadczenie, z którego wynika, iż zapoznała się ze stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości.
Uchwałę Nr XXXII/180/2017 podjęto: jednogłośnie przy 13 głosujących i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
****************************************************************
Ad.6/Dyskusja.
Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na sesji uroczysty obiad – na zakończenie roku 2017.
Radny Pan Ryszard Burzyński zapytał jaki byłby koszt położenia płyt na potoku Tyrawka w Hołuczkowie?
Pan Wójt odpowiedział, że wystąpi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Przemyślu o pozwolenie na położenie płyt. 
Sołtys Pan Mirosław Kozłowski zapytał jak zostanie rozwiązana sprawa dot. kanalizacji – chodzi o sytuację, w której świadomie podawana jest mniejsza ilość osób do opłat, niż faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo.
Pan Wójt odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Radcą prawnym oraz pracownikami jednak obecnie opłaty ponoszone są na podstawie oświadczeń – to w jaki sposób jest złożone zależy od uczciwości składającego oświadczenie. 
Sołtys Pan Stanisław Górniak poinformował, że na początku listopada zgłaszał problem z oświetleniem ulicznym w Siemuszowej – na 15 lamp tylko 9 świeci. Dlaczego taki problem zaistniał skoro ponoszone są koszty za konserwację oświetlenia ulicznego? Druga sprawa dot. oczyszczenia potoku oraz drogi przy posesji P. Kopeć. Dlaczego teren ten nie został oczyszczony? Trzecia sprawa dotyczy mostu na Piłę.
Pan Wójt odpowiedział, że został złożony wniosek na budowę mostu – Inwestorem będzie Starostwo Powiatowe wspólnie z Nadleśnictwem Brzozów.
Pani Przewodnicząca przedstawiła list od Pana Andrzeja Budzickiego z propozycją udziału w projekcie – dotyczy wydania numizmatu pamiątkowego na 100 lecie odzyskania Niepodległości. Rada nie  wyraziła chęci udziału w projekcie ze względu na koszty.
*****************************************************************
Ad.7/ Wolne wnioski i zapytania.
****************************************************************
Ad.8/  O godzinie 1132 Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział oraz życząc wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku 2018.
 
Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Podinspektor UG

 
Podmiot publikujący
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-12-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-30 10:06
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 06 lipca 2020r. 13:07:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.