Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Informacja wybory ławników
Informacja
 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska, informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Gminy Tyrawa Wołoska dokona wyboru ławnika na lata 2020-2023

 
1. ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydziału Pracy.
 
Kandydatem na ławnika może być ten, kto;

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych,
 
Pomiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są;

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
 Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2019 r.
 
Do zgłoszenia kandydat na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z krajowego rejestru karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217 oraz 2018 poz 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 7. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny pesel, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie 6 nie wcześniejszą niż
3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Druk karty zgłoszenia udostępniony jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz na stronie internetowej www.tyrawa.pl
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
 
Załączniki:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości
Ustawa o ustroju sądów powszechnych

Podmiot publikujący
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2019-06-07 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-06-07 12:30
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 23:28:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.