Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż drewna - Hołuczków II
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk - 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
IV – Wadium
Wysokość wadium wynosi: 7 112,00 zł
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto nr:
22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku do dnia 20.04.2018r. z dopiskiem: „Wadium- sprzedaż drewna Hołuczków (II przetarg ofertowy)”. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 
V – Termin realizacji umowy:
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kwotę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury. Wydanie drewna nastąpi do 30 dni po zapłaceniu kwoty nabycia.
 
VI – Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
Pan Krystian Domaradzki (p.o. Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami): tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
Pani Joanna Hnat: tel. 13 46 569 29, e-mail: hnatj@tyrawa.pl
 
Wystawiony do sprzedaży surowiec można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sołtysem sołectwa Hołuczków Panem Mirosławem Kozłowskim tel. 723 230 284.
 
VII – Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu ofertowego. Do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy oraz dowód wpłaty wadium. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne wystarczy czytelny podpis. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta: sprzedaż drewna- Hołuczków ( II przetarg). Nie otwierać przed dniem 23.04.2018r.” oraz z podaniem adresu Kupującego.
 
VIII – Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 23.04.2018r. do godz. 1000. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione lecz zostaną odesłane do nadawcy w stanie nienaruszonym. Otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi 23.04.2018r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w pokoju nr 31.
 
 
IX – Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena brutto:
  1. Cena winna być wyrażona z złotych polskich PLN.
  2. Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
  3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium najwyższej ceny.
  4. W przypadku ofert równorzędnych, gdy wybór jest utrudniony Komisja zorganizuje dodatkowy przetarg ustny. Oferentów z ofertami równoważnymi, powiadamia się pisemnie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Przetarg ustny będzie miał charakter licytacji. Wygra go osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przetargu ustnego podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu- licytacji.
 
X - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania  przyczyn.
 
XI - Komisja przetargowa odrzuca oferty jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści,
- oferent nie wpłacił wadium,
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.
 
XII - Ogłoszenie wyników:
Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, poinformowani zostaną telefonicznie lub pisemnie w terminie 3 dni od daty zakończenia wyboru ofert.
 
XIII – Załączniki:
Załącznik nr 1- Wykaz drewna.
Załącznik nr 2- Formularz oferty.
Załącznik nr 3- Wzór umowy.
 
 
 
 
Podmiot publikujący
WytworzyłJan Chowaniec - Inspektor2018-04-18 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:05
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2019r. 12:50:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.