Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Zmiana dla przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Treść zmiany
Data: 2016-12-01 12:48:22Zmiany dokonał: Informatyk
  Ogłoszenie nr 356396 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Tyrawa Wołoska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 354401-2016
Data: 29/11/2016


               Ogłoszenie nr 356396 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Tyrawa Wołoska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 354401-2016
Data: 29/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tyrawa Wołoska, Krajowy numer identyfikacyjny 37044076100000, ul. Tyrawa Wołoska  175, 38535   Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 656 931, e-mail urzad@tyrawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tyrwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 400,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)
W ogłoszeniu powinno być: tak, Informacja na temat wadium Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 15/12/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 20/12/2016, godzina: 10:00,
[ powrót ]
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 21:54:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.